Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 
Magický stupeň IX
Magický stupeň IX

Souhrn všech cvičení IX. stupně

I. Magický výcvik ducha

Jasnozření v praxí prostřednictvím magnetického zrcadla:

  • zírání mimo čas a prostor
  • působení na dálku pomocí magického zrcadla
  • různé promítací práce magickým zrcadlem

II. Magický výcvik duše

  1.  Exteriorizace čili vědomé odpoutání astrálního těla od těla hmotného
  2. Impregnování astrálního těla se čtyřmi božskými vlastnostmi (Ctnostmi)

III. Magický výcvik těla

  • Léčení nemocných elektromagnetickým fluidem
  • Magické ovlivňování (nabíjení) talismanů, amuletů a drahokamů
  • Realizace přání elektromagnetickými volty v ákáše, tak zvané voltování

Magický stupeň IX

Magický výcvik ducha

V sedmém stupni, v kapitole: "Magický výcvik duše" hovořím o jasnozření. Toto téma rozebírám v devátém stupni ještě důkladněji. Veškeré návody, které jsou až dosud známy a které mají sloužit k dosažení této schopností, nepřinesou nikomu kýžený úspěch. I u nejvíce nadaných, mediálně založených osob se dostavují úspěchy jen kusé, které však brzy a úplně ustanou. Namísto toho se zpravidla přihlásí různé choroby, např. oslabení zraku, nervová slabost apod. Hlavní příčina onemocnění vězí v tom' že získaná jasnozřivost není výsledkem soustavného mentálního a astrálního vývinu, nýbrž že byla vyvolána násilím. Je tudíž jednostranná a následkem toho chorobná.

Praktické upotřebení veškerých nedokonalých návodů vede bezpodmínečně k ochrnutí některého živlového principu a následek toho je přecitlivělost toho nebo onoho smyslového orgánu. Tato přecitlivělost může vyvolat smyslové dojmy z astrálního nebo mentálního světa. Všechny tyto vjemy pak závisí na duchovním založení cvičící osoby, jsou důsledkem její zralosti a konečně bývají způsobeny i karmou.

Ochrnutí živlu dělíme na čtyři skupiny:

1) ochrnutí principu ohnivého

Do této skupiny zařadíme veškeré jasnozřivé experimenty, které doporučují: zírání do křišťálu, fixaci jednoho bodu, lesklé plochy (černého inkoustu, černé kávy, zrcadla atd.)

2) ochrnutí principu vzdušného

Do skupiny patří jasnosluchové experimenty, předepisující různá vykuřování, vdechování narkotických dýmů, plynů atd.

3) ochrnutí principu vodního

Ochrnutí tohoto principu vyvolají experimenty s narkotickými a alkalickými prostředky, kterými jsou např. opium, hašiš, soma, peyotl (meskalin), které zažíváním přechází do krve.

4) ochrnutí principu zemního

K tomu vedou veškeré praktiky, způsobující rozštěpení nebo vyšinutí vědomí. Jsou to např. tance různého druhu, naklánění přední části těla, kroužení hlavou, slabikování v nohou a pod. Rovněž náleží k této skupině veškeré nežádoucí a chorobné vize duševně chorých, všechny patologické případy vyvolané leknutím, vyčerpaností apod.

O rozmanitosti těchto a podobných cvičení, o jejich nebezpečích a nevýhodách bylo by mnoho co říci. Skutečnému mágovi však toto krátké pojednání zcela určitě postačí.

Je samozřejmé, že ochrnutí živlového principu podlamuje zdraví, zejména jsou-li takové a podobné experimenty prováděny delší dobu a staly se tudíž již zvykem, ale nejen to, brzdí i duchovní vývin. Všichni pochybovači se mohou na základě uvedených čtyř skupin o jsoucnosti vyšších sil samí přesvědčit. Kdo však neovládá sám sebe, tím méně živly, podlehne snadno svodům sil nižších, z jejichž područí se jen zřídka kdy dostane.

Pouze školený mág, jenž má pevnou vůli, ovládá živly a vyvíjí své astrální smysly vhodnými cviky předběžných stupňů, může si beztrestně dovolit dočasné ochrnutí nebo vypojení některého živlového principu, aniž by se musel obávat, že si uškodí na těle, duši a duchu. Pravý mág uvede vhodnými cviky tělo, duši a ducha opět do živlové rovnováhy. I jeho úspěchy v praktické jasnozřivostí jsou naprosto uspokojivé, neboť neexperimentuje, nýbrž pracuje vědomě se schopnostmi již získanými, které jsou průvodními jevy jeho duchovního vývoje.

Jasnozření v praxi pomocí magických zrcadel

Jsou dva druhy magických zrcadel a to: 1) optická zrcadla zhotovená buď z plochého nebo dutého skla, opatřená na jedné straně stříbrným amalgamem nebo černým lákem. U zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá. K optickým zrcadlům se čítají i křišťálové koule, dále plochá nebo dutá kovová zrcadla, na jejichž povrchu je nanesena barevná nebo černá tekutina. I hladina tiché vody může sloužit za optické zrcadlo. 

Dále jsou magická zrcadla opatřená fluidickými kondenzátory, které jsem již podrobně popsal.

Mág si musí býti vědom především toho, že úspěch zrcadlové magie nezaručuje magické zrcadlo, nýbrž astrální a mentální schopnosti, vyvinuté vhodnými cviky předběžných stupňů. Mág bude proto magické zrcadlo jakéhokoliv druhu považovat jen za pomůcku - za jakési nářadí. Tím ovšem není řečeno, že by mág bez magického zrcadla nemohl vůbec pracovat. Jelikož magické zrcadlo poskytuje mnoho možností upotřebení, mág po této pomůcce jistě vždy rád sáhne.

Mág, který tuto učební soustavu probral prakticky, se neposadí před magické zrcadlo, aby pouhou fixací tohoto unavil zrakové nervy. Mág pracuje jinak, tj. prakticky. Dříve než popíši jednotlivé praktiky, uvedu několik příkladů, kdy magické zrcadlo koná dobré služby:

1) u všech imaginačních prací, vyžadujících optické cviky

2) všude tam, kde jde o nabíjení silami, fluidy atd.

3) jako průchodní brána ke všem žádoucím úrovním (sférám)

4) jako spojovací prostředek se živými a zesnulými osobami

5) jako pomůcka k navázání styků s různými silami, bytostmi, inteligencemi atd.

6) jako ozařovač při impregnování místnosti, léčení nemocných atd.

7) jako ovlivňovací prostředek sebe sama nebo jiných osob

8) jako magický vysílač a přijímač

9) jako prostředek k zadržování škodlivých a nežádoucích vlivů

10) jako promítací přístroj veškerých žádoucích sil, bytostí, obrazů atd.

11) jako dalekohled

12) jako pomůcka k prozkoumání minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Jelikož je magické zrcadlo univerzálním prostředkem, není možno vyjmenovat zde všechny možnosti. Avšak intuitivní mág přijde na základě těchto dvanácti příkladů sám na další praktiky s magickými zrcadly.

Ve vzdálenosti asi 1 - 2 m se před svým magickým zrcadlem posaďte do ásany (koncentrační pozice). Toto cvičení nevyžaduje zvláštní osvětlení. Imaginační cviky provádějte tím, že si zpočátku postupně představujte předměty, které otevřeným zrakem musíte vidět tak zřetelně, jako by zde byly skutečné. Jelikož jste se pomocí předcházejících cvičení stali již Mistry imaginace, nepřijde Vám toto předběžné cvičení nijak zatěžko. Představu předmětů udržte vždy po dobu několika minut, načež je imaginačně opět zrušte. Kdyby se Vám proti očekávání imaginace přec jen nedařila, provádějte nejdříve imaginační cviky s barvami a potom teprve přejděte k imaginací s předměty.

Optická imaginační schopnost je, jak jsem jíž podotkl, obdobná ohnivému principu, takže mágové, kteří ovládají dokonale živel ohně, budou mít í v zrcadlové magii nejlepší úspěchy. Po představě s předměty přejděte k imaginaci různých zvířat, dále lidí, při čemž si zpočátku představujte výrazy tváří u známých, později u neznámých osob a různých lidských ras. Imaginační cvičení prodlužte konečně na celou postavu. Daří-li se Vám toto cvičení a můžete-li si představit osobu, ať známou či neznámou, mužskou nebo ženskou na povrchu zrcadla, přejděte k představě domů, krajin, míst apod., abyste i v tom získali náležitou schopnost. Teprve takto jste magicky připraveni k provádění pravé zrcadlové magie.

Tyto přípravné cviky jsou velmi důležité, neboť mentální, astrální a hmotné oko musí imaginací teprve uvyknout tomu, aby pojalo velikosti obrazů a jejich zřetelnost. Jinak bychom viděli vše jen zkresleně. Při provádění těchto cviků nesmíte připustit, aby se Vám v zrcadle objevovaly samočinně různé jiné obrazy, což se stává ponejvíce osobám mediálně založeným. Odmítejte proto důrazně všechny nežádoucí jevy i tehdy, kdyby byly sebekrásnější a lákavé. Vše, co se Vám objeví nečekaně, jsou pouhé halucinace, myšlenkové reflexy prýštící z podvědomí, které se rády vynořují za tím účelem, aby mága klamaly a brzdily v jeho úsilí a poctivé práci. Při tomto předběžném cvičení shledáte, že se Vám imaginárně pracuje tím lépe, čím větší je magické zrcadlo.

Nabíjení magického zrcadla

Další úlohou mága je seznámit se s nabíjením magických zrcadel. Musí dokázat upoutat (nakupit) pomocí imaginace na každý zrcadlový povrch sám ze sebe nebo přímo z univerza žádanou sílu, kterou opět imaginárně rozpustí do původního zdroje. Nabíjení magických zrcadel může provádět následovně:

1) postupně všemi čtyřmi živly

2) akášou

3) světlem

4) elektrickým fluidem

5) magnetickým fluidem

Dosáhl-li mág těmito cviky v nabíjení zrcadla určité zručnosti, je dostatečně schopen provádět s magickými zrcadly další experimenty. V dalším uvádím několik příkladů současně s návody.

MAGICKÉ ZRCADLO

Jako průchodní brána ke všem žádoucím úrovním (sférám)

Pří tomto experimentu se postarejte o to, aby Vás okolí nerušilo. Posaďte se pohodlně před magické zrcadlo a naplňte jeho povrch ákášickým živlem, který vsajete z univerza do svého těla plícemi a póry. Nabíjení zrcadla osobní (vlastní) ákášu provedete buď skrze ruce nebo přímo ze solar-plexu. Nyní na své tělo zapomeňte a považujte se pouze za ducha, který může přijmout jakýkoliv tvar a jakoukoliv podobu. Myslete si, že se Váš duch zmenšil natolik, aby mohl zrcadlem projít. Jakmile pomocí imaginace projdete zrcadlem, octnete se okamžitě na astrální úrovni. Svým plným vědomím se na ní zdržte, několikrát se poohlédněte, aniž byste pozbyli vědomí nebo dokonce usnuli. Potom se zrcadlem opět vraťte a spojte se se svým tělem. Pří počátečních cvičeních Vás na astrální pláni obklopí pouze tma. Při častém opakování tohoto pokusu spatříte světlo. Pocit svobody, nevázanosti, volnosti Vás uchvátí. Nacházíte se na astrální úrovni, které se obvykle říká "onen svět".

Vytrváte-li v onom cvičení, setkáte se na astrální pláni se zesnulými a jinými bytostmi tuto pláň obývajícími, a projevíte-li přání vidět určitou zemřelou bytost, v témže okamžiku s ní budete ve styku. Časem se seznámíte se všemi platnými zákony astrálního světa a poznáte i místo, které po odložení hmotné schránky sami zaujmete. Obavy ze smrti tím z Vás jednou provždy vymizí. Soustředíte-li se z astrální pláně na některou vyšší sféru, pocítíte brzy jemnější kmity, pocit zvláštní lehkosti (éteričnosti) Vás uchvátí a budete uzpůsobení vstoupit do styku s bytostmi vyšších sfér. Získáte tím poznání a zkušenosti, jaké Vám žádný smrtelník nemůže dát. Do svého fyzického těla se vrátíte obohaceni duchovními kmity vyššího stupně, které není možno popsat. Na ovládání živlů a na vlastní mentální a astrální čistotě (zušlechtěné povaze) záleží, které duchovní sféry můžete navštěvovat. V získání poznatků Vám nejsou kladeny meze.

