Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Teorie kabalistické mystiky

26.06.2022

Již vícekrát jsem poukázal na nedostatečný výklad orientálních knih, pojednávajících o józe, o tantrách a jiných duchovních odvětvích a zdůraznil jsem, že téměř všichni spisovatelé, kteří tato díla přeložili z orientálního jazyka do některé řeči západu, nebrali, žel Bohu, zřetel na to, že obsah těchto knih je nutno chápat symbolicky. Pravý hermetik rozlišuje pochopitelně snadno řeč symbolickou od řeči intelektuální. Orientální díla nebude hermetik nikdy překládat doslovně a dokáže z těchto děl vždy vystihnout pravý smysl nauky, zejména hermetické vědy, a vypracovat ho pro praktické upotřebení. Proto jsou mnohá písma o kabale, mystice atd. ne-li vesměs pochybená, tedy z větší části jednostranně pochopena, a právě tak byla postoupena dále. Když pak byla po tolik století psána četná díla o hermetické vědě, z nichž většina je orientálního původu, při čemž přebíral pravou vědu jeden překladatel od druhého, aby ji eventuálně spekulativně ještě pozměnil, je snadno pochopitelné, že se skutečné zákony a pravá věda staly čím dále tím víc nesrozumitelnými, tedy okultními a musely během doby skoro úplně upadnout v zapomenutí.

Během doby došlo pochopitelně k založení mnoha mystických společností, které vesměs tvrdí, že jsou do pravé vědy zasvěceny. Skutečný mág se však nebude vázat na žádnou společnost, ať by se nazývala jakkoli, nenechá se vázat žádnou přísahou apod. a zůstane prost všech světských pout, aby se mohl ubírat svou duchovní cestou bez donucování a uznávání své autority. Ve všech pravých zasvěcovacích kruzích je Mistr žákovi učitelem a přítelem a nikdy žáka na jeho duchovní cestě neovlivňuje svou autoritou a také ho nenutí, aby jeho autoritu uznával. Všude tam, kde se uplatňuje určité násilí na hledajícího, ať již přísahami nebo převzetím jiných závazků, nutno skoro vždy mít za to, že nejde o pravou vědu, které je tam vyučováno. O tom všem by se sice dalo mnoho hovořit, avšak tato letmá zmínka má pouze upozornit na to, že v četných mystických společnostech, které na naší zemi existují, nelze vždy dosáhnout právě toho nejčistšího a nejdokonalejšího vědění a že žák musí usilovat vždy o to, aby kráčel vlastní cestou k zasvěcení. Pra-příčinu mnohých společností tvoří obyčejně finanční motivy a dříve nebo později dospějí členové k smutné zkušeností, že mohou ve spolku dosáhnout spíše všeho jiného jenom ne skutečného vědění.

Kabalistu zajímá především praktické zhodnocení universálního slova, tj. upotřebení písmen, které vede k poznání kosmické mluvy. Původ kabalistické mystiky je na dálném východě - v Orientu - a trvá od pravěků. Od vzniku lidstva přenášeli zasvěcenci tradičně kabalistickou mystiku z jedné rasy na druhou. V poslední době nalezla písmenková mystika, rozšiřována J. B. Kerningem, mnoho zájemců. Idea této mystiky je rovněž orientálního původu. Kerning se z náboženského hlediska odvolává na bibli a symbolizuje slabikováním Kristovo omývání nohou.

Není mým úmyslem vyjadřovat se kriticky o Kerningově soustavě. Nechť jedná každý podle svého přesvědčení a zůstává u soustavy, kterou si zvolil, není-li přístupný něčemu jinému, lepšímu. Pravý hermetik nebude uvádět mystiku písmen v souvislost s omýváním nohou apoštolů, protože to má, hermeticky vzato, zcela jiný význam a sice, že každý jednotlivec musí ve svém vývinu započít od nejspodnější sféry, tj. od nejspodnější úrovně země.

