Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Stupeň 8 - Upotřebení dvojklíče s písmenem D

23.11.2022

UPOTŘEBENÍ DVOJKLÍČE s písmenem D

V dalším popisuji řadu D, která ve spojení s ostatními písmeny odpovídá v mentálu, astrálu a ve hmotě všem fázím lásky a erotiky.

D-A

Toto písmenové spojení zvedá a posiluje v obzvlášť velké míře mentální vědomí tím, že nabíjí mentální matrici, což oživuje zejména intelekt. Touto formulí se zároveň velmi posílí paměť. Formule D-A slouží také k tomu, vyvolat a oživit ve vědomí dávno zapomenuté vzpomínky. Použije-li se této formule u někoho, kdo je velmi zapomětlivý, vyvine se u něho výborná paměť. 

Upotřebená v astrálním těle zvedne tato formule pud sebezáchovy a také elán; vyvolána v astrálním těle silnou intenzitu. Lidé, kteří se cítí být unavení životem, dostanou opět novou odvahu a životního ducha. Tato formule se dá upotřebit s velkým úspěchem také u lidí, kteří se zabývají sebevražednými myšlenkami; tyto náhle uchopí touha po dalším žití a nový životní elán v nich vyvstane. Tato formule v nich opravdu zapustí nový život.

Impregnována do pokrmů a nápojů evokuje tato formule, podle potřeby a přání, mužské nebo ženské semeno různými ctnostmi a schopnostmi. U těhotné ženy se dá touto formulí impregnovat plod v mateřském lůně, tj. že se dá žádoucí schopnost vtělit zplozenému dítěti ještě před narozením. Je to především schopnost znamenité vnímavosti, dále schopnost dobrého učení, kterou je možno dítěti vtělit již předem pomocí této formule. Samozřejmě se dají touto formulí docílit ještě také jiné intelektuální schopnosti. Upotřebí-li kabalista tuto formuli eucharisticky sám pro sebe, dosáhne při trvalém upotřebení schopnosti čerpat a zhodnotit ze všech hmotných věcí poznatky ve vztahu k hermetické vědě a její souvislosti.

D-B

Tato formule slouží k tomu, mentální matrici buď u sebe nebo u jiných osob podle přání a potřeby buď zpevnit nebo uvolnit, častým upotřebením ve spojení s idejí dosáhne schopnosti každé mentální tělo, ať blízké či vzdálené, ve spánku přivolat a dostat úplně pod svou moc, takže se může mentálnímu tělu udělit rozkazy, které se pak v duchu dotyčné osoby musí bezprostředně po probuzení bezpodmínečně realizovat. Kabalista se však nikdy nedá zlákat k tomu, aby udílel sobecké, a dokonce zničující rozkazy.

Je-li tato formule vložena do astrálního těla, dosáhne se s ní astrální schopnosti, posílit elektromagnetické fluidum v astrálním těle nebo je prostoupit libovolnou ideou. Podle vytčeného cíle se dá touto formulí vyvolat silná magnetická přitažlivost nebo právě taková odpudivost. To má velký význam zejména při vývinu sympatie, oblíbenosti apod.

Vtělena do hmoty, ať již přímo do hrubohmotného těla, nebo požitím eucharisticky ovlivněných pokrmů a nápojů, zvyšuje tato formule léčivě-magnetickou sílu, s jejíž pomocí je pak možno působit dokonce i fyzikálně. DB-formule se proto hodí zejména pro léčitele-magnetizéry, kteří se zabývají magnetickým léčením nemocných. Opakovaným ovlivňováním hrubohmotného těla touto formulí se dosáhne zvlášť silné dynamidy elektromagnetického fluida. Toto písmenové spojení se proto upotřebí zejména tam, kde je třeba silné magnetické síly. Při velké vyčerpanosti nebo při silném poklesu ódu - zejména u magnetizérů se s oblibou upotřebí tato formule, protože velmi rychle nahrazuje odčerpané síly.

