Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 8 - Upotřebení dvojklíče s písmenem C

20.11.2022

UPOTŘEBENÍ DVOJKLÍČE s písmenem C

C-A

Formulí C-A se dá u sebe a u jiných zesílit vitalita všech intelektuálních schopností. Také astmatická onemocnění všeho druhu, zahlenění prsou a plic odstraňuje ovládání této formule. Rovněž všechny léčebné prostředky, přicházející pro tyto choroby v úvahu, se dají tímto dvojklíčem příznivě ovlivňovat.

C-B

Každý pokrm, který je nabíjen formulí C-B, tedy elektromagnetickým voltem, zvyšuje obsah výživy a pokrmy přiváděny tělu tímto způsobem ovlivněné, posilují i elektromagnetické fluidum hmotného těla. Tento dvojklíč ocení náležitě formuloví mágové, kteří chtějí pomocí formulové magie uplatňovat na hrubohmotný svět větší elektromagnetický vliv a kteří se zabývají převážně magnetickým léčením nemocných. C-B-formulí se dají ovlivňoval í talismany, které byly nabíjeny voltem.

C-C

Upotřebením C-C formule se dá Božskými idejemi prostoupit mentální a astrální tělo takto: Meditací a koncentrací ve spojení s formulí C-C se impregnuje mentální tělo specifickou ctností a tělo astrální dynamickým dechem.

C-D

Pomocí této formule je možno podle přání zvýšit schopnost hlubokého poznání, vnikání do hlubokých mystérií - rozšířené vědomí JÁ - v mentálním těle a ve spojení s dynamickým dechem pocit lásky ve všech aspektech. Vtělena do pokrmů, které se pravidelně jí, se dá C-D formulí ovlivnit semeno u muže a vajíčko u ženy žádanou ctností pro dítě, které má být zplozeno. Právě tak je možno tímto dvojklíčem znamenitě ovlivňovat plodnost u ženy a u muže, byl-li vtělen do pokrmů a tekutin nebo do dotyčných léčiv.

C-E

C-E formule dopomáhá ke zvýšení intuiční schopností, zejména jasnosluchu. Touto formulí se dá také snáze dosáhnout snadné materializace a dematerializace bytostí všeho druhu.

C-F

Tato formule přispívá k zpevnění harmonie v mentálním a astrálním těle. Pozitivní vlastnosti se zpevňují a negativní izolují. Eucharisticky vtělena do pokrmů učiní tato formule tělo velmi odolné proti všem špatným vlivům.

C-G

Formule C-G vyvolává v mentálním těle krocení chtíčů, které se promění v klid a spokojenost. Ve spojení s dynamickým dechem učiní tato formule astrální tělo odolné vůči každému špatnému vlivu, čímž se zabrání rozkladu živlů v astrálním těle, v hrubohmotném světě vede vibrace C-G k blahobytu nebo bohatství, podle toho, jak to dopustí Božská Prozřetelnost a karma, byla-li v astrálním světě impregnováním předmětu, nejlépe talismanu utvořena potřebná situace.

C-H

Tímto dvojklíčem může formulový mág vymoci od Božské Prozřetelnosti milost a může svůj osud nebo osud jiných osob podle libosti ovlivňovat. C-H formule vtělena do pokrmů a nápojů vede k realizací všech přání. Byla-li touto formulí prostoupena čistá voda, do níž byly dány čtyři kapky kvintesence universalis - alchymická univerzální tinktura-, obdrží osoba, která tuto vodu pije, dar, že se jí splní každé přání, které vysloví ve hmotném smyslu a ve spojení s touto formulí. Zároveň je možno přivodit vtělením C-H formule do kvintesence - oživení - omlazení, prodloužení života a dokonalé zdraví. Alchymisté, kteří toto vše neví, ztroskotají obvykle při přípravě kvintesence, protože nejsou s to ji mentálně oživit. Univerzální tinktura musí být zhotovena nejen hrubohmotně, nýbrž podle analogických souvislostí musí být nabita nebo prostoupena astrálně a mentálně, nehledě k jiným ozařováním, která jsou v souvislosti se čtyřpólovým magnetem.

