Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magická hůl

Nejdůležitější pomůckou v rituální magii je a zůstane magická hůl. Odjakživa byl mág - a rovněž kouzelník - znázorňován s magickou holí. Šarlatáni a jevištní kouzelníci užívají dosud kouzelné hole, se kterou provádějí všemožné triky. Mýlí se každý, kdo se domnívá, že postačí vzít prostě do ruky magickou hůl a už je možno s ní konat zázraky. V dalším popisuji symbolický význam a současně syntézu magické hole z magického hlediska, a to jak teoreticky, tak i pro praktické upotřebení.

Předně je magická hůl symbol vůle, síly a moci, s níž mág uplatňuje svůj vliv na onu sféru, pro kterou si hůl zhotovil a ovlivnil. Mág si pro svou praxi pořídí více holí, podle toho, co hodlá konat a čeho chce dosáhnout.

Magická hůl slouží hlavně k tomu, aby v každé úrovni a sféře mág skrze ni projektoval navenek svou vůli. Magickou hůl může mág mít:

 • Pro ovlivňování všech bytostí, bez rozdílu, zda jde o člověka nebo o zvíře
 • Pro léčení nemocí a odvrácení nepříznivých vlivů
 • Pro evokování vysokých inteligencí a citování démonů a duchů

Zcela oprávněné je tvrzení, že magická hůl symbolizuje mágovu absolutní moc. Kdo pochopil mystérium magické hole ve své velikosti, nebude v magii, zejména v rituální magii pracovat bez této ideální pomůcky. Kdybych zde chtěl uvést všechny možnosti upotřebení magické hole, musel bych popsat mnoho stránek. Rozumnému žákovi však jistě tyto pokyny postačí a budou mu vhodnou směrnicí. Náležitou meditací o tom ještě více rozšíří své vědomosti.

Magická hůl, ať zhotovena, jakkoliv a z jakéhokoliv materiálu, je kondenzátor, který, je-li nabit vůlí mága, vyjadřuje určitou moc. Rozlišujeme jednoduché (obyčejné) a složité magické hole. Do kategorie obyčejných magických holí patří všechny, které byly vyřezány ze dřeva. Volí se vždy takové dřevo, které vyhovuje určitému účelu. Například pro kouzelné pruty se nejlépe hodí lískové dřevo nebo vrba. Kouzelný prut je totiž jakási odrůda magické hole. Z jasanového dřeva zhotovená magická hůl se dá použít pro všechny magické operace, ale při rituální magii dá mág této holi přednost pouze pro ovlivňování, přicházející v úvahu při léčení nemocí.

Bezová hůl se pro svůj analogický přívlastek k Saturnu hodí obzvláště dobře pro evokace a zaklínání živlových bytostí a démonů. Též vrbové pruty se dají upotřebit k zhotovení magických holí pro každou magickou operaci, protože je vrba velmi dobrý fluidický kondenzátor. Pozornému čtenáři přijde na mysl, že do vrbových stromů uhodí rád blesk a sice pro jejich nadměrný obsah vody. Ne nadarmo se praví při hromobití:" Vrby míjej, buky vyhledávej!" Znamenitý materiál k zhotovení magických holí poskytuje dubové a akátové dřevo.

Zhotovení magické hole z některého zde uvedeného druhu dřeva je velmi jednoduché. Stačí uříznout prut 1-2 cm silný a 30-50 cm dlouhý. Nejprve je nutno zbavit prut kůry a zahladit. Řezání magických prutů se mnohdy vázalo na astrologicky příznivou dobu a je-li mág v astrologii obeznámen, může při zhotovení magické hole vzít podle libosti na astrologicky významnou dobu zřetel. Nutné to však není, protože si je mág vědom, že hvězdy sice ovlivňují, ale nenutí a že moudrý vládne hvězdám. Proto si může každý člověk sám zhotovit magickou hůl z některého zde uvedeného dřeva. Kdo by si chtěl pořídit hůl pro rituální magii, nechť vezme k řezání úplně nový nůž. Toho nože může poté použít i pro jiné rituální účely nebo magické práce, avšak nikoliv pro denní všeobecnou potřebu. Je-li mág toho názoru, že po zhotovení magické hole nebude nůž už více potřebovat, ať ho někde zakope, aby se už nikomu nedostal do rukou.