D-C

Toto písmenové spojení se upotřebí tehdy, chce-li se dosáhnout radikální očisty mentálního těla. Zasvěcenci kabaly nazývají tuto formuli "kabalistickým mentálním koštětem". Všude tam, kde jde o rychlou očistu myšlenek nebo negativních mentálních vlastností, jako např. před různými magickými operacemi, které vyžadují absolutní čistotu ducha, dále při mentálním putování do jiných sfér, kde je žádoucí dokonalá harmonie či vyrovnanost, se upotřebí toto písmenové spojení s překvapivě dobrým výsledkem, Pří častém upotřebení vzbudí tato formule zvýšenou intuiční schopnost.

Vložena do astrálního těla očistí i toto. Krátce řečeno: všude tam, kde je třeba okamžité vyrovnání živlů v astrálním těle, upotřebí kabalista toto písmenové spojení, neboť nehledě k znamenitému živlovému očistění astrálního těla, se zvýší zejména astrální inspirační schopnost. Je bezesporu, že tato formule posílí také astrální matrici.

Toto písmenové spojení upotřebeno kabalisticky v hrubohmotném světě, oživuje každé těleso, bez rozdílu, zda jde o předmět, o lidské nebo jiné živé tělo. Zaměří-li se formulový mág speciálně na tuto formuli, může elektronové kmity, které krouží kolem každého tělesa podle libosti změnit, tj. buď zpomalit nebo zrychlit. Samozřejmě se nechají pomocí této formule - zejména při delším upotřebení libovolně měnit a ovlivňovat kvalitativní vlastnosti těla. Rovněž vyzařovací síla - aura se dá jak u sebe, tak i u jiných ovlivnit buď přímým nebo eucharistickým upotřebením této formule, aby tato síla působila dynamicky, což je např. žádoucí u různých magických operací.

D-D

Pomocí tohoto písmenového spojení se dá po delším upotřebení zjemnit vědomí v mentálním těle, aby bylo přístupné každé žádoucí ideji. Uplatní-li formulový mág toto písmenové spojení u druhých osob, učiní se jím vědomí u každého člověka přístupné pro každou ideu, která se vloží do mentálního těla. Upotřebí-li se formule za spánku dotyčné osoby, dá se její vědomí učinit tak vnímavým, že dokonce musí každou post hypnotickou sugesci uskutečnit v největší vzdálenosti.

Upotřebena u sebe nebo u jiných osob, zdvihne a posílí tato formule v astrálním těle veškeré erotické aspekty. Tím se samozřejmě vzbudí touha po tom, být někým milován, vzbudí se žádostivost, dále touha po smíření i u největšího nepřítele.

Vloženo do hmotného světa může toto písmenové spojení roznítit živly každého předmětu nebo každé látky k větší účinnosti. D-D formule se hodí pro všechny práce, které vyžadují zesílenou živlovou vibraci hmotného těla při živlové magii. Živly se touto formulí neposílí kvalitativně, nýbrž kvantitativně.

D-E

Časté upotřebení tohoto písmenového spojení v mentálním těle vede k výbornému intuitivnímu nadání a zároveň k tomu, vmyslet se snadno do vědomí každého zvířete a vše, co se ve vědomí odehrává, nejen vědět, nýbrž dle libosti také ovládat. Toto písmenové spojení volí s oblibou zasvěcenci, kteří chtějí udělit svým žákům tzv. abhisheku tj. přenos moci do vědomí, nebo májí v úmyslu provést osvícení nějaké ideje u jiných osob. Je-li např., žák zralý, ale není schopen podchytit problém a mentálně ho správně zpracovat, má guru možnost pomocí této formule osvítit vědomí dotyčného žáka natolik, že žák pochopí přenesenou ideu v plném rozsahu. Tímto způsobem se dají také přenést různé talenty a schopnosti v duchu.

V astrálním světě upotřebí formulový mág tuto formuli k tomu, aby překlenul, tedy uvolnil vzdálenost mezi sebou a svým partnerem, takže vše, co kabalista mluví, uslyší jeho partner bezvadně i v sebevětší vzdálenosti. Toto se nazývá "kabalistické upotřebení dálnomluvy a dálnosluchu". 

