Stupeň 3 - Aqua vitae guabbalisticae

21.07.2022

V obou předcházejících stupních se kabalista učil kabalistickému vyslovování jednotlivých písmen podle pořadí:

1. v jejich barevné vibrací, tedy s principem vůle, který přísluší Živlu ohně a

2. vibrací vzdušného principu,

to znamená, že písmena dvoupólově dynamizoval. Induktivní a deduktivní postup uschopňuje kabalistu upotřebit vibraci písmene mimo sebe buď v univerzu nebo na libovolném místě, nebo v sobě. Tím, že se učí postupnému zhušťování expanzivní síly písmene, dosáhne tímto tréninkem potřebnou odolnost a houževnatost, aby tyto vibrace vydržel. Každému kabalistovi bude jistě známé, že má tato schopnost z hermetického hlediska velký význam.

Nyní seznámím žáka kabaly s třetí vibrací písmen, kterou pomocí vhodných cviků musí rovněž ovládat. U třetí vibrace hrají úlohu živlové vlastnosti písmen, které si musí žák pocitově osvojit. Každé písmeno má jednu, někdy dvě živlové vibrace.

Začíná se opět s písmenem "A". Kabalista vysloví A v duchu do svého těla, které si představuje jako dutý prostor a současně musí pocítit lehkost. Jakmile se mu toto po několikerém cvičení podařilo a při každém myšlenkovém vyslovení lehkost také skutečně pociťuje, vysloví A buď tiše, nebo si představuje, že A - vibrace vyvolává pocit lehkosti i v jeho pracovní místnosti. Po opakování úspěšných pokusů prodlouží svá cvičení s přemísťováním pocitu lehkosti na celé univerzum.

Podaří-li se žákovi u duchovního a tělesného vyslovení A vyvolat pocit lehkosti podle libosti v sobě a mimo sebe i tehdy, když při vyslovení A nemyslí přímo kabalisticky na pocit lehkosti, tento cit se však dostaví automaticky, absolvoval úspěšně toto cvičení a může přejít k dalšímu písmenu, k přehlásce "Ä" s písmenem Ä cvičí žák právě tak jako s A, avšak namísto lehkosti musí pociťovat a prožívat pravý opak a sice olověnou tíhu. Pocit tíhy musí umět přenést na celé univerzum a naopak, z univerza musí s písmenem Ä prožívat až k docela malému bodu pocitově tíhu, kterou toto písmeno reprezentuje. Ovládá-li cvičení s Ä právě tak dobře jako s A, přejde k písmenu B. U písmene "B" má rovněž co činit se živlem země, tedy s tíhou. Je vždy nutno opakovat cvičení až k dokonalému ovládání. U všech ostatních písmen uvedu žákovi vlastnosti živlů, které tato písmena ovládají.

"C" podléhá dvěma živlům a sice ohnivému a vzdušnému, takže žák musí při svých cvičeních pociťovat a prožívat dva pocity, tj. lehkost ve spojení s teplem. Učí se tedy vyvolávat C dvou živlově tím, že je pří vyslovování do sebe a mimo sebe pociťuje teplé a lehké.

"D" je ovládáno čistým živlem ohně, takže musí kabalista pociťovat při jeho vyslovování pouze teplo, které podle koncentrační a imaginační schopnosti vystupňuje až k pocitu vedra.

"E" má specifické vlastnosti ákášického principu, které se živlově projevují v pocitu vše proniknutelnosti. Cvičení písmene E spojí tedy kabalista s tímto pocitem.

"F" přísluší principu země, má tedy za živlovou vlastnost tíhu a cvičení je nutno spojit s tímto vibračním pocitem.

"G" podléhá vodnímu principu a cvičení se spojuje s pocitem chladna, které žák vystupňuje až k úplnému mrazení.

"H" zahrnuje princip ohně a vibračním pocitem je teplo.

"CH" je písmeno vodního principu a cvičí se s pocitem chladna.

"I" je písmeno živlu země a cvičí se s pocitem tíhy.

Naše "J" -kabalistické Jod se skoro ve všech kabalistických spisech připisuje ohnivému principu. Jen málokomu je známo, že J nepodléhá jako písmeno živlu ohně, nýbrž jako klíčové slovo Jod, které zastupuje ve stvoření - všemoci číslo jedna. Jednotka se zrcadlí v Malkuthu jako klíčové slovo čísla deset, pod nímž se rozumí říše země. Zkušený kabalista uzná tuto analogii za samozřejmou. Abecední J není tedy ovládáno ohnivým živlem, nýbrž principem vody a musí být cvičeno s vibračním pocitem chladu.

"K" se svým ohnivým principem se spojuje s pocitem tepla -vedra-.

"L" je jako A v analogii se živlem vzduchu a podmiňuje vibrační pocit lehkosti.

"M" odpovídá pra-principu vody a cvičí se s pocitem chladu. V knize stvoření -Sefer Jezirah se praví, že Stvořitel stvořil s písmenem M vodu.

"N" podléhá jako M praživlu vody a musí být proto rovněž spojeno s pocitem chladu.

"O" je písmeno živlu země a cvičí se S pocitem tíhy.

Nejhorší je to s přehláskou "Ö", která má dvě zdánlivě si odporující živlové vlastnosti a podmiňuje pocit proniknutelnosti a tíhy. Vibrační pocit všeproniknutelnosti se v ákášickém principu projevuje stupněm hustoty. Ákášický princip je, jak známo v analogii s naším éterem, který je nositelem elektrických a magnetických vln. Pocitové pojetí ákášického principu je všeproniknutelnost, která se nechá dokonce i zhustit a vyjádřit jako stabilita právě v přehlásce "Ö". Při počátečních cvičeních přijde kabalistovi poněkud těžké sladit tyto dva protichůdné pocity. K usnadnění praktiky, nechť žák cvičí nejprve pocit všeproniknutelnosti s vědomím, že se vibrací "Ö" vyjadřuje stabilita a její zhuštění.

Totéž platí o písmenu "Ü" buď jako ypsilon nebo jako přehláska, která má tentýž živlový postoj, t.j. éterický princip země a pocit všeproniknutelnosti.

Na řadě je "P" s principem země, které se spojuje s pocitem tíhy.

Písmena "S" a "SCH" ovládá živel ohně a obě písmena se postupně cvičí s pocitem tepla. Dle knihy "stvoření Sefer Jezirah" byl písmenem SCH stvořen aktivní pra-princip ohnivého živlu.

"T" jako písmeno ohnivého principu se spojuje s pocitem tepla.

"U" odpovídá čistému ákášickém principu a spojuje se při cvičení s pocitem všeproniknutelnosti.

"W" podléhá v základním principu živlu vody a spojuje se při cvičení s pocitem chladu.

Jako poslední je "Z", které je v analogii s živlem vzduchu a musí být cvičeno ve všech fázích s pocitem lehkosti.