Zdraví - Metody léčení

23.02.2020

Zdraví je z hermetického stanoviska absolutní rovnováha ve všech úrovních každého jedince (ve hmotě, astrálu, v mentálu i ve vyšších úrovních). Dokonalé zdraví je závislé jak na rovnováze, tak i na kvalitě a kvantitě elektrického a magnetického fluida, čili působení čtyřpólového (čtyřživlového) magnetu v oněch úrovních. Pro nás platí: ve zdravém těle zdravý duch - a první podmínkou hermetika je dosáhnout dokonalého a pevného zdraví. Dokonalé zdraví nám dává dynamidu, dává nám určité napětí v určitých úrovních a činí nás odolnými vůči vnitřním i vnějším vlivům. Dokonalého zdraví docílíme následujícími metodami. 

Léčení pomocí myšlenkového elementála:

K této praktice žák přikročí a má úspěch až tehdy, má-li alespoň v základních vlastnostech zvládnutý myšlenkový svět, ovládl-li své myšlenky, umí-li se koncentrovat, má-li notnou dávku vůle, víry a dovede-li k vytvořené imaginaci (vytvořenému elementálovi) zaujmou pocit, že se k tomuto útvaru staví jako k samostatné věci. Tím, že se k naší představě postavíme jako k druhé věci, nabudeme schopnosti takto vytvořeného elementála od sebe izolovat, čili nabudeme schopnosti mentální tvořivosti. Díky tomu, že známe zákon, že elementál působí na mentální úroveň, astrál na astrál, a hmota na hmotu, víme, že tento mentální tvar může z počátku působit jen na mentální úroveň. Elementál může v tomto případě působit (mimo nás) na náš vlastní mentál, případně na okolnosti působící na naší mentální úroveň a zároveň může působit přímo i na druhé. (tentýž elementál může působit na nás i na druhé). Dokonalé zdraví v mentální úrovni se projeví ve zdravých úvahách, myšlenkách,  bystrosti, paměti a zdravé rozumové činnosti. Zautomatizováním a vkládáním pocitu ztotožňování myšlenkový elementál působí i na naší astrální složku, kde se zdraví projeví v pocitovém světě. Dalším opakováním a zautomatizováním pak působí i na naše tělo. 

Praxe: Před vlastní praxí si vše prvně naplánujte a zkontrolujte a teprve poté se vrhněte na vlastní tvorbu.

Nejprve si utvořte určitou formu (kouli, slunce, hvězdu atd), Nejlepší je když tato forma odpovídá dokonalému zdraví - jak bychom si symbolicky vyjádřili zdraví, takovým způsobem volíme formu elementála (tzn, toto je zcela individuální počin). Pojmenujeme elementála jakýmkoliv jménem (opět volíme jméno vyjadřující zdraví). Tím elementála tvoříme, plodíme v mentální matrici, vkládáme do něj léčící vlastnosti čili dáváme mu vlastní vlastnosti a moc léčit. Při tom si nemusíme myslet, že z počátku léčí jen mantál! Dáváme mu totiž takovou vlastnost, že léčí ne jen náš mentál (ducha, myšlenky), ale že adaptuje i naše okolí ve kterém se pohybujeme, aby samo směřovalo ke zdraví a tím ho posilovalo. Vkládáme-li do elementála i pocit a opakujeme-li  to často, a to tím, že si to uvědomuje (citově prožíváme), pak elementál bude působit i na náš astrál, astrální tělo. Zde je již elementál elementárem čili astrálním tvarem a podle zhuštění přímo s hmotně působící silou. Tomuto útvaru hned při narození určíme délku jeho života, působnosti, zdroj příjmu jeho sil (z kosmu, rostlin, živočichů, nebo nerostů, podle toho , kterou  složku v našem těle má léčit a udržet ve zdraví, neboť naše tělo má v sobě všechny vesmírné říše). Nikdy nemůže léčit všechny složky najednou, takže léčí jen postupně. Přitom je důležité nebýt na tomto útvaru závislým: elementár nás bude vampyrizovat, a proto je důležité ho netvořit natrvalo - je to jako pakt, bez něhož potom nemůžeme být. Tvoříme tudíž elementála/ra pouze a vždy na dobu určitou, tak aby žil do splnění určitého úkolu, a tuto dobu splnění musíme nutně termínovat! My si však po zániku elementála ponecháme získané zdraví, dokud se neprohřešíme vůči zákonům analogie. Tato metoda je velmi dobrá, protože sami nemusíme na zdraví myslet - jen čas od času elementála přiživíme a on působí automaticky sám - uspořenou dobu můžeme použít k jiným účelům. Kolik teda dáme této bytosti vůle, síly, přesvědčení, pocitu a tvořivé síly, tolika vlivy na nás bude působit. Tato praktika nám umožní získat čas! 