Ve hmotném světě slouží tato písmenová formule k tomu, zhustit ideu v hrubohmotném světě natolik, že se dá vyjádřit hrubohmotně. Při dobrém ovládání této formule je i kabalista s to, zhustit např. V úplně tmavé místnosti univerzální světlo natolik, že mohou i nezasvěcenci všechno vidět. Ve spojení s prostorovou impregnací slouží tato formule k účelům, kde jde o zhuštění ideje nebo síly v samotné místnosti. Také pro nabíjení talismanů se hodí toto písmenové spojení znamenitě, bez rozdílu, zda jde o ovlivňování s fluidickým kondenzátorem či bez něho, dále o nabíjení amuletů, pentaklů atd. Eucharisticky vsunuta do pokrmů a nápojů posiluje tato formule u sebe a u jiných osob nervy, takže ji lze upotřebit u všech druhů nervových onemocnění s velkým úspěchem.

D-F

Toto písmenové spojení má mnoho mentálních možností. Především posiluje vůli, pozdvihuje sílu vůle a intelekt a vnímací schopnost zejména silně ve vědomí. Následkem toho se upotřebí tato formule zejména před každým mentálním putováním, protože je pak možno, všechny vzpomínky a zážitky, které formulový mág získal ve sférách a všude tam, kde se právě nachází, snáze přenášet do hrubohmotného světa.

Upotřebena pro astrální tělo nebo pro astrální svět, se může každá povahová vlastnost zintenzivnit nebo ztlumit, podle toho, čeho chce kabalista docílit. Především je možno znemožnit výbuch negativních povahových vlastností.

Ve hmotném smyslu odstraňuje toto písmenové spojení hravě každou disharmonii v těle, pomáhá zmírnit stavy rozčilenosti, vyléčit všechna duchovní onemocnění, bez rozdílu, zdali se formule upotřebí přímo nebo přivádí-li se hmotnému tělu požitím eucharisticky ovlivněných pokrmů a nápojů.

D-G

Tato formule umožňuje vyvolat všude tam, kde je to třeba, usmiřující cítění. I sebevíc rozčileného ducha uklidní tato formule během několika okamžiků. Všude tam, kde jde o to, přivodit usmíření, přátelské cítění, náklonost atd. v mentálním těle, se doporučuje dát přednost upotřebení této formule. Tohoto písmenového spojení se s oblibou užívá také v magii lásky, protože vyvolává pocit blaženosti.

Vyslovena přímo v astrálním světě, vyvstanou situace, které vedou ke štěstí a úspěchu v podnikání. Tam, kde vládne manželský nesvár, znepřátelení a jiné astrální disharmonie, mohou pomocí této formule nastat situace, které promění všechny disharmonie v absolutní harmonii. Ve spojení s magií lásky se nechají tímto písmenovým spojením utvořit v hrubohmotném světě situace, které vedou k bohatství, blahobytu, štěstí atd. Upotřebí-li se tato formule v přírodní magii, dosáhne se větší úrody.

D-H

Tato formule slouží ke zostření mentálního zraku, a to jak u sebe, tak i u jiných osob, takže je možno vidět na duchovní úrovní jasněji, lépe a pronikavěji. Kabalistům, kteří jasnozřivě těžko rozeznávají barvy, nebo nemohou jasnozřivě dost jasně vidět, umožní toto písmenové spojení zřetelné rozpoznávání s přesnými obrazy. U somnambulních medií se touto formulí dosáhne čistého a ostřejšího postřehu, jestliže se upotřebí tuto formuli za stavu mediálního transu. D-H formule slouží také k zrušení osudových ran. Rovněž se ji upotřebí při provádění sexuální magie - voltážní magie-, jestliže se chce její pomocí dynamizovat vlastní mluvu, aby se dosáhlo astrální schopnosti, působit sugestivně. Všude tam, kde se chce mít úspěch v sugestivní práci, ať by šlo o sugesce u jednotlivců nebo o davové sugesce, je možno použít této formule. Nikdy se výsledek nemine s úspěchem. Dopisy, dynamizované, respektive nabíjené tímto písmenovým spojením, mohou příjemce přimět splnění všech rozkazů v dopise uvedených.

