Správné úsudky a závěry

07.10.2020

Kdo správně usuzuje, dělá i správné závěry. Kdo však může správně usuzovat? Jistě ne ten, jehož rozum je závislý na neovládaném citu, vášních, na stranických záležitostech, na osobních názorech, na pochybných představách, ideálech, na zlomyslnosti, na závisti, na nenávisti, na strachu, na slavomamu, na bohatství, na moci a na jiných sobeckých zájmech. Podle toho také vypadají úsudky takových nevyrovnaných lidí. Jsou zřejmě nesprávné, podložené sobeckými zájmy a jejich závěry jsou vrcholem naprosto pochybných a nesprávných úsudků.  K ryze správným úsudkům můžeme dojít jen tehdy, odhodíme-li ze sebe všechny osobní a sobecké zájmy a sledujeme-li věci, záležitosti, problémy, ze stanoviska přísně neosobního tj., univerzálního (vědomého), přičemž vždy přihlížíme k univerzálním zákonům, zejména zákonům o karmě, která je v pravdě nejdůležitějším činitelem v našem celém životě. Kdo všechny tyto důležité zákony zná a také je bezvýhradně respektuje a dodržuje, může po určitém stupni výcviku docílit, vždy všude a ve všem správných úsudků a bezpečně dojít touto cestou ke správným závěrům. 

Tyto správné úsudky a závěry nám dávají za pravdu a my můžeme právem tvrdit, že jsme vždy, všude a ve všem svém jednání pány situace, ať je třeba sebekritičtější. Odhalujeme-li tímto způsobem naprostou pravdu, zabraňujeme jakýmkoliv výstřelkům, neúspěchům, nehodám, neštěstím, které by nás jistě postihly, kdybychom nebyli schopni svým intuitivním způsobem dělat si o čemkoliv jedině správné úsudky a z toho plynoucí závěry. 

Tento postup má významný vliv na náš postup v magii, tj., nejvyšší vědě a umění, jež existují. Tam jsou takové jedinečné správné úsudky jako vzácné perly, řadící se k sobě a doplňující se jasnými poznatky, které vkládáme do svého vědomí a paměti, abychom z nich mohli i v neviditelném světě stále čerpat poučení a názory pro svůj další vývoj až k dosažení nejvyššího Ideálu. Vše, co je posuzováno z hlediska věčných univerzálních zákonů a stávajících skutečností, se nám stává věčným, nesmrtelným základem, na němž můžeme bezpečně stavět svůj chrám Šalamounův. 

Jsou to čtyři univerzální živly, tři univerzální úrovně a nejvyšší Moc-akáša-svět Příčin-Osud, kterých se stále ve všem našem jednání dotýkáme. A pokud všechno toto poznání hodnotíme správně, musíme také nakonec dojít k naprosto správným závěrům. A to nás tím více zavazuje, abychom s tím větším úsilím prohlubovali své poznání univerzální Pravdy a nikdy se od ní neodchýlili. Naše magická rovnováha nás k tomuto stavu jistě sama dovede. 

Proto jen naprosto živlově vyrovnaný člověk může vždy, všude a ve všem správně usuzovat a dělat správné a pravdivé závěry. Vše ostatní je osobní, zabarvené, klamné, překroucené podle povahy každého jedince. Na to buďme vždy opatrní.