Těžkopádnost, neobratnost, tupost

08.06.2021

Někdo svým rozumem těžko chápe určité věci a také těžkopádně, neobratně pracuje. To znamená, že nemá dost vyvinutý bystrý a okamžitý postřeh, aby ihned pochopil, oč jde, jaký je význam té či oné věci, záležitosti, a proto potřebuje k pochopení více času nežli normální nebo bystrý člověk. Jeho vývojová duchovní stránka je velmi pomalá a vždy potřebuje určitý čas, nežli při poznávání všeho, s čím přichází do styku, dozraje. Zato však, když věc náležitě pochopí, zůstává mu v paměti mnohem více a delší dobu nežli u normálních lidí, takže ještě po dlouhém čase si může svým pomalým, ale jistým způsobem vzpomenout a oživit kdysi těžce pochopené věci, problémy, záležitosti. Ovšemže chápe zpravidla svým způsobem jen ty nejjednodušší věci, na ostatní podrobnosti se již těžko zmůže. Těžkopádný člověk je také zpravidla neobratný ve veškerém jednání, jak v myšlenkách a v řeči, tak v práci a v jiné činnosti. Tak zejména v jeho každodenní práci se zřetelně projevují tyto jeho vlastnosti, a pracujeme-li s ním společně, stáváme se velmi netrpělivými kvůli jeho pomalé výkonosti, těžkopádnosti, popřípadě i neobratnosti, nešikovnosti. Pracovní výkonnost takového člověka je těžkopádností velmi snížena, neboť zatímco on odpracuje jeden výkon, úsek práce, pracovní jednotku, druzí jsou již daleko v předu. Může mít snad jednu výhodu, že je při své práci vytrvalý, což znamenitě vyrovnává jeho těžkopádnost a neobratnost.

Těžkopádnost se může někdy stupňovat až do tuposti, kdy takový člověk není schopen pochopit ani ty nejzákladnější pojmy, věci, pracovní úkoly a uzavírá se všemu, co by jej z jeho tuposti mohlo vyrušit. Protože cítí, že je ve svém vývoji méněcenný, nerad jedná s lidmi, ve kterých cítí opačnou vlastnost, bystrost. Má rád jen ty nejjednodušší práce, na které je zvyklý a které mu nedělají žádné obtíže, aby je pochopil. Veškerou činnost nejlépe chápe pozorováním, zrakově, a to, co pochopí, pak věrně napodobuje. 

Menší těžkopádnost a neobratnost lze také časem odstranit správným vývojovým cvikem, počínaje poznáváním nejjednodušších věcí, problémů, postupně dále k vyššímu poznávání, přičemž současně mizí i neobratnost, Nejlepším prostředkem k odstranění těchto vlastností je magický výcvik těla, duše a ducha, spojený s každodenní introspekcí. K tomu je pak třeba připojit zvláštní cvičení zaměřená na bystrost a pohotovost rozumu a paměť. Koncentrační cvičení jsou v tomto směru znamenitá. Těžkopádnost a neobratnost jsou zapříčiněny hlavně nedostatkem živlu ohně a živlu vzduch. Proto je potřeba i po této stránce přihlížet k posilování uvedených živlů příslušnými živlovými cvičeními. 

Těžší případy těžkopádnosti, neobratnosti a zvláště tuposti nelze již tak snadno vyléčit a odstranit. Tyto vlastnosti zůstávají stejné a spíše se v době stáří ještě zhoršují. Mají všeobecně značný vliv na všechny ostatní vlastnosti člověka, které jsou také málo výkonné, těžce chápající, neobratné, dokonce i tupé, zejména do jejich citové stránky.