Eucharisticky vsunuta do pokrmů a nápojů, pomůže tato formule splnit pomocí živlů každé hmotné přání. Mohl bych uvést ještě jiné četné možnosti upotřebení, ale těchto několik pokynů postačí k potvrzení mnohostrannosti této formule.

D-CH

Upotřebena mentálně, vyvolá tato formule znamenitý talent pro řeči jak u sebe, tak i u jiných osob. Každé bytosti, ať duchu, člověku nebo zvířeti, se pomocí této formule dají vnuknout podle libosti své vlastní myšlenky. Každý předmět se dá při upotřebení této formule dynamicky impregnovat nějakou ideou a také oživit. Kabalista dokáže touto formulí vzbudit mrtvé k novému životu, jestliže smrt nevyvolaly příliš velké organické poruchy, jako např, rakovina, plicní tuberkulóza atd. Naproti tomu lidé, kteří zemřeli např. následkem ochrnutí srdce - embolie-, mohou být touto formulí přivoláni nazpět k životu pouze tehdy, jestliže se proti tomuto křísení nestaví žádný karmický důvod a je-li kabalista v používání kosmické řeči zvlášť dobře obeznámen. Touto formuli se dá každé ve vodě žijící zvíře podle libosti ovládat a každá bytost vodního živlu donutit k tomu, aby uposlechla vůli kabalisty a na jeho přání se viditelně projevila.

D-I

Podobajíc se mnohým jiným formulím dokáže i D-I formule znovu vyvolat nebo podle přání opět vymazat vzpomínky - vzpomínkové obrazy-. Ve hmotném smyslu se dá tímto písmenovým spojením zvlášť vydatně posílit paměť, zejména mechanickou - učení nazpaměť, lidé, kteří se musí učit velké úlohy zpaměti jako např. herci, řečníci atd., naleznou v této formuli dobrou pomůcku pro své povolání. Zároveň dokáže kabalista pomocí této formule přinutit svědomí každého člověka k větší činnosti, tj. vyvolat podle přání snadno výčitky svědomí anebo tyto uklidnit. Vložena do astrálního světa - do astrálního těla vyvolá D-formule velkou sympatii a zároveň věrnost a dokáže již stávající věrnost zpevnit. Upotřebí-li se tato formule pro manželský život a vloží-li se do astrálního světa, zmaří její účinek již předem každou nevěru mezi mužem a ženou. Ve spojení s přírodní magií, se dá v hrubohmotném světě uskutečnit hravě každá idea. Vsunuta do pokrmů a nápojů, přinese úspěch a štěstí v každém směru.

D-J

Kdo upotřebí toto písmenové spojení, může sebe a jiné uvést kdykoliv do extáze - vytržení-. Také media nebo mediálně založené osoby je možno pomocí této formule uvést během několika okamžiků do somnambulního stavu.

Vložena do astrálního těla, vyvolá D-J formule u člověka a zvířete obojího pohlaví silné pohlavní dráždění.

Vloží-li se tato formule u člověka a zvířete do hmotné úrovně, zabrání neplodnosti, ať již upotřebena přímo nebo vsunuta eucharisticky do pokrmů a nápojů.

D-K

Tato formule zvýší mohutně víru v duchu, zejména však ve vědomí. Projekce světla nebo práce s universálním světlem se daří lépe, jestliže formulový mág opakuje často toto písmenové spojení

Astrálně upotřebena odstraňuje formule D-K každý stav bázně a zajišťuje úspěch v námluvách lásky. V astrálním světě tvoří tato formule situace, které vedou k bohatství a blahobytu.

Hmotně se dá tato formule upotřebit všude tam, kde se čeká bohatá úroda, např. požehnané žně atd.

D-L

Toto formulové spojení dokáže vtělit mentálnímu tělu každou žádoucí ctnost, kterou duch potřebuje. Samozřejmě se dá této formule použít s úspěchem i u jiných osob. Upotřebena astrálně, tlumí každou žádostivost, každou vášeň; kromě toho rozpustí každý astrální elementár. Formule D-L se hodí obzvlášť dobře pro předporodní výchovu, dokud se tato týká zdraví, tím, že se pokrmy a nápoje ovlivní přáním impregnace semene pro zdraví. Časté upotřebení této formule v hrubohmotném těle - také eucharistií přivodí tělesnou odolnost a houževnatost, která hraničí se zázraky. Tímto způsobem se kabalisticky impregnované tělo vyznačuje velkými pracovními a sportovními výkony a každý kabalista, který sleduje sportovní výkony, rád tuto formuli upotřebí.

