Vděčnost

26.11.2020

Není nad vděčnost! Hle, jak úžasné bohatství má v sobě člověk, který si však v obrovské většině toto pravé bohatství v sobě vůbec neuvědomuje, ačkoliv prožívá mnoho vzácných a krásných příležitostí a upozornění, že je třeba, aby v sobě toto bohatství odkryl a co nejlépe je využil ke svému a všeobecnému prospěchu všeho lidstva. Naopak se stává nevděčným tím, že o toto bohatství vůbec nestojí. Není pro ně ještě zralý, protože je dosud nevědomý. 

Jak vděčni jsou všichni ti, kteří v sobě odhalují toto největší a nejskrytější bohatství a používají je k nejšlechetnějším účelům. Jsou za toto poznání svého duchovního a duševního bohatství nadevše vděční tomu, kdo jim je dává, tzn., samotné univerzální Prozřetelnosti.

 A v čem se tato jejich vděčnost projevuje? Především se projevuje v tom, že si toto nesmírné bohatství poctivě a upřímně vydobývají přizpůsobováním se tomu, kdo je do nás vložil a nás tak obdařil. Uvědomují si jeho úžasnou cenu, která je nad pomyšlení větší nežli všechny poklady tohoto hmotného světa dohromady. Toto bohatství je věčné a patří Věčnosti-Prozřetelnosti, kdežto hmotné bohatství, i kdyby bylo sebevětší, je pomíjivé a má pro člověka cenu potud, pokud se používá jen ke šlechetným účelům. 

Z tohoto hlediska musíme být vůbec vděční za vše, čeho se nám na tomto hmotném světě dostává v jakékoliv formě. To prakticky znamená, že jsme nadevše vděční za všechny prostředky, které udržují náš dočasný život, jako je jídlo, které nás posiluje, šaty, obuv, prádlo, které nás chrání před zimou, za všechny milodary, jež nám připravuje a štědře pozitivně (aktivně) i negativně (pasivně) rozdává náš osud. Považme jen, jak bychom neměli být nadevše vděční Prozřetelnosti, která nás stvořila ke svému obrazu a zrcadlí se v nás svými univerzálními pozitivními (aktivními) a negativními (pasivními) vlastnostmi, svými schopnostmi, nadáními, stavy, projevy ducha a duše i ve hmotném těle, ve hmotné úrovni. Jen na nás záleží, jak se za toto nezměrné bohatství odvděčíme, neboť univerzální Prozřetelnost rozdává plnýma rukama bez rozdílu všem, jak vděčným, tak nevděčným, a od nikoho na světě v žádném případě neočekává žádnou vděčnost. Dává nám hojnost všeho, co potřebujeme ke svému životu dočasnému i věčnému a říká: "Zde máš a dělej si s tím, co umíš, to je tvoje svobodná vůle, jak s tím naložíš"

Na druhé straně však Prozřetelnost na upřímnou vděčnost reaguje tím, že se v takovém člověku tím více projevuje (ve formě svědomí, inspirace, intuice) a ukazuje mu správnou cestu, jak si má zajistit věčný život již zde, na hmotné úrovni. To je úžasná odměna za naší vděčnost, kterou prožíváme a projevujeme svým způsobem života Prozřetelnosti. Proto jsme vděčni nejen za to vše pozitivní (aktivní), co nás těší a blaží, ale i za to vše, co nás negativním (pasivním) způsobem poučuje, upozorňuje na naše chyby, nedostatky, zlozvyky, vášně a na podobné naše negativní (pasivní) vlastnosti. Za to je třeba co nejupřímněji poděkovat a být vděčnými!