Prozíravost

03.09.2021

Prozíravost je určitá reálná vlastnost, která počítá s naprostou skutečností. Každou náležitost, věc, zkoumá do všech podrobností, snaží se vniknout do jádra věci a podle tohoto přísného exaktního zkoumání vyvozuje, dedukuje i následky v blízké či vzdálené budoucnosti. Často předvídá věci, události, které jsou pro všechny ostatní nezasvěcené osobnosti skoro nepochopitelné. Prozíravý člověk si připravuje určité reálné předpoklady, na nichž buduje budoucí plán, jak to či ono dopadne a jak nejlépe se proti tomu či onomu zachovat, co je třeba udělat, aby neutrpěl zbytečně nějakou újmu na majetku, v povolání, aby tím odvrátil nějaké nebezpečí ohrožující jeho bližní, aby se sám do něčeho nezapletl, co by mu uškodilo, a aby se vždy přizpůsobil dané situaci. Dále nechce být nikdy zklamán, nepachtí se ve všem jen za úspěchy, na které nemá žádné právo, a bere vše tak, jak skutečně existuje, nikdy nic nepřekrucuje, dělá si jen zdravé úsudky o všem, s čím přichází do styku: nerozhoduje se tedy podle osobních zájmů, ale podle naprosté pravdy koná vše vědomě a co nejlépe podle stupně své zralosti. 

To jsou hlavní rysy prozíravého člověka, který se touto vlastností stává povšechně moudrým a šlechetným. 

Prozíravost je také určitý kus, stupeň jasnovidnosti, která buduje na dlouholetých zkušenostech, na univerzální Pravdě, na neosobním stanovisku, které má také na zřeteli osudovou stránku toho, s čím přichází do styku, a proto takový prozíravý člověk musí znát i karmické zákony, jež jsou nejhlavnějším činitelem a pákou celého lidského pokolení a jeho života. 

Proto také pozorujeme, že prozíravý člověk se nenechá nikdy svést, omámit, ovládnout dočasnými úspěchy, vnadidly, bohatstvím, slávou, mocí, ale dobře a jasně si uvědomuje všechny tyto dočasné a nicotné stavy a štěstí, jež jsou vrtkavé a nakonec přinášejí člověku jen rozčarování a zklamání. Prozíravý člověk vždy počítá s Věčností a tyto dočasné věci, stavy, prchavé a vrtkavé štěstí, tedy  celý dočasný život pokládá pouze za velmi důležité prostředky k dosažení nejvyšších šlechetných cílů, jež  mu k tomu dopomáhají, jestliže je správně používá a nezneužívá. Proto je používá jedině k šlechetným úkolům, činům a cílům. 

Zvláště prozíraví státnici, mající velkou zodpovědnost před národy a hlavně před univerzálními zákony, mají mnohdy velmi těžký úkol vést národy nebezpečnými úskalími mezinárodní politiky tak, aby svým národům, ba celým generacím, zajistili to nejlepší, co jim může osud poskytnout. Protože dobře vidí do skutečné situace, stávají se velmi opatrnými a mnohdy udělají i takové zákroky, opatření, které se nezasvěceným lidem zdají dokonce nemoudré a škodlivé. To jsou ovšem bílé vrány, které zevní svět pochopí, až když je třeba pozdě. Zato však neuvědomělý lid oslavuje nejvíce ty, kteří jim podle situace připravují mnohem lepší život, třeba na úkor jiných národů. 

Z těchto všech vznešených, poučných , moudrých událostí je třeba se poučit, abychom se ve svém vývoji stávali stále lepšími a abychom nakonec dospěli k pravé prozíravosti-moudrosti.