Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 8 - Upotřebení dvojklíče s písmenem B

17.11.2022

Upotřebení dvojklíče s písmenem B

B je podle údajů v jednotkovém klíči písmenem polarity, v němž se projevuje elektrické a magnetické fluidum, a v rozsahu ctností a vlastností znázorňuje pozitivní a negativní princip. Písmeno B ztělesňuje tedy polaritu a její upotřebení na kabalistickém podkladě. Ono dvojpólové se v celém pořadí abyeedy vyznačuje pozitivně.

B-A

Skrze elektromagnetické fluidum bystří tato formule zároveň rozum i paměť, mohutní jejich síly jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Pracuje-li formulový mág pro sebe, tedy induktivně, dokáže rozlišovat jasný rozum od bystrého. Tyto dva pojmy se rozdílně dají těžko popsat. Uvážíme-lí ale, že v hebrejské kabale se mluví o 32 vlastnostech rozumu a že se rozlišuje např. jasný, bystrý osvícený rozum atd., postřehne kabalista při praktické práci viditelně tyto rozdíly. Totéž platí samozřejmě také o paměti, která probíhá v určitém směru paralelně s rozumem, tedy s pojmem intelektuální schopnosti.

B-B

Touto písmenovou kombinací stupňuje formulový mág u sebe a u jiných schopnost tvoření elektromagnetických voltů pro rozličné účely na mentální úrovní nebo v mentálním těle. O způsobu zhotovování elektromagnetických voltů hovořím podrobně jíž v prvním tarotové kartě "Brána k opravdovému zasvěcení". Upotřebení B-B formule usnadňuje vsunutí elektromagnetického fluida do různých voltových tvarů.

B-C

Upotřebení této formule umožňuje kabalistické provádění impregnování místností kdekoliv a v jakémkoliv rozsahu. Každá ctnost a každá vlastnost duchovně do místnosti vyslovena se dá poutat na žádoucí prostor, aby tam působila mentálně. Možnost upotřebení spojení písmen B-C se řídí účelem, který je tím sledován. Formulový mág to jistě správně pochopí a dokáže to rovněž tak upotřebit.

B-D

Toto písmenové složení upotřebí formulový mág tehdy, chce-li u sebe nebo u jiných zvlášť vydatně posílit mentální matricí životní pojítko mezi astrálním a mentálním tělem se dá zpevnit kvalitativně a zejména kvantitativně, takže je možno vyléčit touto formulí např. duchovně choré, u nichž je příčinou onemocnění slabá mentální matrice. Vysocí zasvěcenci mohou, přejí-li si to a připustí-li Božská Prozřetelnost, prodloužit touto formulí libovolně životní dobu mezi astrálním a mentálním tělem. Hodlá-li se formulový mág pří mentálním putování zdržet delší dobu mimo své astrální tělo, nebo chce-li se zdržovat zejména v nebezpečných sférách, kde by šlo o návštěvy negativních bytostí, může svou mentální matrici pomocí této formule zvětšit a posílit pojítko mezi mentálním a astrálním tělem.

B-E

Schopnosti, přenášet podle přání vědomí a působit mentálně pomocí elektromagnetického fluida, se dá snadno dosáhnout kabalisticky formulí B-E. V mentálním těle vyvolá tato formule větší vnímací schopnost mluvy ve spojení s bytostmi, takže se lépe rozumí i oněm bytostem, které mají málo intelektu nebo se mohou jen velmi těžko vyjádřit.B-FAby vůle, intelekt a cit mohly při mentálním putování působit stejnoměrně, doporučuje se před tím upotřebit formuli B-F. Kromě toho dopomůže tato formule ke schopnosti nejen podchytit působení a funkci čtyř základních vlastností ducha a jejich souvislost ve vztahu k mentálnímu, astrálnímu a hrubohmotnému světu, ale podle přání pomocí elektromagnetického fluida také ovlivňovat. Kdo nepodchytil úplně souvislost mezí vůlí, intelektem, citem a jako celku takzvané vědomí JA ve vztahu k elektromagnetickému fluidu v jeho funkcích, může touto formulí získat schopnost pochopení všech souvislostí. Z toho jasně vysvítá, že je tím míněn čtyřpólový magnet ve vztahu k mentálnímu tělu, k mentální matrici a k mentální úrovní.