C-CH

Tato formule uvádí v soulad mentální rytmus, mentální život. Upotřebena astrálně ve spojení s dynamickým dechem - zhuštěnou tří smyslovou koncentrací-, uvede astrální tělo do univerzálního rytmu a vybaví je se všemi analogickými schopnostmi. Zároveň umožňuje tato formule tamtéž dokonalou astrální impregnací ve vztahu k vitalitě, zdraví, odolnosti atd. Vtělena do pokrmů, vyléčí všechny choroby, jejichž příčinou je ztráta magnetického fluida, jako např. teplotu, tuberkulózu, žravý lišej atd.

C-I

C-I formule je znamenitým podpůrným prostředkem k oživení všech astrálních funkcí, které zároveň zvyšuje a posiluje. V astrálu a ve hmotě vede k dokonalé harmonii, vyrovnanosti a klidu. Právě tak jako mnohé jiné formule, přispívá i tato, k zesilování vyzařovací síly -záření elektromagnetického fluida v astrálním těle a v těle hrubohmotném.

C-J

Tato formule je takzvanou formulí sympatie čili lásky, které se ponejvíce užívá v magii lásky a sympatii. Mentální tělo dostane tímto písmenovým spojením překrásné záření - auru-; v astrálním těle vyvolá sympatické city a v hrubohmotném těle vede k sjednocení v plození a při pohlavním aktu. Sympatickou magii a magii lásky spojuje formulový mág tímto dvojklíčem. Vtělena do pokrmů a nápojů platí tato formule za takzvané afrodisiakum, které podněcuje pohlavní pudy. Neplodnost, sterilitu a impotenci je možno odstranit, impregnují-li se dotyčná léčiva touto formulí.

C-K

Tato formule odstraňuje stavy strachu a deprese v mentálu, vyléčí melancholii, vzbuzuje odvahu a vyvolá v astrální říši situace, které podle zralosti a karmy přivodí blahobyt a bohatství. Vtělená do pokrmů vede k plnokrevnosti a eventuálně také k tělnatosti. Je s velkou oblibou užívána osobami, které by rády přibraly na váze. Který formulový mág je slabý a hubený, dá rovněž přednost této formuli, neboť funkce žláz, ovlivněna tímto písmenovým spojením, učiní z jeho těla v krátkém čase kvetoucího člověka. Upotřebena u jiných lidí odstraňuje duševní disharmonii.

C-L

V mentální říši vyvolá tato formule pocit jistoty, v astrálním těle dynamickým dechem pevný charakter a dobré vlastnosti a učiní astrální tělo odolné vůči napadení negativními bytostmi, tj. že špatné vlastností jen málokdy propuknou. Zároveň izoluje astrální tělo natolik, aby nemohlo být přepadeno žádným elementárem a elementálem. Vtělena do pokrmů a nápojů stupňuje životní sílu a zdraví a stálým impregnováním pokrmů touto formulí se přestává stárnout.

C-M

V mentálním těle, v duchu, prohlubuje tato formule pocitovou schopnost a v astrálním těle posiluje magnetické fluidum víc kvantitativně než kvalitativně, tj. že se magnetické fluidum stává hustším, pevnějším a působí pronikavěji. Pokrmy a nápoje touto formulí impregnované, posilují osobní magnetizmus, také magneticko-hrubohmotné fluidum, vedou k tělesnému klidu a vyrovnanosti. C-M formule platí za hlavní formuli pro impregnace magnetického fluida, nehledě k tomu, jde-li o jeho nabíjení nebo o zhušťování. Také mágové, kteří chtějí provádět materializace, se před tím rádi nabíjí C-M formulí, aby měli dostatek magnetického fluida. Všude tam, kde jde o koncentraci magnetického fluida, ať v astrále nebo ve hmotě, doporučuje se upotřebit tuto formuli.

C-N

Chce-li formulový mág dosáhnout kvalitativního a kvantitativního zhuštění mentální matrice, upotřebí tuto formuli ve spojení s formulí B-M. Astrální tělo se kvantitativně živlově zhustí a stane se odolným vůči rozkladnému vlivu různých nepříznivých vibrací v astrálním světě. Formulí C-N je možno kabalisticky ovlivnit chůzi a pohyby každého člověka a zvířete. C-N formule vyslovena ve spojení se zhuštěným magnetickým fluidem - magnetickou dynamidou nechá člověka a zvíře okamžitě ochrnout. Toto přichází v úvahu zejména pro krocení divé zvěře. Rovněž je možno nechat zloděje, byť by byl sebevíc vzdálen, na místě krádeže ochrnout a ponechat ho v tomto stavu tak dlouho, jak to formulový mág potřebuje. Tento dokáže touto formulí přivodit také tíhu a zhmotnění. Avšak vysoce stojící mág takové formule nikdy nezneužije!

