Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magický stupeň II

Magický stupeň 2
Magický stupeň 2

Souhrn všech cvičení II. stupně (FB)

I. Magický výcvik ducha:

1. Autosugesce neboli odhalené záhady podvědomí

2. Koncentrační cvičení:

a) vizuální (optická)

b) akustická

c) pocitová

d) pomocí čichu

e) pomocí chuti

3. Negativní stav:

Cvičení, týkající se vypojování všech myšlenek (negativní stav) prohlubujte a provádějte je dále.

II. Magický výcvik duše:

1. Živlová magicko-astrální rovnováha

2. Tříbení povahy - zušlechťování duše:

a) ovládáním

b) autosugescí

c) transmutací

II. Magický výcvik těla:

1. Vědomé dýchání póry

2. Vědomé držení těla

3. Ovládání těla v praktickém životě podle potřeby a přání. Před spaním udržovat vždy jen ty nejkrásnější a nejšlechetnější myšlenky a přejímat je do spánku.

Stupeň II. - Magický výcvik ducha

V magickém výcviku ducha prvního stupně jsme se učili sledovat a ovládat své myšlenky. Nyní  půjdeme dále a naučíme se ovládat koncentrací myšlenek, abychom měli větší koncentrační schopnost a zesílili svou vůlí. Položte před sebe několik předmětů, jako případně nůž, tabatěrku, pudřenku, tužku, krabičku od zápalek apod. a hleďte upřeně několik okamžiků na některý z nich. Zapamatujte si dobře jeho tvar a barvu. Potom zavřete oči a pokuste se představit si tento předmět plasticky, jak ve skutečnosti vypadá. Zmizí-li Vaší představě, snažte se jej znovu vyvolat. Zpočátku se Vám tento experiment podaří jen na několik vteřin, ale při vytrvalém cvičení bude předmět zřetelnější. Od jednoho cvičení ke druhému bude zmizení a znovu vyvolání vzácnější. Počáteční neúspěchy ať Vás neodradí. Dostaví-li se únava, přejděte na jiný předmět. Zprvu necvičte déle jak deset minut. Postupně prodlužujte cvičební dobu až na půl hodiny.  Abyste mohli vyskytnuvší se koncentrační poruchy kontrolovat, sáhněte opět k perličkovému nebo uzlíčkovému růženci a posuňte pří odbočení vždy jednu perličku. Na konci cvičení pak přesně víte, kolikrát jste cvičení přerušili. Cvičení můžete považovat za zvládnuté, jste-li schopní udržet v představě jeden předmět bez přerušení pět minut. Nyní můžete přejít k tornu, abyste si uměli představovat předměty s otevřenýma očima. Musíte se v tom vycvičit tak dokonale, že budete před sebou vidět jednotlivé předměty tak plasticky, že by se daly téměř uchopit. Kromě představovaných předmětů nesmíte ze svého okolí nic vnímat. I zde sledujte poruchy cvičení pomocí růžence. Jste-li schopni udržet s otevřeným zrakem nejméně pět minut bez nejmenšího odbočení plastickou představu, jako by tato visela přímo ve vzduchu, je cvičení splněno.

Po vizuální koncentrační schopnosti následuje cvičení akustické. Při tomto cvičení si pro začátek musíte vypomoci s velkou dávkou obrazotvornosti. Nedá se doslova říci; představte se tikot hodin apod., u akustických koncentračních cvičení se nejedná o plastickou představu. Srozumitelněji se můžeme vyjádřit slovy: "myslete si", že slyšíte (případně na stěně) tikot hodin. Naslouchejte pouze jejich tikotu, aniž byste při tom viděli celé hodiny. Pochopitelně se Vám to z počátku podaří jen na několik vteřin, ale pří určité vytrvalosti zvládnete í toto cvičení uspokojivě. Pro kontrolní účely nechť Vám slouží, jako obvykle, růženec. Dále se snažte slyšet tikot kapesních nebo náramkových hodinek, potom vyzvánění zvonů v nejrůznějších zvukových stupnicích. Můžete si zvolit i jiné akustické koncentrační experimenty, jako údery na gong, na kovadlinu, udeření hromu, dopad kladiva, také různý šramot jako škrábání, srkání, šplíchání, ševel větru až k burácení vichřice. Později hudbu houslí, klavíru nebo jiných hudebních nástrojů. Důležitá je pouze akustická koncentrace bez připuštění obrazové představivosti. Vtírá-li se při akustické koncentraci současně nějaký obraz, musí být ihned zaplašen. Cvičení je zvládnuto, když jste schopni udržet každou akustickou představu bez jakéhokoliv přerušení nejméně pět minut.

