Stupeň 4 - Kabalistické elementorum

24.07.2022

Teprve po dokonalém ovládání všech třech předcházejících stupňů, podle nichž se nastávající kabalista naučil procvičování písmen podle živlů, může začít probírat podle abecedy jedno písmeno po druhém třípólově. Se všemi písmeny probere tedy nejprve dvou-živlová a potom tří živlová cvičení. Žák musí umět vyslovovat písmena v představované barvě ve fonetické tónině - tedy podle tónu a současně podle pocitu-, jak uvedeno v třetím stupni. Osvojí-li si po delším cvičení schopnost vyslovovat písmeno s tří živlovou účinností, je schopen upotřebit písmena kabalisticky, tj. tvořivě.

Již cvičením tří živlového způsobu vyslovování písmene získá žák kabaly nadmíru velké magické schopnosti. Stane se např. absolutním pánem živlů, dosáhne magické houževnatosti a může vzdorovat každé planetární vibraci, byť by byla sebevíce zhuštěná. Je pojištěn vůči každému magickému útoku. Své vědomí rozšíří natolik, že rozumí dokonale a snadno každému pojmu a každé ideji na poli hermetické vědy nejen intelektuálně, ale i z ákášického principu podle univerzálních zákonů a dokáže rozpoznat její pravou hloubku. Tím získá nejen vyšší magické vědění, ale hlubokým poznáním dokonce nejvyšší moudrost. Stane se z něho nejen vědec, ale mnohem více, stane se z něho MUDRC.

Další stupně učí žáka kabaly upotřebit prakticky pro nejrůznější účely jednotlivá kabalistická písmena s jejich základními ideami jak na různých úrovních, tak i v různých sférách, a to nejprve jednotlivě a později složeně jako mocenská - tvořivá slova-. Kdo probírá kabalu pouze teoreticky, bude rozumět dalším oddílům sice intuitivně, eventuálně z vyššího intelektuálního hlediska - hermeticky řečeno: z filozofického hlediska - avšak s kabalistou -praktikem nemůže držet krok ani v poznání ani v moudrosti. Pouhými slovy se hluboké moudrosti nedají vyjádřit, takže musí zůstat jen při pouhých náznacích.

Další cvičení a použití různých kabalistických mocenských slov, jakož i jejích upotřebení přichází v úvahu jen pro praktikujícího kabalistu a kdyby chtěl teoretik použít přívlastků, v další kapitole uvedených, byly by pro něho bezúčinné.

Kabalista vidí znovu, jak nadmíru důležité byly a jsou tří smyslové koncentrační cviky, uvedené v prvním tarotové kartě "Brána k opravdovému zasvěcení", podle nichž se učil vyvolávání expansity živlu podle libosti v sobě i mimo sebe. Kdo ovládá bezvadně tato tří smyslová koncentrační cvičení, bude mít v praktické kabale velké úspěchy a uvedené tří živlové cviky s písmeny absolvuje hravě. Kdo však učební postup první tarotové karty, prakticky nesledoval a ihned se vrhá na kabalu a na kabalistická cvičení, aniž by byl dostatečně připraven, spotřebuje k absolvování cvičení samozřejmě velmi mnoho času, než v sobě vyvine potřebnou tří smyslovou koncentrační schopnost.

V tomto - tedy čtvrtém stupni začne kabalista cvičit postupně jednotlivá písmena třípólově v celém těle, tedy vizuálně, akusticky a pocitově, jakoby v dutém prostoru, tím, že je nechá vibrovat v jejich plné rezonanci, že je zhustí a opět rozloží.

Probral-li abecedu v celém těle, přijdou na řadu různé tělesné oblasti, takže vysloví tří živlově

1. písmena živlu ohně v hlavě,

2. písmena živlu vzduchu v hrudníku,

3. písmena živlu vody v břiše,

4. písmena živlu země v nohou,

Jako další úlohu oddělí ve vědomí jednotlivě oblasti svého mikrokosmu.

1. Písmena živlu ohně se cvičí v oblasti hlavy induktivně a deduktivně v tomto pořadí:

Nejprve se vyslovuje foneticky a sykotem "SCH", potom ostře "S", pak přijde na řadu "H", které musí žák pociťovat a cvičit jako horký závan vzduchu.

Následuje "D" s doprovázejícím pocitem expanze a konečně "T" s pocitem mohutné explozivní síly.

Jak jsem již pravil, musí si žák představovat svou hlavu jako nekonečný dutý prostor, v němž několikrát v duchu písmeno vysloví a zhustí je do jednoho bodu v příslušné barvě. Bod, příslušně zbarvený, se musí podobat zářícímu slunečnímu bodu. Každé cvičení musí doprovázet pocit enormního napětí - expanzivní síly-. Toto napětí, jakož i imaginární tříkoncentrativní tvar musí žák udržet co nejdéle. Doba se řídí žákovou koncentrační schopností a je měřítkem jeho zralosti. Rozplynutím zářícího písmenového bodu do imaginárně dutého prostoru celé oblasti hlavy se cvičení ukončí. Také při rozplynutí se tří smyslová koncentrace udržuje až k samému ukončení cvičení.

S dalším písmenem smí žák započít teprve tehdy, jestliže s předešlým dosáhl dokonalého mistrovství. Po ukončení cvičení nesmí žák na sobě zpozorovat nebo pociťovat žádné nežádoucí průvodní jevy.

