Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 8 - Upotřebení dvojklíče s písmenem A

12.11.2022

UPOTŘEBENÍ DVOJKLÍČE S písmenem A

Již při popisování jednotkového klíče se zmiňuji o tom, že písmeno A je v analogii s principem vzduchu, tedy v analogii s rozumem, intelektem a se všemi jeho fázemi. Následkem toho budou při použití dvojklíče v mentální sféře ať již induktivně nebo deduktivně působit písmena A-A zejména silně na rozum, a to ať již upotřebena pro sebe sama nebo pro jiné osoby. Formulový mág použije dvojpísmene A-A tehdy, přeje-li si vyvolat nějakou vzpomínku, potřebuje-li zjasnit rozum, posílit paměť, nebo hodlá-li vzbudit intelektuální schopnosti apod.

A-B

Tato dvě písmena kabalisticky vyslovena vedou pomocí elektromagnetického fluida k léčení duchovních chorob, odstraňují stísněnost, pocit strachu atd. V tomto případě si formulový mág nepotřebuje představovat elektromagnetické fluidum, protože toto působí automaticky a nepřímo skrze třísmyslovou koncentraci, použitou při kabalistickém vyslovování. Formulový mág je také schopen, působit u sebe a u jiných osob léčivě na oblasi hrudníku a pomocí těchto dvou písmen léčit kabalisticky každou chorobu hrudníku z mentální úrovně, zejména v případech u nichž je příčina mentálního druhu, jako např. stísněnost, která byla vyvolána strachem apod.

A-C

Pomocí obou těchto kabalisticky vyslovených písmen dokáže formulový mág vtělit podle přání každou ideu, ctnost atd. buď tekutině nebo pevné formě, nehledě jakým způsobem, podobně jako u fuidického kondenzátoru. V nynějším stupni zralosti nepotřebuje kabalista již žádné výrobní recepty pro fluidické kondenzátory, protože dokáže každou věc, ať pevnou či tekutou, nabít kabalisticky ctností jemu žádoucí.

A-D

Tato dvě písmena kabalisticky vyslovena posilují zejména vědomí JÁ a celkovou mentální matrici, tj. její záření. Těchto písmen použije formulový mág jmenovitě tehdy, chce-li pracovat dálkově, tj. telepaticky. Zejména v mentálním těle se touto formulí silně pozvedne schopnost dálkového působení.

A-E

Tato formule umožňuje snazší přemísťování vědomí. Zároveň poskytne přemístěnému vědomí možnost podchytit jasné a skutečné vjemy a přenést je do normálního vědomí.

A-F

Písmena A-F upotřebena kabalisticky odstraňují každou mentální nevyrovnanost, zejména po intelektuální stránce a posilují obzvlášť všechny čtyři základní vlastnosti ducha. Tato formule se upotřebí proto kabalisticky ponejvíce tam, kde jde o velkou intelektuální námahu a kde jsou vůle, cit a vědomí touto námahou příliš vyčerpány. Upotřebením této formule se tyto tři základní vlastnosti ducha: vůle, cit a vědomí obzvlášť posilní a uvedou do rovnováhy, čímž jakákoliv únava zmizí.

A-G

Všude tam, kde má vládnout atmosféra míru, klidu a vyrovnanosti, použije se těchto dvou písmen s dvojklíčem. Upotřebena pro sebe sama induktivně přivodí tato formule požehnání Božské Prozřetelnosti. Chce-li formulový mág dosáhnout pro někoho jiného někde odpuštění, docílí to pomocí těchto dvou písmen. Toto písmenové spojení vede k okamžitému uklidnění každého rozčilení ducha u každého člověka.

A-H

Působení Božské intuice u sebe sama a také u jiných lidí se dá docílit tímto klíčem. Zejména nezralé osoby, které se vidí být obklopené nepřáteli a jsou následkem toho velmi stísněné a jsou pronásledované, mohou být kabalistickým upotřebením těchto dvou písmen vyléčeny a osvobozeny. Také lidi, kteří se domnívají, že se jim děje bezpráví, se dají upotřebením tohoto klíče přivést k názoru, že je vše, co se děje, správné.

A-CH

Toto písmenové spojení je zvláštní formule, s jejíž pomocí se posiluje zejména paměť; dávno zapomenuté vzpomínky znovu vyvstanou; ideové a myšlenkové pochody se vrátí do vědomí a ještě mnohé jiné se dá touto formulí docílit. Upotřebené induktivně, tj. pro sebe sama, má tento klíč moc vzbudit v paměti formulového mága vzpomínky na jeho dřívější inkarnace a to natolik intenzivně, jakoby je byl teprve včera prožíval.