V civilizovaném světě bylo o mystice písmen, žel Bohu, velmi málo psáno, takže si o jejím správném upotřebení nemůže nikdo učinit správný obraz. Kerningovu školu, která propaguje slabikování v nohou, nelze z hermetického hlediska doporučovat. Hermetik bude ihned vědět proč, a sice, že soustřeďováním písmen v nohou se cvičí posunutí vědomí a každé posunutí vědomí, bez rozdílu, zda do nohou nebo do jiné části těla, způsobuje v té které části těla nepřirozené hromadění krve. Na této skutečnosti nemění nic, jsou-li prostředkem k věci písmena nebo jednoduchá, případně složená slova, jména Boží apod. Přenášením vědomí do nohou a soustřeďováním v nich se vyvíjí žár, který mystikové mají omylem za mystický oheň. Přenášením vědomí se projevují určité psychologické a fyziologické průvodní jevy apod., které platí rovněž mylně za mystické zkušenosti, za jisté stavy duševního a duchovního druhu.

Kdo je silného a dobrého charakteru, má morální ctnosti a sleduje vysoké ideály, nemusí sice hned přijít cvičeními podle Kerninga z rovnováhy a pozorovat na sobě nějaké psychologické disharmonie apod. Avšak lidé, kteří nemají pevnou povahu a nejsou zdravotně zcela na výši, mají prostě málo odolných sil, mohou použitím takové jednostranné soustavy utrpět velkou škodu na těle, duši a duchu.

Kdyby z hermetického hlediska chtěl žák prakticky použít písmenové mystiky podle Kerningova popisu, musel by být nejprve tělesně, duševně a duchovně v naprosté rovnováze a musel by mít vůli, intelekt a cit následkem silných a dlouhotrvajících cvičení natolik školený a zpevněný, že ony tři živly: oheň, vzduch a voda dokonale ovládá, aby se svým vědomím dokázal bezpečně operovat. Kdo by však měl tyto tři živly v těle, duši a v duchu vyrovnané a dosáhl určitého stupně pevnosti, nespokojí se s takovou nedokonalou soustavou. Vyzbrojen těmito přednostmi vlastně již kráčí cestou dokonalosti, takže by mu jeho intuice ukázala cestu zákonitostí.

U fanatiků je nebezpečí poruchy rovnováhy jednostranným mystickým cvičením (písmenová cvičení) samozřejmě ještě větší. Setkal jsem se již s mnohými lidmi, u nichž se po kratší nebo delší době cvičení písmenové mystiky, tedy na základě pochybených cvičení přemísťování vědomí, projevily poruchy ducha. U těchto postižených jsem mohl magickým působením přivodit opět bývalou rovnováhu a uchránit je před dalším poškozením zdraví. Zejména cvičení písmenové mystiky v nohou vede k rozštěpení vědomí, k takzvané schizofrenii se všemi jejími neblahými důsledky. Kdo tedy opravdu hledá, nebude se dříve zabývat písmenovou mystikou, pokud nesplnil nutné předpoklady, jichž je k úspěchu třeba.

Z toho jasně vyplývá, jak je velmi nezodpovědné, jsou-li díla orientálního původu špatně chápána a doslovně překládána do některé intelektuální řeči.

Pravá kabalistická písmenová mystika, jak ji v tomto popisu popisuji, je prastará a vybudována na analogiích univerzálních zákonů. Univerzální kabalistická mystika je něco docela jiného než pouhé cvičení přenášení vědomí, bez rozdílu, zdali se k tomu volí pouze jednotlivá písmena nebo mantra. V duchu, duši a v těle se musí při praktické práci brát zřetel na universální zákony a jejich analogie. Při pravé kabalistické mystice pracuje kabalista nejen se samotným vědomím, nýbrž učí se praktickému použití písmen a později složených slov - formulí se čtyřmi základními vlastnostmi svého ducha, tedy vůli, intelektem, citem a vědomím - imaginací-. Že musí tyto čtyři základní vlastnosti ducha pochopitelně nejdříve oddělovat, aby mohl později společně se všemi čtyřmi základními vlastnostmi ducha projektovat písmeno s jeho silami a přívlastky prakticky do sféry ducha, duše a hmoty v sebe i mimo sebe, je pravý účel skutečné kabaly, opravdové kabalistické mystiky. O soustavné nauce této mystiky, dále o použití čtyřpólového magnetu v duchu, duší a v těle se kabalista dozví vše bližší v praktické části tohoto popisu.