Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno L

28.09.2022

Ákáša:

V ákášickém principu reprezentuje tato písmenová vibrace nejvyšší Božské ctnosti, které se slovy nedají vůbec vyjádřit, bez rozdílu jejich povahy. Kabalista upotřebí tuto písmenovou vibraci většinou jen tehdy, chce-li pojmout Božský majestát nebo velikost Boha ve tvaru nejčistších ctností. Pomocí této vibrace pozná, jak se jeví Božské ctnosti v jednotlivých sférách. Není možno uvést číselně všechny Božské ctnosti, které jsou v analogii s vibrací písmene L. V jejich velikosti, čistotě a hloubce se dají tyto ctností jen procítit, ale nikoliv popsat.

Mentál:

V mentálním těle dosáhne kabalista vibrací písmene L schopnosti pojmout duchovně pravou, z hermetického hlediska pozorovanou morálku. Dospěje k přesvědčení, že musí být jak dobro tak i zlo, tedy pozitivní i negativní morální vlastnosti, aby se vzájemně od sebe lišily. Tato vibrace vyvolá v kabalistovi osvícení, které vede k hranicím svátosti.

Astrál:

V astrálním těle se kabalistovi projeví touto vibrací tajemství magické rovnováhy ve vztahu k povaze každého člověka. Zároveň dosáhne kabalista schopnosti zduchovnit své astrální tělo natolik, že bude zajedno se všemi Božskými ctnostmi. Tajemství astrální neviditelnosti se mu úplně odhalí, protože se pomocí této vibrace stal pánem astrálního světla. Přeje-li si, stane se touto vibrací jeho astrální tělo nehmatatelné a nepodléhá vlivům živlů, to tedy znamená, že kabalista dosáhl stupně astrální nesmrtelnosti.

Hmota:

V hrubohmotném světě dosáhne kabalista touto písmenovou vibrací dokonalého zdraví, krásy a harmonie a stane se absolutním pánem své vlastní životní síly. V důsledku toho dokáže svému tělu propůjčit věčné mládí a věčnou přitažlivost. Přeje-li si to a má-li k tomu od Božské Prozřetelnosti svolení, může této písmenové vibrace použít s úspěchem také u jiných lidí. L-vibrací, ovládanou životní sílu může kabalista spojit také ještě s jinou písmenovou vibrací a životní sílu může tímto způsobem zhustit, aby ji dle libosti vtělil do fluidického kondenzátoru a prováděl s tím v oboru léčení zázračné účinky. Je samozřejmé, že si tím osvojí také umění kabalistického nabíjení léčivých prostředků a fluidických kondenzátorů a zároveň jejich upotřebení, to znamená, že získá dar, proměnit každou disharmonii v harmonii.