Zbabělost

09.10.2021

Zbabělý člověk uteče ze všech míst, kde mu hrozí nějaké nebezpečí a kde by měl opravdu statečně bojovat proti překážkám a nebezpečím, které jej ohrožují. Nemá také odvahu, aby si něco přiznal, například své chyby, aby se napravil a více se chyb nedopouštěl. Svou zbabělost pečlivě skrývá pod pláštíkem všech svých zásluh, výmluv, omluv. Zpravidla svádí své chyby na druhé, vychvaluje se, ale když přijde k činu, kde je zapotřebí určité odvahy, například aby někomu skutečně pomohl svým dobrozdáním, uznáním jeho práce a podobně, v takovém případě udělá ze strachu třeba pravý opak, protože by si tím snad uškodil.

Nejvíce a nejlépe se zbabělost odráží ve vojsku, které bojuje proti nepříteli. Kdo nemá v boji dost pevné vůle a odvahy, přesvědčení, ten lehce podlehne zbabělosti. Zbabělost je také nakažlivá. V boji zbabělý voják obrátí zbraň nebo jí odhodí a utíká z bojiště, a tím s sebou strhne i ostatní spolubojovníky, kteří jej následují. Příčinou zbabělosti v takovém případě je v první řadě strach o život, sobectví a pud sebezáchovy, protože život je nejcennější poklad každého člověka. Dále takový voják nemá v sobě dost odvahy, aby mohl čelit i smrti. Je naopak bázlivý, jeho přesvědčení proč a zač bojuje, ze strachu o život úplně mizí. Také jeho vojenská přísaha a povinnost, že je povinen nasadit na obranu státu a lidu i svůj vlastní život, zůstává v takovém nebezpečí smrti naprosto bezúčinná a on vidí pouze jedinou záchranu svého života v útěku z nebezpečného místa, kde by mohl přijít o život. Současně však zapomíná, že svou zbabělostí ztrácí popřípadě i svůj život pro porušení přísahy před nepřítelem. Tak silné je sobectví, pokud jde o záchranu vlastního života. 

Zbabělost je negativní (pasivní) vlastnost, která zásadně vyvěrá ze sobectví. Odstraňujeme ji odvahou, že si statečně a upřímně přiznáváme své chyby. Tyto chyby se snažíme napravit tím, že proti nim vytrvale a statečně bojujeme a nikdy se jich vědomě nedopouštíme. Odvážně a poctivě plníme své povinnosti, které jsme na sebe převzali, bezpodmínečně dodržujeme každé dané slovo, příslib, přísahu a bojujeme vytrvale a udatně proti všem překážkám, jež nám brání vykonat i to, k čemu jsme se zavázali. Při tom všem se opíráme o pevnou nezlomnou vůli, která nezná žádné nepřekonatelné překážky, jestliže jsme se rozhodli něco dobrého a spravedlivého udělat.

Tedy odvaha, statečnost, vytrvalost, pevná nezlomná vůle jsou opak zbabělosti, kterou těmito pozitivními (aktivními) vlastnostmi vymýtíme ze svého charakteru. Se zbabělcem se musí zacházet tvrdě. Dokázat mu, že strach, který ze všeho má, jej vlastně ničí, ubíjí. Jen ve tvrdém prostředí, kde takový člověk nemá možnost, aby z boje nějakým způsobem unikl, se může strachu a zbabělosti zbavit a vypěstovat si odvahu a pevnou vůli.

Kde má zbabělec na vybranou jen boj pro vítězství nebo smrt, jistou záhuby, tam jistě po zralé úvaze zvolí boj, který mu může přinést vítězství a zajistí mu život.

V magii je zbabělost nemožná. Jejím pravým opakem je odvaha jako jeden z hlavních pilířů chrámu Šalamounova.