B-G

Upotřebením této formule je formulovému mágovi možno odstranit z mentální sféry i sebevětší svár a přivodit dokonalý duchovní mír. Svým mentálním tělem a pomocí této formule dosáhne formulový mág svou elektromagnetickou dynamidou kvalitativní a kvantitativní síly udílet opravdové Božské požehnání, které se projeví nejen v mentální říši - mentálním těle-, ale zapůsobí také na astrální úroveň a na hrubohmotný svět.

B-H

Všude tam, kde jde o díla Božské intuice, která mají být mentálně viditelná, stanou se tak zřetelně pomocí B-H formule. Následkem své polarity posiluje tato formule zejména vidění - Jasnozřivost-. Který formulový mág nevidí při jasnozřivém zírání obrazy dost jasně, upotřebí rád tuto formuli, protože dosáhne častějším upotřebením tohoto dvojklíče se svým mentálním zrakem dokonalé jasnosti svých vizí, obdrží neobyčejnou bystrost svého duchovního zraku, jakou fyzické oči nemohou nikdy mít. Při upotřebení této formule postřehne svým duchovním zrakem nejjemnější vibrace mentálního druhu. B-H formuli může formulový mág upotřebit samozřejmě také jako pomůcku u svých žáků, kteří sice dosáhli potřebné zralosti, ale nejsou schopni postřehnout viditelné vibrace jasně a ostře. I fyzický zrak se touto formulí posílí, jestliže se zaměří elektromagnetické fluidum na hmotné OČI.

B-CH

Tímto dvojklíčem je možno dosáhnout zvláštního nadání k řečem, takže se dostaví schopnost nejen rozumět všem řečem u člověka, zvířete a u bytosti, nýbrž také rozpoznat, zdali je určitý symbol elektromagneticky nabit či nikoliv. Pomocí této formule se tedy dá přesně zjistit účinnost na dynamidu symbolu ve vztahu k elektrickému fluidu a jeho působivosti. Zasvěcenci v kabale mohou tuto schopnost přenést pomocí této formule i na jiné osoby, které jsou pro to dostatečně zralé.

B-I

Tato formule vymaže ve vědomí každou špatnou vzpomínku, každou špatnou příhodu a také zbytečné výčitky svědomí. Tento dvojklíč uvítá zejména onen formulový mág, který je přecitlivělý.

B-J

Upotřebí-li formulový mág častěji tento dvojklíč, dokáže elektromagnetickým fluidem u každého člověka a u každé bytostí vypojit vědomí a přivodit hlubokou extázi. Extatické formule nemají tedy nic společného s úlekovou hypnózou, která se poněkud liší tím, že se přivodí přepadení vůle, která jde na úkor nervů. Vysloví-li se ale naproti tomu B-J-formule v mentálním těle jiné osoby, uvede tuto okamžitě do extáze. Tím je řečeno, že vůle, rozum a cit se vyzdvihnou natolik dynamicky, že vědomí nemůže držet stejný krok a upadne následkem toho do extáze. Upotřebena u sebe sama vyvolá tato formule vytržení, ale žádnou ztrátu vědomí.

B-K

Upotřebením tohoto písmenového spojení dosáhne formulový mág schopnosti, zhušťovat elektromagnetické fluidum natolik, že vykoná v rámci zákonitosti opravdové zázraky. Samozřejmě se tím také zpevní víra a síla přesvědčení o magnetickém fluidu. Kterému žáku kabaly se nedaří vystupňování své víry až k stavu manifestace, ten může s úspěchem použít této formule. Tato schopnost se dá přenést i na jiné osoby a nazývá se v Orientu přenos moci čili Abhisheka.

B-L

B-L formulí se dá dosáhnout schopnosti rozlišovat morální ctnosti z hlediska působnosti ve vztahu k elektromagnetickému fluidu tedy plusu a minusu. Tato schopnost na jiné přenesená může ovlivňovat plus a minus ve vztahu k magické rovnováze. Který formulový mág hodlá svého žáka zasvětit do tajemství magické rovnováhy, nechá jeho mentální tělo prostoupit formuli B-L, s jejíž pomocí by samozřejmě mohl docílit podle libosti také dokonalou harmonii v několika okamžicích, jestliže si to ovšem přeje.

