Šablonovitost

29.03.2021

Někdo si vytvoří určité škatulky, formulky, šablonky na různé druhy práce, na různá pojednání, na problémy a věci, které se velmi často opakují, aby si ušetřil práci a čas. Pokud jde o věci jednoduché, je to  v pořádku. Jde-li však o důležité věci názorů, problémů, vědy, umění, o způsobu života, tam šablonovitost rozhodně nestačí a může uškodit. Pomysleme si, že by někdo chtěl řešit způsob prožívání života šablonovitým způsobem. To by byl holý nesmysl. I když jsou v současné době některé zdravé normy zavedeny jako zákony, podle nichž se zhruba řídí život lidské společnosti, není možno šablonovité způsoby lidského života uzákonit ve všech směrech. Každý člověk je individuální bytost. Ani dvě osoby na světě nemají navlas stejné povahy, ve které by vše zcela na vlas stejně společně prožívaly, na všechno stejně reagovaly svými vlastnostmi, aby měly navlas stejné schopnosti, nálady, názory, nadání a podobné vlastnosti. 

Ale přesto jsou na světě lidé, kteří si na většinu svých zvyků, názorů, problémů, životních otázek a na způsob prožívání života tvoří určité vyhraněné šablony, do nichž pak vkládají podle povahy věci to , co bych chtěli vyřešit. Například: Mluví-li se o náboženství, vyzdvihují již svou šablonu: náboženství u mne znamená: "modli se a pracuj". To je jednoduché a srozumitelné a to má každému stačit jako mně. Nebo: Politika je jako nevěstka, ta dá každému: jednou tomu, podruhé onomu. Proto pryč od ní. Nebo při rozpravě o dobročinnosti: Dejte mi pokoj s dobročinností. Všichni lidé jsou dnes sobci a nikdo nikomu nedá nic zadarmo. Pro haléř by si nechali vrtat koleno. Pokud jde o příčiny válek: Dokud bude lidstvo žít, dotud budou války, protože sobecký člověk je daleko horší nežli zvíře. Tak a podobně si tito jednodušší lidé představují řešení vážných problémů. Konečně kdo ví, v mnohém mají i kus pravdy. Ovšem takovéto šablony samozřejmě neobstojí před miliony lidí, kteří mají na tyto otázky zcela opačné názory a ze svého stanoviska jistě také mají pravdu. Jen jednu šablonu musí všichni lidé bez rozdílu akceptovat, neboť o ní dobře vědí a prožívají ji: každý člověk se narodí, žije, splní svůj úkol na této planetě a zemře. 

Konečně do správných šablon bychom mohli zařadit i lidské vlastnosti, a sice každou vlastnost zvlášť do jedné šablony. Příklad: To je zlostný člověk, to je poctivý člověk, onen je láskyplný, ten je zase spravedlivý, onen je lhář, ten je melancholický, jiný je veselý, ten je štědrý a podobně. Kdyby si každý člověk vytvořil takové dobré šablony sám pro sebe, nikoliv pro druhého, jistě by se zarazil a podivil, ba zhrozil, kolik špatných a jak málo dobrých šablon má pro své vlastnosti. 

Všeobecně nám šablonovitost slouží k snazšímu rozeznávání všech nám známých věcí. Jsou to vlastně určité poznávací znaky, klíče, jichž používáme nejvíce ve vědách, naukách, při práci, již méně při třídění myšlenkového a duševního materiálu, jako jsou ideály, různé názory, problémy, poznání, umění a v podobných velmi rozmanitých případech. V magii používáme určité šablony také jako klíče, poznávací znaky k různým magickým pracím, cvičením a k poznání.