Léčení pomoci podvědomí:  

Pasivní způsob léčení pomocí podvědomí může použít i laik viz autosugesce . Užije ho ale i hermetik, necítí-li se dost silný (pozoruje-li málo vůle v koncentraci, není-li magicky nebo hermeticky připraven nebo je-li tak sláb, že se neodváží žádné jiné praktiky). Při práci s podvědomím musí znát tato pravidla: rozkazovací formule (v našem případě zdraví) musí být krátká, v rozkazovacím způsobu a v čase přítomném. například "jsem dokonale zdráv", cítím se úplně zdrav" ," jsem den co den zdravější" a podobně. Formule působí nejsilněji před spaním a po probuzení. Tuto formuli opakujeme bez vůle a pocitu, monotónně, šeptem, v myšlenkách asi 30x rychle za sebou, aby vůle nemohla do autosugesce zasáhnout a aby ani jiné myšlenky nepřetrhly tento řetěz. Usneme-li při autosugesci tím lépe. Podvědomí pracuje dál a snaží se vše uskutečnit a přizpůsobit se dokonalému zdraví. Abychom nebyli rušeni počítáním, použijeme perel navlečených, nebo uzlů navázaných na šňůrce a posunujeme je. To děláme proto, abychom nemuseli počítat a odvracet pozornost. Je to tedy cesta pasivní, kterou opakujeme až dosáhneme výsledků. 

Aktivní způsob léčení pomocí podvědomí je vlastně použití normální sugesce pro zdraví - s tím, že považujeme sami sebe jako druhou osobu, které vkládáme do podvědomí patřičný rozkaz. Zde použijeme vůle, pocitu, představy, imaginace a také formule: "ty jsi dokonale zdráv". Dáváme také rozkazy sami sobě do zrcadla a postavu v zrcadle užijeme jako svého astrálu. Tento způsob již vyžaduje pevné vůle, imaginační tvořivosti, pevného přesvědčení, že se daná sugesce uskuteční. Vyžaduje to tedy znalosti člověka, podvědomí a praktické znalosti rozdělení člověka na tři složky (hmota, astrál, mentál). 

Léčení pomocí spiritismu (medijnosti).

K tomuto účelu je třeba, aby žák znal základy spiritismu a pomocí biomagnetismu produševnil (zéterizoval) své astrální tělo nebo jeho části, aby tak například údy mohly sloužit jako zprostředkovatelé pro neviditelný svět (žák si stáhne magnetismus z ruky), z počátku se projevuje levitace prstů, potom šeptání a psaní planžetou. Pak musíme siderickým kyvadlem navázat spojení s bytostí, které dáme po navázání styku rozkaz, aby nám sdělila návod, jak se rychle uzdravit, nebo aby na naše uzdravení přímo sama působila. Zde je třeba dbát, abychom v tomto pasivním stavu - bez myšlenek, uvolnili celé tělo - nebo aby bytost působila v noci. V tomto případě doporučuji zavolat si na pomoc svého astrálního učitele/vůdce, který zařídí vše potřebné - Zavolá potřebného lékaře, který zná tajemství magnetismu, ovlivňování apod. Vždy se řiďte rady astrálního učitele. Působení se může dít na astrální, hmotné i mentální úrovni. 