Jestliže Vám astrální úroveň poskytla dosti zkušeností, můžete stejným způsobem navázat styky i s vysokými světelnými bytostmi. V kladném případě nenabijete zrcadlo ákášu, nýbrž koncentrovaným, slunci se podobajícím světlem. Je nabíledni, že dle uvedených návodů můžete pomocí zrcadla vyhledat a navštívit i nižší úrovně jako např. říší živlů a jejich obyvatele. Magické zrcadlo nabijte vždy tím živlem, jehož říši hodláte navštívit a při prostoupení zrcadlem vezmete na sebe vždy tvar té nebo oné úrovně. Tak např. při návštěvě říše trpaslíků naplníte nejen magické zrcadlo živlem země, ale i svého ducha proměníte imaginárně v trpaslíka a naplníte se celý jeho životem. Totéž platí o bytostech živlu vzduchu o tzv. vílách, o vodních bytostech, rusalkách nebo undinách a ohnivých bytostech, salamandrech. Zkušenosti, které v těchto říších a s jejich obyvateli získáte, jsou tak cenné, že by se jimi daly naplnit celé svazky. Jak je možno přimět živelní duchy k sestoupení na naši pozemskou pláň a k tomu, aby vykonali různé služby, popisují zřetelně v druhé tarotové kartě nazvané "Praxe magické evokace".

MAGICKÉ ZRCADLO

jako spojovací prostředek se živými a zesnulými osobami.

Přejete-li si pomocí magického zrcadla ovlivnit přítele, známého nebo jinou osobu, chcete-lijí např. udělit rozkaz, aby Vám napsala nebo Vás navštívila, budete si počínat takto:

Povrch magického zrcadla nabijete ákášu a meditujete, že všude tj. mezi Vámi, zrcadlem a Vaším přítelem je ákáša, že tudíž není času ani prostoru. Tento pocit meditativně udržte a přejte si vidět ihned v zrcadle svého přítele. V následujícím okamžiku spatříte jako v panoramatu žádoucí osobu, uvidíte čím se právě zabývá a co ji bezprostředně obklopuje. Současně budete mít pocit, jako byste vedle žádoucí osoby sami stály. Je-li Vám okolí známé, můžete se pak ihned mentálním putováním přesvědčit o pravdivosti toho, co jste v zrcadle spatřili. U mága, jenž správně cvičil a své astrální smysly školil, budou zkušenosti jeho práce s magickým zrcadlem souhlasit s výsledkem mentálního putování a budou proto odpovídat skutečnosti. Není-li tomu tak, musí mág experiment tak dlouho opakovat, až bude mít vnitřní jistotu, že viděné souhlasí se skutečností, což se dá různou osobní kontrolou snadno zjistit.

Vidíte-li např., že dotyčná osoba spí, přitáhněte pomocí imaginace jejího ducha, tj. mentální tělo do svého zrcadla a zhmotněte ho svou vůlí natolik, jako by osoba stála před Vámi tělesně. Když se Vám to podařilo, udělte ji svůj rozkaz. Při tom vždy dbejte, stejně jako u autosugesce, přítomné doby a rozkazovacího způsobu, protože jinak by se mohlo podvědomí dotyčné osoby  vzepřít. Pravý mág se však nikdy nesníží k tomu, aby dával rozkazy škodlivé a ničící, neboť dobře ví, že ákášický princip by se mu za to těžce mstil.

Zrcadlovou magií je také možno navázat astrální styky s druhým mágem, který je na témže vývojovém stupni. Vše, co jeden z mágů do zrcadla pronese, druhý uslyší, byť by vzdálenost mezi oběma mágy byla sebevětší. Někdy je přenos slyšet tak hlasitě, že by třeba i třetí právě přítomná osoba, magicky neškolená, ale senzitivní, na dálku pronesená slova zřetelně uslyšela.

Stejným způsobem je možno volat zesnulé osoby, aby se v zrcadle objevily. Soustřeďte se pouze do ákáši, dotyčnou zesnulou bytost si představte nebo intenzivně myslete, aby se tato objevila. Voláte-li ze zemřelých někoho známého, soustřeďte se na nějakou okolnost v době, kdy dotyčná osoba žila, zavolejte pak její jméno do ákáši a vyčkejte, netrvajíce v meditaci, objevení zesnulé bytosti. Za krátkou chvíli se v zrcadle objeví, načež můžete vyslovit svá přání. Z počátku se bude styk s bytostí podobat hlasitému pronášení myšlenek, avšak později bude mág schopen se zesnulou bytostí normálně hovořit. Mág také může zesnulou bytost nechat ze zrcadla vystoupit, načež jí živlem země natolik zhmotní, že bude viditelná i oku neškolené osoby.

Je věcí každého jednotlivce, jak hluboko do všeho vnikne a jak důkladně a důsledně si bude při práci počínat. I jiné bytosti je možno přivolat a zhmotnit, avšak o tom všem podrobněji v mém druhém popisu, ježto je při tom třeba dbát určitých pravidel.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako pomůcka k navázání styků a různými silami, bytostmi, inteligencemi atd.

Tuto metodu podrobně popisují ve druhém popisu "Praxe magické evokace". Pro zajímavost se zde zmiňuji jen o následujícím: Nabije-li mág své zrcadlo ákášu a učiní-li na jeho povrchu imaginativně živlem dotyčné bytosti tahy jejího znaku a vysloví-li jméno oné bytosti, může s ní navázat styky. Na základě tohoto kontaktu může pak mág od oné bytosti obdržet vše, co je schopna podle svých zvláštností poskytnout. Totéž platí ovšem i pro veškeré ostatní bytosti a síly.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako ovlivňovací prostředek sebe sama nebo jiných osob

Pro tento účel se hodí každé magické zrcadlo, ale zejména zrcadla opatřené fluidickým kondenzátorem. V tomto směru je tolik možností upotřebení, že není možno je všechny vyjmenovat. V dalším uvádím jen několik příkladů.

Z univerzálního moře světla vsajte pomocí imaginace nebo vdechováním skrze plíce a póry tolik světla do svého těla, až máte pocit, že se podobáte žhavě bílému slunci. Světlo impregnujte určitým přáním např. že Vám jeho záře propůjčuje intuici, inspiraci nebo jinou žádoucí schopnost, nebo že Vám dává poznat pravdu. Skrze své ruce nechte světlo imaginárně proudit na povrch zrcadla, kde ho shromáždíte, takže i poslední paprsek z Vašeho těla přejde na zrcadlo. Z nakupeného světla utvořte bílou lesknoucí, slunci se podobající kouli, která vydává přemíru intenzivních paprsků. Tento způsob nabíjení opakujte několikrát bezprostředně za sebou, až jste si jisti, že je zrcadlo dostatečně nabito a že jeho paprsky silně pronikají Vaším tělem, duší a duchem a vyvolají ve Vás žádoucí vliv. Silou své vůle a pevným přesvědčením upoutejte pomocí imaginace toto světlo na povrch zrcadla, kde je podle svého přání necháte libovolně dlouho, načež je opět rozpusťte. O účinku a vlivu světla musíte být tak přesvědčeni, že ani stín pochybnosti ve Vás nevznikne. Právě ono skálopevné přesvědčení je to, které propůjčuje světelným paprskům nesmírnou dynamidu, jež vyvolává téměř fyzické účinky. Sám jsem před léty tímto způsobem ovlivnil magické duté zrcadlo tak silně, že se rozletělo na tisíce střepů a střípků, takže jsem si pro tento účel musel pořídit zrcadlo z dubového dřeva.

Nyní se posaďte před zrcadlo a meditujte o svém přání nebo o pravdě, kterou si přejete vědět, nebo o problému, jehož rozluštění Vás čeká. Když pak po svém meditování do sebe zavedete ákášický princip nebo se uvedete do transu, dosáhnete velmi brzy svého cíle. Každopádně Vás tato práce příjemně překvapí a pří svých dalších meditacích tyto praktiky nevynecháte. Ponecháte-li magické zrcadlo nabité, musíte je před zraky jiných osob ochránit. Nejlépe učiníte, když je zabalíte do pravého hedvábí, protože hedvábí je, jak známo, spolehlivým izolačním prostředkem. Paprsky zrcadla můžete také nechat dopadat na své lůžko (postel), aby pro dosažení žádaného ovlivňovaly podvědomí i po dobu Vašeho spánku. Vaše autosugesce zesílí účinek a vedou k rychlejšímu úspěchu. Je samozřejmé, že tímto způsobem nezískáte pouze poznatky a neprobudíte v sobě jen dřímající schopnosti, jejichž vývin urychlíte, ale ovlivníte vytčeným směrem i duši a ducha. Jakmile tento vliv zrcadla již nepotřebujete nebo vyžaduje-li jiná práce něco jiného např. ovlivnění ákášu nebo živlovým zářením, magnetickým nebo elektrickým fluidem, zrušíte imaginací první ovlivnění opačným způsobem respektive rozpustíte světlo do univerza. I jiné osoby můžete ozářit nebo ovlivnit, jenomže potřebné nabíjení nevedete vlastním tělem, nýbrž imaginárně přímo z univerza na povrch zrcadla. Tímto způsobem je možno provádět různé experimenty, jako např. hypnózu, mediální styk, magnetický spánek a pod. Pro intuitivního mága je toto vše samozřejmostí a vlastní praxi dle toho usměrňuje.

MAGICKÉ ZRCALO

jako ozařovač k impregnováni místností, léčení nemocných atd.

Podobnou praktikou je impregnování místností pomocí magického zrcadla, které nabijete fluidem odpovídajícím Vašemu přání, jako např. světlem, biomagnetizmem, ákášu a pod. Toto fluidum stáhněte pomocí imaginace přímo z univerza natolik, aby se záření rozprostíralo po celé místnosti, kterou hodláte impregnovat. Již pří hromadění termínujte účinek. Takto můžete, je-li toho třeba, ozařovat po celé dny, případně i měsíce místnost, v níž se zdržujete tím, čeho si nejvíce přejete, např. úspěchem, zdravím, inspirací, mírem a pod. Nabíjení můžete také zesílit, když jeho dynamidu častějším opakováním zhustíte. Samozřejmě je možno léčit tímto způsobem a vyléčit různé choroby, je-li zrcadlo dostatečně nabito. Můžete před zrcadlo posadit i nemocné osoby, kterým již po uplynutí několika minut bude mnohem lépe.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako vysílač a přijímač

I pro tyto účely je možno zrcadlo výhodně použít a to při experimentech, týkajících se oživení obrazů nebo zvukového přenosu. V tomtéž smyslu jako má rozhlasová stanice vysílače a přijímače, můžeme i my využít svého magického zrcadla. V dalším uvádím v krátkosti dvě praktiky, které dokáže provést bez námahy každý mág, jenž se řídil všemi dosavadními pokyny.

První z těchto praktik popisuje vzájemné oživení obrazů nebo myšlenek mezi dvěma stejnoměrně školenými mágy. Na vzdálenosti nezáleží, může to být vzdálenost právě tak l0ti nebo 1000 kilometrová. Dorozumívací možnost je několikerá a to prostřednictvím myšlenek, obrazů, dopisů, slov a pocitů. Praxe je jedna a táž, při níž se pracuje jedním a tímtéž principem, jímž je ákáša. Následuje popis zrcadla jako vysílače, aniž by ovlivněná osoba tušila, že bylo vysíláno.

Bude dobře, když si mág osvojí nejdříve určitou praxi s partnerem, jenž je na témže vývojovém stupni nebo který alespoň ákášický princip velmi dobře ovládá. Stanovte se svým partnerem přesnou vysílací a přijímací dobu. Obojí se může dít současně. Nejdříve o praxi vysílatele. Ten především nabije zrcadlo ákášu a uvede se pomocí ákášického principu do transu. Pojem o času a prostoru mezi sebou a přijímatelem imaginárně vypojí, takže má pocit, že stojí u svého přítele. Tento pocit se později dostaví zcela automaticky, což známe již ze zkušeností a z dřívějších experimentů. Nejdříve se pokuste přenést zcela jednoduché tvary, jako např. trojhran nebo kruh s přáním, aby přijímatel tento tvar uviděl ve svém zrcadle. Přijímatel nabije rovněž své zrcadlo před přijímáním ákášu, uvede se též do transu ákášickým principem a naladí se na to, že v zrcadle zřetelně pozná, co vysílací partner vyšle. Jsou-li oba partneři stejnoměrně školeni, postřehne pak přijímatel bezpečně obraz, který byl vysílatelem do zrcadla projektován. Po uplynutí stanovené doby přenosu a postřehu si vymění oba partneři úlohu, takže vysílatel se stane přijímatelem a opakuje telepatický experiment v obráceném pořadí.

