Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno P

08.10.2022

Ákáša:

V ákášickém principu vyvolá tato písmenová vibrace touhu po duchovním pokroku, po duchovním zdokonalení a po nejvyšším zduchovnění vůbec. Je v ní zakotven nejvyšší způsob projevu zákona evoluce každého ducha. Kterého kabalistu přiměje tato písmenová vibrace v ákášickém principu k tomu, aby stále víc toužil po vzestupu k Božskému světlu, pocítí stále pronikavěji touhu po spojení se čtyřmi Božskými základními vlastnostmi a také ucítí, jak jsou lidé, v nich zapuštěnou Božskou láskou, stále nuceni k tomu, aby byli spojení s Božskou Všemohoucností, Láskou a Moudrostí a aby ji mohli v sobě ztělesnit. Touha po Božském spojení se čtyřmi Božskými základními vlastnostmi je specifické procítění, které může pochopit jenom praktik a které se dá prožívat, ale nikdy popsat.

Mentál:

V mentálním těle vyvolá tato písmenová vibrace hluboký nábožný cit, pocit uctívání Nejvyšší Nekonečnosti, který se ale také projevuje nejhlubší pokorou v duchu. Čím více a čím častěji je kabalista prostoupen touto písmenovou vibrací, tím více pokory pociťuje a právě v tomto stavu pochopí nejvyšší a nejmocnější blízkost Božského Majestátu, Božské Prozřetelnosti. Pocítí zároveň, že je touto nejhlubší pokorou nejblíže nejvyšší Všemohoucnosti, Všelásce, Všemoudrosti a Všudypřítomnosti. Je si tím vědom, že jako věrný sluha Božské Prozřetelnosti může vyjádřit své myšlenky vždy jen tím, když je v každé době nápomocen trpícímu lidstvu a těm, kteří ještě tvrdě zápasí s osudem, a je nejen ve hmotném, nýbrž také -a to především - v duchovním smyslu vždy ochoten povznést ducha každého po vzestupu usilujícího člověka.

Astrál:

V astrálním těle vyvolá tato písmenová vibrace touhu po povahovém zušlechtění, po přetvoření charakteru, touhu po magické rovnováze; zároveň schopnost pociťovat krásu z univerzálního hlediska jako důsledek dokonalé harmonie. Jen poctivě snaživý kabalista dokáže procítit pravý pojem krásy, aniž by se přidržoval nebo poutal na vnější formu, která je většinou jen relativní. Procítění absolutní krásy a harmonie v její absolutní čistotě a hloubce je dosažitelná jen ovládáním této písmenové vibrace.

Hmota:

V hrubohmotném světě jde tato písmenová vibrace paralelně s několika jinými vibracemi oněch písmen, která jsou identická s pudem roznožování: nemá přímé specifické analogie, zato ale určitou analogickou souvislost s láskou k dítěti - mateřskou láskou -. Jakmile ovládá kabalista tuto vibraci i hrubohmotně, dosáhne v hrubohmotném světě všeho, co se týká pudu rozmnožování, mateřské lásky k dětem a ještě mnoho jiného.