Válka, vraždění

07.07.2021

Myšlenky provázené pocity na dobyvačnou válku, spojenou se slávou vítězů a s nadšením pro tuto negativní (pasivní) krutou sobeckou vlastnost, jíž padají za oběť tisíce, ba miliony lidských životů, jsou negativním projevem nevyrovnaného živlu. Jsou zde různé důvody kruté lidské sobeckosti, pěstované po staletí, která čas od času vyvrcholí v podobě vzájemného vraždění celých národů, ba celých ras.

Myšlenky nadšení pro válku si zachovaly svůj život ve světě Příčin a stále se obnovují, odrážejíce se v jednotlivcích, ve společnostech a nakonec i celých národech, jestliže v nich zapustily hluboké kořeny.

Vnějšími důvody pro uskutečnění války bývají: světová politika plná sobectví, vykořisťování, touha po nadvládě nad menšími a slabšími národy, různé záminky, jako jsou incidenty, povstání proti utlačovatelům, náboženské spory, lupičství, drancování a podobné sobecké zájmy. 

Staletým a stálým hromaděním myšlenek, pocitů, činů, řečí, spisů nenávistné propagandy jedněch proti druhým jednotlivci, rodinami, společnostmi, ba celými národy vznikají příčiny v tak velkém měřítku, že se tyto negativní příčiny nakonec spojí v jednu ohromnou, mocnou, ba katastrofální příčinu, jež přináší své zákonité negativní ovoce, jako je válka, hromadné epidemie a vymírání celých národů. To jsou jen následky všeho toho sobectví, jež si lidstvo vědomě či nevědomě stále a stále tvoří a živí svým negativním charakterem, takže se stává méněcennějším než zvířata. A protože má převážná většina lidí na světě společné touhy a cíle v sobectví (jednotlivci okrádají druhého, stát svými nespravedlivými zákony okrádá své občany, šíří se podvody, nenávist, závist, uchvacování moci, dychtění po moci, slávě a kořisti nad slabými, mravní zvrhlosti, násilné potlačování svobody, vnucuje se nějaké náboženství apod.), musí se tyto uvedené příčiny, které zde není možné vyčerpat, také společně projevit jako lavina (války, mor, neštěstí, nevylíčitelné choroby, hlad, apod.) řítící se na všechny ty, kdo si toto vše sami připravili. A každý z nich si z této katastrofy odnese určitý díl utrpení, popřípadě i zmrzačení nebo smrt, avšak hlavně poučení o tom, co znamená taková válka, hlad, neštěstí či mor. A pokud je dalece zralý, jistě pochopí význam této katastrofy a ve svém budoucím životě změní své chování a způsob života ve svůj prospěch, tj. bude v sobě samém odbourávat dosavadní sobectví. A to je hlavní a vlastní účel takové války, katastrofy, vychovávat lidstvo k lepšímu životu.

V takové válce neujdou zkáze všichni největší provinilci s nejhrubšími chybami a toho času nenapravitelní, a naopak zůstanou naživu ti, kteří správně pochopili význam takové osudové katastrofy jako nejvyšší výstrahu, a proto se jejím vlivem obracejí k vlastnímu poznání sebe sama. 

Univerzální zákonitost je nadevše moudrá v nejvyšších aspektech: je známa jen vysokým zasvěcencům. Projevuje se ve všem stvořeném, dočasném, tedy i v člověku, který čas od času poznává sám sebe, kdo vlastně skutečně je, neboť univerzální Prozřetelnost je všudypřítomná a pozitivně (aktivně) nebo negativně (pasivně) se projevuje ve všem stvořeném v rozmanitých aspektech. K tomuto sebepoznání je však třeba určitého stupně zralosti, a kdo tuto zralost dosud nemá, nemůže poznat sám sebe.