Je vždy dobře, když se mág školí rovnoměrně, jak ve vysílání, tak v postřehu. Počátečními neúspěchy se nenechte odradit a cvičte pilně dál. Po několika pokusech se úspěch zcela určitě dostaví.

Daří-li se Vám příjem jednoduchých obrazů, zesilte cvičení tím, že volíte obrazy složitější, později obrazy žijících osob, obrazy míst a krajin, podobně, jak jste si počínali pří prvních přípravných cvičeních, týkajících se imaginace v zrcadle. Po dostatečné praxi se pokuste o to, přenášet myšlenky bez imaginace, tedy myšlenky zachycené pouze intelektem. Jestliže jste získali ve vysílání i příjmu dostatek zkušeností, pokuste se pomocí imaginace napsat do zrcadla krátká slova, která příjemce uvidí a přečte ve svém zrcadle. Slova vystřídají věty a konečně dokážete přenášet písemně z jednoho zrcadla na druhé í celá poselství. Po dosažení optické schopností přenosu vynasnažte se získat též možnost akustického přenášení tím, že jako vysílající pronesete do zrcadla zpočátku jedno nebo dvě slova s přáním, aby byla příjemcem vyslyšena. Příjemce se uvede pro stanovenou dobu do transu a vyčká sluchového poselství. To mu bude nejdříve připadat jako hlasité myšlení, avšak od jednoho cvičení ke druhému bude slyšet vždy zřetelněji, dokonce tak zřetelně, jako by šlo o telefonní hovor. Po mnoha vytrvalých pokusech a cvičeních bude akustický příjem tak jasný, jako by pronášená slova byla mluvena přímo do ucha.

Jste-li dostatečně obeznámeni s přenosem krátkých slov, přejděte k vysílání a k poslechu kratších vět, až opět vytrvalým cvičením dospějete i k přenášení dlouhých zpráv. Zasvěcenci v Orientu se tímto způsobem vzájemně dorozumívají a nazývají tuto schopnost "Poselství vzduchem", což je nutno brát symbolicky, neboť ve skutečnosti při tom hraje největší úlohu ákášický princip. Je samozřejmé, že vysílatel a příjemce si mohou tímtéž způsobem vyměňovat navzájem i pocity nejrůznějšího druhu.

Ovládá-li mág schopnost na rovnocenné partnery vysílat a od nich přijímat, může zachycovat a odposlouchat hovory a sledovat obrazné přenosy i jiných mágů, podobně, jako je tomu u radiopřijímačů. Jako v rozhlase rádiem tak i v magické terminologii se tomu říká "poslech na černo".

V dalším popisuji magické zrcadlo jako vysílače sloužícího k přenášení myšlenek, slov a obrazů na osoby magicky neškolené, které nemají nejmenší potuchy o tom, že se tímto způsobem vysílá a že mohou býti případně ovlivňovány.

V takovém případě upoutá mág do svého ákášu nabitého zrcadla své předsevzetí rozkazem, aby na určitou dobu bylo to neb ono přeneseno. Zavede-li mezi sebe a onu nepřipravenou osobu ákášický princip, přijme toto poselství podle své schopnosti. Při ještě nedostačující praxi se poselství zpočátku projeví tím, že ovlivněnou osobu přepadne ve stanovenou chvíli jakýsi neklid a že na vysílatele (v našem případě na mága) bude intenzivně myslet. Později bude přijímací osoba považovat poselství jako vlastní myšlenku, ježto není schopna rozpoznat, zdali bylo vysláno nebo zdali prýští z jejího vlastního nitra. Záleží-li mágovi na tom a zaměří-li se případně hlavně na tento druh vysílání, může dotyčné osobě vštípit, že myšlenky přichází od něho. Dříve nebo později se tato praktika nemine účinkem.

Mág může pomocí zrcadla vysílat také tím způsobem, že účinek se dostaví postupně nebo tehdy, když je příjemce náležitě uzpůsoben. Nejvhodnější doba je obvykle tehdy, když příjemce není rušen vnějšími vlivy a může vysílané zachytit buď před spaním nebo ráno ihned po probuzení. V takových případech koncentruje mág do zrcadla myšlenku, přání, zprávu s rozkazem, že to, co hodlá dotyčné osobě sdělit, přijme ta teprve tehdy, jakmile nadejde pro ni vhodná chvíle poslechu. Pokud nebyla zpráva přijata, působí dále a zůstane na povrchu zrcadla. Byla-li však odeslána, splnilo zrcadlo svůj úkol a přijala-li ovlivněná osoba vyslanou myšlenku nebo zprávu, stane se povrch zrcadla opět čistý. Mág se věnuje svým dalším povinnostem, aniž by se více staral o svou vysílačku a zrcadlo působí automaticky tak dlouho, až byla myšlenka nebo zpráva skutečně přijata.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako ozařovač při impregnování místností, léčení nemocných a pod.

I pro tento účel se dá magického zrcadla použít. V rukou zručného mága se může stát výborným prostředkem jeho vlastního vývinu. Praxe impregnování místností je tato:

Pracujete-li v místnosti, kterou si přejete ovlivnit pomocí magického zrcadla výhradně pro vlastní účely, provedete nabíjení skrze vlastní tělo. Při nabíjení zrcadla pro jiné osoby stáhnete síly přímo z univerza, aniž byste tyto nechali dříve projít vlastním tělem. .

Tedy z univerza stáhnete buď přímo nebo skrze své tělo množství světla, které nakupené upoutáte pomocí imaginace na povrch magického zrcadla. Hromadění opakujte tak dlouho, až nakupené světlo přijme tvar koule nebo kotouče, vydávající v celé místnosti lesknoucí se bílé světlo, podobající se světlu silné lampy. Intenzivním opakováním cvičení nejen že vyzařované světlo imaginárně vidíte, ale přímo pociťujete, jak prostupuje Vaše tělo v podobě rentgenových paprsků. Přesvědčením a vírou vložte do světla přání a myslete, že se světlo stává od hodiny k hodině, ode dne ke dni automaticky silnější a že síla záření působí stále pronikavěji a dynamičtěji. Účinek termínujte - jak bylo řečeno v kapitole o biomagnetismu - a působení zářivé síly určete buď dočasné nebo trvalé. Do spoutaného světla tj. do svého imaginárního slunce vložte úlohu nebo přání, které má zářivá síla vykonat (splnit) např. přivodit úspěch, mír, zdraví, zvýšit inspiraci, intuici, zcela podle toho, co nejvíce potřebujete. Potom umístěte zrcadlo ve svém pokoji jako světlomet, abyste byli stále pod vlivem jeho vyzařování. O zrcadlo se nemusíte více starat, neboť pracuje jako ozařovač automaticky dále a ovlivňuje Vás i jiné osoby žádaným směrem. Tuto metodu podržíte zajisté při veškerých svých pracích, cvičeních, bádáních a meditacích.

Bylo-li zrcadlo nejen pro Vás, ale i pro jiné osoby magicky ovlivněno např. za účelem léčení nemocných, tedy pro úplné uzdravení, poznáte, že pod vlivem zářivé síly zrcadla dokážete vykonat mnohem více práce, aniž byste byli unaveni, a vstoupí-li do Vaší místnosti nemocná osoba, pocítí okamžitou úlevu bolesti, obzvláště, přijde-li pod přímý dopad zářivých paprsků. Síla účinnosti závisí na intenzitě, s jakou bylo zrcadlo nabito. Příznivé záření neplatí jen pro jedinou osobu, nýbrž pro tolik osob, kolik se jich do místností vejde. Pro magnetizéry z povolání nebo pro osoby, zabývající se léčením nemocných nebo ovlivňováním osob, bude tato metoda znamenitou pomůckou.

Je možno impregnovat nebo ozařovat nejen jednu jedinou místnost, nýbrž zářivou sílu můžete pomocí imaginace přenést do největší vzdálenosti na jednu nebo více osob. Pouze imaginaci účelně pozměníte. Netřeba zdůrazňovat, že se magické zrcadlo jako ozařovač stává v rukou mága velmi cennou pomůckou, poskytující různé možnosti upotřebení. Mág svého magického zrcadla jistě nikdy nezneužije a nezneuctí tím, že by jím rozséval špatné vlivy.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako prostředek k zadržování škodlivých a nežádoucích vlivů

I pro tento účel koná magické zrcadlo dobré služby. Pouze impregnace vyzařovací síly magického zrcadla je poněkud jiná a impregnace místnosti nebo místa, zkrátka toho, co má být chráněno, se naplní zářivou silou světla tak, aby světelné paprsky zadržovaly jakékoliv nepříznivé vlivy nebo je vracely zpět k výchozímu bodu. Tam, kde jde o nepříznivé vlivy, musíte pracovat s impregnací světla. Jedná-li se o to, chránit místnost před jakýmikoliv vlivy, ať dobrými čí nepříznivými, naplníte impregnaci zrcadla respektive místnosti ákášu, do níž vložíte imaginárně vlastnost nedotknutelnost a neprostupnost. Práce s ákášickým principem nedovolují jeho hromadění, což bylo již několikrát podotknuto, avšak impregnaci přání je kvůli dynamizaci účinku možno pomocí imaginace častěji opakovat.

Mág má na vůli pořídit si pro různé účely několik magických zrcadel. Pracuje-li však s dálkovým poslechem a přenosem, nesmí samozřejmě svoji pracovní místnost izolovat ákášu, protože by mu tento princip znemožnil jakékoliv působení na dálku. Podrobnosti, týkající se zadržování škodlivých vlivů, dále izolování určitého místa pomocí magického zrcadla za účelem různých magických prací atd. uvádím ve druhé tarotové kartě "Praxe magické evokace".

Kromě této možnosti upotřebit magického zrcadla jako prostředku k zadržování nežádoucích vlivů, má mág ještě další výhody v tom, že může veškerá známá fluida (magnetické, elektrické nebo elektromagnetické) upotřebit ve spojitosti se zrcadlovou magií a účelně s nimi pracovat. Jakých sil je pro ten či onen případ třeba, zdali magnetického či elektrického fluida nebo živlů, závisí na práci a na účinnosti jeho přání.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako promítací přístroj veškerých sil, bytostí, obrazů atd.

Magické zrcadlo můžete také upotřebit ke zhmotnění veškerých sil mentální a astrální úpravně, takže budou viditelné i magicky neškoleným osobám. Nejde přitom jen o pouhou domněnku nebo sugesci, neboť myšlenky, elementáry, bytosti všech úrovní, živlové bytosti atd. se dají na základě zde uvedených praktik v zrcadle natolik zhmotnit, že mohou být i fotografovány. Následuje praktický návod.