B-M

Tento dvojklíč dává formulovému mágovi schopnost mentálně ovládat dokonale vodní princip, to znamená, dostat pod svou moc všechny bytosti a síly, které podléhají vodnímu principu. Upotřebí-li formulový mág B-M formuli při mentálním putování a přemístí-li se do říše vodních duchů, pocítí všechny vodní bytosti jeho moc a slouží mu od nejvyšší až po nejnižší rády, aniž by formulový mág musel vzít na sebe podobu vodní bytosti.

B-N

Tento dvojklíč dává mágovi možnost prohlédnout a ovládat každou mentální matrici. Vidí tedy mentální auru, tj. záření mentálního těla, a může ji podle libosti u sebe a u jiných osob impregnovat. Je samozřejmé, že může také vidět nejskrytější myšlenku každého ducha, bez rozdílu, zda se tento nachází ve fyzickém těle nebo pouze v těle astrálním. Ostatně jsou si všechny bytosti vědomy nadřazené síly člověka takto duchovně vyvinutého a sotva kdy by se opovážily formulového mága vědomě klamat. Při delším upotřebení této formule se dosáhne kromě ostrého pronikajícího pohledu také ještě schopnosti absolutního čtení myšlenek.

B-O

Upotřebení této formule vede k dokonalé harmonii v mentálním a astrálním těle. Vyvolané mentální vibrace přivodí dokonalou mentální spokojenost. Průvodními jevy mentální spokojenosti jsou štěstí a úspěch v hmotném smyslu, o čemž se formulový mág sám přesvědčí.

B-P

Tato formule promění každou domýšlivost v nejhlubší pokoru a úctu a probudí také současně určité nábožné cítění. B-P formule skýtá kromě toho také možnost nabíjet každý předmět - např - obraz, elektromagnetickým fluidem, nebo voltem utvořeným pomocí této formule, takže každý, kdo přijde s nabitým předmětem - obrazem - do styku, ho bude mít za krásný. Je-li z mentálního těla použito tohoto dvojklíče pro hrubou hmotu, vzbudí touhu po dítěti a lásku k němu, takže tím také roznítí pud rozmnožování.

B-R

Chce-li si v některé mentální nebo astrální vlastnosti osvojit formulový mág zcela zvláštní genialitu, může této snadno dosáhnout pomocí formule B-R. Nabije-li ale tuto formuli elektromagnetickým fluidem jako volt, může s ní pak podle libosti ovlivňovat každé jednání člověka, kterému může, přeje-li si to, odejmout i vůli. K tomu sáhne formulový mág ale jen v případě nouze nebo v nebezpečí života, aby svého protivníka zbavil vůle a podle okolností také rozumu.

B-S

B-S formulí se dá dosáhnout daru stát se dokonalým mistrem elektrického fluida a rovněž daru věštění ve všech oborech. Tato formule vede zároveň k výtečné jasnozřivosti ve vztahu k osudu, tedy zírání do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Formulový mág získá mimo to absolutní moc nad člověkem a zvířetem. Přejeli si, vyvolá touto formulí okamžitě hypnózu, zkalí vědomí nebo přivodí spánek, podle toho, s čím nabije s formulí spojené elektromagnetické fluidum. Formule B-S je elektrické povahy a ovlivňuje vůli, kterou může formulový mág vypojit u každého, jestliže to uznává za vhodné, aby nastal okamžitě stav bezvědomí, nebo stav hypnotického spánku. Ještě mnoho jiných fenoménů se dá dosáhnout formulí B-S.

B-SCH

Schopnost duchovní transmutace, tj. proměnit jednu schopnost v druhou, se dá docílit formulí B-SCH. Elektrickému fluidu dá formule B-SCH zvlášť silnou pronikavost, expanzi a umožní provádět mnoho fenoménů zejména tam, kde se může touto formulí elektrické fluidum zvlášť dobře uplatnit.

B-T

Tato formule nechá dosáhnout schopnosti stát se absolutním pánem paměti u sebe i u jiných lidí. Právě tak se dá vyjádřit kabalou pří upotřebení tohoto dvojklíče astrální magie ve všech svých formách. Formulový mág dosáhne tímto písmenovým spojením absolutní moci nad živly ve všech třech říších, tj. v mentálním, astrálním a hrubohmotném světě.