Dalším druhem magických holí je ocelový magnet, který se opatří izolovaným držátkem. Pro tuto hůl vezměte 30-50 cm dlouhou kulatou ocelovou tyč, nejlépe z elektro-ocele (ocelový magnet) a průměru cca 1 cm, vyleštěte jí a nechejte jí poniklovat nebo pochromovat, aby časem nezrezivěla. Po pochromování (poniklování) může mág nechat tuto ocelovou tyč zmagnetizovat elektrickou cívkou, na způsob magnetových podkůvek nebo magnetů pro elektromotory. Čím je fyzická síla přitažlivosti magnetu silnější, tím lépe se sní pracuje. Mág získá tímto způsobem velmi silný ocelový magnet, který může kromě toho upotřebit jako výtečnou magickou hůl pro mnohé magické a magnetické experimenty.

Na této ocelové magnetické holi označí mág především jižní a severní pól: jižní pól bude mít značku minus a severní pól značku plus. Kolem středu hole ovine za účelem izolace hedvábnou nit v délce vnitřní dlaně, tedy 8-10 cm dlouhou, nebo volí gumovou hadici téže délky. Může také ale provrtat dřevěnou rukojeť. Takovou holí je pak s to vykonat mnohé magnetické a magické fenomény, z nichž zde uvádím jen některé.

Pracuje-li mág s elektromagnetickým fluidem z univerza, které chce fyzicky obzvlášť silně zhustit, nechť vezme magickou hůl, jejíž kladný pól bude držet pravou rukou a záporný pól levou rukou, takže konce hole budou spočívat uprostřed obou jeho dlaní. Pravou stranou hole pak zavede z univerza imaginárně elektrické fluidum do svého těla. V holi se nacházející kladné - ódické - záření se následkem stejnosměrného proudění kladného pólu silně zhustí, takže mág dokáže ve svém těle elektrické fluidum snáze nakupit. Totéž platí o magnetickém fluidu v jižním pólu. V opačném pořadí zhustí mág do kladného prostoru hole silně elektrické fluidum, které ve svém těle vyvolal nakupením, takže může svůj vliv uplatňovat přímo na fyzické úrovni. Totéž učiní s magnetickým fluidem, které dokáže zhustit do levého tj negativního pólového záření. Střed hole, opatřený izolační vrstvou, zůstane neutrální. Koncentruje-li mág imaginárně své přání do elektromagnetického fluida, které nakupil v ocelovém magnetu, stane se hůl tímto způsobem skutečně magicko-magnetickou-elektrickou holí. Elektromagnetickým fluidem, které z této hole jasně vyzařuje, se na hrubohmotné úrovni dá dosáhnout každé realizace.

Zasvěcenci volí tyto hole zejména pro ovlivňování osob při léčení nemocí a pro všechny magnetické fenomény. Tato magicko-elektromagnetická hůl je dle univerzálních zákonů znamenitým kondenzátorem, majícím tytéž vibrace jako univerzum, pouze v nejsubtilnějším tvaru. Kdo o tom náležitě medituje, dokáže si magicko-magnetickou holí sestavit na základě univerzálních zákonů bez námahy sám další metody.

Tak například povede mág, po způsobu antény, z univerza fluidum buď do sebe, kde ho nakupí, nebo ho imaginárně převede na jiné, v blízkosti i vzdáleně nacházející osoby. Magická hůl se stane pro mága nepostradatelnou pomůckou, neboť do hole koncentrovaná kladná i záporná síla mu dopomůže k tomu, vyvolat v jeho elektromagnetickém fluidu stejnou vibraci.

