Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 6 - Tetragramaton, JOD-HE-VAU-HE

23.08.2022

Po dostatečném absolvování všech pěti stupňů této učební soustavy dospěje kabalista zajisté k názoru, že je důležité, ovládat dokonale uvedené číselné analogie, aby dokázal veškeré ideje nejen určit číselně, ale také vše ostatní, co se mu zdá být žádoucím, protože se dá číslem vyjádřit zákonitost ideje podle její analogické souvislosti. Z kabalistického hlediska pozorováno, jsou tedy čísla zákony! Kabalista musí dokázat, přijít tím, co hebrejská kabala nazývá Gematrou, tedy číselnými kombinacemi na čísla 110, tedy na dotyčné pra-ideje. Jednotlivá čísla 1-10 zastupují všechny pra-ideje v jejich nejčistší a nejvyšší formě. Dvoumístná čísla znamenají vše astrální, trojitá a vícemístná čísla ukazují na hrubohmotný svět s jeho zákonnými účinky. Při sestavě kabalistických mocenských slov, formulí atd. je tato znalost velmi důležitá, protože číselná slova vyjadřují zákonitost a s ní související síly. O této zákonitosti se dozví kabalista více upotřebením určitých písmen a písmenových sestav pro zcela určité účinky a účely.

Jakmile se kabalista naučil bedlivým studiem tomu, počítat kabalisticky od 1-10, to znamená, že dokáže rozdělit každou věc, každou ideu, každou příčinu a účinek správně kabalisticky do dotyčných základních idejí, naučil se v tomto směru již mnohému. Pokud kabalista tuto schopnost nemá, nechť rozhodně nejde dále. Bedlivým porovnáváním a analogickými závěry, nechť se pilně učí uvádět číselné kombinace na jejich pra-ideje a správně pochopit jejich účinnost a zákonitost, při čemž mu bude jeho intuice vydatně nápomocná. Spekulativní prací nebo pouhým věděním, tedy jen intelektem se mu sotva kdy podaří, pochopit dokonale zákonitost čísel 1-10 se všemi analogiemi.

V dalším přecházím k postupnému pozorování abecedy z kabalistického hlediska. Kabalistická znalost písmen a jejich analogií spočívá na porozumění deseti uvedených kabalistických klíčů, tedy čísel 1-10. Čtenář a kabalista pochopí, že zde nemohu čistě z technických důvodů uvést všechny analogie veškerých písmen a že se musím z tohoto důvodu omezit jen na některé, které mají pro praxi největší význam. Dojde-li kabalista tak daleko, že mu budou známé všechny analogie písmen, dokáže samozřejmě působit písmeny tvořivě pomocí tří smyslové koncentrace.

Upotřebení prvního klíče spočívá v tom, vyslovovat z ákášického principu písmena kabalisticky, aby se realizovala buď na mentální, astrální nebo na hrubohmotné úrovni. Přemístí-li kabalista své vědomí do ákášického principu a vysloví-li v něm pomocí tří smyslové koncentrace písmeno s přáním, aby toto utvořilo bezčasovou a bezprostorovou příčinu, vyvolá tím účinek, který je v analogii s oním písmenem v mentálním světě - duchu = mentálním těle-, kde není čas ani prostor.

Vysloví-li naproti tomu kabalista v ákášickém principu písmeno, kterému propůjčí určitý tvar, dostane stvořená, písmenu analogická příčina tvar a dotyčný účinek se projeví na astrální úrovni, tedy v astrálním těle člověka, protože jsou astrální úroveň a astrální tělo vázány na prostor, tj. na tvar.

Jestliže se ale účinky nemají vztahovat pouze na astrální tělo, nýbrž mají podle přání kabalisty ovlivňovat dokonce hrubohmotnou úroveň, přivodí stvořené příčiny v astrálním světě situace, které vyvolají hrubohmotné účinky. Z toho kabalista vidí, že tvary a situace jsou v analogii s astrálním světem, z něhož jsou přivoděny účinky, které se odehrají na hrubohmotné úrovní.

Vysloví-li kabalista v ákášickém principu písmeno kabalisticky a stvoří tím příčiny, kterým vyměří čas a prostor, to znamená, že je terminuje časově a prostorově, vybíjí se tyto příčiny v analogii s ákášickým principem přes mentální a astrální svět přímo na hrubohmotné úrovni, aniž by nejprve v astrálním světě vytvořily vhodné situace k jejich uskutečnění.