Naplňte povrch zrcadla zhmotnělým živlem země. Tento živel nenechte projít vlastním tělem, protože byste tím vyvolali poruchy na zdraví (určitá ochromení atd.), nýbrž nahromaďte ho pomocí imaginace přímo z univerza. Čím větší bude nakupení zemního živlu, tím hmotnější a viditelnější bude to, co hodláte promítnout. Je proto třeba nakupení živlu víckrát opakovat. Přejete-li si zhmotnit nějakou představu, nějaký obraz nebo elementál natolik, aby se stal dobře viditelným i druhé, magicky neškolené osobě, musíte si počínat takto:

Zaveďte pomocí imaginace ákášický princip buď pouze do hlavy dotyčné osoby nebo chcete-li do celého těla a určete současně, aby tento princip v ní účinkoval po celou dobu experimentu. Jde-li to, učinit nějakou představu (smyšlenku) viditelnou, umístěte ji svou imaginací dokonale, zřetelně a jasně na povrch zrcadla, jako by tam byla skutečně a stále ji udržujte. Pohlédne-li pak osoba, kterou jste ákášickým principem ovlivnili, na zrcadlo, uvidí na něm onu představu jako ve filmu. Stejným způsobem si můžete počínat s elementálem, elementárem nebo stínem, který jste sami utvořili (zplodili). Voláte-li však bytost z astrální nebo jiné úrovně, musíte dříve prostor kolem svého zrcadla, v němž se má bytost projevit, naplnit ákášickým principem. Lépe je samozřejmě naplnit ákášu celou místnost. Těchto příprav není třeba, máte-li ještě jedno magické zrcadlo, jemuž určíte úlohu impregnovat ákášickým principem celou místnost. Je-li vše dokonale připraveno' uveďte se do transu tím, že do sebe zavedete ákášický princip a v tomto stavu volejte žádanou bytost, obývající astrální nebo jinou úroveň. Dokud neovládáte praktiky zaklínací magie, které popisuji podrobně ve druhém popisu, spokojte se s tím, že pomocí imaginace voláte zesnulé a jiné bytosti z astrální úrovně.

Na zrcadle se nacházející nakupený živel země zhmotní obrazy nebo bytosti natolik, že je uvidí a uslyší neškolená osoba. Viděné a slyšené není potom žádnou halucinací a mág může obraz (zjev) živlem země zhmotnělý zachytit i fotograficky. Musí však mít na zřeteli, že obrazy takto zhuštěné mají mnohem vyšší vibraci než normální nám známé světlo. Tuto vyšší vibraci není samozřejmě možno fotograficky zachytit. Proto vyžadují takové snímky co možná nejkratší expoziční dobu. U dobrých fotopřístrojů volte jednu setinu vteřiny. Jsou však jíž speciální fotopřístroje, které mají expoziční dobu dvě setiny vteřiny. Takové přístroje se hodí nejlépe, usnadní práci a obrazy jsou konkrétní.

Při pořizování těchto snímků nehraje úlohu, zdali je den či noc. Kdo by však chtěl mít zároveň ofotografováno zrcadlo a jeho pozadí, musí snímek pořizovat při vhodném osvětlení. Jinak se v zrcadle objeví pouze zhmotnělý obraz. Zkušenosti ukázaly, že je u těchto snímků lépe volit desky nežli filmy. Jelikož je kmitočet dotyčného obrazu mnohem vyšší než kmitočet světla, vyžadují tyto snímky zvláštní barevné filtry. Vyžadují tedy fotografické snímky mentální úrovně, jako jsou smyšlené (představované) obrazy, elementáry, elementály, stíny a všechny ostatní jevy modrý filtr. Veškeré bytosti, z astrálu, zesnulí atd. musí mít fialové filtry. Bytosti jedno živelné (živlové bytosti) vyžadují filtr barvy rubínové. Pro fotografické snímky přírodních jevů, vyvolané na základě přírodní magie přírodními silami nutno použít žlutý filtr. Barvy filtrů jsou, jak vidno, obdobné dotyčným úrovním.

Kromě obrazů a bytostí může mág nechat skrze magické zrcadlo nahlédnout i neškoleného do jeho (případně i někoho jiného) minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako dalekohled

Ve svém magickém zrcadle můžete pozorovat a sledovat též události, které se u známých i neznámých odehrávají i v té největší vzdálenosti. Zrcadlo naplňte jako obvykle ákášickým principem. Klidně a pohodlně vytrvejte ve své pozici, uveďte se do transu pomocí ákášického principu a zaměřte se v tomto stavu na osobu, kterou hodláte pozorovat. Při tom si myslete, že zrcadlo je veliký dalekohled, skrze který i na největší dálku vše dobře vidíte. V témže okamžiku uvidíte dotyčnou osobu a její okolí jako ve filmu. Z počátku budou obrazy možná poněkud nejasné, ale častějším opakováním experimentu vyvstanou před Vámi tak zřetelně a čistě a pocit, že žádaná osoba se nachází ve Vaší bezprostřední blízkosti, bude tak přesvědčivý, že se budete domnívat že stojíte skutečně přímo vedle ní, i kdyby šlo v tomto případě o vzdálenost třeba tisíce kilometrovou.

Kvůli kontrole a jistotě, že to, co jste si přáli v zrcadle vidět, odpovídá skutečnosti, představte si pomocí imaginace, že se dotyčná osoba zabývá něčím zcela jiným. Když se Vám to astrálními smysly podaří právě tak dobře je to důkazem, že viděné je zatím pouhý klam a je tudíž třeba cvičení opakovat tak často, že si osvojíte schopnost rozeznávat skutečnost od smyšlenky nebo klamu. Mág může, jestliže si to přeje, pod svým zručným vedením nechat stejným způsobem vidět do dálky í každou jinou magicky neškolenou osobu. V tomto odvětví obzvláště vyškolení a vycvičení mágové dokáží na podkladě uvedených praktik a za pomocí červených filtrů zhotovit na největší vzdálenost i fotografické snímky viděných obrazů a událostí.

Nejedná-li se Vám ani tak o hmotné události, které můžete na vzdálenost v přítomné době spatřit, jako spíše o duševní život, o povahu a cítění určité osoby, stačí, když si odmyslíte její hmotné tělo a zaměříte se výhradně na její astrál. Ihned se Vám objeví aura a povahové rysy dotyčné osoby v různých barevných odstínech. Z toho si můžete potom dle zákona analogie učinit logické závěry o její povaze a jejích schopnostech. Jestliže Vás ale nezajímá ani světské počínání určité osoby, ani její duševní vlastnosti a povahové rysy, odmyslete si jak její hmotné, tak i astrální tělo a přejte si vidět v zrcadle výhradně jejího ducha. Okamžitě se Vám zjeví obrazy duchu odpovídající, takže můžete její myšlenkové a ideové pochody sledovat i na největší vzdálenost.

Z tohoto příkladu vidíte, že je možno osvojit si schopnost čtení myšlenek u kohokoliv i na největší vzdálenost a záleží pouze na Vaší vůli, jak dalece si hodláte toto Mistrovství osvojit.

MAGICKÉ ZRCADLO

jako pomůcka k prozkoumání minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Nejobtížnější úloha při práci s magickým zrcadlem připadá přesnému zjišťování minulosti, přítomnosti a budoucnosti u jiných osob. Je samozřejmé, že mág může vidět v zrcadle, jakoby na filmu natočenou svou vlastní minulost a přítomnost. A kdyby chtěl ukojit svou zvědavost a přál si vidět také svou vlastní budoucnost, nebylo by pro něho těžké se pomocí zrcadla na ni zaměřit a dovědět se sebemenší podrobnosti. Nevýhoda by však byla v tom, že v okamžiku, kdy mág spatří v zrcadle svou budoucnost, je zbaven své svobodné vůle. Dal by se pak přirovnat již jen se šablonou, kterou je nutno vyplnit, aniž by se mohlo na ní něco pozměnit. Jinak je tomu ovšem tehdy, když ákášický princip v nejvyšším projevu, který můžeme nazvat Božskou Prozřetelnost, mága tím nebo oním způsobem varuje, případně před blížícím se nebezpečím, aniž by se mág chtěl o své budoucnosti sám něco dovědět. Na takovou výstrahu musí mág samozřejmě reagovat, protože případné neuposlechnutí by mohlo mít pro něho neblahé následky. Každý mág, který dospěl až k tomuto stupni vývinu pozná, zdali výstraha přichází od bytostí, jakoukoliv sféru obývající, nebo přímo z ákášického principu.

Chce-li mág u neškolených osob a u takových, na nichž mu záleží, zjistit minulost, přítomnost a budoucnost, je pro něho magické zrcadlo pochopitelně velmi cennou pomůckou. Veškeré myšlenky, city, pocity a fyzické činy zanechávají v ákáše čili v principu příčiny přesné záznamy, které může mág kdykoliv, buď pomocí svého magického zrcadla, nebo přímo v transu v ákáše číst a které jsou mu tedy otevřenou knihou. Potřebuje se pouze pomocí imaginace na toto zaměřit. Z počátku, pokud mág není v tomto ještě dokonalým Mistrem, budou se mu obrazy projevovat nesouvisle nebo jen ojediněle. Častým opakováním tohoto cvičení vyvstane však před zraky mága na povrchu zrcadla jako v panoramatu jeden obraz za druhým s minulostí související a to tak čistě a zřetelně, jako by mág viděné události sám prožíval. Od přítomnosti počínaje až k dětství a k samému zrození může mág nechat promítnout jednu událost za druhou. Je dobře sledovat minulost jenom ke zrození, ačkoliv je možno zjistit život ducha té či oné osoby i v dřívějších vtěleních. Toho nechť se ale mág vyvaruje, protože by zjišťováním jak budoucnosti tak dřívějších vtělení u sebe a u jiných osob zasahoval do dění Božské Prozřetelnosti a jeho zvědavost by měla těžké následky. Předně by byl v témže okamžiku tak stár, kolik předešlých životů uviděl. Toto vědomí by v nitru mága vyvolalo a zanechalo velmi nepříjemný pocit a neblaze by se projevovalo hlavně v tom, že by mág ztratil veškerý zájem na svém dalším životě. Za druhé se mág stává odpovědným za veškeré chyby svých minulých životů. Jediná výhoda by byla v tom, že by si uvědomil své zkušenosti v minulých životech získané, což by ale nevýhody nijak nevyvážilo.

Přeje-li si mág zjistit budoucnost jiné osoby, uvede se pouze do transu. Ovládá-li tuto praxí dokonale, nezůstane mu nic ukryto. Tento druh jasnozření, kdy mág může mentální, astrální a hmotnou úroveň u sebe í u jiných jasně a souvisle vidět, je nejvyšší výsledek práce s magickým zrcadlem. Dospěl-li mág až sem, nemám mu k praxi s magickým zrcadlem už co říci a na základě příkladů zde uvedených si vypracuje své vlastní praktické metody.

Stupeň IX. - magický výcvik duše

V tomto stupni uvádím metodu, dle které se mág naučí vědomě odpoutávat své astrální tělo od těla hmotného a přenést se všude tam, kde si přeje se svým astrálním tělem být. Odpoutávání astrálního těla se děje - jak nám ihned poví praktický návod - za jiných předpokladů než je tomu u mentálního putování nebo u transu, vyvolaného ákášickým principem. Stav, při kterém je astrální a mentální tělo odpoutáno od těla fyzického, nazývá okultní terminologie extází. Opravdový mág ovládá schopnost odpoutávání astrálního těla dokonale a může se se svým astrálním tělem kdekoliv objevit. Ve většině případů mu však postačí mentální putování nebo trans.

Schopnosti odpoutávání astrálního těla použije mág ponejvíce jen při pracích, které vyžadují hmotný magický zásah. Tyto práce podmiňují zvýšenou opatrnost, protože na rozdíl od mentálního putování jsou obě spojovací pásky mezi mentálním, astrálním a hmotným tělem (takzvané mentální a astrální matrice) od těla uvolněny a astrální a mentální tělo spojuje s fyzickým tělem pouze velmi jemná, elastická stříbrně se lesknoucí životní páska. Kdyby se ve stavu, v němž je mentální a astrální tělo odděleno od těla hmotného, dotkla fyzického těla cizí ruka, ať magicky školená či nikoliv, porušil by tento dotek onu nadmíru jemnou pásku, to znamená, že spojení s hmotným tělem by bylo přerváno a okamžitě by nastala fyzická smrt.

Proto musíte hned z počátku těchto cvičení přísně dbát na to aby se Vás v tomto stavu nikdo nedotkl. K přetržení jemné pásky dochází tím, že lidské elektromagnetické fluidum působí mnohem silněji a mágova přejemná životní páska nemůže tomuto fluidu vzdorovat, ani tehdy, když je mág sebevíce cvičen a magicky vyvinut. Lékařská věda by při prohlídce těla, které by bylo tímto způsobem usmrceno, zjistila toliko srdeční embolii nebo srdeční mrtvici (případně ochrnutí srdce). Fyzické tělo se ve stavu extáze podobá zdánlivě mrtvému, je tudíž neživé a bez citu, dech je zastaven a srdce nebije. Popis praxe vše blíže vysvětlí. Zdánlivá smrt je rovněž extatický jev, který se u postiženého dostaví následkem patologického působení. Každému mágovi je tento jev snadno vysvětlitelný.