Jiné magické hole mohou být naplněny pevným, tekutým nebo složitým kondenzátorem. O jejich způsobu zhotovení, a to různých metodách zhotovování vůbec by se dalo mnoho říci. Zde však upozorním pouze na některé, z nichž si mág může pro svou potřebu vybrat ty nejlepší.

Vezměte bezový prut, 30-50 cm dlouhý a 1-2 cm silný. Zbavte ho kůry a zahlaďte smirkovým papírem. Zároveň odstraňte dřeň, takže budete mít bezovou rourku. Jednu vydlabanou stranu zazátkujte nebo zalepte pečetním voskem a druhou stranou nasypte do bezové rourky kondenzátor - eventuálně tekutý - načež násypnou stranu rovněž neprodyšně uzavřete. Tím je hůl již hotová k použití.

Stejným způsobem si můžete počínat i u jiného druhu dřeva např., u jasanového, lískového, vrbového nebo dubového. Avšak dřevo, které dřeň nemá, musíte opatrně provrtávat, aby se vám podařila udělat dřevěná rourka. Namísto tekutého kondenzátoru můžete použít i pevného fluidického kondenzátoru, téhož, jak ho popisuji v první tarotové kartě, při zhotovování magických zrcadel. Namísto pevného a tekutého kondenzátoru můžete použít i sacího papíru, který necháte nasáknout fluidickým kondenzátorem. Po zaschnutí papír nabijete a svinutý opatrně zasunete do dutiny hole.

Jelikož má dřevo onu nevýhodu, že časem zpuchří, nebo že je fluidický kondenzátor poruší natolik, že se stane porézní, dá se dřevěná rourka nahradit kovem. Z kovů se pro tento účel hodí nejlépe dobré vodiče tepla a elektřiny. Nejlepší je měděná rourka, cca 1,5 cm silná. Aby se zabránilo oxidování kovu, může se rourka před naplněním buď poniklovat, pochromovat nebo pocínovat. Jeden otvor rourky se zapájkuje ihned a druhý bezprostředně po naplnění.

Tímto způsobem získá mág znamenitou magickou hůl, již může použit pro všechny účely. Mágové, kteří pracují jednou s magnetickým fluidem a po druhé s elektrickým, učiní dobře, pořídí-li si doporučovaným způsobem pro magnetické fluidum hůlku ze slabostěnné ocelové rourky a pro elektrické fluidum hůlku měděnou. Zkušený mág může ovšem pracovat s dvěma hůlkami současně. Do měděné rourky upoutá elektrické fluidum a do ocelové fluidum magnetické.

Univerzální magická hůl se zhotovuje právě tak, avšak namísto mědi nebo železa se volí poniklovaná nebo pochromovaná mosazná rourka. U koho nehraje finanční otázka tak velkou úlohu, může si namísto fluidického kondenzátoru pro svou magickou hůl pořídit kondenzátor, složený z polodrahokamů, a bude si počínat takto:

Pro elektrické fluidum použije měděné hole, jejíž dutinu naplní rozmělněným jantarem, který je pro toto fluidum nedostižným kondenzátorem. Pro magnetické fluidum by pak mág musel do ocelové rourky nasypat namísto pevného kondenzátoru rozmělněný křišťál, který je zase pro magnetické fluidum velmi dobrým fluidickým kondenzátorem. Je také možno spojit dvě jednotlivé malé rourky v jednu jedinou hůlku, do jejíž jedné poloviny se nasype jantarový prášek a druhá polovina se naplní křišťálem, takže tato jediná uprostřed rozdělená hůlka má oba fluidické kondenzátory. V tomto případě se jedna polovina hůlky spojí s druhou slabým měděným a železným drátkem, který prochází středem obou rourek. Zevně se hůlka dobře ponikluje nebo pochromuje. Tato ideální magická hůl má pak fluidální vlastnost a hodí se pro každý magický úkon.

