Tělesnost

25.02.2021

Tělesně cítící se člověk prožívá pocitové stavy fyzické, tělesné, které jsou nejhrubšími projevy citové stránky našeho fyzického těla. Schází mu nadevše jmenná citová povaha duše, astrálního těla. On vše chápe jen z hrubohmotné úrovně a tím zanedbává svůj nadevše důležitý vývoj duševní a duchovní. Tělesnost se v něm tak pevně zakotvila, že co nemůže pochopit, procítit svými hrubohmotnými smysly, v to vůbec nevěří. Nedovede si vůbec představit jemnější myšlení a cítění, a proto se také jeho veškerá činnost zaostřuje pouze na nejhrubší výrazy, výsledky, zážitky, práci, názory a podobně. Tělesnost sama o sobě již představuje hrubý charakter, hrubé bezohledné chování následkem působení dosud neotesaných nezušlechtěných vlastností, zejména negativních (pasivních) které v takovém člověku převládají a rostou v něm jako dříví v lese. Jeho vůle je slabá, protože neovládá své vášně, pocity, vlastnosti a snadno jim podléhá. Hmotné tělo je zpravidla robustní a silné, stvořené jen pro hrubé práce. Libuje si v hrubých a smyslných žertech a zpravidla holduje vášním a negativním (pasivním) vlastnostem, jako je smyslnost, poživačnost, opilství, lenost, pohodlnost, tupost a podobně. U bližních není oblíben kvůli tělesnosti a hrubosti v jednání, v chování, v řeči, v citech, v činech a kvůli ostatním negativním (pasivním) vlastnostem. To vše budí odpor v každém jemnějším člověku, s nímž přichází do styku. Člověk postižený touto vlastností si tuto vlastnost neuvědomuje a proto se vůči druhým chová docela nenuceně, přirozeně, podle své momentální nálady a dispozice svých vlastností, které jej ovládají. 

Někteří lidé jemného chování a cítění v sobě tělesnost jasně poznávají, jestliže je někdy napadne. Cítí například určitý tlak v konečníku a myšlenka přiléhává k této vlastnosti je současně upozorňuje na hrubou nečistotu v okamžiku, kdy se oddávají modlitbě nebo náboženskému rozjímání. A zde při této příležitosti je dobré si ihned uvědomit, že vše je čisté. Neexistuje žádná tělesná, fyzická nečistota ze stanoviska univerzálních zákonů, jen na hrubohmotné úrovni pro přehlednost rozlišujeme čisté od nečistého, špinavého, špatné od dobrého, ale ve skutečnosti jsou ten jen různé aspekty hmoty, která ve skutečnosti nemůže být nečistá, například pro tělesnost, vzhled, tvar, chuť, odporné vzezření, nelibou vůni a podobně. 

Čím více kdo této tělesnosti podléhá, tím více zakrňují jeho duch a duše. Vybřednout z této vlastnosti je velmi těžké. Je-li v člověku příliš zakořeněna, nemůže být jejím stvořitelem poznána, a pokud tuto svou negativní (pasivní) vlastnost sám nepozná jako škodlivou, nemůže proti ní ani bojovat. Jen tam, kde je v začátcích a může být dobře poznána, ji můžeme odstranit urputným bojem, uvědomováním si své duchovní a duševní úrovně. Pevnou vůlí a odvahou v sobě tedy ničíme každou tělesnou hrubost a každý tělesný stav, pocit, čin, myšlenku, a nahrazujeme je mnohem jemnější a krásnější duševní a duchovní činností, krásnými jemnými duševními pocity, snažíme se zušlechtit si svůj charakter všemi možnými nám přístupnými prostředky, například meditací o přírodě, posloucháním krásné hudby, pohledem na krásné obrazy, pěstováním některého ušlechtilého sportu nebo umění, navázáním styků s osobami jemného a dobrého chování. Konečně jsme-li žáky magie, děláme to i každodenní správnou introspekcí a pravidelnými cvičeními, která již sama o sobě vedou k zušlechťování ducha a duše.