C-O

Také C-O formule vede v oněch čtyřech základních vlastnostech ducha k dokonalé harmonii a uvede všechny nesrovnalosti, které eventuálně vznikly následkem nepříznivých situací a osudů, opět do normálu. Astrálně, mentálně a hrubohmotně dojde touto formulí k dokonalé vyrovnanosti elektromagnetického fluida a živlů v lidském těle. Formule se dá - vtělena do pokrmů a nápojů použít samozřejmě i k tomu, že učiní z astrálního a hrubohmotného těla magnet úspěchu a štěstí. Tuto okolnost může formulový mág přivodit i u jiných osob, konečné rozhodnutí přenechá však vždy Božské Prozřetelnosti, která ho pak již správně inspiruje.

C-P

C-P formule vyvolá v mentálním těle znamenitou schopnost pocitu, v astrálním těle schopnost absolutní psychometrie a v hrubohmotném těle silný pohlavní pud -pud rozmnožovací jakož i oblíbenost u druhého pohlaví, takže ten, kdo vtěluje pravidelně tuto formuli do pokrmů a nápojů, je milován každou osobou a je každému sympatický.

C-R

Tato formule vyvolá v mentálním těle pocit svobody a nevázanosti a je formulovým mágem užívána s oblibou před každým mentálním putováním. V astrálu vyvolá ve spojení s dynamickým dechem zesílenou genialitu. Zpevňuje talenty, které kdo má a na které se zaměřuje, takže genialita nikdy nepoleví. Vsunuta do pokrmů a nápojů vyvine tato formule obchodní zdatnost v hrubohmotných věcech, vede k rychlému jednání, propůjčuje odolnost a snadné odstraňování všech hmotných překážek.

C-S

Formule C-S zdvihne koncentrační schopnost, zejména vizuální. V astrálním těle zpevňuje ve spojitosti s dynamickým dechem moc nad člověkem a zvířetem a propůjčuje dar věštění. Pokrmy a nápoje touto formulí impregnované a požité posilují elektrické fluidum v lidském těle nejen kvalitativně, ale především kvantitativně, takže choroby, které byly v magnetickém fluidu vyvolány disharmonií, jak např. ochrnutí, revmatismus, ochabnutí svalů, nervová slabost atd., se dají opět vyléčit posílením a zdvižením elektrického fluida.

C-SCH

Tato formule vyvolá v mentálním těle schopnost přivodit dle libosti každou žádoucí podobu mentálního těla; v astrálním těle opět schopnost zhušťovat živly kvantitativně natolik, že se dají induktivně a deduktivně snadno projektovat; hrubohmotné tělo touto formulí impregnované se stane odolným vůči moci živlů. Chce-li se formulový mág v tomto specializovat, dokáže snadno učinit tělo touto formulí tak odolné, že se může vystavit každému živlu, aniž by jím bylo napadeno. Zároveň dosáhne touto formulí elektrickým fluidem schopnosti oživovat hmotu, takže dokáže v hrubohmotném světě provádět skutečné zázraky.

C-T

Užita v mentálním těle, propůjčuje tato formule znamenitou paměť; v astrálním těle možnost nabíjet každou formu ctnostmi a vlastnostmi; a hrubohmotné tělo izoluje od každého špatného vlivu, bez rozdílu, z jaké úrovně by přicházel. C-T formulí je možno dosáhnout dokonalé ochrany v každém směru, takže je možno považovat toto písmenové spojení za jakýsi druh astrálně magické čapky neviditelnosti, která je vůči každému duchovnímu vlivu nehmatatelná a nedotknutelná.

