Rozpínavost

26.12.2020

Někomu nestačí to, co je mu dáno, co vlastní, například hmotný majetek, a proto se ho snaží zmnohonásobit i tak, aby se co nejvíce rozšířil třeba v různých podnicích, továrnách, skladech, obchodech po širém území ve své domovině i v cizině, aby se tak jako majitel stal světoznámým. Jestliže je tato rozpínavost řízena čistě sobeckými zájmy, pak jde o negativní (pasivní) vlastnost, která by chtěla pohltit třeba celý svět. Usiluje-li však o zlepšení životní úrovně zaměstnaných i kupujících a nepřivlastňuje si žádné nadměrné zisky, je ro ryze užitečná a šlechetná pozitivní (aktivní) vlastnost. To vše záleží na povaze dotyčného majitele takového rozšířeného kapitálu. 

Pozorujeme však, že všude tam, kde byla potlačována svoboda jednotlivých národů, se časem zrodil prudký odpor proti utlačovatelům a po celé zemi, ve celém národě se začala rozpínat veliká mocná touha po svobodě do té míry, až přinesla žádoucí svobodu. Tentýž jev můžeme pozorovat také při potlačování víry a náboženství ve středověku. I zde rostla touha věřících po náboženské svobodě a její rozpínavost zasahovala celé národy. Nakonec tato rozpínavost zvítězila. 

Všeobecně můžeme říct, že všude tam, kde jde o potlačování svobody člověka v jakémkoliv směru, vzniká opačná vlastnost, odpor proti útlaku, násilí, a projevuje se velmi mocně v silné rozpínavosti, které nakonec sotvakdo může odolat. Pravdou je, že vše co je dočasné, musí zahynout (stejně jako náš dočasný život) - to je pouze otázka času, vývoje. Jestliže je vývoj napaden protichůdnou vlastností, tím dříve napadená idea, poměr, stav, zaniká. Proti takové rozpínavosti žádné násilí na světě nic nezmůže. Čím více jsou takovéto stavy, ideje, poměry, zaměřeny proti pravému pokroku lidstva, zvláště příčí-li se nepsaným univerzálním zákonům, tím spíše musí po splnění jejich úkolů bezpodmínečně nastat jejich rozklad. Pokud jsou však ještě užitečné, třeba pro určité poznání v lidském vývoji, budou existovat a působit. Až se jejich míra naplní, náhle zmizí, neboť pravá rozpínavost opačného směru ji přímo zničí, spálí. 

V magickém vývoji se rozpínavost projevuje u univerzálního živlu oheň, s nímž často pracujeme. Také náš nesmrtelný duch má tuto vlastnost a pomocí této vlastnosti může obsáhnout celý vesmír, může se rozprostřít do jakékoliv velké formy ve všem stvořeném. Tato rozpínavost je věčná. Rozpínavost je zákonitá vlastnost (síla) a platí pro vše stvořené. Čím více něco stlačujeme, například páru, vzduch, plyny, vodu, kovy, elektřinu, magnetismus, čítajíce v to i abstraktní pojmy, jako je utlačovaná svoboda v kterémkoliv směru apod., tím větší protitlak vzniká - a to je vlastně rozpínavost, která má tu vlastnost, že dokonale vyrovnává, odstraňuje, protichůdný tlak, směr, útisk, násilí. Konečně můžeme říct, že rozpínavosti přibývá úměrně s příslušným tlakem v té které věci, v ideji, v myšlence, v činu, v citu, a to na všech úrovních.