D-M

K dosažení duchovní svěžesti, duchovního elánu a zájmu o něco, co má duchovní význam, je možno úspěšně upotřebit toto písmenové spojení jak u sebe sama, tak i u jiných osob. Duchovní únavu promění tato formule v duchovní svěžest.

V astrálním světě vzbudí formule D-M silnou touhu po lásce a po tom být milován. Pomocí této formule utvořený a do astrální říše vložený volt, který má roznítit myšlenky lásky a podobné myšlenky, utvoří situace, které přispějí k jejich realizaci.

V hrubohmotném světě, respektive v hrubohmotném těle posiluje toto písmenové spojení magnetické fluidum. U druhého pohlaví vzbudí touhu po sexuálním uspokojení. Potřebuje-li formulový mág posílit vlastní magnetické fluidum, může toto písmenové spojení upotřebit buď přímo nebo eucharisticky, tj. vsunout je do pokrmů a nápojů. D-M formule pomůže také vyléčit ve spojení s magnetickým fluidem všechny choroby, týkající se vodní oblasti - oblasti břicha-. Jsou to zejména: chronické obstipace, střevní dna, břišní vodnatelnost a všechny choroby, které jsou v analogii s vodním principem.

D-N

Toto písmenové spojení posiluje mentální matrici a zvyšuje tím vnímavost ducha. Upotřebena u sebe a u jiných posiluje duchovní záření, tj. záření aury a zdvihne všechny kvality ducha. Je však nebezpečí, že se u jiných osob posílí zároveň také negativní kvality ducha, takže při upotřebení formule pro jiné je opatrnost velmi namístě. Chce-li formulový mág upotřebit tuto formuli sám pro sebe, je namístě, aby opakoval nejprve onu formuli, která očisťuje mentální tělo.

Astrálně upotřebena, splní tato formule u muže a u ženy v lásce každé přání. Upotřebena u sebe sama vede k dobrému uzavření pře a k šťastnému manželství a k uzavření dobrých a trvalých přátelství.

V hrubohmotném smyslu je toto písmenové spojení znamenitou formulí sympatie, která vyvolává vzájemnou lásku a náklonnost.

D-O

Opakováním této formule je možno získat výbornou soudnost - posuzovací schopnost-. Upotřebena jak u sebe, tak i u jiných, dochází k dokonalé harmonii a vyrovnanosti, jakož i ke klidu v duchu.

Astrálně se tímto písmenovým spojením utvoří situace, které vedou ke všem způsobům uspokojení v lásce.

Vsunuta do pokrmů a nápojů dokáže tato formule vyvolat proměnu chutí, takže učiní např. hořkou kávu sladkou, aniž by bylo třeba použít sladidla. Upotřebením této formule dokáže formulový mág proměnit dokonce vodu ve víno a obráceně, víno ve vodu.

D-P

Tato formule vyvolává v duchu pokoru a úctu. Upotřebena u jiných, pokořuje domýšlivost, pýchu, hrdost a nechá vyvolat těžké výčitky svědomí. Dokonce nejchladnější srdce obměkčí tato formule.

Astrálně se tato formule upotřebí za účelem oživování obrazů, aby byly tyto krásné a přitažlivé. Že se touto formulí dají kabalisticky vědomě tvořit inkuby a sukuby, budiž jen mimochodem řečeno. Následkem silného oživení obrazu dochází totiž zároveň k silnému zhuštění dotyčného obrazu, takže vypadá jako živý a může být citován i navenek, takže oživení obrazu mohou pak postřehnout i neškolené osoby.

Hmotně upotřebena vyvolá i tato formule právě tak, jako mnohé jiné formule řady D, přání po pohlavním uspokojení a vzbudí touhu po vlastním dítěti.