Je nutno ještě podotknout, že normální dýchání, které přivádí ony čtyři živly včetně ákáši do krevní dráhy, udržuje v permanenci mentální matrici, tvořící ono pojítko mezi mentálním a astrálním tělem, neboť jak víme ze zkušenosti, není života bez dechu. Naproti tomu astrální matrici, která spojuje astrální tělo s tělem fyzickým, udržuje při životě přísun potravy do těla. Mág vidí nyní jasně souvislost mezi přijímáním potravy a mezi dechem. Cvičení týkající se vědomého dýchání a vědomé požívání potravy v počátečních stupních uvedená uzná za opodstatněná. Zanedbávání jednoho nebo druhého v tomto vývojovém stupni by se u mága projevilo bezpochyby disharmonicky, ať již nemocemi nebo jinými poruchami. Příčina mnohých poruch na duchu, duši a na těle tkví v nepravidelnosti a zanedbávání obou těchto faktorů. Proto jsem, hned z počátku zdůrazňoval, a to nikoliv zbytečně, že je bezpodmínečně třeba, aby tělo, duše a duch byly vyvíjeny a udržovány současně a stejnoměrně. Není-li fyzické tělo dosti harmonické, silné a houževnaté, nemá-li přijímáním vydatné a na vitamíny bohaté potravy dostatečnou zásobu elektromagnetického fluida a tím dostačující elastičnost astrální matrice, mohou mu extatická cvičení uškodit na zdraví.

Mág zajisté nyní uzná, že jsou veškerá asketická cvičení, doporučující dodržovat v pracovní vývojové soustavě posty extrémní a tudíž hodná zavržení. Mnohé orientální praktiky, které předepisují askezi a asketická cvičení, jsou jednostranné a přímo nebezpečné pro lidi nedomorodé, jejichž tělesné dispozice jsou pro stávající podnebí nedostačující.

Jestliže ale mág vyvíjel stejnoměrně ony tři stupně jsoucnosti, kterými jsou tělo, duše a duch, nemusí se obávat, že u něho vyvstanou nějaké poruchy v mentálním, astrálním a fyzickém těle. Arciť, kdo tuto učební soustavu neprobíral systematicky a ve vývinu přehlížel to i ono bezpečnostní opatření, musí počítat s případnou disharmonií.

Mág tudíž nepřikročí dříve ke cvičení, týkající se odpoutávání a vysílání těla astrálního, pokud si není zcela jist, že ovládá dokonale veškeré dosud uvedené metody. U mentálního putování zůstává nejsubtilnější část tj. astrální matrice, spojující tělo s duší, v těle, kdežto při odpoutání těla astrálního všechno z těla vystoupí, takže je u extatických cvičení zvýšená opatrnost na místě.

Vlastní praxe odpoutávání a vysílání těla astrálního je velmi jednoduchá, zejména pro toho, kdo dobře ovládá mentální putování. Při odpoutávání těla astrálního si počínejte takto:

Usedněte do ásany (i v leže můžete toto cvičení provádět) a vystupte se svým mentálním tělem z těla fyzického. Své hmotné tělo pozorujte vědomím, které jste do těla mentálního přenesli. Bude Vám připadat, jako by hmotné tělo bylo pohrouženo do spánku. Pomocí imaginace si nyní představujte, že z těla hmotného vytahujete svou vůlí své astrální tělo, podobně jako tělo mentální. Astrální tělo se ve Vaší představě musí podobat přesně tělu mentálnímu a fyzickému. Se svým astrálním tělem se nyní spojte tím, že do astrální formy vstoupíte. Při tomto cvičení budete mít divný pocit, jakoby astrální tělo k Vám nepatřilo a musíte tudíž ihned vědomě spojit mentální matrici s astrální, neboť by se Vám tak jako tak nedařilo astrální tělo v představě udržet. Toto bude fyzickým tělem (Jakoby jakousi neviditelnou páskou) stále přitahováno. Pozorujete-li při těchto cvičeních zároveň fyzické tělo, zjistíte, že při provádění tohoto experimentu vyvstanou poruchy v dýchání. Avšak v okamžiku, kdy se v duchu spojíte s astrální formou a začnete ihned vědomě dýchat, pocítíte, že jste s astrálním tělem také skutečně spojeni.

Při počátečních cvičeních, kde se jako duch vedle svého fyzického těla spojíte tímto způsobem s tělem astrálním, musíte myslit výhradně jen na dýchání. Toto cvičení provádějte tak dlouho, až si na dýchání v astrálním těle, které jste vytáhli a umístili vedle svého fyzického těla a duchovně se s ním spojili, úplně zvyknete.

Z uvedeného je zřejmé, že je to výhradně vědomé dýchání v astrálním těle, které umožňuje uvolnění astrální matrice. Stalo-li se Vám častým opakováním tohoto cvičení dýchání v mentálním a astrálním těle zvykem, můžete přejít k dalším cvikům. Jakmile počnete v astrálním těle dýchat, ustane dech v těle fyzickém. Odpoutáním upadne fyzické tělo do jakési letargie, údy ztuhnou, obličej zpopelaví a vezme na sebe mrtvolný vzhled. Přestanete-li ale vedle svého fyzického těla dýchat a hodláte-li cvičení ukončit, zpozorujete v tu chvíli, že je astrální tělo neprodleně přitahováno (Jakoby silou magnetu) tělem hmotným, ve kterém se okamžitě ujímá normálního dýchání. Až tehdy, když se i mentálním tělem, tedy se svým vědomím, vrátíte duchovně do svého fyzického těla, takže astrální a mentální tělo je opět ve fyzické schránce, nabudete pozvolna plného vědomí a ukončíte tím první cvičení.

To, co se všeobecně považuje za umírání, je tentýž postup. Rozdíl je pouze v tom, že matrice mezi hmotným a astrálním tělem je zničena. Tam, kde jde o normální úmrtí a astrální matrice mezi hmotným a astrálním tělem je následkem nemoci nebo z jiné příčiny přervána, nemá astrální tělo spolu s tělem mentálním ve fyzickém těle již co činit a vystoupí z něj automaticky. Tento postup převede dýchání do těla astrálního, aniž si to kdo v astrálním těle uvědomí. Z toho vyplývá, že zesnulé bytosti rozdíl mezi hmotným tělem a tělem astrálním hned nepostřehnou a nepociťují. Uvědomí si to znenáhla až tehdy, když poznají, že hmotné tělo nemohou již upotřebit a že astrální tělo podléhá jiným zákonům (zákonům ákášického principu). O tom se však podrobněji zmiňuji již v kapitole, týkající se astrální úrovně. Cvičení vědomého odpoutávání astrálního těla je tedy napodobení procesu umírání. Z toho jasně vidíme, jak blízko jsme těmito cviky od hranice, dělící skutečný život od tak zvané smrti a všechno nabádání ke zvýšené opatrnosti je tím naprosto odůvodněno.

Ovládá-li mág dokonale odpoutávání astrálního těla, odpadá pro něho za prvé veškerý strach ze smrti, za druhé pozná celý postup jeho odchodu z tohoto světa a ví také, kam po odložení své hmotné schránky přijde. Po mnoha cvičeních vědomého odpoutávání astrálního těla uvykne mág dýchání v astrálním těle natolik, že si toho již ani nebude vědom a bude v astrálním těle prožívat tytéž pocity, jako by se nacházel v těle hmotném. Při návratu do hmotného těla zadrží pouze v astrálním těle vědomě dech, aby se astrální tělo mohlo od mentálního těla odpoutat a přijmout opět tvar těla fyzického. V okamžiku, kdy astrální tělo přijme formu těla fyzického, začne automaticky dýchat, čímž je teprve návrat do fyzického těla možný. Tuto okolnost je nutno mít stále na zřeteli. Jelikož mentální tělo podléhá jiné zákonitosti, nedýchá stejným rytmem, jako tělo hmotné ve spojení s tělem astrálním. Až tehdy, když jste si na vystupování a navrácení astrálního a mentálního těla z těla hmotného zvykli a můžete-li jedno, jak druhé libovolně provádět, dále, když si - pokud jde o dýchání - počínáte náležitě opatrně, jste schopni se od hmotného těla znenáhla vzdalovat. Při těchto přípravných cvičeních se však nevzdaluje dále, než vedle svého fyzického těla. Stůjte buď vedle svého těla nebo zaujměte jeho polohu tj. posaďte se do ásany.

Další cvičení spočívá v tom, pozorovat kromě těla, stejně jako při odpoutání mentálu, své bezprostřední okolí. Je to konečně tentýž postup jako u mentálního putování. Všechny předměty musíte postřehnout, vnímat a musíte vše slyšet, pouze s tím rozdílem, že duch si zvolí pro své putování ještě jeden obal, kterým je astrální tělo, umožňující hmotnější působení.

Odeberete-li se někam pouze se svým mentálním tělem a tam sledujete nějaký příběh, nějakou událost, která by ve Vás mohla vyvolat příznivé nebo nepříznivé fyzické pocity, nemůžete tyto v mentálním těle prožívat a také události samy Vás nemohou ovlivnit. Prožijete-li ale totéž s tělem astrálním, pociťujete to tak intenzivně, jako byste tam byli přítomni i tělem hmotným.

Nyní se cvičte v tom, vzdálit se od svého hmotného těla krok za krokem. Neviditelná síla přitažlivostí, podobající se té, se kterou magnet působí na železo, Vás bude nejdříve násilně přitahovat k tělu fyzickému. Dá se to vysvětlit tím, že páska mezí astrálním a hmotným tělem je vyživována, udržována a držena v rovnováze nejsubtilnějším fluidem. Těmito cviky se však exteriorizace astrálního těla stává vědomým postupem proti přírodnímu zákonodárství přírodních sil v těle, který musí být zvládnut. Z toho důvodu vyžaduje pohyb astrálním tělem mnohem větší úsilí, než když se pohybujete pouze tělem mentálním. Vzdalujte se proto při počátečních cvičeních od svého hmotného těla jen několik kroků a ihned se zase vraťte. Tím, že Vás magnetická přitažlivost trvale upoutá a ovlivní, vyvolá ve Vašem astrálním těle i různé pocity, jako např. strach před smrtí a pod. Tyto pocity musíte každopádně přemoci. V tomto stupni musíte nad veškerými se vyskytnuvšími překážkami stůj co stůj zvítězit. Pří každém opakování cvičení se od fyzického těla více vzdalujte. Čím větší kus cesty se svým astrálním tělem časem urazíte, tím menší bude síla přitažlivosti k tělu hmotnému. A později pří velmi dalekých cestách Vám přijde dokonce i zatěžko se vracet do těla. Pro mága vyrůstá potom nebezpečí v tom, že ho přepadne při vzpomínce na opětný návrat do hmotného těla smutek, obzvláště tehdy, když se nachází v úrovních nebo krajích, jež ho zcela uchvátí. Proto musí být mág absolutním pánem svých citů. Zvykne-li si na to, být se svým astrálním tělem nejen na hmotné, ale i na astrální úrovni jako doma, tak ho obvykle omrzí život a on by se nejraději do svého hmotného těla již nevrátil. Zatouží po tom, přetnout násilně životní pásku, která ho k fyzickému tělu ještě poutá. Kdyby tak učinil, spáchal by tím právě takovou sebevraždu, jako ve fyzickém těle. Kromě toho by se provinil vůči Božské Prozřetelnosti a přivodil by si tímto násilnickým činem karmické následky. Je pochopitelné, že jsou svody k takové násilnosti velké, zejména tehdy, musí-li mág ve hmotném světě snášet mnohá utrpení, kdežto na jiných úrovních a sférách prožívá samou blaženost.

Kdo s těmito cvičeními, týkajícími se vysílání astrálního těla pokročil natolik, že může astrální tělo podle své libosti kamkoliv vysílat, má možnost použít této schopnosti pro nejrůznější účely. Se svým astrálním tělem se může odebrat všude tam, kde si přeje být, může léčit nemocné tím, že v astrálním těle nakupí a zhustí elektrické a magnetické fluidum, které na nemocné osoby převede. Léčení astrálním tělem je mnohem pronikavější než pouhým přenášením myšlenek nebo pomocí mentálního putování, protože fluida, s nimiž mág pracuje, působí jen v úrovni nemocné osoby.

