Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno Ö

05.11.2022

Jako poslední přichází na řadu popis písmene Ö

Ákáša:

V ákášickém principu vyvolá Ö-vibrace nejhlubší poznání, které dává poznat jen Božská láska: dále poznatky, které se nazývají kabalistické kvintesence. Pomocí této vibrace se kabalista naučí poznávání všech možností proměny ducha, všem k tomu vedoucím postavám a cestám a všem poznatkům, které se týkají proměny ve všech ostatních oborech. Dozví se především, že muselo vše, co vyšlo z aktu stvoření, prodělat všechny formy proměny, aby se mohlo opět sloučit. Kabalista musí dosáhnout všech schopností, které mu skýtá vibrace písmene Ö v ákášickém principu, musí podchytit všechny možnosti, aby se přesvědčil, že se nedají slovy popsat, nýbrž že musí být prožity. Písmena Ä a Ö uvádím ve cvičebním pořadí Jako poslední, protože se pomocí jejich vibrace dá z ákášického principu podchytit koruna veškerých moudrostí v mikro a makrokosmu, od aktu stvoření počínaje až k nynějšímu stavu evolučnímu, ba dokonce až ke konečnému rozvoji.

Mentál:

Ö-vibrace vyvolaná v mentální říši zajišťuje dokonalé ovládání kabalistické alchymie. Pod tím se rozumí kabalisticky vyslovenými slovy proměněné ideje, ctnosti atd., což je nadmíru velké a obsažné odvětví.

Astrál:

V astrální říši vyvine Ö-vibrace schopnost dokonalé astrální projekce, jakož i ovládání okultních a magických fenoménů, proměny se týkajících, takže např. může kabalista v astrálním těle - vzít na sebe každou podobu, aniž by byl jinými bytostmi poznán a jen Božská Prozřetelnost sama ho může prohlédnout. Kromě toho dokáže kabalista proměnit každou astrální vibraci ve vibraci jemu žádoucí a dokáže to provést také s každým živlem.

Hmota:


Ö-vibrace ovládaná v hrubohmotném těle, vede k dokonalé znalosti kabalistické alchymie na hrubohmotném světě. Kabalista Se učí pravé přípravě a správnému nabíjení kamene mudrců v hrubohmotném smyslu. Protože dokáže pomocí kabaly ovlivňovat podle libosti každou vibrací -atomovou vibrací, elektronovou vibraci a je také schopen ji proměnit ve vibraci jemu žádoucí, ovládá samozřejmě také dokonale zákony transmutace. Může proto, chce-li, proměnit každý kov ve zlato, každý obyčejný kámen v drahokam apod. Tato vibrace vybaví kabalistu ještě mnohými jinými schopnostmi, o nichž se mu zatím ani nesní a které by nezasvěcenec považoval za úplně nemožné. 

Popis kabalisticky mystického upotřebení celé abecedy a sice s jednotlivými písmeny je tím ukončen. V hermetické kabale se to nazývá použití jednotkového klíče. Zároveň je tím zakončena druhá část praktické písmenové mystiky. Kabalista se naučil kabalistickému slabikování, je v souladu s mikro a makrokosmem, osvojil si veškeré k další formulové magii potřebné schopnosti a může nyní, dostatečně připraven, přejít k třetí části praxe. Mezitím dospěl kabalista také k přesvědčení, že zde jde o zcela jinou mystiku, než onu, kterou popisují běžné knihy a že v první tarotové kartě "Brána k opravdovému zasvěcení" uvedená přípravná cvičení byla pro kabalistickou formulovou magii nezbytně nutná, neboť bez získání předběžných znalostí a schopností nemůže nikdo sledovat opravdovou kabalistickou formulovou magii.

Zde popsaný jednotkový klíč slouží k tomu, působit přímo z ákášického principu na mentální, astrální a hrubohmotný svět, to znamená, tvořit příčiny přímo ve světě příčin a docílit jejich účinky v duchu -v mentální úrovní, v astrálu -v astrální úrovni a v hrubohmotném světě -ve fyzickém těle-. Kabalistické upotřebení jednotlivých písmen uschopňuje kabalistu nejprve k tomu, působit přímo na mentální úrovni, později na astrální úrovní a potom přímo také na hrubohmotném světě, aniž by tvořil nejprve z ákášického principu příčiny, aby dosáhl účinků.
Osvojil-li si kabalista absolvováním celé řady písmen -abecedy všechny schopnosti, jichž je třeba k dalším kabalistickým pracím, nepotřebuje již při dalším použití kabalistických formulí - které jsou zasvěcenci nazývány kosmickou řečí působit přímo z ákášického principu, tj. že se nemusí uvádět do stavu transu k tomu potřebnému, nýbrž že může hned z každé úrovně docílit účinky mocenskými slovy, může tedy působit tvořivě.

Zde uvedené schopnosti jsou jen minimální částí všech těch, jichž může kabalista dosáhnout. Není možno uvádět zde všechny schopnosti, které se dají kabalistickou mystikou docílit a osvojit, protože hraničí -bez nadsázky řečeno- s nevyslovitelným a nejsou pouhým rozumem pochopitelné. Je tedy věcí kabalisty přesvědčit se o tom sám na podkladě vlastní soustavné a praktické práce.

Ještě nikdy nebylo o rozsahů působnosti veřejně tolik řečeno, jak to činím v tomto popisu já, což má všem nastávajícím kabalistům sloužit za podnět pro jejich vlastní práci. Abecední pořadí písmen je možno mít za emanační vlivy Božské Prozřetelnosti, které ukazují cestu od nejnižší vrstvy hrubohmotného světa počínaje až nahoru k nejvyššímu stupni spojení s Božskou Prozřetelností. S 22 písmeny, které platí v hermetické vědě za velké arkány, bylo stvořeno vše, co se nachází v celém mikro a makrokosmu, tedy v malém a velkém světě. To vše pochopí správně onen kabalista, který jednotkový klíč již probral.