Je ještě jedna možnost a sice ta, že se dřevěná hůl může ozdobit sedmi druhy kruhů, zhotovenými z planetárních kovů. Kruhy se umístí buď podle kabalistického pořadí, nebo se dá slunce, tedy zlatý kruh do středu hole a po obou stranách přijdou další tři kruhy tj, celkem šest kruhů. Pro zhotovení kruhů jsou směrodatné kovy:

 • Olovo, jež odpovídá Saturnu
 • Cín, jež odpovídá Jupiteru
 • Železo, jež odpovídá Marsu
 • Zlato jež odpovídá Slunci
 • Měď, jež odpovídá Venuši
 • Mosaz, jež odpovídá Merkuru
 • Stříbro, jež odpovídá Měsíci

Kruhy mohou být kromě toho opatřeny rytinami znaků inteligencí jmenovaných planet. Takové magické hole se užívají ponejvíce pro evokování inteligencí oněch sedmi planet, jinak ale nemá tato magická hůl větší působivost než všechny ostatní magické hole. Tyto příklady jistě mágovi postačí, aby jejich pomocí přišel sám na jiné varianty. Tvar a velkost magické hole není tak důležitá. Nejdůležitější věcí u magické hole je její nabíjení pro praktické upotřebení, které popisuji dále. S nabíjením magické hole je tomu právě tak, jako s magickým zrcadlem, které se může opatřit fluidickým kondenzátorem pro speciální účely. Je mnoho možností nabíjení, které se řídí vesměs podle přání a úmyslu, jaký mág svou holí sleduje.

Předně si mág musí být vždy vědom toho, že magická hůl symbolizuje jeho vůli, jeho sílu a jeho moc a že je jakousi nádrží, téměř fluidickým kondenzátorem oné síly, kvality atp., do něhož žádoucí sílu nejen nabije, ale ji v něm také ještě hustě nakupí. Nehraje při tom úlohu, je-li hůl pouhý jednoduchý prut, který byl pro tento účel získán a vhodně zpracován, nebo jde-li o hůl komplikovanou, fluidickým kondenzátorem nasáklou a naplněnou. Magickou hůl je možno nabíjet:

 • Vůlí
 • Vlastnostmi, kvalitami apod.
 • Živly
 • Ákášou
 • Světelným fluidem

Praktické příklady:

Nabíjení vůlí:

Vezměte připravenou hůl k ruce a koncentrujte do ní svou vůli tím, že se do hole přemístíte se svým vědomím, takže se budete připadat být sami holí. Nyní se soustřeďte na to, že celá Vaše volní síla, vaše moc, do hole přechází. Musíte se alespoň pět minut nepřetržitě takto soustředit. Již při vtělování své vůle do hole musíte mít zato, že se vaše volní síla dá ihned do pohybu, jakmile vezmete hůl do ruky a že se stane vše, co se má dle vašeho přání stát. Jestliže jste s nejkrajnějším napětím a nejsilnější imaginací přemístili cévou svou volní sílu do hole, ukončete nabíjení tím, že ji ovinete kusem pravého hedvábí a dobře ji uschováte tam, kde přechováváte své ostatní magické pomůcky.

Při každém opakování tohoto nabíjení zesilte intenzitu své imaginace. Nikdy nezapomeňte, že v holi ztělesňujete celou svou duchovní vůli. Při tom je důležité termínovat soustředěnou sílu v holi časově, případně i prostorově. Soustřeďte tedy svou volní sílu do hole s určením, že po celou dobu jejího trvání bude ztělesňovat celou vaší vůli, celou vaši moc a že zůstane stále působivá. Takto nabitá hůl může zůstat působivá, tedy magická, po celý váš život a přejete-li si to, i po vaší fyzické smrti. Svůj vliv může podržet dokonce i celá století, který časem ještě vzroste, jestliže jste při nabíjení projevili přání, aby tento vliv den ze dne automaticky sílil.

