Stupeň 2 - Kabalistická inkantace

15.07.2022

V prvním stupni kabalistické mystiky se žák učil vyslovování každého písmene příslušnou barvou induktivně a deduktivně ve svém vlastním těle -mikrokosmu a také v univerzu -makrokosmu. Tím se stal schopným dát písmenu jakýkoliv tvar a vyslovit je v řeči barev tímtéž způsobem, to znamená nabíjet každý předmět dotyčnou písmenovou vibrací. Již nyní si může představit -i když ne plně jasně - rozsah účinku na tělo, duší a ducha, až se naučí čtyřpólovému vyslovování písmene.

Tomuto způsobu upotřebení slov, aby účinkovala magickodynamicky, může žáka naučit jen opravdový zasvěcenec. Žák vidí, že vše, co si až dosud musel s větší nebo menší námahou osvojit, bylo absolutně nutné, aby  se ad1, naučil upotřebení kosmické řeči a ad2, aby později získal také ještě schopnost, mluvit skutečně čtyřpólově.

Absolvování druhého stupně této učební nauky přivede žáka opět o krok dále, protože k učení kosmické řeči musí vzít na pomoc druhý aspekt své bytosti a sice intelekt, tj. vzdušný princip, a upotřebit písmena ve spojitosti se zvuky. Zvukem písmeno ožije a úkolem žáka nyní je, upotřebit, t.j. vyslovit každé písmeno zvukem jemu analogickým.

Praxe je tatáž jako u vizuálních cvičení, tedy u cvičení s barevnou vibrací světla, pouze s rozdílem, že nemá každé jednotlivé písmeno zvláštní tón, nýbrž že se jeden a týž tón opakuje u několika písmen. Teprve ve spojení s barevnou světelnou vibrací dostane pak každé písmeno jemu příslušející zvukovou vibraci. U následujících písmenových cvičení se zvuky je třeba uvést v soulad barevné světlo se zvukovou vibrací, aby došlo k vyjádření písmene. U cvičení zvukové vibrace spojené s barevnou světelnou vibrací se pracuje rovněž induktivně a deduktivně v malém i ve velkém světě.

Žák začne nejprve se cviky v celém těle, potom v jednotlivých živlových oblastech a konečně v jednotlivých tělesných orgánech, právě tak, jak postupoval u cvičení jednotlivých písmen s barevnou světelnou vibrací.

Ve svém těle, které má za dutý prostor, si žák imaginárně představuje bleděmodrou barvu a současně opakuje v duchu několikrát písmeno "A" v tónině G-Dur. Má na vůli, buď propracovat všechna písmena v abecedním pořadí v celém těle nejprve induktivně a deduktivně a potom v jednotlivých živlových oblastech, aby je konečně probral v jednotlivých tělesných orgánech podle pořadí také induktivně a deduktivně. Může ale také jako druhou možnost cvičit kabalisticky písmeno nejprve v celém těle, potom v příslušné živlové oblasti a nakonec v dotyčném tělesném orgánu. Účel a cíl veškerých cvičení druhého stupně je spojit intelektuální stránku, tj. vzdušný princip s principem barev a se zvukovou vibrací. 

V dalším uvádím žákovi zvuky písmen, s nimiž má pracovat.

 • písmeno A vibruje v G-tónu
 • přehláska Ä  vibruje v  C-tónu 
 • písmeno B vibruje v A-tónu
 • písmeno C vibruje v D-tónu
 • písmeno D vibruje v C-tónu
 • písmeno E vibruje v  D-tónu
 • písmeno F vibruje ve Fis-tónu
 • písmeno G vibruje v  F-tónu
 • písmeno H vibruje v A-tónu
 • písmeno CH vibruje v  Dis-tónu
 • písmeno I vibruje v  G-tónu
 • písmeno J vibruje v  Gis-tónu
 • písmeno K vibruje v  H-tónu
 • písmeno L vibruje v  F-tónu
 • písmeno M vibruje v  D-tónu
 • písmeno N vibruje v A-tónu
 • písmeno O vibruje v  C-tónu
 • přehláska Ö vibruje v  Dis-tónu
 • písmeno P vibruje v  H-tónu
 • písmeno R vibruje v  C-tónu
 • písmeno S vibruje v Gis-tónu
 • písmeno SCH vibruje v  C-tónu
 • písmeno T vibruje v  F-tónu
 • písmeno U vibruje v  H-tónu
 • písmeno W vibruje v  G-tónu 
 • přehláska Ü a Y vibruje v Cis-tónu
 • písmeno Z vibruje v  G-tónu,
U cvičení spojování tónů není základní podmínkou, aby měl žák velké hudební nadání, stačí, má-li nějaký hudební nástroj, v nouzi postačí také jen ladič zvuku, aby si mohl zjistit potřebný tón. Žák si může také jen škálu prozpěvovat, aby zjistil jednotlivé tóny. Zvuková reprodukce nemusí být docela přesná, neboť není každý člověk hudebně nadán. Hlavní věcí při udávání tónu je vyvolání písmene ve světelné a zvukové vibrací.

Později bude žákovi úplně jasné a rovněž si toho bude umět také vážit, že zvuková vibrace zanechá u každého v myšlenkách vysloveného písmene v mentálním světě svůj zvláštní účinek, dále že zvuková vibrace použita zároveň s barvou a ve tvaru písmene tiše, tedy polohlasně vyslovena, uplatňuje svůj vliv na astrální smysly, tedy na astrální tělo a vyslovena hlasitě, na hrubohmotný svět, tedy na fyzické tělo. Toto poznání přijde kabalistovi velmi vhod později, až bude usilovat o účinky buď v mentálním, astrálním nebo hrubohmotném světě.

Probral-li žák svědomitě celou abecedu ve všech fázích, takže ovládá dokonale každé písmeno v: 
 1. v celém těle, 
 2. v živlových oblastech a 
 3. také v jednotlivých tělesných orgánech

a je tedy schopen opakovat bez námahy kdykoliv tyto práce, může považovat cvičení druhého stupně za skončená. Nedoporučuje se při cvičeních spěchat, neboť v první řadě jde o svědomitost a s čím větší vytrvalostí bude žák na sobě v tomto směru pracovat, tím větší úspěchy budou korunovat jeho píli.

Zde uvedenými cviky se žák kabaly naučí nejen poznání a upotřebení sil, ale v analogii s univerzálními zákony učiní ducha, duší a tělo odolné, pružné a zůstane uchráněn různých vlivů, což je bezpodmínečně třeba při práci s kabalou, tedy s magií slova. Každý žák, který své tělo, svou duši a svého ducha kabalisticky připravil, nebude nikdy bytostmi jakéhokoliv druhu ovlivňován a může styk s bytostmi, ať pozitivními nebo negativními uskutečnit také bez kruhu a bez jiných ochranných pomůcek. Také upotřebením určitých formulí, které vyvolávají v univerzu určité síly, se kabalista vždy uchrání všech škodlivých účinků, je-li u něho duše a tělo vhodně připraveno.

Nechť tedy žák nepokračuje, pokud právě tato cvičení svědomitě nepropracoval a dokonale je neabsolvoval. Kromě toho musí dělat rozdíl mezi obvyklou intelektuální řečí a kosmickou řečí tím, že si bude vždy vědom toho, pracovat při cvičení kabalisticky. Bez tohoto stálého ujišťování by mu při upotřebení normální řeči nikdy nepřišla na mysl barva, zvuk a každá jiná analogie. Kabalista nesmí proto nikdy zaměňovat nebo spojovat svou normální řeč s kabalistickou.