Léčení pomocí nepersonifikovaných živlů:

K úspěšné práci s živly je třeba živly ovládat ve všech úrovních. Poroto je toto velmi těžká praktika. Musíme znát rozložení živlů v těle, musíme vědět, který živel nám chybí, musíme znát analogii živlů s nemocemi abychom mohli následně léčit oním živlem, který odpovídá nemoci. Prakticky se to dělá tak, že používáme sací papír, který je impregnován (napojen) fluidickým kondenzátorem (např, heřmánkový čajem) s trochou zlata (homeopatické zlato "aurum chloratum"). Zlato zesiluje účinek, ale nemusí být nezbytně použito. Papír namočíme do čaje, necháme uschnout a volt je hotov. Pak papír nabijeme (voltujeme) přáním dokonalého zdraví. Potřebujeme-li v sobě nebo ve druhém zvýšit živel ohně (elektřinu) papír spálíme: tím se síla uvolní a prostřednictvím živlu ohně okamžitě zapůsobí. Pro nemoci je potřeba znát analogii k živlům a jejich vlastností ve vztahu k lidskému tělu (polarizaci). Vhozením impregnovaného voltu do tekoucí vody nebo zakopáním do země zapůsobí živel voda či země (magnetismus). Pro živel vzduchu volt spálíme a popel rozptýlíme do vzduchu na všechny čtyři světové strany - to platí, pracujeme-li pro sebe. V případě, že pracujeme pro druhé, rozházíme popel do vzduchu tím směrem, kde nemocný právě je. Vzduch přijímáme pomaleji dechem, vodu mytím a pitím, zemi stravou. Postup: Nabij papír elektřinou nebo magnetismem, podle toho kterým živlem pracuješ, pro magnetismus je to voda a země. Živel je všude nositelem síly a působí na ono místo, které má zasáhnout. Síla působí okamžitě nebo jí můžeme časovat: můžeme působit na různé úrovně (hmota, astrál, mentál) podle toho které tělo chceme léčit či ovlivňovat. Působíme-li na mentál, stačí naše vůle, víra a imaginace stačí na astrál, ale kromě nich musíme ještě do naší práce vložit ještě pocit, na hmotu působíme buď častějším opakováním (zautomatizováním převedeme astrální síly do hmotné úrovně), nebo ve spojitosti s fluidickým kondenzátorem použijeme mumie (sperma, krev, které se nejlépe konzervují octem). 

Léčení pomocí živlových bytostí:

Živlové bytosti nám mohou pro zdraví poradit a pomoci svým živlem. podle nemoci užijeme bytosti ohně (salamandry), vzduchu (sylfy), vody (rusalky) či země (gnómy). Každá skupina má tři stupně síly (nízká, střední, vysoká). Nízké bytosti poradí či pomohou ve hmotném těle, střední v astrálním, vysoké v mentálu. Vyšší vědí o nižších, nižší o vyšších nevědí. Vysoké bytosti nerady působí na astrál a hmotu (ale mohou), nízké nemají inteligenci, a tedy ani možnost vniknout do vyšší živlové skupiny. Horečnaté nemoci patří do ohně, infekční do vzduchu, revmatické nemoci, dna a rakovina do země, vodnatelnost, břišní nemoci a podobně do vody. Nepoznáme-li přesné živlové rozložení nemoci, užijeme univerzálního klíče a analogie k tělu (hlava je oheň, prsa jsou vzduch, břicho je voda, nohy a ruce země). Kontakt s bytostmi navážeme podle spiritismu pomocí planžety, předtím se volá nadřízený král daného živlu. Poté vyslovíme evokativní modlitbu, až se bytost dostaví, domluvíme se sní a ona nám poradí jak danou nemoc léčit, nebo sama pomůže svým zásahem.