Vyrovnanost

26.05.2021

Vyrovnanost je dobrá pozitivní (aktivní) vlastnost, která nám dopomáhá k absolutní živlové rovnováze. Tato vlastnost se v nás musí stále, vždy a všude projevovat, abychom z ní mohli čerpat pravý užitek. Zejména je zapotřebí, abychom se bez jakýchkoliv škodlivých následků vyrovnali s každou situací, se všemi problémy a se vším, co nás v životě potkává. A to je pravý smysl, jádro a účel vyrovnanosti. Použijeme-li tuto silnou pozitivní (aktivní) vlastnost k postupnému vyrovnávání všech námi dříve vytvořených příčin v ákáše, tvoříme si velmi dobré předpoklady pro dosažení živlové rovnováhy, která je první a základní podmínkou pro další postup v našem magickém vývoji. Z tohoto hlediska je vyrovnanost vždy, všude a ve všem dobrou známkou naší živlové rovnováhy, kterou si každodenně prohlubujeme. Pravá vyrovnanost v jádru, smyslu slova nás dělá naprosto nedotknutelnými vůči sebemenším působením jak pozitivních (aktivních), tak negativních (pasivních) vlastností tj. vášní, zlozvyků, negativních stavů, protože se nepřetržitě zdržujeme v absolutním středu Věčnosti, tj. v ákáše, kde převládá věčný klid, mír, absolutní rovnováha všech univerzálních živlů, moci a sil, odkud jako neutrální pozorovatelé můžeme vše vidět ve světle absolutní Pravdy - Skutečnosti. 

Vyrovnaný člověk jasně poznává povahy všech svých bližních, čte v nich jako v zrcadle a podle směru působení jejich vlastností dovede okamžitě zařídit své jednání a chování vůči takovým lidem, aby dovedl výborně čelit jejich eventuálním nástrahám a všem škodlivým příčinám, které vytvářejí. Tímto způsobem se vždy stává pánem situace, i kdyby byla sebekritičtější a beznadějnější, neboť se se svou absolutní vyrovnaností dovede rychle a velmi dobře přizpůsobit dané situaci a tu pak zcela ovládá.

Tuto základní vlastnost si musí každý hermetik za každou cenu vytvořit, upevnit a přivlastnit, neboť ji velice nutně a často potřebuje při každé příležitosti, jak při cvičeních, při magických úkolech, tak v obecném životě vůči všem svým bližním, s nimiž přichází do styku. Magická vyrovnanost nás také staví do popředí všeho života, protože jak všichni víme, každý rozumný člověk vyrovnaného člověka vždy, všude a ve všem respektuje a má jej v úctě. My však živlovou vyrovnanost používáme jen ke šlechetným účelům a nikdy ji nezneužíváme. To je povinnost každého z nás. Vyrovnaností dovedeme udržet na uzdě všechny rozpoutané živlové vlastnosti kolem nás, které se projevují dejme tomu v rozčilených davech lidí a které zasahují každého slabocha a strhávají jej  s sebou. 

Z toho soudíme, že vyrovnanost uplatňovaná zásadně vždy, všude a ve všem nám přináší značné duchovní a duševní úspěchy, ale i úspěchy hmotné, a zabraňuje tvoření jakýchkoliv příčin, protože jejím hlavním úkolem je stále důsledně vyrovnávat vše, co existuje, a udržovat vše v naprosté rovnováze. Prakticky to znamená, že se nás například nějaká myšlenka pokouší ovlivnit pro negativní účel, ale naše okamžitá vyrovnanost to ihned chápe a tvoří v nás pravý opak toho, k čemu nás nabádá negativní (pasivní) vlastnost ve formě myšlenky. Tímto způsobem pak vůbec nedochází k její realizaci.