Vykořisťování

22.07.2021

Tato negativní (pasivní) vlastnost je velice rozšířena po celém světě. Pochází ze sobectví, které zná jen sebe a na druhého se neohlíží. Nejvíce lidí je přímo drasticky vykořisťováno svými zaměstnavateli kvůli vlastnímu prospěchu, pro svou kapsu a po druhých jim po této stránce nic není. Tato vykořisťovací horečka je v přítomném věku daleko horší nežli dříve, protože se halí do různých pláštíků spravedlivé péče o člověka, do mírumilovných forem, idejí a podobně, jež jsou však ve skutečnosti předstírané, falešné, protože zakrývají nahou vykořisťovatelskou sobeckost a s ní spojenou touhou po moci, bohatství a slávě. Skoro každý normální člověk toto vykořisťování prožívá a mnohdy nemá ani prostředky, aby se proti němu bránil. 

Na druhé straně z hlediska magického je tato vlastnost nadevše moudrá a výchovná, poučující všechny chápavé lidi, že vše, co vlastníme, není našim majetkem, ale že to vše patří jedině univerzální Prozřetelnosti, která rozděluj pozemské statky absolutně spravedlivě každému tak, jak to vyžaduje jeho univerzální vývoj. Vše co každý člověk vlastní, je mu jen propůjčeno po dobu jeho dočasného života a má to používat jen pro zušlechtění svého ducha, duše a těla. Je pouze správcem jemu propůjčeného majetku. Pravdou je, že každý, kdo je pilný, snaživý a upřímný, zpravidla dostává pro svůj slušný život tolik, kolik normálně potřebuje. Jindy to může být osudová zkouška, jak se člověk zachová, když je druhým vykořisťován.

Vykořisťovatelé mají jen svůj jediný a vlastní zájem o sebe a nanejvýše o svou rodinu a příbuzné, aby z dané situace co nejvíce vytěžili, aby se obohatili bez ohledu na to, že touto snahou vlastně ochuzují své podřízené nebo při odchodu své bližní. Tato vlastnost jde v určitých případech tak daleko, že se neštítí ani násilností, ba dokonce vraždy, jen aby co nejvíce získala pro svůj růst. Služebníci této vlastnosti stále shromažďují hmotný majetek ze sobeckých důvodů a na tomto majetku, jehož jsou pouhými správci, jsou tak závislí, že si při jeho eventuální ztrátě berou i život. Z toho je patrno, že si majetek přivlastňují neprávem, považují jej za nedotknutelné vlastnictví a cení si jej nad svůj život. Tak daleko sahá vykořisťování spojené s uplíváním na hmotném majetku. 

Existují však lidé, kteří sice také shromažďují majetek, ale nikoliv pro sebe, ale hlavně pro své podřízené dělníky, úředníky, vědecké pracovníky a všeobecně pro své bližní, aby všem těmto lidem byla zajištěna jednak životní existence v jejich závodech, továrnách, v obchodech, kde tito lidé pracují, a jednak proto, aby všem lidem byly prodávány dobré výrobky, zboží co nejlevněji. Kdo takovou činnost sleduje, ten vlastně nikdy nezbohatne a stává se pouze spravedlivým správcem dočasného majetku a pro sebe si ponechává jen tolik, kolik potřebuje k udržování slušného života. 

Všeobecně řečeno, všude tam, kde se neshromažďuje hmotný majetek jen ze sobeckých důvodů, ale pro obživu co nejširšího obyvatelstva, neexistuje žádné vykořisťování v tomto smyslu. 

Vykořisťování odstraňujeme, léčíme jasným uvědomováním si, že vše, čeho nabýváme nad míru naší životní úrovně sobeckým způsobem, tedy vykořisťováním, je pro nás škodlivé a o to se mnohonásobně ochuzujeme v příštím období našeho života, popřípadě v příštích znovuzrozeních. S sebou si nevezmeme nic, ani vlásek na hlavě, neřkuli nějaké peníze či jiné hmotné bohatství, které je nám eventuálně pouze propůjčeno po dobu dočasného života,  a jen na nás záleží, zdali tento majetek použijeme ke skutečně dobrým nebo k  sobeckým účelům.