Jako další cvičení je koncentrace pocitová. Vyvolejte si pocit chladu, tepla, horka, tíhy, lehkosti, dále hladu, žízně, únavy a cvičte každý z těchto pocitů tak dlouho, až se Vám podaří udržet jej bez obrazové a akustické představivosti nejméně pět minut. Načež můžete přikročit ke koncentraci pomocí čichu. Myslete si, že sajete vůni různých květin, jako růží, bezu, fialek a jiných, aniž byste připustili obrazovou představu oněch květin. Totéž se cvičí s vůněmi ostrými a méně lahodnými. I tuto koncentraci provádějte tak dlouho, až se Vám podaří vyvolat libovolně imaginárně každé aróma a podržet je alespoň pět minut.

Poslední koncentrace smyslů je koncentrace pomocí chuti. Aniž bychom nějaký pokrm nebo nápoj imaginárně viděli, soustředíme se pouze na jeho chuť. Nejdříve zvolte pocit sladkosti, kyselosti, hořkosti, načež přejděte podle vlastní volby k chutím různě kořeněným.

Podaří-li se žákovi pocítit jakoukoliv chuť a udržet jí alespoň pět minut, může cvičení považovat za zvládnuté.

Některý žák bude mít při té, jiný při oné smyslové koncentraci, větší nebo menší úspěch. To znamená, že mozková funkce onoho smyslu je buď zcela zanedbaná, nebo převážně zakrnělá nebo také nedostatečně vyvinutá. Většina učebních soustav předepisuje vývin jenom jednoho nebo dvou, nanejvýše tří smyslů. Koncentrační cvičení prováděná všemi pěti smysly sílí ducha i vůli a žá se naučí všechny smysly nejen kontrolovat, ale také vyvíjet a konec konců též dokonale ovládat. Mág musí mít všechny smysly dostatečně vyvinuty a musí je bezpodmínečně ovládat. Pro magický vývoj jsou tato cvičení velmi důležité a nesmí být proto opomenuta.

Stupeň II. - Magický výcvik duše

V prvním stupni magického výcviku duše se žák naučil provádět introspekcí. Veškeré dobré í špatné vlastností si na základě čtyř živlů poznamenal a rozdělil do tří skupin. Takto získal dvě duševní zrcadla. Jedno příznivé (bílé) a jedno nepříznivé (černé). V těchto dvou duševních zrcadlech se přesně zračí povaha jeho duše. Pomocí tohoto sestavení nyní zjistí, které živlové síly, dobré i špatné, v něm převládají a bude usilovat o to, aby dosáhl v působení živlů za každou cenu rovnováhy. Bez vyrovnání živlů v astrálním těle nebolí v duši není magický pokrok nebo vzestup myslitelný. Úkolem druhého stupně magického výcviku duše tudíž je získání duševní rovnováhy. Má-li nastávající mág silnou vůli, započne neprodleně s ovládáním všech nepěkných vlastností, případně vášní, které ho nejvíce ovlivňují.  Jsou tři možnosti, pomocí jichž může žák zvládnout všechny své chyby a vášně:

1) Systematickou autosugescí, (viz o ní zvláštní pojednání).

