Věrnost, oddanost

16.02.2021

Věrnost a oddanost jsou pozitivní (aktivní) vlastnosti, které nalézáme prakticky u všech lidí, kteří slouží určité věci, osobě, ideálu, bytosti a pokládají je za naprosto pravdivé, užitečné, dobré, směrodatné, a proto jim zcela důvěřují a zachovávají jim věrnost a oddanost. Ve hmotném světě existuje mnoho takových opěrných sloupů, o něž se opírají celé davy lidstva, ale jen dočasně tj. tak dlouho, dokud se tyto jejich vybudované, vytýčené sloupy samy nezřítí. Jasně víme, že nic na tomto světě netrvá věčně, vše má svůj počátek a konec. A tam končí také věrnost a oddanost všem těmto dočasným věcem. Proto nebudeme tak naivní a neobětujeme svou věrnost, oddanost takovým věcem, záležitostem, bytostem, názorům a fanatismu, které jsou pouze dočasné.

Naopak věrní a oddaní zůstáváme jen všemu věčnému tj. samotné Prozřetelnosti ve všech jejich univerzálních ideálech, aspektech, bytostech, inteligencích, jimiž je prezentována. Jedině tam je naše oddanost a věrnost namístě. Zůstáváme proto navždy věrni nejvyšším ideálům, které jsme si vytvořili, a veškerému svému vytrvalému úsilí, které k nim směřuje. Svou věrností a oddaností si zajišťujeme všechny prostředky k životu a současně si zušlechťujeme svou duši a ducha, neboť náš nejvyšší Ideál - Osud - Prozřetelnost, kterému jsme navždy věrni a oddáni přes všechny překážky, nástrahy, podvody a klamy, které  jsou nám kladeny do cesty jen proto, abychom zocelili svou vůli a stali se tak mocnými a silnými, jako je náš samotný Ideál, s nímž se jednou ztotožníme. Kolik lidí odhodilo svou věrnost, oddanost vůči svému Ideálu, Mistrovi, učiteli právě pro všechny tyto překážky, které považovali za nedobré, špatné, pochybné, nevhodné, a domnívali se, že jejich Ideál jim může podávat jen to, co je jim příjemné, co mají rádi, tedy hodně úspěchů, mnoho milodarů, které si však nikdy nezasluhují. Zapomněli ale na to, že v první řadě je třeba posílit svého ducha a duši zušlechťováním právě těmi největšími milodary, kterými nás Prozřetelnost vychovává a dává nám tak četné příležitosti, abychom se ve své věrnosti a oddanosti co nejvíce utvrdili a jasně při tom poznávali, co nám nejvíce prospívá, zdali nějaké dočasné úspěchy, nebo naprostá živlová rovnováha.