A -I

Tento klíč se obzvlášť dobře hodí k probuzení svědomí člověka. Použije se ho všude tam, kde jde o nespravedlivé pronásledování, nebo kde je nevyhnutelně třeba stýkat se s nesvědomitými lidmi a činy. U sebe sama vzbudí tato formule vysokou inspiraci a čistou intuici.

A-J

Tento dvojklíč stupňuje mentální nadšení, bez ohledu na to, jakému účelu slouží. Upotřebený pro sebe sama promění tato formule lhostejnost v opačnou vlastnost, upotřebený pro jiné osoby, vzbudí zájem buď pro vlastní osobu nebo pro určitý účel.

A-K

K odstranění jakékoliv pochybnosti u sebe nebo u jiných se použije tohoto pismenového spojení. Při induktivní práci vzbudí důvěru k sobě samému a při deduktivní práci vyvolá důvěřivost, která odstraní každou pochybnost.

A-L

Chybil-li někdo a nechce to přiznat, nebo se stydí přiznat svůj chybný krok, lze mu pomocí této formule vštípit v tomto směru správný úsudek. Upotřebena u sebe sama vyvolá formule A-L v mentálním těle schopnost lepšího vžívání se do každé ideje.

A-M

Stejně jako předcházející formule je i tato určena k posílení, u sebe sama, možnosti lepšího vžívání se do toho nebo onoho, ale zejména v případech, kde je cit málo činný a kde tudíž převládá rozum. Toto písmenové spojení se dá upotřebit s úspěchem i u lidí, kteří by měli vedle rozumového pojetí nechat také více mluvit cit, tedy srdce.

A-N

Upotřebením této formule se dá u sebe sama snadno odstranit každá nechuť a u jiných každá duchovní únava. Zejména po vleklých tělesných a astrálních onemocněních, která vyvolávají mentální rekonvalescenci, tedy únavu, lze upotřebením tohoto dvojklíče k tomu odpomoci.

A-O

Dochází-li někdo těžko k nějakému poznání, pochopí-li těžko nějakou látku, dá se touto písmenovou formulí u něho přivodit osvícení. I tehdy, učiní-li někdo něco nesprávného, může se mu touto formulí kabalisticky vnuknout, že jednal nesprávně. Dotyčný se pak vynasnaží, aby způsobené rychle napravil.

A-P

Touto formulí se dá přivodit zvláštní nábožné cítění. Použita u sebe, vyvolá mentální chrámovou atmosféru. Upotřebena u lidí, kteří jsou nábožně úplně necitelní, vzbudí tato formule určitý zájem pro náboženství, respektive náboženské cítění. Zkušený formulový mág může touto formulí, přeje-li si to, vštípit i nejzatvrzelejšímu materialistovi nábožné cítění.

A-R

Tímto dvojklíčem může formulový mág u sebe i u jiných osob rozjasnit mysl, odstranit melancholické depresivní stavy, ale také vyvolat schopnost snadno rozluštit i nejtěžší problémy.

A-S

Přeje-li si formulový mág rozumět zvlášť dobře nejhlubším příčinám a s nimi spojeným účinkům elektrického fluida, to znamená podchytit je duchovně, použije tohoto dvojklíče. Totéž dokáže způsobit samozřejmě i u jiných osob. Touto formulí může ale také vzbudit u sebe i u jiných vynalézavého ducha, zejména jde-li o vynálezy, které jsou v analogii s elektrickým fluidem.

A - SCH

K pronikavému a náležitému zahloubání do záležitosti nebo věcí stačí upotřebit u sebe a u jiných formuli A-SCH, která roznítí rozum k čilé práci.

A-T

Toto písmenové spojení upotřebeno kabalisticky posiluje zejména paměť pro hmotné věci. Zvlášť příznivý vliv uplatňuje tato formule na mechanický rozum, zejména jde-li o učení něčeho nazpaměť a o udržení. Žáci, studenti, herci atd., kteří se musí všichni učit mnoho nazpaměť, by velmi rádi použili této kabalistické formule, kdyby ovšem dokázali kabalisticky pracovat. Tento dvojklíč se hodí znamenitě i tam, kde jde o zpětné upamatování se hmotných věcí.

