Telepatie, Hypnóza, čtení myšlenek (FB)

16.03.2020

TELEPATIE

je obor podobný sugesci. Přenést svoje myšlenky na kohokoliv je pro mága maličkostí. Potřebuje při tom dbát pouze na to, že musí myšlenky vštípit duchu dotyčné osoby a nikoliv tělu a také ne duši. Mág si představí ducha osoby, tj. že si hmotné a astrální tělo odmyslí a zaměstná se pouze jejím duchem, kterému myšlenku vštípí. Pří tom má na vůli vnuknout subjektu, že jde o jeho, (tedy mágovu) myšlenku nebo o myšlenku jiné osoby. Může ale také ponechat příjemce v domnění, že myšlenka vznikla v něm samotném. Na to vše musí mág vzít při přenosu myšlenek zřetel. Nejen myšlenky, ale i city se dají přenést jak v bezprostřední blízkostí, tak i na největší vzdálenost. Mág jistě nikdy nepustí ze zřetele, že pomocí svých magických sil má přenášet jedině dobré myšlenky a city. Jsem přesvědčen o tom, že žádný mág se nepropůjčí k tomu, aby svých schopností zneužil. Je samozřejmě možné vsugerovat někomu myšlenky i proti jeho vůlí. Jelikož mág ovládá živly, může v telepaticky ovlivněné osobě myšlenky vypojit a vštípit jí myšlenky podle svého přání.

HYPNÓZA

Vedle sugesce a telepatie je to hypnóza, pomocí které může býti lidská bytost uvedena násilně do spánku a zbavena své vlastní vůle. Z magického hlediska je hypnóza hodná zavržení, pročež by se mág měl na tento obor méně zaměřit. Není tím ovšem řečeno, že by mág nedokázal kohokoliv uspat. Praxe je velmi jednoduchá. Mág potřebuje pouze svou vůlí nebo pomocí elektromagnetického fluida funkci ducha vypojit a v tutéž chvíli se dostaví spánek. Zda-li při tom mág použije telepatickou nebo sugestivní představu myšlenek je již věcí vedlejší. Obojí mu může sloužit jako pomůcka, není ale od nich odvislý. Téměř všechny knihy pojednávajíc o hypnóze doporučují použití telepatie a sugesce. Kdo ovládá síly, nepotřebuje ani jedno ani druhé, neboť v okamžiku, v němž si tělo a duši pokusné osoby odmyslí tj.nedbá ani jednoho ani druhého, a pomocí imaginace vypojí nebo ochromí vůli dotyčné osoby, upadne okamžitě do bezvědomí nebo spánku. Tímto způsobem uvolněné podvědomí je pak přístupno sugescím všeho druhu. A právě tento akt násilnosti, toto zasažení do individuality člověka se z magického hlediska nedoporučuje a mág přikročí k hypnóze jakéhokoliv druhu pouze tehdy, jestliže tím sleduje výhradně šlechetné cíle např. hodlá-li svému objektu udělit sugesce s obzvláště silnou působivostí. I kdyby pokusná osoba si výslovně přála být hypnotizovaná, má mág podle možností od toho upustit. Pravý mág nebude nikdy provádět hypnotické experimenty jen proto, aby ukojil zvědavost nebo chtivost jiných. Ve chvílích velkého nebezpečí může školený mág přivodit takzvanou hypnózu úleku tím, že nechá elektromagnetickým fluidem bleskově ochrnout na několik okamžiků ducha svého protivníka. V životě mága toho sotva kdy bude třeba. Vědecky bylo dokázáno, že je možno hypnotizovat i zvířata. Při hypnóze zvířete zasáhne mág instinktivní stránku, načež i to největší a nejsilnější zvíře upadne okamžitě do bezvědomí.

ČTENÍ MYŠLENEK 

Problém čtení myšlenek zavdal příčinu k mnohé propagandě. Pro mága je tento problém věcí samozřejmostí, kterou považuje za méněcennější průvodní jev svého duchovního vývinu. Čtení myšlenek se řídí postojem mága a může být obrazné nebo intuitivní. Je samozřejmé číst myšlenky nejen osoby v bezprostřední blízkostí se nacházející, ale i tehdy, když je osoba na míle vzdálená, což není ničím jiným, než zrealizované působení v akáše. Každá myšlenka, každé slovo a každý čin zanechávají ve světě příčiny tj. v akáše přesné otisky. Hovořím o tom již v předešlých článcích. Zaměří-li se mág na ducha té které osoby a naplní sebe akášou, může číst myšlenky přítomnosti a hledí-li se svým nejvnitřnějším přáním nazpět, může bez jakékoliv námahy zachytit myšlenky nejhlubší minulosti. Zaměstnal-li se mág čtením myšlenek delší dobu a je-li vtom dostatečně zběhlý, může číst hravě každou, i sebevíce skrytou myšlenku. Myšlenky se tvoří intelektuálně nebo imaginativně. Snadněji se dají číst imaginativně tvořené myšlenky. Schopnosti dokonalého čtení myšlenek dosáhne mág pouze tehdy, když se stal neomezeným pánem nad svým duchem a tudíž i pánem svého myšlenkového života. Toto jest základní podmínkou. Jinak dokáže zachycovat myšlenky jen částečně a to jen myšlenky efektivní. Čtení myšlenek není žádný problém, vyžaduje pouze styk ducha s duchem. Mág se musí jako duch sám cítit, což snadno dokáže na základě absolvovaných cvičení Brány. Mezi sebou a dotyčnou osobou naváže kontakt tím způsobem, že si tělo a duši odmyslí a zachytí veškeré myšlenky, které si přeje vědět.