Správná logika

16.09.2020

Kdo hledá vždy, všude a ve všem základní zákonitou souvislost a odvozuje z toho správné závěry, poznání, jež odpovídá realitě a matematicky dokázané pravdě, používá správnou logiku. To platí v první řadě v magii, která je nejvyšší vědou a uměním, jež vůbec existují. Podle Hermova poznání - co je nahoře, je také dole - to znamená, co je v nás, v mikrokosmu, je také v makrokosmu, a my musíme co nejpřesněji ve všem hledat analogie, které nás přesvědčují o tom, že jsme také skutečně častí vesmíru, samostatného univerza. 

Tyto naprosté souvislosti v nás vyniknou tím jasněji, čím hlouběji pronikáme do světa Příčin-akáši, kde je veškeré naše myšlení, cítění a jednání zaznamenáno, a my tam čteme jako v zrcadle, ovšem pokud jsme na to zralí a toho schopní, průběh celé své minulosti a budoucnosti. Jestliže si pak svým vytrvalým prohlubováním všech potřebných znalostí, stavů a sil dovedeme v každém okamžiku uvědomit, kdo jsme, jaký je náš současný úkol, jaké překážky jsou s ním spojeny a co všechno můžeme udělat, abychom tento předsevzatý úkol splnili, dostáváme se do hloubky správné logiky, která v takovém případě slouží těm nejšlechetnějším účelům.

Každá správná logika nás vede vždy po stopách objektivní, tj neosobní pravdy, k jádru každé věci, záležitosti, problému, a čím více se tento problém, jádro věci zužuje, tím více se přibližujeme k univerzální Pravdě. Víme, že vše stvořené vychází z jednoty a postupně se člení úměrně podle svého účelu na menší části, třeba až do nespočetné mnohosti. Ale tyto nesčetné části vyšlé z původní jednoty jsou v určitých dimenzích seskupeny tak, že těžko poznáváme jejich původní stav, do něhož se musí zase jednou vrátit, až vykonají všechny úkoly, k nimiž byly stvořeny. A právě tyto souvislosti a analogie je třeba správnou logikou luštit tak, abychom měli vždy správnou představu o všem, co se v nás i mimo nás děje, abychom nebyly nikdy a ničím překvapeni, tedy zvláště domnělou fyzickou smrtí, která není ničím jiným než přechodem z hmotné úrovně do úrovně vyšší, astrální, mentální.

Tímto správným logickým myšlením a jednáním ve všech úrovních a živlech si zajišťujeme naprosto klidný a vědomý průběh dočasného života, který je sice okamžikem Věčnosti, ale okamžikem velmi důležitým, protože právě v tomto okamžiku zde máme všechny předpoklady, jak se zbavit všech překážek a přehrad, které nám brání ve spojení s neviditelným světem, tj se čtvrtou dimenzí. 

A jakým způsobem se můžeme zbavit naznačených překážek, to vše již záleží na určitých formách a postupů každého jednotlivce, protože každý z nás je hvězdou sám pro sebe. V začátcích se musíme řídit osvědčenými cvičeními, introspekcí a po dosažení určitého stupně nejvyšší magické vědy a umění získáváme neomezené pole další nejšlechetnější činnosti, jež končí ve Věčnosti dosažením nejvyššího Ideálu, jakého je člověk schopen dosáhnout.