D-R

V mentálním světě - duchu vede tato formule k jasnému rozumu, vzbudí pocit nevázanosti a úplné volnosti. Doporučuje se proto, opakovat toto písmenové spojení před každým mentálním putováním, protože způsobuje snadnější odloučení mentálního těla a je možno se snáze mentálně pohybovat.

Astrálně upotřebena přivodí D-R-formule oblíbenost u jiných lidí a vzbudí onu genialitu, kterou si kdo přeje mít.

Hrubohmotně propůjčuje tělu převelikou zručnost a poskytuje možnost, zhodnotit získané vědění natolik, aby neslo hmotné ovoce. Kromě toho nechá toto písmenové spojení vyvstat pochopení pro starosti jiných lidí.

D-S

Aby došlo ke vznícení zvláštního nadšení u sebe sama a eventuálně i u jiných lidí, upotřebí mág D-S formuli, protože velmi posiluje mentální elektrické fluidum v mentálním těle.

Astrálně upotřebena donutí tato formule lidi k poslušnosti a vzbudí u druhého pohlaví pocit velké poníženosti. Upotřebena u sexuálně-magických operací, propůjčuje D-S formule především schopnost astrálního vidění do minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

V hrubohmotném světě se pomocí tohoto písmenového spojení nažene největšímu a nejhroznějšímu nepříteli panická hrůzu. Kromě toho ochrání tato formule před všemožnými magickými zásahy, zlými vlivy atd., které zamýšlí poškození nebo zničení hrubohmotného těla nebo některé jiné hmotné záležitosti.

D-SCH

V mentálním těle vyvolá tato formule jasnozřivost. S oblibou ji upotřebí guruové, chtějí-li svým žákům udělit telepaticky abhisheku - přenos vědomí pro určité hermetické vědomosti. Touto formulí se dosáhne také schopnosti snazšího pochopení nějakého problému.

Upotřebena v astrálním těle dává tato formule moc stát se dokonalým pánem lásky a nenechat se opojit žádanými vlivy. Nechť tedy formulový mág impregnuje své mentální tělo touto formulí, má-li v úmyslu navštívit venušskou sféru - sféru lásky a krásy-, aby zůstal uchráněn svůdných kouzel tamějších bytostí.

Upotřebena hmotně, dokáže každé zrnko semene natolik magicko-kabalisticky preparovat, že nad očekávání rychle klíčí a roste. Přitom přijde jistě každému na mysl známý zázrak mangového stromu, který se dá uskutečnit touto kabalistickou formulí. Formule D-SCH oživí každou hmotu a uskuteční hrubohmotně každou ideu.

D-T

S velkou oblibou se používá této formule k posílení paměti u sebe a u jiných osob. Také pro nabíjení talismanů za účelem posílení paměti se znamenitě hodí toto písmenové spojení. Astrálně upotřebena odstraňuje pocit chladu ve vztahu k lásce mezi mužem a ženou a zdvihne pocit lásky v každém směru. V hrubohmotném těle posílí tato formule všeobecnou vitalitu, odstraní stavy vyčerpanosti atd. Upotřebeno přímo nebo eucharisticky, poskytuje toto písmenové spojení formulovému mágovi možnost, propůjčit svému vlastnímu spermatu nebo spermatu jiného člověka -ať u muže či u ženy nadměrnou vitalitu, čímž se dosáhne snazšího oplodnění, jestliže se kromě toho ovlivní kabalisticky touto formulí i sexuální místo

D-U

Toto písmenové spojení vzbudí zejména schopnost čtení myšlenek, dále schopnost vidět u sebe a u jiných mentální osud, karmu minulosti, přítomnosti a budoucnosti a eventuálně je podle libosti příznivě ovlivňovat. Každý kabalista ví, že existuje mentální, astrální a hrubohmotná karma čili osud.

Astrálně se dá toto formulové spojení upotřebit k ovlivňování záležitostí lásky. Také pro nabíjení talismanů lásky je tato formule vhodnou pomůckou.

Upotřebena hmotně tvoří telepatickou - duchovní pásku mezi mužem a ženou a vede k přenášení citů mezi oběma pohlavími. Zároveň posiluje tato formule ákášický princip v lidském těle, což je jmenovitě výhodné pro schopnosti jasnovidu, jasnosluchu, jasnocitu přenášené do hmoty.