Několika slovy znovu pověděno má kabalista možnost působit s jedním jediným písmenem z nejvyššího místa, kterým jest ákášický princip, přímo na mentální, astrální nebo hrubohmotnou úroveň, nebo uplatňovat svůj vliv kabalisticky. Tento účinek přivodí vždy s jedním jediným písmenem. Kabalisticky se nazývají tato písmena jednoduchá písmena.

V mnohých knihách se tvrdí, že prvních deset písmen odpovídá božským pra-idejím. Klíč netvoří samozřejmě prvních deset písmen abecedy, nýbrž klíčem je upotřebení celé abecedy, avšak vždy jen jednoho jednoduchého písmene, s nímž působí kabalista na ákášický princip, odkud dochází k realizaci podle soustředěného přání. Poměr prostoru a času při tvoření příčin s jedním jediným jménem je tedy první klíč, se kterým je možno působit kabalisticky, tj. tvořivě na všech třech úrovních malého a velkého světa, tedy v mikro a makrokosmu a ve všech planetárních sférách.

Teprve tehdy, dokáže-li kabalista s tímto prvním klíčem bezvadně pracovat, přejde k tomu, aby si prakticky osvojil druhý klič. S druhým klíčem nebude při své práci vycházet z ákášického principu, nýbrž přímo z mentální říše a sice bude působit kabalisticky nejprve v mentální úrovní, potom v astrální, a nakonec i v hrubohmotném světě.

Druhý kabalistický klíč vyžaduje upotřebení dvou písmen najednou, které způsobí žádoucí příčinu a vyvolají účinek. V mentálním světě se do příčiny nevkládá ani čas ani prostor. V astrálním světě se dvěma písmeny při určení příčin tvoří forma, tedy účinkující způsob vyjádření při kabalistickém vyslovování písmen, aby byly dosaženy účinky buď přímo v astrálním světě nebo v astrálním těle. Jde-li naproti tomu o realizaci v hrubohmotném světě, tvoří se k realizaci potřebné situace přímo v astrálním světě živly, které pak na hrubohmotné úrovni vyvolají žádoucí účinky. Vloží-li se při kabalistickém upotřebení dvou písmen, jsoucích v analogii s účinkem, tyto do své příčiny na mentálním světě při současné formulaci projevu a časové terminaci, dojde k realizaci na mentálním světě a účinek prochází astrálem přímo na hrubohmotný svět, aniž by přivodil potřebné situace nejprve z astrálního světa. Je logické, že se dá tímto způsobem působit kabalisticky také na všechny tři říše: minerálií, rostlin a zvířeny přímo v hrubohmotném světě.

Ovládá-li kabalista dokonale i druhý kabalistický klíč, pokusí se o to s třetím klíčem, jehož upotřebení spočívá v tom, že se utvoří příčiny v astrálním světě, které realizují své účinky jak v mentálním, tak i v astrálním a v hrubohmotném světě. U tohoto klíče se upotřebí kabalisticky tři písmena. Ale pozor! Pod slovy: "upotřebit kabalisticky" se rozumí vždy písmena vyslovená pomocí tří smyslové koncentrace.

Při práci s třemi písmeny jde o tentýž postup, jako při upotřebení dvou písmen. Vysloví-li kabalista tři písmena do astrálního světa bez rozpětí prostoru a času, vzniknou příčiny sice v astrálním světě, nerealizují se ale ani na tomto ani na hrubohmotném světě, nýbrž čistě a jen přímo na mentální úrovni.

Vezme-li se při upotřebení třech písmen při kabalistickém vyslovení v úvahu poměr prostoru, odpadá účinek v mentálním světě a příčina a účinky se vyvinou čistě v astrální sféře, lépe řečeno v astrální úrovni, nebo - podle přání v astrálním těle.

Vloží-li se tři písmena kabalisticky do astrálního světa a dbá-li se toho, že prostorový poměr a analogické účinky stvořených příčin nejsou astrální, nýbrž hrubohmotné povahy, přivodí realizaci v hrubohmotném světě živly a jejich fluidy.

Byla-li do astrálního světa vložena kabalisticky tři písmena a vzal-li se při tom na zřetel poměr času a prostoru, působí vliv na hrubohmotné úrovni přímo z astrálního světa, aniž by musely být teprve tvořeny situace, k realizaci potřebné.