B-U

Tato písmenová kombinace je velmi zodpovědná, neboť umožňuje kabalistovi dostat osud a karmu každého člověka pod svou kontrolu, tedy ji podle libosti ovládat. Avšak formulový mág neučiní nikdy jakýkoliv zásah bez zralého uvážení, protože by za nepředložené jednání musel nést sám odpovědnost. Elektromagnetické fluidum přechází totiž pří upotřebení této formule přímo do Ákáši a tvoří odtud situace. Upotřebena pro sebe, umožní tato formule snazší použití ákášického principu ve vztahu k jednotlivým úrovním. Je bezesporu, že se touto formulí dá dosáhnout i schopnosti vniknout elektromagnetickým fluidem do ákášického principu hmoty -našeho éteru-.


B-W

Pomocí tohoto dvojklíče může formulový mág elektromagnetickým fluidem, přeje-li si to, enormně vystupňovat u sebe a u jiných osob veškeré mediální schopnosti. Také schopnost koncentrační, zejména citová nebo pocitová - vodní princip se jím nechá obzvlášť vyzdvihnout. V souvislosti s tím se mohutně projeví nábožné cítění. Tato formule přispívá také k lepšímu jasnosluchu a mluvení na dálku - akustická reprodukce elektromagnetickým fluidem na dálku-. Dále dosáhne formulový mág B-W-formulí úplné moci nad vodním živlem, s nímž pak dokáže provádět na hrubohmotné zemi opravdové zázraky.

B-Y (B-Ü)

Potřebuje-li mág v něčem vysokou inspiraci, upotřebí v takovém případě vždy formuli B-Y, neboť tím dosáhne mentální schopnosti spojit se s lehkostí s ákášickým principem ve všech jeho formách. Totéž docílí samozřejmě také u jiných lidí, jestliže si to ovšem přeje. Je jisté, že může formulový mág pomocí formule B-Y určit také předem i osud každé věci, respektive ho řídit podle vlastní vůle.

B-Z

Tato formule pomůže u sebe i u jiných lidí zvýšit mnoho intelektuálních schopností, především např. řečnický dar, řečnické nadání, organizační nadání atd. Formulový mág dosáhne zároveň schopnosti posílat s lehkostí poselství vzduchem - na podkladě vzdušného principu do největší vzdálenosti. Zároveň může upotřebením této formule za pomoci zvlášť nabitého elektromagnetického fluida ochromit v okamžiku každého živočicha, ať člověka, či zvíře. Použije-li ale obrácené formule, tedy písmenového spojení Z-B, je zase schopen, zrušit ihned vyvolané ochrnutí.

B-Ä

Tato formule uschopní formulového mága ovlivňovat podle libosti vědomě všechna přání, myšlenky a jednání. Její pomocí může stupňovat žádostivosti a vášně, ale také naopak, může je nechat podle libosti ochabnout. Rovněž dokáže elektromagnetickým fluidem nabíjet tuto formuli tak silně, že tím vyvolá rychlejší růst. Mágové, kteří se chtějí na toto zaměřit, mohou formulí B-A provádět podle libosti s lehkostí v Indii známý zázrak mangového stromu.

B-Ö

Touto formulí projektuje formulový mág elektromagnetické fluidum ve tvaru světla a tepla, aby vyvolal fenomény astrálního projektování. Právě tak může tímto dvojklíčem oživit každý léčebný prostředek a způsobit, aby silněji působil. Jelikož zahrnuje tato formule tajemství, které se týká tvoření mentální matrice za účelem zhotovení kamene mudrců, může formulový mág oživit podle svého přání i každou hmotnou věc.

Tím je ukončen popis rozsahů působnosti při upotřebení kategorie B formulí celé abecedy. Uvedl jsem pouze to nejnutnější, ačkoliv se elektromagnetickým fluidem ve spojení s vhodnou formulí dají docílit mnohé účinky. Kdybych je chtěl všechny uvést, připadaly by nezasvěcenci víc než pohádkové a samozřejmé by byly k užitku jedině zkušenému zasvěcenci.

Následuje nyní abecední pořadí C-formule, která má v určitém směru co činit s proměnou - eucharistií-, s alchymií, oživováním hmoty a s jinými analogickými fázemi.