Vědění, odvaha, chtění a mlčení

23.12.2019

Ke čtyřem základním pilířům naší duchovní cesty tzv. chrámu Šalamounova patří vědění, odvaha, chtění a mlčení.

V mentální sféře si tyto čtyři vlastnosti uvědomujeme, meditujeme skrze ně a přeměňujeme je v činy. O vědění pečujeme svým každodenním studiem, opakováním univerzálních zákonů makro i mikrokosmu. V oblasti odvahy a chtění jsme v duchu pevně odhodláni tyto síly v sobě pěstovat s přesvědčením, že je již vlastníme. V mlčení setrváváme také ve svých myšlenkách v astrální sféře, čehož jsme dosáhli cvičením myšlenkového klidu.

Vědění zhušťujeme v astrální sféře pomoci neutrality vzduchu. Představíme si, že veškerá poznání pravdy i znalosti zákonů makro a mikrokosmu máme již tak  hluboko vtisknuty do paměti, že je s sebou vezmeme na věčnost a zůstanou navždy našim vlastnictvím. Vědění se projevuje prostřednictvím řeči, v astrální sféře se tak děje prakticky v hlasitých myšlenkách.

Odvaha roste v astrální sféře působením živlu ohně. Tato vlastnost náleží živlu ohně a posiluje se, když si neustále představujeme, že se v naší odvaze nalézá tolik moci a síly, že s jejich pomocí překonáváme ty nejtěžší překážky, jen abychom dospěli ke svému cíli - za každou cenu. 

Chtění v astrální sféře zhušťujeme pomocí magnetismu. Tato vlastnost náleží univerzálnímu živlu vody a my si představíme, že všechno, čeho chceme dosáhnout, samozřejmě pouze ušlechtilé cíle, se již uskutečnilo, jakmile jsme si toho začali být vědomi.

Mlčení v astrální úrovni upevňujeme a zajišťujeme skálopevným rozhodnutím, že nikdy v myšlenkách nebo pocitech, tím méně v činu, ano, nikdy ani ve snu, neprozradíme nic, co považujeme za svaté tajemství, k čemuž nás zavazuje přísaha. Tuto přísahu jsme složili sami před univerzální prozřetelností prostřednictvím našeho Mistra, učitele. Dynamika vzniká napětím, vlivem elektromagnetického fluida živlu země, ve kterém působí aktivní a pasivní pól. Tímto způsobem jsme zhustili všechny čtyři pilíře.

Vlastnosti a síly jsou v astrální sféře zhušťovány až k podstatě dostatečně silnou přípravou, aby se dala přenést přes astrální matrici až do hmotné úrovně.

Vědění promítané ven, se v látkové sféře projevuje v řeči, v hlasitém přemýšlení nebo v přenášení myšlenek na papír. V tomto stádiu vývoje se vědomí halí do zvuku, řeči, písma, pohybu tzn, do určitého rytmu (v přerušování proudu magnetizmu). Zhmotnilo se, a je proto v této formě nejčinnější.

Odvaha, kterou jsme vyvinuli na mentální a astrální úrovni, nám přinesla hmotné ovoce. S pevnou vůli, představivostí a manifestační vírou zvládneme všechno, co nás zušlechťuje a vede k naším nejvyšším cílům. Je to tvůrčí akt, skrze který se v nás zrcadlí stvořitel. Chtění se projevuje v látkové sféře v činy a my jsme uskutečnili, co jsme si předsevzali. Síla magnetického fluida byla tak silně nabitá, že musela být vybita aktivní části živlu ohně, tzn, elektrickým fluidem, a tím došlo ke kýženému účinku.

Mlčení je moc projevující se u každého mága, který dovede mlčet ve všech úrovních. Pokud mág ví, kdy má v pocitech a myšlenkách mlčet, pak je zde dobrý předpoklad k tomu, aby také, zvláště před nepovolanými osobami, mlčel v hmotné sféře i tam, kde jsou pro mlčenlivost obzvláště těžké podmínky. Pokud se síla mlčení v materiální sféře působením elektromagnetického fluida, četnými překážkami živlu země, silně zhustí, dojde k absolutní mlčenlivosti. Tím roste také automaticky její moc v materiální sféře.

Co oživuje popř. otupuje smysly v lidském těle? Všechny smysly v lidském těle bývají povzbuzovány jim odpovídajícími odbornými cvičeními se živly. Naproti tomu bývají živly otupovány drážděním, dráždivými prostředky, omamnými drogami, tabákem, alkoholem a silným předimenzováním silně koncentrovaným živlem, živlovou látkou např. pohled do slunce bez ochranných brýlí, popř. v sobě silně stlačme a podržme určitý živel. Podobně působí také nemírné pití alkoholu, speciálně tvrdého apod.