Kromě toho má mág možnost působit různými vlivy. Živlem země, který na astrální úrovni zhustí ve svém astrálním těle, že se před zraky zasvěcence i nezasvěcence zmaterializuje a stane viditelným, slyšitelným i hmatatelným. Tyto úspěchy jsou odvislé od doby cvičení a od toho, jak je kdo schopen živel země nakupit ve svém astrálním těle. Je samozřejmé, že mág dokáže se svým astrálním tělem provádět i fyzické úkony. Vyvolávání fenoménu, což je schopností zasvěcenců (klepání, vykonávání různých prací) je tím dostatečně objasněno. Mágovi v tomto ohledu nejsou kladeny meze a jen na něm záleží, v čem se hodlá specializovat. Každopádně je dostatečně obeznámen a ví, jak si má počínat. Může např. zhustit jen jednu část těla, případně ruku, zatím co druhou nechá astrální. Dokáže-li pomocí své imaginační síly zrychlit v předmětu elektronové kmity, nechá před zraky diváka zmizet předmět velikosti odpovídající jeho síle a vývinu a přenese ho na astrální úroveň. Hrubohmotné předměty pak již nepodléhají zákonům hmoty a stanou se astrální. Svým astrálním tělem může mág takové předměty přenést hravě na největší vzdálenost, kde je opět zhmotní do původního tvaru.

V očích nezasvěcenců se zdají tyto fenomény být pouhou chimérou. Vycvičený mág však dokáže vyvolat ještě větší fenomény, které svět považuje za hotové zázraky. Na základě tohoto vysvětlení zázraky jako takové pro mága neexistují. Mág zná upotřebení vyšších sil a zákonů a dle potřeby jich použije.

Mohl bych uvést ještě mnoho dalších příkladů, co vše dokáže mág se svým astrálním tělem provést, ale poctivému snaživci postačí pouhé náznaky.

IMPREGNACE ASTRALNÍHO TĚLA

se Čtyřmi základními Božskými Vlastnostmi

Došel-li mág ve svém magickém vývinu až sem, započne s konkretizováním svého názoru o Bohu. Jednostranně školený mystik, jogín atd. vidí svého Boha pouze v jednom aspektu, kterého uctívá a jemuž platí jeho největší uznání. Naproti tomu opravdový zasvěcenec, jenž s ohledem na ony čtyři živly sleduje trvale tuto učební soustavu ve svém duchovním vývinu, rozdělí pojem Boha podle univerzálních zákonů na čtyři aspekty:

1. Všemohoucnost, odpovídající ohnivému principu

2. Moudrost a Vševědoucnost, náležející principu vzdušnému

3. Všudypřítomnost s principem vody

4. Nesmrtelnost s principem země

Tento stupeň ukládá mágovi, aby o těchto čtyřech božských idejích (aspektech) postupně meditoval. Hluboké meditace mohou mága přivést s některou božskou Ctností do extáze, ve které s ní přímo splyne, takže se bude sám pociťovat za onu Ctnost. Toto vytržení musí prožít se všemi čtyřmi Ctnostmi Boha. Cvičení si rozdělí libovolně. Bude např. o jedné z těchto Ctností meditovat tak dlouho, až si je jist tím, že se s ní ztotožnil. Meditace si může rozdělit podle svého času také tak, že po jednom cvičení vyvolá v sobě meditativně postupně všechny čtyři Ctnosti.

Meditace musí být tak silné, hluboké, pronikavé a přesvědčivé, že se astrální tělo naplní každou jednotlivou Ctností. Pojem mága o Bohu je univerzální, slučující podle univerzálních zákonů všechny čtyři Božské Vlastnosti. Nechť mág věnuje těmto meditacím veškerou pozornost, protože vedou ke splynutí s jeho Bohem. Může-li si mág o těchto čtyřech Ctnostech učinit vnitřní obraz, což dokáže hlubokou meditací, bude schopen navázat spojení, jehož praxi nalezne v desátém stupni této učební soustavy. Tyto meditace časem zbožští jeho ducha, jeho duši a konečně působí analogicky i na jeho tělo, čímž mu umožní spojení s Bohem, což je také hlavním účelem a cílem tohoto vývojového kursu.

Stupeň IX. - Magický výcvik těla

Žák, jenž prakticky probral všechny až dosud uvedené metody, nepotřebuje pro magický výcvik těla provádět již žádná zvláštní cvičení. Vyvinuté síly jen ještě více prohloubí a všestranně jich použije. V dalším uvádím několik návodů, které může žák po několikerém opakování dle svého vývinu prakticky sledovat.

Léčení nemocných pomocí elektromagnetického fluida

Je překrásnou a svatou povinností pomáhat svými silami trpícím. Mág dokáže konat v léčení nemocí po způsobu mnoha svatých hotové zázraky. Žádný lékař, magnetizér a léčící médium nedokáže vyvolat a využít dynamické síly podle prazákonů tak dokonale, jako právě mág. Předpoklad toho je, že mág musí dobře znát okultní anatomii těla se zřetelem na živly a jejich pozitivní i negativní činnost, jinak by nebylo možné ohnisko nemoci zdárně ovlivňovat.

Pomocí ákášického principu se svým jasnovidným zrakem může mág ihned rozeznat každou příčinu onemocnění a započít s ovlivněním (tedy s léčením) přímo u kořene, tedy u původní příčiny nemoci. Tkví-li příčina v mentální úrovni, musí mág působit především na ducha nemocného, aby napravil harmonii. Jak jsem již vícekrát podotkl, může mentální sféra působit pouze na mentální úroveň, astrální sféra na astrální úroveň a hmotná sféra výhradně jen na hrubohmotnou úroveň. Toho si musí být mág stále vědom. Transmutace z jedné úrovně na druhou se může dít jen pomocí příslušné matrice neboli spojovací pásky silou, která je mnohem subtilnější. Myšlenka sama absolutně nemůže vyvolat fyzickou sílu tj. odstranit tělesnou bolest.

Za to ale myšlenka koncentrovaná, naplněná vírou a přesvědčením vyvolá v pacientově mentální sféře silné vibrace, které projdou mentální matricí a vniknou do astrálního těla. Dále než do pacientovy duše takový vliv nevnikne. Tento zásah pacienta sice povzbudí k tomu, aby se v duchu obíral léčivým procesem, čímž vznikne vibrace pro léčení žádoucí, ale to je vše. Určité mentálně-astrální zmírnění choroby se tím sice docílí, z pacientovy vnitřní mentální sféry se urychlí léčivý postup, ale pro zmenšení bolestí hmotného těla tento vliv nepostačuje, zvláště tehdy ne, když je pacient chorobou tak vyčerpán, že si tělo látky a fluida, jichž je k léčení třeba, automaticky již neobnovuje. Úspěch by byl tedy jen zcela nepatrný a léčení jen subjektivní.

Do této kategorie léčebných metod patří sugesce, hypnóza, autosugesce, modlitba o zdraví atd. Mág sice tyto metody nezavrhuje, ale také na ně nespoléhá a považuje je jen za druhořadé pomocné prostředky. Tak vysokou hodnotu, jaká je těmto metodám v různých četných knihách připisována, pro něho nemají.

Mnohem účinněji pracuje opravdový magnetizér, jenž okultním tréninkem a vhodnou životosprávou disponuje přebytkem životního magnetizmu. Takový magnetizér nepotřebuje ani víru pacientovu ani sugesci, hypnózu nebo svatozář. Přebytkem své životní síly naplní, v případě potřeby i proti pacientově vůli, astrální tělo a dosáhne tím rychlejšího uzdravení, protože jeho magnetizmus má silnější napětí a může tímto způsobem posílit astrální matrici nemocného. Magnetopat může plným zdarem léčit i dítě, které si ještě neumí udělat správnou představu a které ještě nedokáže být svým podvědomím v léčení nápomocno.

Jinak je tomu u mága, který by mohl denně léčit celé stovky nemocných, aniž by jeho vitalita utrpěla nejmenší újmu, kdyby mu to ovšem jednak dovolil čas a za druhé, kdyby se na léčebnou praxi zaměřil. Mág se řídí univerzálními zákony a uplatňuje jeho vliv přímo v onemocnělé části, aniž by musel procházet astrálním tělem a jeho matricí. Mágův zásah je tudíž mnohem vydatnější a účinnější všech ostatních zázračných léčitelů. Uzdravení může podle okolností nastat tak rychle, že to školní medicína bude považovat za zázrak.

Opravdovému mágovi zde nehodlám předepisovat všeobecná pravidla léčení nemocných. Ježto je znalý zákonů, jistě si již sestavil svou vlastní pracovní metodu. Postačí mu tedy jen několik náznaků.

Mág pracuje vůlí a imaginací všude tam, kde u jeho pacientů jde o slabost nebo poruchu ducha a je proto třeba narušenou harmonii opět napravit. Při tom si mág musí býti vědom činnosti svého ducha, že totiž ovlivnění neprovádí ani jeho astrál, ani fyzické tělo, nýbrž že zde pracuje výhradně jeho duch. Proto zasluhuje jeho duch veškerou pozornost. Na tělo a na duši musí úplně zapomenout, aby účinek ducha k duchu byl dostatečně intenzivní. Jeli pacient v agonii nebo v bezvědomí, může ho mág probudit opět k vědomí. Jestliže je třeba hledat příčinu onemocnění v astrálním těle, pracuje mág s nahromaděnou životní silou, kterou impregnuje přáním úplného uzdravení. Nakupenou životní sílu povede mág přímo z univerza do astrálního těla pacientova, aniž by ji dříve nechal projít svým vlastním tělem. Tím zabrání mág jakémukoliv oslabení vlastní vitality a zároveň tomu, aby se ód smísil s nemocným ódem pacientovým. Jsou-li příčiny onemocnění fyzické povahy a je-li v těle zasažen některý orgán, vezme mág na pomoc živly, elektrické a magnetické fluidum. Při silné konstituci pacienta pracuje mág pouze se živly, které působí na nemoc blahodárně např. proti vysoké teplotě bude bojovat se živlem vody. Zavedený živel si sám vytvoří potřebné fluidum (elektrické nebo magnetické) a mág doporučí pacientovi dodržovat životosprávu živlům odpovídající, dále dietu, dýchací gymnastiku, léčebné bylinky, koupele apod.

Jestliže je ale tělo nemocného již velmi zeslabeno tedy málo odolné, takže není schopno chybějící živel přijmout, následkem čehož se potřebné fluidum nemůže samočinně vytvářet, nezbývá mágovi než onemocnělý orgán chybějícím fluidem sám naplnit. Při tom musí ovšem mít na zřeteli okultní anatomii polarizace. Orgán, který zastává funkci magnetického fluida, nesmí nabíjet fluidem elektrickým, nechce-li pacientovi přitížit. U orgánů, v nichž působí obě fluida, zavede tyto postupně. Ovlivňuje-li např. fluidálně hlavu, naplní její přední část tj. čelo, levou stranu a vnitřek (velký mozek) elektrickým fluidem a pravou stranu hlavy a její zadní část (malý mozek) fluidem magnetickým.

Vkládá-li při léčení mág na nemocného ruce, což je arci dobrou pomůckou, ale není ji nevyhnutelně třeba, musí i vkládání rukou být fluidálně správné. V našem případě týkající se hlavy bude čelo a levou stranu ovlivňovat pravou, tedy elektrickou a zadní část hlavy a pravou stranu levou, tj. magnetickou rukou.

V léčebné praxí obzvláště dobře vycvičený a zběhlý mág nevkládá ani ruce ani neprovádí tahy, nýbrž koná vše, dík své školené obrazotvornosti, imaginativně. Pomocí imaginace musí umět zavést magnetické nebo elektrické fluidum i do nejmenších orgánů, takže např. do nitra oka zavede magnetické a do okrajů bulvy elektrické fluidum. Tímto způsobem dokáže nejen vyléčit mnoho očních chorob a posílit zrak, ale co víc, udělá slepé opět vidoucími, ovšem za předpokladu, že se v tom kterém případě nejedná o organickou vadu.