C-U

K dosažení mentální schopnosti, stát se miláčkem Božské Prozřetelnosti, se nejlépe hodí formule C-U, která zároveň propůjčuje moc ovládat osud a učinit osudové rány snesitelnějšími, tj. že se tyto nevybíjí naráz drsným způsobem, nýbrž pozvolně a v snesitelné míře. Tato formule upotřebena v astrálním těle dynamickým dechem, vyvolá trvalou schopnost vysílat dle libosti své astrální tělo plným vědomím a plnou silou - nikoliv jen mentálním putováním všude tam, kde je to formulovému mágovi žádoucí. Formulový mág je touto formulí s to, své kamkoliv přemístěné tělo také tamtéž zhustit a nechat je dokonce působit l hrubohmotně. Formulový mág musí však touto formulí impregnovat také svůj pokrm, aby byl v této schopnosti podporován I hrubohmotným světem.

C-W

Formulový mág upotřebí tuto formuli pouze tehdy, chce-li zcela určité mediální schopnosti nejen vyvinout, ale má-li v úmyslu, podržet je po celý svůj život. Jinak vyvolává C-W-formule v mentálu velký sklon k mysticizmu; v astrálu poskytuje báječnou soudnost a pohotovost. Touto formulí impregnované pokrmy a nápoje nechají dosáhnout dokonalé vlády nad magnetickým fluidem v hrubohmotném světě, rovněž vlády nad celým vodním živlem, tedy nikoliv jen nad vodními duchy, nýbrž také nad vodním živlem v hrubohmotném světě. Pomocí C-W-formule ve spojení s magnetickým fluidem může formulový mág, jako vládce
vodního živlu, vykonat mnoho velkého v oboru léčení nemocných.

C-Y (C-Ü)

Tato formule dává formulovému mágoví mentální schopnost, být podle libosti s Božskou Prozřetelností v kontaktu. Obvykle obdrží touto formulí od Božské Prozřetelnosti nejvyšší intuice a inspirace, bývá ale ve většině případů pověřen jako její sluha nějakou misí. Neexistuje pak již žádná možnost jít zpět, ale také žádný pád. V astrálním smyslu je to dar věštecký, prorocký, jehož je možno dosáhnout touto formulí. Ve hmotě obdrží formulový mág schopnost, měnit podle libosti osud každé věci, každého zvířete, a právě tak každého člověka. Impregnuje-li také svůj pokrm touto formulí, učiní dle libosti své fyzické a astrální tělo následkem trvalého spojení s ákášickým principem neviditelným. Ještě mnohé jiné se dá docílit touto formulí.

C-Z

Pomocí tohoto dvojklíče může formulový mág zpevnit všechny schopnosti svého mentálního a astrálního těla. Pokrmy a nápoje, impregnované touto formulí a požité, činí tělo houževnaté a odolné až do pozdního věku. Každá rozmrzelost a neklid se zapudí touto formulí a na jejich místě zavládne radost a veselost. C-Z formule platí za zpevňovací formuli všeho toho, co by kdo chtěl mít v hrubé hmotě a v astrálním to již má.

C-Ä

V mentální říši vyvolává tato formule spokojenost, v astrálním těle dokonalou vládu nad vlastním charakterem - charakterovou pevnost a v hrubohmotném světě dokonalé poznání hmoty kromě jejího ovládání čtyřpólovým magnetem.

C-Ö

Formule C-Ö nechá v astrálním těle poznat alchymii ve všech jejich fázích a nalézt správnou souvislost s universálními zákony. V astrálním těle vzbuzuje schopnost trvalé astrální projekce, nehledě k tomu, zda jde o projekci univerzálního světla, fluida, živlů nebo některých jiných proměňovacích fenoménů. V hrubohmotném světě učiní tato formule, byla-li vtělena do pokrmů a nápojů, z formulového mága dokonalého alchymistu, vybaveného všemi náležitými hrubohmotnými znalostmi, schopnostmi atd. Tato formule je zejména důležitá pro formulové mágy, kteří se chtějí někdy stát dokonalými alchymisty!

Popis třetího písmene abecedy při upotřebení druhého kabalistického klíče je tím ukončen. V hermetických kruzích zasvěcenců je nazýván druhým alchymistickým klíčem, tedy klíčem alchymicko-kabalistickým. Své informativní údaje jsem musel zkrátit na minimum. Formulový mág, pracující s těmito formulemi si na základě vlastních zkušeností a znalostí sestaví sám další formulové analogie s ohledem na zákony analogie. Mé údaje mu v tom mohou být nápomocny.