Správná orientace

07.05.2021

Jak důležitá je správná orientace, o tom jsme se jistě každý z nás v životě přesvědčili. Hlavním zdrojem pro naší orientaci je náš rozum, paměť, poznání. K tomu ovšem přistupují i všechny naše ostatní smysly, jako je zrak, sluch, pocit, čich, chuť. Vjemy všech našich smyslů se soustřeďují v rozumu, vědomí, kde se správně třídí a rozeznávají, a odtud se pak naší vůlí podle poznání uskutečňují. V takových případech je však velmi důležité, abychom všechny tyto vjemy, tj. hlavně myšlenky, spojené zpravidla s živými představami a pocity, dovedli správně rozebrat, ocenit podle toho, co nám chtějí říci a co od nás chtějí. Musíme se nakonec rozhodnout, zdali jsou pro nás prospěšné nebo škodlivé. V tom tkví pravý význam správné orientace. K tomu, abychom vše dokázali, je však třeba veliké umění, síla a trpělivost, vytrvalost, systematičnost a pozornost. Ze zkušenosti víme, kolik  myšlenek, představ, pocitů stavů námi proběhne za celý den a noc a jaké úsilí musíme na svůj správný postoj vynaložit, abychom dosáhli dobrých výsledků. Když se však na tuto věc vytrvale soustředíme a stále ji systematicky pěstujeme, vznikne v nás automaticky správná orientace, podle které se vždy o každém případu rozhodujeme. 

Kolik lidí ztroskotává právě proto, že se nesprávně orientují o důležitých životních věcech, záležitostech, o záležitostech přímo osudových. Někdo nám radí a říká: udělej to nebo ono, co on ze svého vlastního osobního stanoviska považuje za správné, avšak to, co platí pro něho, neplatí již pro nás nebo pro někoho jiného. A proto není vždy radno uposlechnout rady, jež nám dávají lidé třeba i zkušení, ale kteří nemají ani tušení o karmických zákonech přinášejících každému jedinci určité osudové následky, jež musí taková osoba bezpodmínečně prožít. Z toho hlediska je směrodatný jedině náš osud, jenž nás bezpečně vede životem odpovídajícím přesně našemu vývoji. Jen odborník v těchto věcech by nám mohl dobře poradit a správně nás informovat o důležitých osudových záležitostech, abychom něco neudělali špatně a pak za to netrpěli. Mnozí lidé mají již vrozenou správnou orientaci, jsou to například obchodníci, kteří dobře a správně vystihují místní a světové poměry na poli hospodářském, aby si podle toho zařídili svůj ochod doma a za hranicemi. 

Určitý druh vlivných a mocných lidí utajuje a pečlivě skrývá jisté důležité věci, události, které se mají dostavit a o kterých sami rozhodují z různých důležitých zištných důvodů. Tito lidé oddalují nebo zkreslují správnou orientaci zamyšlených věcí před ostatními a jsou z ani zodpovědní. Ovšem na druhé straně musí splnit, vykonat to, co je jim jejich osudem určeno, neboť jak víme, nic na světě se neděje nadarmo a vše je pro nás poučné a prospěšné. Proto musí být i nesprávná orientace, aby lidé poznávali své chyby, omyly a aby se z nich učili. Mnohý na svou vlastní kůži prožil následky takové nesprávné orientace, podle níž se zařídil a  měl z toho také zlé následky. Takový člověk bude v budoucnosti vždy mnohem opatrnější, aby se opět nestal obětí nesprávné orientace. 

Pro žáky magického učení a umění je velmi důležitá správná informace při rozeznávání všech pravých stavů, skutečných bytostí, skutečností a všech událostí ve světě neviditelném od nepravých bytostí, stínů, larev, klamů, lživých fantazií, fantomů, které nás rády svádějí na nesprávnou cestu a vnucují nám nesprávnou informaci, orientaci.