Kdo by chtěl probírat cvičení třísmyslové koncentrace bez dostatečné průpravy, tomu by již pouhé ponořování do středu oblasti hlavy způsobilo závratě a vyvolalo by bolení hlavy, velkou slabost, velkou únavu apod.

2. přijdou na řadu písmena, která jsou v analogii se živlem vzduchu a cvičí se tedy v oblasti hrudníku pomocí třísmyslové koncentrace. I zde je nutno dodržovat induktivní a deduktivní způsob. Jako první písmeno v oblasti vzduchu se cvičí "A" - dlouze -.Po ovládnutí A přijde na řadu "Z" -sykavě a jako poslední písmeno "L" -žvatlavě-,Ostatní postup je týž, jak je popsáno u oblasti hlavy.

U třísmyslové koncentrace se nezadržuje dech. Dech nesmí být ovlivňován ani při této ani při jiné smyslové koncentrací, tj. že musí jít pravidelně.

Kdyby někdo nepřipravený nebo v třísmyslové koncentraci neškolený se odvážil provádět tyto cviky v oblasti hrudníku, ihned by u něho nastalo váznutí dechu, což by mělo různé zhoubné následky na zdraví, jako např. rozedmu plic, záduchu atd. I různé srdeční choroby by se mohly dostavit. Avšak svědomitý žák, který probral všechna cvičení popořadě, se nemá čeho obávat. Naopak, brzy se přesvědčí o posilujících, harmonicky působících silách jednotlivých písmen. Ovládá-li žák kabaly také oblast vzduchu s jejími třemi písmeny induktivně a deduktivně dokonale, je schopen přikročit:

3. k oblasti živlu vody, která je oblastí břicha v člověku. Také celou břišní oblast si musí představovat jako nekonečný dutý prostor, v němž podle řady probere induktivně a deduktivně písmena, která jsou v analogii se živlem vody.

První písmeno břišní oblasti je "M", které se cvičí bručivě. Druhé písmeno je "N" a cvičí se bzučivě. Třetí je "W, které se vyslovuje měkce, čtvrté je "J". Za páté přijde na řadu "CH" a za šesté "G".

Konečně přijdou za 4. na řadu písmena živlu země, která se cvičí stejným způsobem v zemní oblasti, tedy v obou nohou, od stehen počínaje až ke konečkům prstů. Písmena zemního živlu jsou: I, O, Ä, F, R, B a P.

Po absolvování cvičení ve čtvrté oblasti probere žák v oblasti hlavy a hrudníku zároveň také tvrdé "C" tím, že si představuje obě oblasti současně jako nekonečný dutý prostor, ve kterém se cvičí C stejným způsobem induktivně a deduktivně jako ostatní písmena.

Pak ať přemístí žák své vědomí do středu svého těla, do takzvaného zlatého středu -Solar plexu a představuje si celé tělo jako dutý prostor, ve kterém cvičí imaginárně pomocí třísmyslové koncentrace písmeno "U", Jelikož je Solar plexus oblastí ákášickou, necvičí se v této ani induktivně ani deduktivně, neboť žákovi Je známo již z první tarotové karty "Brána k opravdovému zasvěcení", že se Ákáša nedá zhušťovat. Písmeno U je totiž pra-hláskou v ákášickém principu!

Po zvládnutí tohoto cvičení se cvičí písmeno "E", které je rovněž v analogii s ákášickým principem. Mezi U a E se při cvičení jeví rozdíl ve vibrací.

Zbývají ještě poslední tři písmena v oblasti země a sice přehlásky "Ö", "Ü" a-Y-a písmeno "V". Tyto písmena mají v zemní oblasti ákášickou účinnost a cvičící žák rozezná vibrace těchto písmen a postřehne také bez námahy jejich specifické ákášícké vlastnosti, např. že "V" má přímou souvislost s éterem našeho hrubohmotného světa atd. 

Zde uvedená cvičení slouží k tomu, uvést mikro a makrokosmos v soulad s opravdovou kabalistickou mystikou a připravit mikrokosmos pro tvořivou činnost.

Ovládá-li žák všechna cvičení dosavadní učební soustavy, urazil v kabalistické mystice hezký kus cesty. Těmito cviky kabalisticky propracovaný mikrokosmos - tedy člověk se podobá nejen stvořiteli v malém, ale je se svým mikrokosmem, tedy se svým malým světem následkem zákonů analogie v neviditelném spojení se všemi sférami naší planetární soustavy. Těmito cviky dosáhne kabalista dokonalého mikro a makrokosmického vědomí, které je v Orientu považováno mnohdy za Nirvi-Kalpa-Samadhi.

Většina Evropanů rozumí pod Nirvi-Kalpa-Samadhi, jak jsem již pravil mikro a makrokosmické vědomí, a tedy stav zralosti nejvyššího kabalistického vývinu, jehož Je možno dosáhnout teprve po dlouholetém vytrvalém cvičení na cestě k dokonalosti. Obvykle k tomu nestačí jedna jediná inkarnace. Jelikož ale Čas a prostor na cestě k dokonalému vývinu pro zasvěcence neexistují, může to, čeho nedosáhne neúnavnou prací v jednom vtělení, sledovat dále v příští inkarnaci.

Další stupně učí kabalistu kabalistickému upotřebení různých písmen.