Rozdělení a použití Šalamounova chrámu v mentálu, astrálu a hmotě.

08.07.2020

Ke čtyřem základním pilířům Šalamounova chrámu patří vědění, odvaha, chtění a mlčení. V mentální sféře si tyto čtyři vlastnosti uvědomujeme, meditujeme skrze ně a přeměňujeme je v činy.

O vědění pečujeme svým každodenním studiem, opakováním univerzálních zákonů makro- a mikrokosmu. V oblasti odvahy a chtění jsme v duchu pevně odhodláni tyto síly v sobě pěstovat s přesvědčením, že je již vlastníme. V mlčení setrváváme také ve svých myšlenkách v astrální sféře, čehož jsme dosáhli cvičením myšlenkového klidu.

Vědění zhušťujeme v astrální sféře pomocí neutrality vzduchu. Představíme si, že veškerá poznání pravdy i znalosti zákonů makro- a mikrokosmu máme již tak hluboko vtisknuty do paměti, že je s sebou vezmeme na věčnost a zůstanou navždy naším vlastnictvím. Vědění se projevuje prostřednictvím řeči, v astrální sféře se tak děje prakticky v hlasitých myšlenkách.

Odvaha roste v astrální sféře působením živlu ohně. Tato vlastnost náleží živlu ohně a posiluje se, když si neustále představujeme, že se v naší odvaze nalézá tolik moci a síly, že s jejich pomocí překonáme ty nejtěžší překážky, jen abychom dospěli ke svému cíli - za každou cenu.

Chtění v astrální sféře zhušťujeme pomocí magnetismu. Tato vlastnost náleží univerzálnímu živlu vody a my si představíme, že všechno, čeho chceme dosáhnout, samozřejmě pouze pro ušlechtilé cíle, se již uskutečnilo, jakmile jsme si toho začali být vědomi.

Mlčení v astrální úrovni upevňujeme a zajišťujeme skálopevným rozhodnutím, že nikdy v myšlenkách nebo pocitech, tím méně v činu, ano, nikdy ani ve snu, neprozradíme nic, co považujeme za svaté tajemství, k čemuž nás zavazuje přísaha. Tuto přísahu jsme složili sami před univerzální prozřetelností prostřednictvím našeho Mistra, učitele. Dynamika vzniká napětím, vlivem elektromagnetického fluida živlu země, ve kterém působí aktivní a pasivní pól. Tímto způsobem jsme zhustili všechny čtyři pilíře.

Vlastnosti a síly jsou v astrální sféře zhušťovány až k podstatě dostatečně silnou přípravou, aby se dala přenést přes astrální matrici až do hmotné úrovně.

Vědění, promítané ven, se v látkové sféře projevuje v řeči, v hlasitém přemýšlení nebo v přenášení myšlenek na papír. V tomto stadiu vývoje se vědomí halí do zvuku, řeči, písma, pohybu, tzn. do určitého rytmu (v přerušování proudu a magnetismu). Zhmotnilo se, a je proto v této formě nejúčinnější.

Odvaha, kterou jsme vyvinuli na mentální a astrální úrovni, nám přinesla hmotné ovoce. S pevnou vůlí, představivostí a manifestační vírou zvládneme všechno, co nás zušlechťuje a vede k našim nejvyšším cílům. Je to tvůrčí akt, skrze který se v nás zrcadlí stvořitel. Chtění se projevuje v látkové sféře v činy a my jsme uskutečnili, co jsme si předsevzali. Síla magnetického fluida byla tak silně nabitá, že musela být vybita aktivní částí živlu ohně, to znamená elektrickým fluidem, a tím došlo ke kýženému účinku.

Mlčení je moc projevující se u každého mága, který dovede mlčet ve všech úrovních. Pokud mág ví, kdy má v myšlenkách a pocitech mlčet, pak je zde dobrý předpoklad k tomu, aby také, zvláště před nepovolanými osobami, mlčel v hmotné sféře i tam, kde jsou pro mlčenlivost obzvláště těžké podmínky. Pokud se síla mlčení v materiální sféře působením elektromagnetického fluida, četnými překážkami živlu země, silně zhustí, dojde k absolutní mlčenlivosti. Tím roste také automaticky její moc v materiální sféře.