2) Transmutací neboli přetvořením vášní do opačných, tedy dobrých vlastností.

Toho můžeme dosáhnout rovněž autosugescí, ale i vhodným meditováním resp. ustavičným uvědomováním si příslušných dobrých vlastností.

3) Silnou vůlí a bdělostí.

To znamená, že žák nepřipustí, aby vášeň propukla a potře jí okamžitě v samém zárodku.

Tato metoda je ze všech nejobtížnější a je určena ponejvíce jen pro toho, kdo má dostatek silné vůle, kterou hodlá bojem s vášněmi jen ještě více upevnit.

Má-li žák mnoho času a chce-li ve svém vývoji jít rychle kupředu, může se chopit všech tří metod. Nejlépe je, když všechny metody jdou jedním směrem, jako např. vědomé dýchání, vědomé jedení, magie vody atd. Dobrý výsledek nenechá potom dlouho na sebe čekat. Účelem tohoto stupně je dosažení duševní živlové rovnováhy. Nastávající mág se proto musí vynasnažit zbavit se co nejdříve navždy všech vášní a chyb, které ho nejvíce brzdí v pokroku. Rozhodně nesmí započít s cvičeními dalšího stupně, pokud dokonale nezvládl všechna cvičení stupně druhého a pokud zejména ve vyrovnávání živlů nedosáhl rovněž pronikavého úspěchu. Zušlechťování duše musí žák sledovat po celý tento cyklus, ale jíž v tomto stupni musí zkrotit převládající špatné vlastnosti, které jsou největší překážkou jeho dalšímu magickému vývoji.

Stupeň II. - Magický výcvik těla

Cvičení uvedená v prvním stupni magického výcviku těla provádějte dále. Ta se musí stát denní zvyklostí, jako je např. omývání studenou vodou, tření ručníkem, tělocvik, gymnastika, magie vody, vědomé jedení atd.

Druhý stupeň magického výcviku těla přináší změnu v dechovém cvičení. V předešlém stupni se žák naučil vědomě dýchat a přáním, které se vzduchem přiváděl do plic (pomocí ákášického principu) naplňoval současně krevní dráhu. V této kapitole vysvětlím žákovi, jak má vědomě dýchat nejen plícemi, ale í póry.

Naše pokožka zastává dvě funkce a to vdechuje a vylučuje (vyměšuje). Můžeme proto pokládat pokožku za druhé plíce a druhé ledviny v těle. Nyní si každý snadno vysvětlí, proč kladu tak velký důraz na kartáčování těla, na důkladné otírání (tření) hrubým ručníkem, na omývání studenou vodou a na všechny ostatní pokyny, týkající se pěstění těla. Za prvé, aby plíce a ledviny měly snazší práci a za druhé, aby póry byly povzbuzeny k větší činnosti. Netřeba zvláště podotýkat, že pro celkový zdravotní stav má toto vše velký význam. Vědomé dýchání póry nás musí zajímat zejména z magického hlediska a věnujme proto této praxi plnou pozornost.

Usedněte pohodlně do křesla nebo se položte na pohovku (nebo postel) a uvolněte všechny svaly. Nyní si myslete, že nedýchají jenom Vaše plíce, ale že celé tělo saje do sebe vzduch. Buďte pevně přesvědčeni o tom, že současně s plícemi přijímá každý jednotlivý pór životní sílu, kterou tělo přejímá. Musíte si při tom připadat jako vyschlá houba, která, namočena do vody, hltavěji saje. Životní síla přechází takto z akášického principu a z Vašeho okolí do Vás. Zcela podle povahy cvičícího bude vnikání životní síly póry každý pociťovat jinak. Jestliže jste po několikerém opakování dosáhli určité praxe v tom, že dokážete dýchat plícemi a póry, to jest celým tělem současně, spojte oba dýchací způsoby pro vdechování určitého přání např. zdraví, úspěch, mír, zvládnutí vášní a pod. podle toho, co nejvíce potřebujete. Splnění Vaše ho přání (sestaveného v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu) musí kromě plic a krevní dráhy přijmout celé Vaše tělo.