Neutrální části těla bude mág léčit tím způsobem, že je naplní buď živlem odpovídajícím dotyčné oblasti těla nebo nahromaděnou životní silou. Nevezme-li eventuálně na neutrální části vůbec zřetel, nedopustí se tím velké chyby, protože fluidické záření ovlivňuje nepřímo i neutrální organická střediska.

Tam, kde nejde jen o poruchu jediného orgánu, nýbrž kde je zasaženo celé tělo např. u nervových chorob, špatné krve a apod. zavede mág elektrické fluidum do celé pravé strany pacientovy a magnetické fluidum do celé levé strany.

U pacienta, jehož tělesná konstituce není pro příjem způsobilá, zavede mág kromě léčivých fluid postupně ještě živly, jednotlivým oblastem odpovídající. Od nadměrného dynamického nakupení živlů mág ovšem upustí, protože by tím vyvolané veliké napětí pacient nesnesl.

Nejúčinnější magické léčení spočívá v tom, že mág ovlivňuje u nemocného podle potřeby postupně ducha, duši a tělo. Způsob tohoto léčení je mágovi na základě uvedených příkladů již dostatečně znám a není tudíž třeba zvláštních připomínek.

Na eventuální otázku, zdali je opravdový a vysoce vyvinutý mág schopen vyléčit úplně každou, í zdánlivě nevyléčitelnou chorobu je možno odpovědět kladně za předpokladu, že tělu nechybí žádný orgán. Mág tedy opravdu může vyléčit každou i tu nejtěžší chorobu.

V knize Osudu (ákáše) bude však mág číst, kam až smí se svým zásahem jít, neboť některé choroby jsou podmíněny karmou. To znamená, že pacientovi bylo osudem uloženo, aby svojí chorobou to nebo ono z nynějšího života nebo z některého minulého vtělení vyrovnal. Jestliže je ale mág povolán k tomu, aby se stal prostředkem k Věci a chorobu buď zmírnil anebo úplně vyléčil, což pravý mág v ákáše také vidí, může na základě těchto návodů a s ohledem na univerzální zákony působit přímo zázračně.

Nejvyšší zasvěcenci, kteří kdy kráčeli po naší zeměkouli a kteří dokázali udivit svět nevídanými zázraky v léčení nemocných, křísením mrtvých apod., mohli tak činit jen se zřetelem na univerzální zákony, jejich síly a fluida. Nebylo při tom důležité, zdali schopnost realizace jejich víry hrála vědomě či bezděčně úlohu nebo zda šlo o vyřknutí živého slova (kabalu). Na mágově vyspělosti záleží, nakolik dokáže jeho realizační schopnost provést zázračné vyléčení.

Magické nabíjení talismanů, amuletů a drahokamů

Víra v talismany, amulety a drahokamy sahá až do šerověku a má svůj původ ve fetišismu, který je mezi primitivními národy rozšířen až dodnes. Do určitého stupně je i u kultivovaných národů víra v talismany atd. dosud rozšířena, byla však přizpůsobena módě a projevuje se v nošení rozličných drobných předmětů, jako jsou přívěsky, prsteny, náprsní jehlice apod. Zejména měsíční kameny přinášející štěstí jsou vysoce v kursu. Kdyby idea talismanů neskrývala v sobě něco pravdivého a i magického, byla by myšlenka i víra v talismany ze světa idejí již dávno zmizela. Naší úlohou bude proto závoj sejmout a rozpoznat zrno od plevele.

Talisman, amulet nebo měsíční kámen má posílit, zvýšit a udržet víru a důvěru osoby, která jej nosí. Tím, že nositel věnuje svému talismanu zvýšenou pozornost, působí autosugestivně žádoucím směrem na podvědomí a může podle vloh a schopností dosáhnout různých efektů. Když člověk věřící jen hmotě, tedy vyslovený hmotař, suchopárný vědátor tento druh víry odsuzuje, zesměšňuje, kritizuje a všem takovým a podobným věcem vtiskne pečeť pověry, nelze se tomu divit. Pravý mág však ví, oč ve skutečnosti jde a nespokojí se nošením talismanů jen za účelem povzbuzení víry a důvěry, ale bude pátrat po souvislosti talismanu se zákonitostí. Je mu známo, že talismany, které vděčí za svou existenci jen víře, ztrácí v ruce nevěřícího nebo podezřívavého člověka svoji působivost. Mág půjde proto se svou vědou a zákonitostí v tomto směru o kus dále.

Dříve než rozpitvám syntézu, upozorním ještě na různé rozdíly. V rukou mága není talisman ničím jiným než nástrojem, opěrným bodem, něčím hmotným, na což může vázat nebo poutat svou sílu, příčinu, svůj fluid. Tvar talismanu, zda je to prsten, přívěsek, náprsní jehlice apod., jakož i věcná hodnota jsou mu věcí vedlejší. Nedbá při tom ani na módu, ani na krásu a nimbus. Pro něho je to předmět, jehož pomocí tvoří upoutáním svých sil příčiny, které mají vyvolat žádoucí účinky bez ohledu na to, zda-li nositel v to věří či nikoliv.

Pentakl je naproti tomu již předmět specifický (talisman), který je v souzvuku se zákony analogie žádoucího účinku, žádané síly, schopnosti a příčiny. Při jeho zhotovení a ovlivnění musí mág dbát příslušných zákonů analogie. Rovněž za účelem navázání spojení s bytostmi vyšších světů, ať už dobrých či zlých (inteligencemi, genu nebo démony) dá mág přednost pentaklu před talismanem.

Amuletem se nazývá kousek speciálního tzv. panenského nebo i obyčejného pergamenového papíru, na němž může být napsáno božské jméno, svatý verš z bible nebo mantra, vyjadřující uctívání božstva. Též nošení různých kouzelných rostlin, jako je např. mandragora, které mají přivodit určitou ochranu nebo jiné efektivní účinky, patří ještě do kategorie amuletů. Dále nošení fluidických kondenzátorů pevných nebo tekutých nebo jimi nasáklý sací papír, přírodní magnety, malé umělé magnety ve tvaru podkůvky se čítají rovněž k amuletům.

Zbývá ještě zmínit se o drahokamech a polodrahokamech, které jsou výborné fluidické kondenzátory. Od pradávna byly používány jako nositelé štěstí, úspěchu, poskytující ochranu a působící léčivě. Na podkladě barev a tvrdosti (hutnosti) přisoudila astrologická věda každému druhu kamenů zvláštní účinnost a osobám narozeným pod určitým znamením nebo pod vlivem určité planety doporučila nosit pro štěstí příslušný kámen. Skutečnému mágovi je však známo, že astrologicky volené kameny pro štěstí mají jen nepatrnou účinnost a pro lidi vůbec nevěřící jsou úplně bezcenné. Naproti tornu jsou kameny, souvisící s astrologickou účinností a se zřetelem na jejich tvrdost, chemické složení a barvu přístupny a hodí se k tomu, aby byly magicky ovlivněny.

Mág může, pokud je to možné, dbát astrologických pravidel, není však na nich závislý. Je schopen, přeje-li si to, ovlivnit každý kámen i astrologicky nejnepříznivější tak silně, že jsou účinky zaručeny bez ohledu nato, zdali dotyčná osoba v účinnost věří nebo nevěří. Vždy se dostaví efekt podle mágova rozkazu a přání.

Různé druhy a rozdíly mezi talismany, amulety, pentakly a drahokamy jsem tedy dostatečně objasnil. Pohovořím nyní ještě o rozličnosti nabíjení. Jde o deset způsobů, které jsou:

1) Nabíjení pouhou vůlí ve spojitosti s imaginací.

2) Nabíjení zhuštěnou časovou životní silou a impregnací přání.

3) Nabíjení upoutáním elementárů, elementálů, bytostí, které mají žádoucí účinek vykonávat.

4) Nabíjení individuálními a tradicionálními rituály.

5) Nabíjení magickými formulkami, mantrami, tantry atd.

6) Nabíjení hromaděním živlů.

7) Nabíjení elektrickým a magnetickým fluidem.

8) Nabíjení nahromaděním světelné síly.

9) Nabíjení pomocí elektromagnetických voltů.

10) Nabíjení sexuálně-magickými operacemi.

Každá z uvedených možností nabíjení má mnoho obměn a zabralo by mnoho času a papíru, kdybych je zde chtěl všechny popsat. Vyvinutý mág si podle své intuice sestaví vlastní způsoby a možnosti. Deset zde uvedených má sloužit jen jako příklad a proto podám jen stručný popis o každém jednotlivém způsobu nabíjení.

Ad 1) Nabíjení pouhou vůlí ve spojitosti s imaginací

Pro tento způsob nabíjení platí nejjednodušší a nejsnazší metoda. Účinek závisí jednak od mágovy vůle a jednak od jeho imaginační schopnosti. Každý talisman, kámen, pentakl, s výjimkou papírových a pergamenových amuletů, musí být před magickým nabíjením zbaven cizího, na něm lpícího fluida. Nejlépe je to učinit pomocí magie vody.

Vezměte sklenici s čerstvou studenou vodou, do které talisman ponořte. Koncentrujte se při tom, že voda odnímá z talismanu všechny nepříznivé vlivy. V této koncentraci setrvejte určitou chvíli. Po několika minutách dokonalé soustředěnosti musíte mít jistotu, že veškeré nežádoucí vlivy voda již sebrala a že Váš talisman je jich tudíž prost. Talisman osušte a buďte ujištěni, že je pro ovlivnění způsobilý. Tento očistný proces musíte provést s každým pevným talismanem, bez rozdílu, jakou metodou ho hodláte nabíjet.

Nyní vezměte talisman k ruce, upřete na něj svůj pohled a s největší silou vůle, pevnou vírou vložte do něho imaginativně své přání respektive účinnost. Tuto termínujte, tj. má-li působit jen určitou dobu nebo trvale, platí-li jen pro jistou osobu nebo pro každého, kdo by tento talisman nosil. V přítomné době imaginujte, že žádoucí efekt již působí. Sílu napětí vloženého přání můžete častějším opakováním svého ovlivnění zesílit, čímž se síla vyzařování zintenzivní a bude pronikavější. Do talismanu soustřeďte pocit, že jeho účinnost trvá a sílí automaticky í tehdy, když na něj nemyslíte. Je-li talisman určen pro druhou osobu, platí pro ni totéž. Když jste podle nejlepšího vědomí a svědomí, s největší schopnou silou talisman nabili, je možno jej nosit.

Ad 2) Nabíjení zhuštěnou časovou životní silou a impregnací přání

Stejným způsobem zbavíte talisman cizích vlivů, jak je uvedeno pod ad 1). Je-li talisman určen pro Vaši osobní potřebu, musíte zhuštění životní síly provést ve vlastním těle (viz návod ve III. stupni). Když jste své tělo životní silou expanzivně naplnili, veďte a zaveďte ji pravou rukou do talismanu, kde ji stlačíte tou měrou, aby celý tvar talismanu, amuletu nebo kamenu zabrala. Musíte při tom udržovat představu, že talisman v podobě sací nádobky životní sílu do sebe hravě přijímá atak dlouho ji v sobě podrží, jak dlouho si to budete přát. Pracujte s představou, že se časem a nošením nebo upotřebením talismanu jeho účinnost nijak nezmenší, ale naopak zvýší. Vaše imaginace musí být tak silná a vydatná, že talismanem vstřebávaná životní síla nabývá stlačováním sněhobílý třpyt a že se podobá žhavému slunci. Přání ohledně účinnosti talismanu vložte ihned při zhušťování životní síly do svého těla. Také dobu působnosti můžete dodatečně imaginárně určit. Konejte vše v přítomném čase, čímž vyjádříte přesvědčení, že talisman má bezprostředně po ovlivňovacím aktu plnou účinnost.

Nemějte pro jeden a týž talisman několik přání a obzvláště protichůdná. Nejlépe působí takové nabíjení, které sleduje splnění pouze jediného přání. Volte vždy přání, která mohou být splněná a zanechte přání fantastických, tudíž nesplnitelných. Tento příkaz platí pro všechny tvary talismanů a pro všechny způsoby nabíjení.

Chcete-li se přesvědčit o expanzivnosti nabíjení talismanu, vezměte si na pomoc siderické kyvadélko. Nabíjíte-li talisman pro někoho jiného, neveďte zhuštěnou životní sílu vlastním tělem, nýbrž přímo z univerza a zaveďte ji imaginárně do talismanu. Ostatní pravidla jsou tatáž.