A-U

Pomocí této formule lze intelektem podchytit působení Božské Prozřetelnosti. Pochopení všeobecného rčení: "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě" je vyjádřeno touto formulí. Každý formulový mág, který chce rozumově pochopit působení Božské Prozřetelnosti v její hloubce, upotřebí formuli A-U.

A-W

Tato formule přispěje zvlášť vydatně k pozdvižení akustické koncentrační schopnosti v mentálním těle a ve vědomí u sebe a - přeje-li si to formulový mági u jiných osob. Ti, kdož jsou příliš citově založení a musí násilně udržovat v rovnováze sluchovou tj. akustickou koncentrační schopnost, nechť použijí této formule. Přeje-li si formulový mág, aby jeho v duchu vyslovená slova byla akusticky lépe slyšitelná i v největší vzdálenosti, může předtím upotřebit tuto formuli. Zdvihne akustickou koncentrační schopnost, tzn. že dojde k lepšímu zhuštění mentálních zvukových vln.

A-Y A-Ü

Toto pismenové spojení poskytuje schopnost lepšího vnímání v intelektuálním smyslu, zejména u toho, kdo má spisovatelské nadání, nebo se zabývá jinými písemnými pracemi. Propůjčuje pochopitelně také schopnost nalézt vždy správná slova, aby bylo možno vyjádřit vlastnost, ctnost nebo abstraktní ideu -také celé ideové pochody- vhodnými slovy a také je písemně zachytit. Této formule používají s velkou oblibou formuloví mágové, kteří se zabývají písemnými pracemi nebo jsou činní spisovatelsky.

A-Z

K dosažení schopnosti učit se snadno a rychle nazpaměť se doporučuje, uchýlit se u sebe i u jiných k této formuli. Zejména u těch, kdož chtějí dosáhnout fenomenální paměti, mohou použít tohoto dvojklíče. Formulový mág může touto formulí učinit sám ze sebe přeje-li si to, i z jiných osob co do paměti přímo umělce.

A-Ä

Toto písmenové spojení ovlivňuje intelektuální stránku vé vztahu ke hmotě. Jde-li tedy o dosažení jakýchkoliv uspokojivých výsledků z mentální úrovně ve vztahu ke hmotě, dají se tyto docílil jedině pomocí tohoto formulového spojení upotřebením dvojklíče. Tentýž výsledek se samozřejmě dostaví i u lidí, pro které bylo tohoto klíče užito.

A-Ö

Poslední formule spojení písmene A je A-Ö. Tento dvojklíč propůjčuje schopnost řešit snadno problémy kabalistické alchymie. Formulový mág upotřebí tuto formuli u svých žáků, kteří vnikají jen velmi těžko do problémů kabalistické alchymie. Je-li kdo v pochybách o některé formuli, zejména při alchymických experimentech proměny, které mají kabalu za podklad a týkají se tedy proměny síly, schopnosti atd., nebo způsobí-li tato nesnáze, upotřebí tohoto písmenového spojení, které žádoucí schopnost snadno vyvolá.

Všechna písmena abecedy jsem vylíčil v analogické souvislosti s prvním písmenem ve vztahu k mentálním účinkům. Intelektuální stránku jsem obzvlášť vyzdvihnul, protože u písmene A převládá intelekt. Upotřebí-li se více než jedno písmeno, nedá se již mluvit o písmenu, nýbrž o formuli, to tedy znamená, že dvojpísmeno je již kabalistickou formulí, ve které působí dvě síly, které jsou v analogii s dotyčnými písmeny. Z čistě technických důvodů nemohu pochopitelně uvést všechny jednotlivosti každého písmene. 

Formulový mág který dosáhl potřebné zralosti, vidí, že právem upozorňuji vždy znovu na to, že k praktickému studiu třetího popisu musí mít každý již vyvinuté schopnosti třismyslové koncentrace, o které píši v první tarotové kartě  "Brána k opravdovému zasvěcení", aby si mohl učinit o funkcích hrubohmotného, astrálního a mentálního těla přesný obraz, aby si tím u sebe a u jiných mohl učinit přesnou představu těla, duše a ducha. Bez této znalosti není kabalistická možnost upotřebení vůbec myslitelná. Mnohému se dá rozumově jen velmi těžko naučit, neboť se právě v kabale vyskytuje tolik jemností, které může podchytit jedině praktik.