D-W

Upotřebeno jako formule posiluje koncentrační schopnost zejména ve vztahu k citové moci - citové koncentraci. Kabalista, který nedokáže učinit z citu dynamický potenciál - silové pole-, dokáže toto snáze pomocí tohoto písmenového spojení. Při častějším opakování této formule se probudí různé schopnosti v mentálním těle.

Astrálně upotřebená vyvolá tato formule nábožné cítění a posvátnou náladu, onu takzvanou chrámovou atmosféru. Také pro impregnování místností za účelem vyvolání chrámové atmosféry se vezme na pomoc D-W formule, protože uvádí do stavu pokory, a také do stavu velkého odevzdání vůči uctívanému Božství.

V hrubohmotném smyslu zajišťuje tato formule největší úspěch v námluvách lásky. Neskutečné je možno učinit touto formulí druhému pohlaví věrohodné, takže tedy může vnuknout lehkověrnost, skuteční zasvěcenci používají této formule pouze pro impregnování místností. Uvádím ji jen proto, abych poukázal na její zvláštnost.

D-Y (D-Ü)

Tímto písmenovým spojením se zvedne zejména Božská spojitost v aspektu lásky. Výsledkem je dobrá intuice, a právě taková inspirace v mentálním těle.

Astrálně poskytuje tato formule dobrou schopnost citu a nechá správně pochopit lásku k druhému pohlaví, rovněž tak nechá přesně zjistit stupeň citů lásky.

Toto písmenové spojení platí za jakousi speciální formuli pro nabíjení talismanů pomocí sexuální magie. Vloží-li se mezi jiným např. tato formule do ákášického principu semene, dá se tím semeno nejen ovlivňovat, ale je také možno vidět způsob účinku. 

Vkoncentruje-li se tedy kabalista do ákášického principu zrnka semene a upotřebí v něm tuto formuli s přemístěním vědomí, je schopen, vidět nejen strom z tohoto semene vyrůstající v jeho celé velikosti, ale zároveň celý jeho osud.

D-Z

Upotřebeno jako kabalistická formule zpevňuje veškeré intelektuální schopnosti ducha, zejména paměti a vzbuzuje v mentálním těle znamenitý kombinační dar.

Astrálně častěji upotřebeno zostřuje toto písmenové spojení každý umělecký talent a vlohy k němu, vyjádřit abstraktní ideje výstižnými slovy. Vkoncentrovaná do oblasti hlavy stupňuje tato formule telepatickou přijatelnost.

Vsunuta eucharisticky do pokrmů a nápojů vede k houževnatosti, k vytrvalosti a hodí se zvlášť dobře pro velké sportovní výkony. Upotřebena k prostorovému impregnování, vyvolá velkou družnost, dále chuť k zábavám, k žertování, tanci atd. Vládne-li v místnosti stísněná nálada, pomůže ji D-Z-formule zaplašit.

D-Ä

Jako mnohé jiné formule skupiny D, vyvolá i tato myšlenky touhy, týkající se sexuálního uspokojení. Formule D-A se s úspěchem používá i tam, kde jde o to, zaplašit melancholii a všechny její průvodní jevy. Tato formule tvoří situace, které přivodí uspokojení vlastních přání, zejména přání, týkající se lásky a pohlavní erotiky.

V hrubohmotném smyslu je tato formule výhodná proti sterilitě - neplodnosti upotřebena eucharisticky, tj. vtělena do pokrmů a nápojů a je i proti všem nočním polucím.

D-Ö

Poskytuje mentálnímu tělu schopnost, kabalisticky snadno ovládat každou myšlenku a podle přání ji eventuálně proměnit - transmutovat bez námahy v opačnou. Formule D-Ö posiluje zároveň duchovní vytrvalost.

Astrálně upotřebena tlumí tato formule každou žádostivost a Vášeň, zejména erotickou a perverzní.

V hrubohmotném světě - ve hmotě slouží tato formule tomu, proměnit sexuální sílu buď ve vitalitu nebo v některou jinou intelektuální schopnost.