Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno N

04.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu vyvolá ovládání této písmenové vibrace nejvyšší stav blaženosti, takže je kabalista skutečně schopen se povznést - jak se říká - do samého nebe. V tomto stavu blaženosti jsou všechny jeho ctnosti, pocity, atd., které se týkají hrubohmotného, astrálního a mentálního světa, vypojeny a kabalista prožívá nejvyšší blaženost, která se slovy nedá ani popsat.

Mentál:

V mentálním těle odpovídá tato písmenová vibrace mentální matrici a také mentální auře. Mentální matrice je oním duchovním pojítkem, které spojuje astrální tělo s tělem mentálním, tedy s duchem. Ovládání této písmenové vibrace odhalí kabalistovi všechna, mentální matrice se týkající mystéria, a dá mu schopnost, mentální matrici v jejím rozsahu působnosti u sebe a u jiných osob pochopit, vidět, procítit a ovládat. Také mentální auru může kabalista u sebe a u jiných vidět a v jejím rozsahu působností ji definovat. Vidí vlastní duchovní zralost, jakož i jiných lidí a vývojový stupeň každého ducha. Je mu dána schopnost vědět přesně, v jakém stupni hustoty astrální říše se bude zdržovat duch člověka se svým astrálním tělem po jeho odchodu z tohoto světa. Dále mu ovládání této písmenové vibrace dává schopnost osvítit každého člověka, u něhož si to přeje, podle jeho zralosti tím, že na něho přenese tuto písmenovou vibraci, takže pak dokáže dotyčný rozluštit bez námahy všechny problémy, které odpovídají jeho vývojovému stupni. Je samozřejmé, že je kabalista s to prohlédnout a ovládat podle přání každého ducha skrze auru nebo skrze mentální matrici a to jak na našem hrubohmotném světě, tak i v astrální říši.

Astrál:

V astrálním těle astrálního světa vyvolá tato písmenová vibrace pud sebezáchovy, který poutá astrální tělo k nadzemské zóně a činí je odvislým od rozsahu působnosti živlů v astrálním světě. Touto písmenovou vibrací dosáhne kabalista schopnosti dostat pud sebezáchovy v astrálním světě úplně pod svou moc, aby v astrálním světě nemohl být přepaden žádným živlem. Tuto schopnost dovedou náležitě ocenit zejména mágové, kteří se nacházejí se svým astrálním tělem na astrální úrovní a tam prožívají stav absolutní volnosti -nevázanosti-, který jim dává možnost vyhledat v nadzemské zóně génia a přednosty, aniž by se museli nejprve identifikovat s astrální emanací těchto génií. Mágové, kteří ovládají dokonale tuto písmenovou vibraci a mají schopnost prožívat v astrální úrovni absolutní svobodu, jsou všemi přednosty nadzemské zóny velmi váženi, protože jimi nemohou být nikdy jakkoli ovlivněni, -ať v pozitivním nebo negativním smyslu-. Takoví mágové jsou neomezenými vládci všech bytostí v nadzemské zóně a nemusí se teprve identifikovat s nějakou pra-vlastností nebo s některou Božskou ideí.

Hmota:

Na hrubohmotném světě ovlivňuje tato písmenová vibrace vše, co se týká pohybu a chůze všech lidí a zvířat. Ovládá-li kabalista tuto vibraci, stane se dokonalým pánem všech lidí a zvířat na naší zemi a pohyb a chůze všech lidí a zvířat spadá pod jeho moc. Tím je řečeno, že kabalista může např. chromé uzdravit a učinit je opět pohyblivými. V našem mikrokosmu, v celém hrubohmotném světě, tedy ve všech úrovních a světech stvořeného kosmu je tato písmenová vibrace identická s kohezí čili silou spojitosti a je tedy v určité souvislosti se specifickou tíhou a přitažlivostí všeho hmotného. Kabalista získá, podobně jako u písmene M - o gravitaci -přitažlivost všeho hmotného i u N - vibrace moc nad zákony soudržné síly každé hmotné věci.