Sexuální touha - smyslnost

18.02.2020

Motto (FB): Smyslnost působí jako velmi silný magnet mezi mužem a ženou pro zachování lidského rodu. 

Smyslnost chápána podle univerzálních zákonů je naprosto čistá a mocná ohnivá vlastnost projevující se v člověku při každé vhodné příležitosti, aby se obapolně vyvíjela, aby udržovala stálé napětí mezi oběma pohlavími a pomáhala tak tvořit a zachovávat lidský rod. Jejím hlavním cílem je obapolné spojení dvou toužících bytostí, jejíchž sémě zhuštěné až do hmotné úrovně dává prvopočáteční zárodek nového života, nového jedince. Jejím doprovodným a druhořadým jevem je takzvaná rozkoš, kterou lidé, zvláště mladí, omylem považují za hlavní požitek a projev při tomto čistém spojení. Většina lidí, neznající toto tajemství, při tom cítí a myslí (při nízkém stupni svého vývoje) přímo zvířecky a také z tohoto hlediska, jestliže při tom nemají vznešenější cíle, je možno zařadit je do zvířecí úrovně.  Falešní mravokárci toto čisté spojení dvou tužicích bytostí z neznalosti moudrých univerzálních zákonů dokonce zavrhují. Jiní, již moudřejší lidé vědí a chápou, že oplodněním ženy je udržován lidský rod, že je to pud sebezáchovy člověka, který je také nezbytně nutný pro karmu, osud každého jednotlivce. Smyslnost je vlastnost všemohoucí ve svém působení, avšak člověk má naproti tolik síly ve své vůli, že ji zpravidla po dlouhém a urputném boji ovládne a pak mu dále neškodí. Tato vlastnost působí nejrozmanitějšími a nejrafinovanějšími způsoby a prostředky. K tomu nejvíce používá smyslnou krásu, vnady lidského těla a soustřeďuje se prakticky nakonec v genitáliích a v jejich konečném spojení, ať již myšlenkově, citově nebo ve hmotné úrovni. Existuje však velmi jemná smyslná krása, která člověka přímo nepozorovatelně přivádí ke konečné fázi. Ale tuto konečnou fázi často zcela vynechává, jen aby si vychutnala různá krásná a zastřená vnadidla. Například krásné živé (barevné) ženské šaty, obepínající ladné mladé ženino tělo, jsou pro někoho poutem neodolatelné přitažlivosti k této ženské bytosti, v němž mnohý ztrácí smysl pro všechno ostatní. Pohledem si vychutnává především krásu ženské hlavy s krásně upravenými vlasy - jemnocit v takovém případě však nezachází dále, aby hrubšími vjemy nesetřel tento opravdu krásný, neodolatelný, velmi jemně zbarvený pohled. V takovém případě je umění ženy obdivuhodné, jestliže si v této podstatě svého působení svým krásným zjevem dovede vědomě udržet respekt svého partnera (ctitele) do nejkrajnější míry. Tím více získává jeho obdiv, touhu, lásku a určitou povznešenost nad nízkým plodivým pudem muže. Po dlouhou  dobu mu nepovolí hrubší styk a hrubší projevy v mezích smyslnosti, aby tím více pronikla svým jemným působením do jeho myšlenkové a pocitové úrovně a rozvinula v nich touhu po nejemnějších a nejčistších požitcích tohoto druhu. Je to veliká inteligence budoucí ženy, matky, která se snaží si nejintimnějším způsobem připravit manžela pro svůj ideál čistého mateřství. Ví bezpečně, že po prostém pohlavním styku ve hmotné úrovni se její dynamida, dosažená tak velikým a vznešeným úsilím, citelně oslabí, poleví a že se pak velmi těžko opět buduje, dokud její vyvolený plně nepochopí její posvátný účel. Na druhé straně se však tato dočasná či trvalá ztráta zmíněného napětí vyváží, plně se nahradí posvátným plodem jejich spojení - dítětem, které přichází na tento svět za účelem splnění snad mnohem vyšších ideálů a úkolů, než může poskytnout tento hmotný dočasný svět, plný běd, strastí a klamů. 

Smyslnost působí v různých formách svého vývoje. Přirozeně je nejsilnější v době probuzení puberty, po ukojení její intenzita postupně odpadává, ale kde jsou jí kladeny překážky, zvláště pak vědomé, bojuje o svou nadvládu nad člověkem a nad jeho hmotným a duševním, mentálním tělem s úžasnou silou a vytrvalostí, používajíc k tomu nejrafinovanější prostředky, prostředí, příhodnou dobu a podobně. Čím více člověk usiluje o její zvládnutí, tím více se tento boj přiostřuje, a není-li člověk naprosto vytrvalý a pevný, pak tento boj jistě prohraje. Nicméně má vždy dosti sil, aby se jí ubránil a vždy nad ní zvítězil. Za urputných bojů dochází nezřídka i k abnormálním projevům smyslnosti tím, že si vybírá i nevinné děti jako předmět k ukojení své žádosti a dokonce svou smyslností oživuje zvířata, ba i neživé hmotné předměty a podobné věci ve své lživé fantazii, smyslnosti. 

Tyto urputné boje platí zejména pro lidi zvláště sexuálně založené, zabarvené, kteří chtějíce se této vychýlené negativní vlastnosti zbavit, bojují o její zvládnutí po celý svůj život a nebo největší část svého života, po určitém poznání. Hrubá smyslnost se projevuje u všech normálních nezasvěcených lidí a zase v různých odstínech, neboť čím jemnější je člověk, tím více cítí povznešenost v čistém spojení muže a ženy. Všeobecně se člověk ve svém vývoji ještě příliš málo povznesl k tomuto poznání, totiž že sexuální akt je vlastně napodobením samotného Stvořitele. Proto otrocky zůstává na svém nízkém zvířectví a nejčastěji se s výsměchem vyjadřuje o souloži. Tím ovšem snižuje a znečišťuje sebe sama na úroveň zvířete a zapomíná, že je to jeho lidská a nejintimnější povinnost plodit a udržovat život člověka na zemské úrovni tak dlouho, dokud sám dobře nepozná, čím vlastně je a proč zde žije a umírá. Leč i celý tento vývoj musí každý prožít sám na sobě, aby postupoval od nejnižších stupínků k vyššímu a vyššímu poznání. Proto z božské úrovně vzato, je celý tento lidský vývoj jako vše ostatní nadevše moudrý a naprosto čistý, ať si člověk dělá a myslí cokoliv. Je to jen otázka času a nesčetných utrpení, jestliže člověk jedná proti přírodním, univerzálním zákonům, které jsou absolutně čisté, spravedlivé a neúprosné. Zvláště ženy zneužívají této mocné a čisté negativní vlastnosti k ovládání mužů: zejména ve světové politice jsou v tomto směru často příčinou mnohých mezinárodních zápletek, intrik, dokonce i válek. Osvědčené francouzské přísloví právem říká: Za vším hledej ženu! Neboť zvláště žena toužící po moci, slávě a bohatství, a nemůže-li toho sama přímo dosáhnout, přitahuje k tomu muže, kteří se stávají jejími nástroji - otroky. Můžeme říci, že skoro celý svět a život je přímo či nepřímo závislý na tomto problému. Kdo jej však opravdu poznal, pochopí, že v něm naopak získává pravé bohatství, které si odnáší s sebou do Věčnosti.