Zpočátku bude hůl schopna působit jen v mentální sféře, po delší době a po opakovaném nabíjení též v astrální sféře a konečně i na fyzickém světě. Jak brzy se stane magická hůl působivou, počínaje od mentální sféry až na hrubohmotný svět, to závisí na mágově zralosti, na jeho vývinu, imaginární schopnosti a na jeho přání, které sleduje a přeje si je mít splněno. S kabalou obeznámený mág bude přesně vědět, že realizace z mentální sféry na hrubohmotný svět musí být obvykle opakovaná 462krát, aby se vliv zhustil ze shora dolů tj od mentální sféry na hrubohmotný svět. Není však vyloučeno, že se tohoto úspěchu dosáhne mnohem dříve.

Jak jsem se již zmínil, řídí se realizační schopnost magické hole podle přání a účelu, pro který byla zhotovena a ovlivněna. Mohla by vzniknout otázka, proč je vůbec třeba magickou hůl nabíjet, když by přece postačila mágova volní síla? Mág ale není vždy disponován natolik, aby byl s nejkrajnějším napětím vůle expanzivní a vyvolal potřebnou volní projekci. Mnohdy nastanou situace, kdy je i nejlepší mág vyčerpán, takže není ihned schopen vyvinout expansivní soustředěnost. Kdežto dobře nabíjená magická hůl působí nepřetržitě i tehdy, když mág nenapíná svou vůli a obrátí pouze svůj zřetel na uskutečnění svého přání, k němuž bere na pomoc svou hůl. Nebezpečí je pouze v tom, že by byl pak i nezasvěcenec schopen dosáhnout s holí realizace vlastního přání, což by pochopitelně šlo na úkor mága a jeho voltu v magické holi. Proto udělá mág dobře, neprozradí-li nikomu, a to ani nejlepšímu příteli, pro jaký účel, v jakém směru a jakým způsobem svou magickou hůl nabíjel.

Tento způsob nabíjení vůle do magické hole slouží všeobecně pro ovlivňování duchů, bytostí, lidí a zvířat, jimž chce mág vnutit svou absolutní vůli, aby byli poslušni jeho moci, bez ohledu na to, zda na mentální, astrální nebo hrubohmotné úrovni. Ovlivňování se neomezuje pouze na živočichy, ale i na neživou hmotu, jestliže na ni mág při nabíjení hole bral zřetel.

Nabíjení vlastnostmi, kvalitami apod.:

Pod tím se rozumí nabíjení určitou univerzální vlastností, jako je například všemohoucnost, všesíla, nebo jiná specifická vlastnost, kterou mág potřebuje pro svou realizaci na mentální, astrální nebo hrubohmotné úrovni a kterou projektuje do své hole stejným způsobem, jak bylo uvedeno v předešlé části. Jak při nabíjení vůlí, tak i při nabíjení vlastností je možno upoutat vlastnost do hole nejen přemisťováním vědomí a nakupením síly, ale i pomocí imaginace se dá soustředěným přáním stáhnout vlastnost do hole přímo z univerza a v holi stlačit, respektive nakupit. Při trvalém kupení jedné a téže vlastnosti lépe řečeno kvality, se v holi soustředěná a nakupená síla stává přímo fyzickou silou a mág má tímto způsobem ve své holi akumulátor, který se rovná akumulátoru silnoproudému. Je sice pravda, že se jedna a táž síla dá použít jak pro dobro, tak i pro zlo, ale mág, jenž ve svém vývinu dospěl až sem, se nikdy nebude ani zabývat nekalými motivy, ani je nebude sledovat, chce-li být stále věrným slouhou Božské Prozřetelnosti.

