Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magický meč

Při některých citacích se negativní a jiné podobné bytosti velmi nerady přemísťují do naší zemské atmosféry. Trvá-li mág na tom, aby se mu zjevily, použije při svých evokacích magického meče, jestliže nevystačí se svou magickou holí. Magický meč má více symbolických významů, ale všeobecně zastupuje symbol absolutní poslušnosti bytosti nebo síly vůči mágovi. Zároveň je meč symbolem vítězství a převahy nad každou silou a bytostí.

Meč je v analogii ohněm, je tedy aspektem ohně a též slova. Již bible praví: "Na počátku bylo světlo -slovo- a to slovo bylo u Boha". Kdo se vyzná v symbolice, vzpomene si zajisté na to, že například archanděl Michael, který potřel draka, byl vždy zobrazován s ohnivým mečem v ruce, při čemž drak představuje nepřátelsky smýšlející tj. negativní princip. Také Adam a Eva byli z ráje vyhnáni andělem s plamenným mečem. I zde je symbolický význam úplně jasný a jednoznačný.

Za pomůcku slouží magický meč obvykle jen v případech, kde musí mág na sílu nebo bytost učinit určité násilí, určitý nátlak a to většinou proti vůli citované bytosti. Nepostradatelnou pomůckou je meč pro takové mágy, kteří se zabývají výhradně démonologií, takže by bez meče nedosáhli nikdy pozitivních výsledků. Opravdový mág vystačí většinou se svou magickou holí. Přesto si ani on neopomene pořídit takový magický předmět, jakým je magický meč, aby ho v případě potřeby měl vždy v ruce. Magický meč dává mágovi zvýšenou jistotu a zpevňuje jeho autoritu. Pře svých operacích, zejména evokacích, sáhne po meči jen tehdy, chce-li mu nějaká síla odporovat, nebo odepřít mu poslušnost.

V některých grimoárech se mluví namísto o meči o dýce. Magická dýka není nic jiného, než zmenšený meč s touže symbolikou. Způsob zhotovení dýky je týž jako u meče.

Při citování démonů a nízkých duchů se dá meč nebo dýka nahradit trojhrannou vidlicí, která se nasadí na delší dřevěné držadlo, podobně jako dřevěná vidlice. I trojzubec je, stejně jako meč nebo dýka, donucovací prostředek. V grimoárech se také ještě doporučuje opatřit trojzubec různými rytinami božských jmen. Toto je zcela individuální a řídí se účelem evokace a postojem mága. Trojzubec je zároveň rozšířená symbolika meče, neboť ony tři hroty poukazují na tří dimenzionální svět a mág může bytosti donutit k tomu, aby splnily jeho přání nejen na mentální a astrální úrovni, ale i v hrubohmotném světě, nebo ve všech třech úrovních současně. Při této příležitosti se zmiňují také ještě o tom, že se démoni projevují obvykle s trojhrannou vidlicí a že bývají takto zobrazováni. To ale nemá rozhodně znamenat, že snad v takzvaném pekle napichují duši apod. Tento názor vznikl a byl mylně rozšířen. Projev bytostí s trojhrannou vidlicí znamená, že se jejich vliv vztahuje na mentální, astrální a hrubohmotný svět.

Další možnost upotřebení skýtá magický meč, dýka a trojzubec a sice, že mág může nežádoucí zjevy, např. larvy, stíny, elementály, elementáry a pod, které by se mu chtěly při evokacích násilně vnucovat, rozdrtit hrotem jednoho z těchto magických předmětů. Jiná možnost upotřebení, která je známa jen málokomu, ale zasluhuje též zmínky je ta, že magický meč nebo magická dýka - nikoliv vidlice -vykoná mágovi dobré služby i jako magický hromosvod.

Skončil-li mág svou evokaci a ukládá-li se po citování vyšších negativních bytostí, démonických knížat a pod, k odpočinku, a není si však docela jist, že ho tyto bytosti nechají klidně spát, může své lóže obehnat magickým hromosvodem. Tento hromosvod zhotoví tak, že kolem nohou lůžka povede měděný drát nebo železný drát, jehož oba konce ovine kolem meče nebo dýky, načež meč nebo dýku zarazí do podlahy. Drát utvoří kolem lůžka uzavřený kruh i tehdy, má-li tvar čtyřhranu, a dýka slouží slouží k tomu, aby odvedla do země vlivy, které jsou na mága vysílány. Při vedení drátu se mág soustřeďuje na to, že tvoří kruh a že ani bytost, ani nepříznivý vliv nemůže vniknout do kruhu tj. do lůžka a že každý vliv, ať kýmkoliv vyslán, je zadržen a prochází drátem do země.

