Správné vyjadřování

07.09.2020

Není nad správné vyjadřování. Kdo správně a jasně vyjadřuje své myšlenky, kdo používá správné výrazy a dává jim formou i náplň, dochází přímo a hned ke správnému cíli, jehož obsahem a závěrem je každá myšlenka. Aby však takto projevené myšlenky nalezly také správnou odezvu a účinek u toho, komu jsou určeny, musíme takovou osobu k tomu účelu současně naladit a připravit ji na účinek námi pronesených myšlenek. Máme na mysli zvláště důležité případy, otázky, problémy, jež jsou pro nás životně důležité. Tím ovšem nemíníme, že bychom se v jiných méně důležitých případech neměli správně vyjadřovat. Je však samozřejmé, že největší pozornost soustřeďujeme vždy na vyjadřování důležitých záležitostí.

Správné vyjadřování má také své výhody. Předně tím zamezujeme jakýmkoliv omylům, nedorozuměním, jež se často stávají při nesprávném vyjadřování a následkem toho vzniká i nesprávné pochopení určitých úkolů. Dále si správným vyjadřováním získáváme určitou autoritu a naše slova mocně působí na druhé osoby, které je přijímají vážně a snadno se jimi dají ovlivnit tak, aby vykonaly to, co do nich vkládáme. Tímto postupem se také vyhýbáme mnoha chybám a nepříjemným následkům a máme pevnou jistotu, že vše, co pravíme, je pro nás užitečné a prospěšné a že tím také nikdy nikomu neuškodíme. Získáváme pro sebe větší důvěru a sympatie všech lidí, kteří nás znají a s nimiž se stýkáme: oni pro nás jistě udělají vše, oč je požádáme, pokud se to, co od nich žádáme, nerozchází s jejich životními, osobními zájmy.

Za svým správným vyjadřováním stojíme také celou svou osobností a vkládáme do něho svou zodpovědnost. Tato vlastnost tedy utvrzuje i náš správný postup vždy, všude a v každém našem jednání. Je v něm naše nezlomná vůle spojená se samostatností, kterou si utvrzujeme autoritu. Ve správném vyjadřování se zrcadlí i náš intelekt, rozum, který nikde nepřijme to, co se nesrovná s pravou skutečností, tedy zásadně odmítá jakoukoliv lež, lživou fantazii, neskutečnost, utopii, nereálnost, nesprávnost, překroucenost, přehnanost a podobné opačné vlastnosti a stavy. To má také veliký význam v magii, kde je zvláště třeba vyvarovat se jakýchkoliv přehnaností, lží, přeludů, podvodů, lživých fantazií, fantomů a podobných neskutečností, které vytrvale a úporně dorážejí na mnohé žáky, aby je strhli z jejich správné cesty.

Správným vyjadřováním se tedy pevně postavíme za stanovisko naprosté skutečnosti, pravdy, ať bolí či nikoliv, a tím si zajišťujeme stálou pohotovost pro eventuální útoky ze strany negativních (pasivních) vlastností, které nám v našem správném vyjadřování překážejí a brzdí náš postup a vývoj, jestliže proti nim nebojujeme a neposilujeme se jimi. 

Správně se vyjadřovat vždy, všude a ve všem, co nám přijde do cesty, je veliké umění, zvláště ve věcech duchovních a duševních, kde musíme být velmi opatrní, abychom někde neklopýtli a neuškodili si. V takovém případě čerpáme potřebnou  znalost, poznání a lásku z intuice, inspirace, která je pro nás nejbezpečnější a nejjistější. Ovšem nejsprávnější a nejúčinnější předpoklad k našemu správnému vyjadřování všeobecně je naše živlová rovnováha. K té musíme dojít stůj co stůj, neboť bez ní v magii nic nesvedeme.