Nabíjení hole magnetismem - biomagnetismem, nebo pránou:

Tento druh nabíjení má týž průběh. Doporučuji, aby mág prováděl kupení síly v holi bez přemísťování vědomí. Učiní tak buď skrze své tělo pomocí imaginace, nebo přímo z univerza. Ani zde nesmí zapomenout na časování síly v holi a musí soustředěné přání pro zvolený účel vložit hned při imaginaci. Opakovaným nabíjením se síla projeví působivě nejen na mentální a astrální, ale i na hrubohmotné úrovni. Že se tato síla dá z hole vysílat i do největší vzdálenosti nemusím zkušenému mágovi ani připomínat. Zavede-li mezi sebe a subjekt ákášický princip, překlene tím okamžitě čas i prostor a svou magickou holí může přenést sílu na určitou osobu se stejným vlivem, stejnou intenzitou a se stejným úspěchem, jako kdyby ona osoba stála přímo vedle něho. Nabíjení životní silou nebo magnetismem umožňuje mágovi při správném časování tj aby z univerza proudící životní síla v holi ode dne ke dni automaticky mohutněla, vyvolávat svou magickou holí hravě všechny fenomény, které se dají životní silou dosáhnout. S takto magicky ovlivněnou holí by dokázala i nezkušená osoba působit zázraky, kdyby věděla, jak má s holí zacházet, a je proto v zájmu mága, aby tajemství své magické hole úzkostlivě střežil.

Mág může hůl nabíjet i tak, že automaticky bez napětí vůle stáhne z univerza kus životní síly a holí ji vyšle. Tomuto druhu nabíjení s magnetismem - biomagnetismem - dá mág přednost zejména při léčení. Mág, který se zabývá léčením nemocných, sáhne rád k této metodě a použije své hole, tímto způsobem ovlivněné, pro dálkové léčení svých pacientů. V rukou mága se tímto způsobem nabíjená hůl, s níž je možno vysílat zázračné léčivé účinky i na sebevětší vzdálenost, stává požehnáním pro trpící lidstvo.

Nabíjení magické hole elektrickým, magnetickým nebo elektromagnetickém fluidem je totéž, až na onu výjimku, že při něm odpadá přemisťování vědomí do hole. Nabíjení jedné jediné hole je poněkud komplikovanější. Ovlivňuje-li mág magickou hůl pouze jedním fluidem, ať elektrickým nebo magnetickým, stáhne fluidum z univerza pomocí imaginace a upoutá ho do hole zároveň se soustředěným přáním, aby v holi se nacházející fluidum ono přání okamžitě realizovalo, a to i tehdy, když je mág vrhne do největší vzdálenosti buď na nějakou úroveň nebo do ákášického principu. Termínuje-li kupení tak, aby v holi z univerza nakupené fluidum automaticky sílilo, to znamená, aby pracovalo samočinně bioelektricky nebo biomagneticky, stává se z takové hole nadmíru silná baterie. Doporučuji mágovi, aby před každým upotřebením nakupil dotyčné fluidum nejprve sám v sobě, aby se jeho vlastní síla rovnala síle fluida, v holi nakupeného.

Nehodlá-li tak učinit, musí se alespoň izolačně chránit tím způsobem, že si hned zpočátku natáhne hedvábné rukavice, které si nejlépe sám zhotovil. Teprve když se takto izoloval, vezme hůl do rukou.

Protože mág pracuje obvykle s oběma fluidy, nechť vezme hůl s nakupeným elektrickým fluidem do pravé ruky a hůl s nakupeným elektrickým fluidem do levé ruky. Je vždy lépe nabíjet dvě hole, jednu elektrickým a druhou magnetickým fluidem, a to tím spíše, jde-li o obyčejné pruty nebo o jednoduché dřevěné hole, které nebyly impregnovány fluidickým kondenzátorem. Není to sice nevyhnutelně třeba, ale každopádně se dá takto lépe pracovat. Má-li mág magickou hůl, která sice byla naplněna fluidickým kondenzátorem, ale není uprostřed rozdělena, je pro něho výhodnější, nabije-li hůl pouze jediným fluidem, protože se mu takto lépe pracuje. Jde-li o elektromagnetické nabíjení, kde mají tedy v holi působit obě fluida, musí mág volit takovou hůl, která není uprostřed provrtaná.