V takto magicky chráněném a hromosvodem opatřeném lůžku může potom mág klidně spát a může si být jist, že ho nemůže zasáhnout a ani přepadnout žádný vliv, ať by přicházel z jakékoliv sféry. Není-li magický meč nebo magická dýka po ruce, nebo potřebuje-li tento předmět mág pro jiné magické účely, vezme na místo toho nový nůž, který pak upotřebí vždy jen pro tento účel. Tento magický hromosvod chrání také, a to zejména ve spaní, před vlivy černých mágů. Zkušený a dokonale vyvinutý mág tento prostředek arciť nepotřebuje, protože dokáže utvořit se svým mečem nebo svou dýkou pomocí imaginace mentálně nebo astrálně magický kruh kolem svého lůžka, který ho chrání proti každému nežádoucímu vlivu.

Zhotovení magického meče je zcela individuální. V běžných návodech různých knih se mágovi doporučuje, aby pro své magické operace získal meč, se kterým byla někomu zaživa uťata hlava. To má v mágovi, kdykoliv vezme meč do ruky, vyvolat určitý pocit úcty a napětí. Takový meč mají obvykle kouzelníci, kteří musí teprve vnějšími vlivy uvést své vědomí do vhodného zvýšeného stavu. Hermetik takové a podobné předběžné podněty nepotřebuje a také je nedoporučuje, za předpokladu, že mág v sobě vyvinul všechny ostatní potřebné schopnosti. Z dobré ocele (elektro-ocele) zhotovený meč úplně stačí. Nemůže-li si mág zhotovit meč sám, nechá si ho udělat u kováře nebo jiného odborníka. Délka meče se řídí velikostí člověka a měří asi 70 cm až 1 metr. Rukojeť meče může být zhotovená z mědi, protože je měď velmi dobrý fluidický kondenzátor.

Tvar meče nehraje tak velkou úlohu. Broušen potřebuje být eventuálně jen na jedné straně, musí však mít ostrý hrot. Je věcí mága, chce-li rukojeť meče nějak ozdobit nebo opatřit vhodnými symboly. Tolik o zhotovení magického meče.

Takzvané nabíjení meče provede mág tím, že imaginárně vloží do meče vlastnost, tomuto předmětu příslušející tj. moc nad veškerými bytostmi, absolutní vítězství a respektování meče jako symbol boje, života atd. a tyto vlastnosti častým opakováním dynamicky zesílí. Mág může ale také do meče nakupit světelný fluid, takže se meč bude podobat žhnoucímu slunci, plamennému meči, podobně jak je všeobecně známo o archandělu Michaelovi v symbolickém zobrazení meče.

Hlavní věcí je správný postoj k magickému meči ve spojení s neochvějnou vírou na absolutní vítězství ve všech úrovních, které propůjčuje meči moc, aby se ho bála každá síla, každá bytost a aby meč respektovala v každém směru. Po každém upotřebení musí mág meč ovinout bílým nebo černým hedvábím a uschovat ho právě tak pečlivě, jako své ostatní magické pomůcky.

Mentálním putováním může mág přemístit duchovní tvar meče na mentální úroveň a může, mečem vyzbrojen, navštěvovat planetární sféry právě tak, jako se svou magickou holí, a uplatňovat tam podle svého přání svůj vliv. Je zřejmé, že v tamějších úrovních musí být poslušna každá bytost. Mág může také při svých magických operacích - evokacích- přemístit pomocí imaginace, svou mentální rukou, mentální tvar meče do určité úrovně a přimět tam bytost k tomu, aby jednala dle jeho vůle. Takový nátlak si bez následků může však dovolit pouze mág, jenž má čisté srdce a ušlechtilou duši. Kdyby se toho odvážil pouhý kouzelník, přivolal by na sebe zášť bytostí a byl by vydán jejich vlivu. Dějiny okultní vědy neklamně zaznamenaly mnoho případů tragického osudu a ještě tragičtějšího konce mnohého kouzelníka. Upouštím od líčení jednotlivých příběhů...