Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 7 - Kabalistická mystika abecedy - písmeno SCH

16.10.2022

Při popisování vibrace písmene S jsem se zmínil, že písmeno K znamená všemohoucnost -pra-světlo a vibrace písmene S pra-oheň. Obojí, pra-světlo a pra-oheň spojuje vibrace písmene SCH a poukazuje tím na nemanifestující všemohoucnost. SCH-vibrace reprezentuje tedy princip, který je vibracím K a S nadřazený. SCH je tedy oním písmenem, se kterým zastupuje Božská Prozřetelnost pra-princip ohně a pra-světla nemanifestující všemohoucnosti. Vibrace písmene SCH poukazuje jaksi na první výron Božského stvoření. SCH platí tedy za nejvyšší písmeno a S a K jsou ve své manifestaci podřízeny tomuto mateřskému písmenu.
V kabale se poukazuje na to, že Božská Prozřetelnost těmito třemi písmeny A, SCH a M, stvořila pra-principy živlů a že z těchto základních písmen povstala všechna ostatní písmena. Podle kabalistické zákonitosti je A v analogii s pra-živlem principu vzduchu, SCH s pra-ohněm a M s pra-živlem vody. A odpovídá rozumu - moudrosti-, zákonitosti rovnováhy atd., SCH vůli, všesíle a všemoci a M lásce. SCH je jako pra-princip ono aktivní s elektrickým fluidem a M jako protiklad živlový princip pra-živlu vody s magnetickým fluidem, které je s tímto principem v analogii. Písmenu A připadá jako vyrovnání úloha zprostředkovatele mezi pra-ohněm a pra-vodou. Tedy pozor: 

  • vibrace SCH reprezentuje praživel ohně,
  • vibrace M reprezentuje praživel vody,  a 
  • vibrace A je zprostředkovatelkou mezi oběma vibracemi.

Následkem toho platí tato tři písmena za pra-písmena nebo základní písmena -mateřská písmena-. 
Tento krátký nástin byl nutný, aby osvítil správný postoj vibrace písmene SCH, aby při upotřebení této vibrace nemohlo dojít k jakékoliv záměně. Z těchto tří písmen vznikla pak, jak jsem se již zmínil, další písmena se svými specifickými účinky.

Ákáša:

Kdo dokáže vyvolat tuto písmenovou vibraci v ákášickém principu, rozpozná z ákášického principu pra-živel ohně s pra-světlem a dospěje tím k nejvyššímu osvícení. Symbolicky se jeví SCH v ákášickém principu jako lesknoucí se slunce s pra-ohněm - jako substance uprostřed a s pra-světlem jako vyzařování pra-ohně. Právě tak je tomu v normálním stvoření, kde slunce znamená jako pra-oheň nejžhavější žár, a vyzařování slunečního ohně se hodnotí jako světlo. Daly by se uvést četné analogie mezi symbolikou a písmenovými vibracemi ve vztahu na jejich universální pra-vlastnosti, ale prakticky pracujícímu kabalistovi jistě tyto údaje postačí.

Mentál:

V mentálním těle kabalisty vede tato písmenová vibrace k nejvyššímu osvícení, nejvyššímu zduchovnění, které se stupňuje až k extázi. Tato extáze je pozitivním druhem vytržení a jen o málo jiná než jak ji popisuji u vibrace písmene J. Vibrace písmene J má pra-princip lásky, kdežto SCH-vibrace má naproti tomu princip pra-ohně. Vibrace SCH osvítí do jisté míry i rozum, rovněž tak vědomí, takže se rozum i vědomí stanou chápavějšími.

Astrál:

V astrálním těle vyvolá vibrace SCH pra-stav manifestace víry, dále transmutační schopnost a dokonalé ovládání živlu ohně ve všech říších. Jelikož je princip vůle s touto písmenovou vibrací identicky také v astrálu, uplatní se pochopitelně i zde.

Hmota:

V hmotném těle zpevní kabalista touto vibrací svou absolutní víru, dosáhne ovládání elektrického fluida ve všech třech říších - větší mírou v hrubohmotném světě a zároveň schopnosti, ovlivňovat elektrickým fluidem nebo živlem ohně v hrubohmotném světě vše všude tam, kde to je analogicky namístě.