Při dostatečné praxi můžete magicky ovlivňovati vydechování tím, že si při každém vydechnutí představíte, že vylučujete opak Vašeho přání, tedy slabost, neúspěch, neklid atd. Pakliže jste dokázali vdechovat a vydechovat plícemi a celým tělem současně, je cvičení splněno.

Jako další přichází na řadu ovládání těla. Klidně a pohodlně sedět je rovněž umění, které je třeba si osvojit. Posaďte se zpříma na židli. Z počátku je dovoleno se zády opírat, aby páteř zůstala vzpřímená. Nohy musíte držet u sebe, aby spolu s koleny tvořily pravý úhel. Kolena dávejte vždy k sobě. Sedíte volně, bez námahy svalů, obě ruce odpočívají na stehnech. Postavte před sebe budík, který nařídíte a necháte po pěti minutách zvonit. Nyní zavřete oči a sledujte pozorně celé své tělo. Nejdříve zpozorujete, že všechny svaly se stanou neklidné. S celou svojí silou se přinuťte k tomu, abyste seděli klidně a vytrvale. Jak toto cvičení se zdá být snadné, pro začátečníka je těžké. Jdou-li kolena stále od sebe, můžete je při prvních pokusech ovinout šňůrou nebo ručníkem.

Podaří-li se Vám bez jakékoliv nervozity, tedy nerušeně pět minut bez námahy sedět, prodlužte každé další cvičení o jednu minutu. Jestliže jste dokázali alespoň půl hodiny klidně, pohodlně a nerušeně sedět, cvičení jste absolvovali. Kdo dospěl až sem' pozná, že v žádné jiné tělesné pozici si nemůže tak odpočinout atak se zotavit jako v pozici právě popsané. Kdo by chtěl držení těla použít zároveň jako prostředku k určitému účelu, případně k upevnění vůle, může si dle vlastního úsudku zvolit sám různé jiné tělesné pozice, ovšem za předpokladu, že vydrží v této, mnou doporučované pozici, sedět zcela klidně a pohodlně celou hodinu. Indická nauka o józe uvádí v kapitole a ásánách (tělesné pozice) celou řadu pozic a dává naději, že jejich zvládnutím můžeme získat různé okultní síly. Nebudeme zatím o tom hovořit, zda můžeme těchto sil dosáhnout jenom držením těla (ásána). Pro magický vývoj potřebujeme každopádně zaujmout určitou pozici a shora uvedená je tou nejjednodušší. Slouží nejen k uklidnění těla a vypěstování vůle, ale chrání současně ducha a duši předtím, aby tělem nebyly při svých pracích rušeny. O tom se žák v dalších cvičeních ještě více poučí.

Žáci, kteří při úkolech prvního a druhého stupně zejména v mentálním a duševním školení rádi podléhají únavě a při koncentraci pravidelně usínají, učiní dobře, budou-li provádět cvičení v doporučené tělesné pozici. Snažte se cvičit i v praktickém životě ovládání těla. Pozorováním sama sebe naskytne se k tornu každému dosti příležitostí. Jste-li např. unaveni, přinuťte se ještě k nějaké práci nebo k menší procházce. Máte-li hlad, posečkejte s jídlem ještě půlhodiny. Máte-li žízeň, nepijte ihned, nýbrž až za nějakou chvíli. Kdo má ve zvyku při všem spěchat, ať si navykne jednat pomaleji a zase naopak, kdo je "budižkničemu", musí se cvičit v tom' aby pracoval rychleji. Je na žákovi samotném, aby se naučil ovládat své tělo a své nervy silou své vůle.

Tím byla cvičení druhého stupně úplně vyčerpána.

Děkuji Mistře.....