Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magické pomůcky

Ačkoliv může opravdový mág vykonat vše vlastními silami, které díky své duchovní zralosti získal magickým vývinem, tedy bez upotřebení nějakých pomůcek, může - uzná-li to za vhodné - sáhnout mimo to ještě také k obřadné magii, aby náležitě využil jak této, tak i všech ostatních příslušných pomocných prostředků.

Obřadná magie má tu výhodu, že se dají trvalým, tedy častým použitím jedné a téže věci vyvolat účinky, k nímž mág nemusí přispět vlastními silami. Obřadná magie umožňuje tedy užitím různých pomůcek snazší práci okultními silami.

Všechny magické pomůcky, každé jednotlivé magické nářadí je v zásadě oporou vědomí, výstižněji řečeno, oporou paměti. Upne-li mág na toto nebo ono nářadí svou pozornost, vznítí ve svém vědomí onu schopnost nebo sílu, která dotyčné nářadí symbolizuje. Jakmile vezme mág při evokaci to či ono nářadí do ruky, dojde v témže okamžiku k žádoucímu kontaktu a mág dosáhne bez námahy vytčeného cíle.

Vezme-li například do ruky magickou hůl, která vyjadřuje jeho absolutní vůli, naváže použitím magické hole spolu se svou vůlí ihned kontakt se žádoucím duchem. Právě tak je tomu u ostatních magických pomůcek, které symbolizují duchovní síly, zákony a vlastnosti.

Hodlá-li se tedy mág zabývat obřadnou magií, musí svým magickým předmětům věnovat největší péči. S veškerým magickým nářadím je třeba zacházet přímo s posvátnou úctou. Čím pečlivěji, přesněji a pozorněji mág s magickým nářadím zachází, tím je toto působivější. Magické předměty jsou tolik jako relikvie a slouží rovněž k tomu, vyvolat onu chrámovou atmosféru, kterou podmiňuje obřadná magie. Při práci s nářadím se musí mág povznést do extatického stavu. Kdyby jen jedenkrát použil některého nářadí pro jiný účel, než pro jaký bylo určeno, přestane toto nářadí magicky působit a stane se pro původní, jemu určený účel trvale nepotřebné.

Jelikož veškeré magické pomůcky vyvolávají v mágovi zvláštní posvátný pocit, musí zůstat ukryty zrakům nezasvěcených osob, aby se zabránilo jakékoliv profanaci. Proto musí mág dříve, než sáhne po magickém nářadí, provést očistu buď modlitbou nebo vhodnou meditací. Nechť se nikdy nedotkne nářadí, jestliže se nenachází ve stavu, vhodném pro obřad. Vždy si musí být vědom toho, že veškeré magické pomůcky, respektive nářadí, symbolizuje nejposvátnější zákony a že je proto třeba zacházet s ním právě tak jako s relikviemi. Jedině v rukou takového mága, který na toto vše dbá velmi svědomitě, vyvolá magické nářadí skutečné magické účinky.

Řídí-li se mág přesně všemi zde uvedenými pokyny, které se týkají postoje k veškerému magickému nářadí, vyvolá v sobě nadmíru silný manifestační stav víry, vůle a všech zákonných vlastností. Svou magickou autoritu tím ještě zvýší a náležitě ovlivní bytosti a síly, takže se žádoucí efekt, kýžený úspěch, také skutečně dostaví.

I tehdy, kdyby mág své magické nářadí nepoužil delší dobu, je toto přesto následkem své symboliky v trvalém kontaktu s určitými, je symbolizujícími vlastnostmi. Protože je každý předmět pro zvláštní účel magicky ovlivněn, tedy posvěcen, neztratí nikdy - je-li s ním správně zacházeno - svou magickou působivost a to ani tehdy, kdyby od posledního použití mělo uplynout eventuálně i několik století.

Bylo-li magické nářadí posvěceno a nabito výhradně jen pro mágovou vlastní potřebu, pro kterou bylo pořízeno, nesmí samozřejmě být použito žádným jiným mágem. Nářadí by pozbylo svou působivost i tehdy, kdyby se dostalo do rukou mága, jenž je dobře obeznámen se svatou vědou magie, ledaže by takový mág nářadí pro sebe znovu posvětil.

V následujících kapitolách uvádím nejdůležitější magické nářadí, jehož se všeobecně užívá při obřadné magii, a zároveň jeho symboliku. Na základě mých údajů si pak může každý mág - vidí-li tuto potřebu - zhotovit sám další pomůcky pro zvláštní magické úkony. Udávám mu pouze směr, jak si má počínat.