Několika slovy opakuji znovu upotřebení třetího kabalistického klíče: Při jeho upotřebení pracuje kabalista se třemi písmeny a Sice: s účinkem na mentální úroveň bez poměru času a prostoru; s účinkem na astrální úroveň s poměrem prostoru - poměr situace a s účinkem na hrubohmotný svět s poměrem prostoru a času zároveň. Teprve po dokonalém ovládání třetího klíče je kabalista schopen upotřebit i čtvrtý a poslední klíč, který v dalším uvádím.

U posledního takzvaného čtvero klíče se pracuje se čtyřmi písmeny, s nimiž se může působit přímo z hrubohmotné úrovně. V tomto případě se vezme jako u předcházejících klíčů zřetel na tentýž postup tím, že se působí z hrubohmotného světa na mentální úroveň, pakliže se pracuje bez pojmu času a prostoru; při upotřebení prostorového pojmu - situačního pojmu na astrální úroveň a při upotřebení pojmu času a prostoru společně přímo na hrubohmotný svět.

Tím jsem popsal praktické upotřebení čtvero klíče, tajemství Tetragramatonu, tzv. Jod-He-Vau-He z kabalistického hlediska se zřetelem k jeho zhodnocení. Ono ze čtyř písmen složené jméno Boží by tím bylo po praktické stránce vyčerpáno. Který kabalista se poctivě probojoval až sem, může se čtyřpísmenovým tedy tetragramatonickým klíčem působit skutečně tvořivě ve všech sférách, na všech úrovních, v mikro a makrokosmu. V kabalistickém smyslu dosáhl téže moci, kterou upotřebil stvořitel při tvořivém aktu, tedy při stvoření světa ve všech třech říších.

Dospěl-li kabalista k tomuto stupni vývinu, je většinou Božskou Prozřetelností určen k tomu, převzít jako sluha Božské Prozřetelnosti určitou jemu příslušející misi. Nejlepší služba se projevuje v největším uctívání Božské Prozřetelnosti a v nejhlubší pokoře vůči ní, kterou kdy dokáže člověk procítit. Kdo dosáhl tohoto stupně zralosti, nezneužije nikdy svou moc a své tvořivé schopnosti.

Tento čtvero klíč je ono ztracené slovo, onen ztracený klíč ke jménu Boha, opravdový a správný výraz Božského jména, a jak kabalisté právem tvrdí, je tento klíč tajemstvím stvoření, je Bohem v jeho projevu.

Existuje ještě dalších šest klíčů, které však nepřichází v úvahu pro kabalistické zhodnocení naší země a naší nadzemské zóny, nýbrž které slouží výhradně sférické kabalistice.

Božskou Prozřetelností nebylo dovoleno povědět něco bližšího o těchto klíčích. Ovládá-li ale kabalista čtvero klíč, tedy tetragramatonický klíč, opravdové Jod-He-Vau-He a dokáže-li tento klíč prakticky upotřebit, tomu svěří Božská Prozřetelnost také další klíče, obzvláště tehdy, hodlá-li kabalistu pověřit určitými misemi, které by měl splnit i ve sférách, nacházejících se mimo naší nadzemskou zónu.

Pro lepší přehled opakuji, že nejjednodušším klíčem je klíč jedničky, který se dá nejdříve zvládnout. Při jeho použití potřebuje kabalista vyslovit kabalisticky písmeno pouze v duchu, tedy s vědomím svého ducha. Při dvou a troj klíči je třeba vyslovit písmena s vědomím ducha a astrálního těla. Při upotřebení čtvero klíče musí být písmena vyslovena kabalisticky s vědomím, tedy zaměřením ducha, astrálního těla a těla hrubohmotného. Kabalista si musí být tedy vědom těchto tří složek bytí v těle.

Tímto stupněm jsem kabalistovi svěřil největší kabalistické tajemství, totiž praktické upotřebení čtvero klíče, klíče realizace slovem. Po celá tisíciletí bylo toto tajemství přísně střeženo. Se svolením Božské Prozřetelnosti smí být toto tajemství, jak Bůh stvořil svět, jak tvořivě působí, zralému člověku svěřeno. Kdo tedy neprobírá tuto knihu pouze teoreticky, pochopí dokonale hloubku tohoto mocenského rozsahu.