Namísto středu se navrtají strany a každá polovina se odděleně opatří fluidickým kondenzátorem. Mág si však musí označit onu polovinu, v níž se nachází elektrické a polovinu kde je magnetické fluidum, aby si to při práci nepopletl. Pro lepší přehled označí polovinu s elektrickým fluidem červeně a druhou polovinu modře. Nabíjení provede tak, aby největší fluidální napětí bylo na kocích hole a aby střed, hedvábnou nití izolovaný, zůstal neutrální. Každá polovina hole se nabíjí zvlášť, takže mág povede např. elektrické fluidum z univerza a kupí je tak dlouho v jedné polovině hole, až je tato dostatečně naplněna, načež provede ihned nabíjení druhé poloviny magnetickým fluidem. Nesmí však nikdy kupit několikrát za sebou pouze elektrické fluidum a pak zase několikrát pouze magnetické fluidum. Vždy je nutno udržovat rovnováhu obou fluid v holi. Mág provede tedy v jednom dni nejprve kupení elektrického fluida a bezprostředně po něm kupení fluida magnetického. Při dalším nabíjení si bude počínat obráceně. Jinak platí všechny dosud doporučené směrnice.

Tento druh nabíjení elektrickým a magnetickým fluidem, nebo společně oběma fluidy, uplatní mág tehdy, hodlá-li fluidálně působit buď v nejbližší blízkosti nebo do dálky, ať v Ákáše nebo na mentální, astrální nebo hrubohmotné úrovni. Jednotlivé variace prací, na příklad s volty nebo při léčení nemocných, dále jako nositele imaginace, nehodlám zde jednotlivě popisovat, neboť kdo sledoval pozorně celou nauku až sem, může si individuální pracovní metody sestavit již sám.

Nabíjení živly:

Toto nabíjení se dá provádět dvěma způsoby a sice: Za prvé ovlivní mág hůl, opatřenou jednoduchým fluidickým kondenzátorem, imaginárně rozkazem moci, že použitím hole musí být živly mágovi absolutně poslušny, a to bez rozdílu na jaké úrovni. Je-li magická hůl dodatečně nabita mocí nad živly, provedou účinky živlové bytosti. Mág udělá dobře, rozšíří-li svou moc nad všemi živly, tedy oheň, vzduch, vodu a zem, takže se nemusí omezovat pouze na jediný živel. Při evokaci, nechť mág volá potupně všechny přednosty živlů před svůj magický kruh a nechá je rovněž postupně složit přísahu na magickou hůl, že jí budou vždy poslušny. Dodatečně může mág vrýt do své magické hole dotyčné symboly nebo znaky jednotlivých živlových přednostů, ale to není nevyhnutelně třeba, protože hůl zastupuje v rukou mága jeho absolutní vůli a moc nad každou živlovou bytostí. Tvary znaků jednotlivých přednostů může mág vypátrat svým jasnovidným zrakem v magickém zrcadle, nebo je přemístěním svého mentálního těla zjistí přímo v říši živlů. Některé znaky živlových bytostí popisuji v kapitole o hierarchii. Mág má kromě toho možnost utvořit si dle svého vlastního názoru a duchovního vývinu symbol dotyčného živlu, nad kterým pak nechá některého přednostu složit přísahu, že tento bude poslušen nejen symbolu, který mág vryl do hole, ale celé holi.

U druhého způsobu nabíjení magické hole, živly nakupí mág do hole přímo z univerza, respektive z dotyčné živlové sféry, dynamicky pomocí imaginace onen živel, s nímž chce pracovat. U tohoto druhu nabíjení neprovedou účinky živlové bytosti, nýbrž on sám. Toto nabíjení má onu výhodu, že má mág vnitřní pocit spokojenosti, protože je sám příčinou magického účinku. Je ovšem třeba zhotovit pro každý živel jednu magickou hůl. Tyto hole se ukládají do úschovny odděleně. Nesmí být zaměňovány a svým zevnějškem se musí hole od sebe lišit. Zpočátku se projeví jen účinek na mentální sféře. Po delším upotřebení a po častějším nabíjení i na astrální sféře a konečně bude znatelný i ve fyzickém světě. Takovou holí se dají živlem ovlivňovat bytosti, lidé a zvířata, ba dokonce i celá naživá příroda, podobně, jak je tomu s elektromagnetickým fluidem. Zkušení mágové vyvolají s takovou holí nejpodivnější fenomény, jako například ovlivnění počasí, růst rostlin, a ještě mnohé jiné.

Nabíjení ákášickým principem:

S tímto principem může být magická hůl pomocí imaginace sice ovlivněna, ale nikoliv nakupena, protože se ákášický princip nedá zhustit. Častým meditováním o vlastnostech ákášického principu se všemi aspekty dokáže mág s takovou holí utvořit přímo v ákášickým principu příčiny, které se projeví v mentální a astrální sféře a rovněž i na hrubohmotné úrovni. Takto nabitou magickou holí může mág imaginárně skrze hůl upoutat do ákáši sílu nebo vlastnost, která pak podobně jako volt, který byl utvořen elektromagnetickým fluidem, bude mít přímý vliv ze shora dolů na třídimenzionální svět. Taková magická hůl vzbuzuje na každé úrovni u pozitivních inteligencí hlubokou úctu a negativním bytostem nahání bázeň. Tento druh nabíjení volí ponejvíce mágové, kteří pracují s negativními bytostmi, s takzvanými démony, a chtějí je učinit poddajnými. O tomto odvětví viz bližší popis v kapitole o nekromancii.

Nabíjení světelným fluidem

Univerzální světlo, z něhož bylo vše stvořeno, nakupí mág, se zřetelem na vlastnosti světla, v holi pomocí imaginace tou měrou, že hůl svítí jako slunce, jako koncertované univerzální světlo. Tímto způsobem nabíjená hůl slouží většinou teurgickým účelům tj pro evokování vysokých světelných bytostí a inteligencí, protože je výtečným přitažlivým magnetem, skrze který mág upozorní dotyčné světelné bytosti na sebe, na své přání a na svou vůli. Ostatně platí všechny dosavadní směrnice, jako je např. izolace hole bílým hedvábím, pečlivé uschovaní atd.

Mág může se svou magickou holí působit nejen na hrubohmotné úrovni, ale při přemístění své mentální nebo astrální ruky, nebo při použití obou možností, přemístí současně mentální a astrální tvar savé magické hole do dotyčné sféry, ve které uplatní svůj vliv, aniž by musel držet hůl ve fyzické ruce. Při exteriorisaci, celého mentálního těla vezme do mentální říše nejen mentální tvar své magické hole a jejích kvalit, ale i mentální tvar všech ostatních magických předmětů a pomůcek a může tam působit právě tak, jako kdyby se nacházel a pracoval celým fyzickým tělem. Nechť mág nikdy nezapomene, že hůl znázorňuje jeho opravdovou vůli v celé své dokonalosti, absolutnosti a moci, což je možno porovnat s magickou přísahou.

Mnoho mágů symbolizuje magickou hůl nejen jako svou vůli, ale také jako magickou přísahu, která z magického hlediska nemůže a nesmí být nikdy porušena. Četní mágové vrývají do svých holí jednotlivé symboly, odpovídající vůli a ovlivnění jejich holí. Mág může volit buď univerzální, nebo zvláštní individuální symboly, znamení, znaky inteligencí, božská jména apod., která vyjadřují absolutní mágovou vůli. Toto počínání je zcela individuální a je věcí každého jednotlivce. Mág bude na základě těchto návodů již vědět, jak si má pro své účely počínat a svou magickou hůl může případně opatřit tajným jménem, které obsahuje jeho vůli. Je samozřejmé, že takové jméno musí zůstat utajeno a nesmí být nikdy hlasitě vysloveno.