Ad 3) Nabíjení upoutáním elementálů, elementárů, bytostí, které mají vyvolat žádoucí účinek

O tvoření elementálů a elementárů jsem psal podrobně již v předešlých stupních. I elementál nebo elementár můžete vázat na talisman, pentakl, amulet nebo kámen. Upoutání můžete provést vyřknutím slova, které si sami zvolíte, použitím malého zvlášť sestaveného rituálu nebo gestem pomocí imaginace. Potom stačí zvolené gesto, rituál, slovo nebo formuli pouze vyslovit nebo provést a připoutaný elementál způsobí žádoucí účinek. Kdy je možné elementál nebo elementár vázat na talisman, bude mág již vědět.

Elementálů použije k ovlivňování sféry mentální a elementárů pro dosažení astrálních nebo hmotných účinků. Také bytosti je možno tímtéž způsobem upoutat na talisman pro určité úkony, což dokáže každý mág' který na svém vývinu poctivě pracoval. Kontaktu může dosáhnout na základě praxe pasivního styku, dále magickým zrcadlem nebo uvedením se do tranzu v akáše. K tomu není třeba dalších pokynů a mág jistě ví, jak si má počínat.

Ad 4) Nabíjení individuálními a tradicionálními rituály

Tento způsob nabíjení je ve veliké oblibě u orientálních mágů, majících svatou trpělivost, jíž je v tomto případě skutečně třeba. Orientální mág učiní rukou, prsty nebo také jen jediným prstem, zcela podle své individuality nad talismanem určité, své libovolné znamení, nebo učiní toto znamení s talismanem přímo ve vzduchu. Zároveň se koncentruje na působivost, kterou má talisman mít. Tento experiment opakuje denně několikrát a získá tímto častým opakováním nadmíru silnou baterii (voltáž) v ákáše, která potom žádoucí účinek vyvolá. Když stálým opakováním experimentu magický volt v ákáše zesílil, stačí učinit s talismanem nebo nad ním znamení nebo rituál i bez imaginace a duchovní námahy a žádoucí účinek se bezpečně dostaví.

V kabale zběhlý mág ví, že bude mít za 462 dní vlastní, tímto způsobem nabitou baterii v ákáše, aby jeho rituál automaticky účinkoval. Tento způsob nabíjení nevyžaduje velké námahy, je ale velmi zdlouhavý a zřídka kdy bude mít evropský mág k tomu trpělivost, protože může stejného efektu dosáhnout mnohem rychleji pomocí jiné - zde uvedené - metody.

Nabíjení tradicionálním rituálem je snazší a vyžaduje jen několikerého opakování experimentu, aby kontakt byl navázán. Účinek je při tom obrovský a hraničí přímo se zázraky. Takové tradicionálně nabíjené rituály jsou však tajemství lóží, duchovních společností, sekt nebo klášterů, která nesmím ani já prozrazovat. V jasnozření dobře školený mág se může o těchto tajemstvích snadno dovědět pomocí své jasnovidné schopnosti, vydával by se ale v nebezpečí, že bude přistižen. Orientální mágové, kteří chrání svoje rituály pod přísahou smrti, by postupovali vůči každému vetřelci, který by se odvážil zmocnit se těchto rituálů bez jejich svolení, magicky neúprosně. Proto varuji mága před podobným zcizováním. Tyto rituály jsou obvykle gesta, jimiž se nad talismanem provádí tajná znamení různých božstev (Ishta Devatas), podobně, jak to popisují u rituálů individuálních. Že takové ovlivnění působí nade vše silně, je bezesporu, neboť rituál provádí možná i na sta školených mágů a předchází tradicionálně z jedné generace na druhou. Je-li některý člen tajné duchovní společnosti pro svou zralost uznán a hoden toho, obdrží takový rituál jako vyznamenání. Takové předávání tajného rituálu a zároveň navázání kontaktu s dotyčnou baterií se v Orientu nazývá Ankhur nebo Abhisheka.

Ad 5) Nabíjení magickými formulkami, mantrami, tantry atd.

Tato možnost nabíjení je jedna z největších a nejmocnějších, vyžaduje však vysokých vědných znalostí a velkých příprav. Tyto popisuji podrobně ve svých dalších dvou dílech, týkající se praxe magické evokace a klíče k opravdové kabale. Avšak kvůli snazšímu porozumění činím zde malou poznámku.

První způsob nabíjení spočívá v opakování magické formulky, při čemž žádoucí účinek vyvolá bytost v úvahu přicházející.

Nabíjení mantrami se děje tím způsobem, že se do vhodného talismanu opakuje bezpočtukrát v myšlenkách nebo slovy svatá věta, jako uctívání božstva (Japa-Yoga, čti džapa-jóga). Ctnost (vlastnost) dotyčného božstva se tímto opakováním zhmotňuje. Je jisté, že se na všech úrovních (sférách) může takto dosáhnout velkých účinků.

Nabíjení pomocí tanter není nic jiného než správně prováděná slovní magie, při níž se používá určitých kosmických sil tak, že se s ohledem na kosmický rytmus, zvuk, na kosmickou barvu a vlastnost, volí vhodná písmena, slova atd.

Ad 6) Nabíjení hromaděním živlů

Tuto možnost má každý mág, který všechny dosavadní stupně prakticky absolvoval. Přeje-li si mág dosáhnout účinku pomocí některého živlového principu, naplní (ovlivní) talisman nebo pentakl, pro tento účel zhotovený, živlem, který je pro splnění účinku směrodatný. Nabíjení se děje stejným způsobem, jak uvedeno pod ad 2): Nabíjení zhuštěnou životní silou. Rozdíl je pouze v tom, že se namísto životní síly použije v úvahu přicházejícího živlu. Pro svou vlastní potřebu se zhuštění živlu provede vlastním tělem a pro jiné osoby přímo z univerza.

Jestliže některý živel způsobuje např. těžkosti při jeho zvládnutí, je možno použít v tomto případě talismanu, který je naplněn živlem opačným (protichůdným). Ještě mnoho jiných účinků je možno dosáhnout pomocí živlů a mág, který je v ovládání živlů zběhlý, si intuitivně sestaví vlastní praktické návody.

Ad 7) Nabíjení elektrickým a magnetickým fluidem

Jedním z nejsilnějších způsobů nabíjení je upotřebení elektrického a magnetického fluida. Má-li talisman něco ochraňovat, odvracet, něco ozařovat nebo vyvolávat nějakou aktivizaci, použije se převážně elektrického fluida. Jestliže má ale působit přitažlivě (vzbuzovat sympatii, přinášet štěstí, úspěch), volí se magnetické fluidum. Nabíjení se děje stejným způsobem, jako se životní silou a se živly, jenomže se u talismanů, určených pro vlastní potřebu, provádí nakupení fluida pouze v příslušné polovině těla, tedy nikoliv v celém těle. Magnetické fluidum se v levé polovině těla dynamicky nakupí a levou rukou se nechá proudit do talismanu. U elektrického fluida je to pravá polovina a projekce tohoto fluida se děje pravou rukou.

Ad 8) Nabíjení nahromaděním světelné síly

Pro jemné duchovní účinky např. zvýšení různých okultních sil, intuice, inspirace atd. je možno talisman nabíjet nahromaděnou světelnou silou.

Způsob tohoto nabíjení je týž, jako se zhuštěnou životní sílou a současnou impregnací přání, termínováním atd. Stlačené světlo v talismanu se podobá slunci a musí mít jasnější zář než normální sluneční svit. Pro osobní potřebu se zhuštěná světelná síla nechá projít vlastním tělem do talismanu, pro druhé osoby přímo z univerza. Jinak platí všechna ostatní, již popsaná pravidla.

Ad 9) Nabíjení elektromagnetickými volty

Ke zmírnění karmických vlivů, k ochraně vlivů jiných sféra též za účelem přetvoření osudu podle přání je možno ovlivnit talisman, jak pro vlastní potřebu, tak pro druhé osoby magickým voltem, tzv. voltováním.

Tento způsob nabíjení talismanů je nejsilnějším napodobením ákášického principu a jenom mág, který upřímnou a poctivou prací sleduje spojení s Bohem, si může dovolit tento způsob ovlivnění, aby se případným zásahem do ákáši neprovinil proti Boží Prozřetelnosti.

Jak jsem již častokrát pravil, bylo vše stvořeno vzájemným působením dvou fluid a čtyř živlů. Středem všeho je podle univerzálních zákonů vždy fluidum elektrické. Na periférii elektrického fluida, kde jeho rozpínavost již ochabuje, začíná intenzivně působit fluidum magnetické. Z ohniska, tedy ze středu až k periférii elektrického fluida je tatáž vzdálenost, jako od počátku magnetického fluida až na konec periférie magnetického fluida, kde je magnetická síla přitažlivosti nejsilnější. Tento zákon platí jak v malém, tak i ve velkém, tedy jak v mikrokosmu, tak í v makrokosmu. U nabíjení talismanu voltem respektive při tvoření potřebného voltu je bezpodmínečně nutno tento zákon respektovat. Hodláte-li talisman, pentakl nebo kámen ovlivnit voltem pro vlastní účely, budete si počínat takto:

Do pravé strany svého těla nakupíte dynamicky, pomocí veškeré své síly, elektrické fluidum. To promítnete rukou, posléze ukazováčkem a proměníte je do silné elektrické jiskry, kterou imaginárně upoutáte přesně do středu svého talismanu. Stlačená elektrická jiskra musí přímo žhavě rudě svítit. Stejným způsobem si počínejte s fluidem magnetickým, které povedete ukazováčkem levé ruky a odtud před sebe, načež kulatou elektrickou jiskru obalíte magnetickým fluidem tak silně, aby se stala imaginárně neviditelnou. Stlačené magnetické fluidum si představujte v modré barvě.

Když jste to dokázali provést, musí Vám zůstat imaginárně jen malá modrá koule, která zabere celý tvar talismanu. Tím je Váš volt hotov a jakmile uvnitř tohoto voltu zazáří elektrické fluidum a kolem něho fluidum magnetické, impregnujte kouli tj. hotový volt svým přáním a termínujte zároveň účinek. Kdo by chtěl později ovlivnění ještě zesílit, což ale sotva bude třeba, potřebuje pouze zhustit magnetické fluidum, čímž uvnitř se nacházející elektrické fluidum samočinně zesílí.

Neobyčejně silný magický účinek takového voltu může podle přání změnit i karmu. Mág, jenž takový volt dokáže zhotovit, nepodléhá již zákonům karmy, nad ním vládne již jen Božská Prozřetelnost.

Nabíjení talismanů voltem pro druhé osoby provede mág stejným způsobem, jenomže nebude čerpat magnetické a elektrické fluidum z vlastního těla, nýbrž přímo z univerza. Nechť se ale pro tento druh nabíjení talismanů pro jiné osoby rozhodne jen v nejkrajnějším případě. Musí totiž mít naprostou jistotu, že dotyčná osoba má opravdu vznešené ideály, že to se svým magickým vývinem myslí upřímně a že je pouze karmou pronásledována a je, jak se lidově praví, ve všem smolař.

Jasnovidné oko mága toto vše postřehne a jeho intuice mu vždy správně vnukne, zdali to má a smí učinit či nikoliv. Zde je pak mág za své konání již sám zodpovědný. Kdyby se takový magický volt upoutal na malý železný podkůvkový magnet, takže by koule obsáhla celý magnet, musel by se o nadměrné účinnosti tohoto magnetu přesvědčit i sebevětší nevěřící Tomáš.

Ad 10) Nabíjení sexuálně-magickými operacemi

Je ještě jeden způsob magického nabíjení talismanů, o kterém se zde zmíním jen malou poznámkou. Z etických a morálních důvodů upouštím od bližšího popisování praxe. Meditující mág objeví v úvahu přicházející metodu sám, ale í on upustí od praktického provádění, tím spíše, když mezitím poznal celou řadu jiných ovlivňovacích způsobů. Jen eticky velmi vyspělý mág se může odvážit tuto praktiku provádět, protože jemu, jakožto absolutně čistému, je vše rovněž absolutně čisté. Nemorální člověk by touto praktikou udělal více škody než užitku. Při nejmenším by tropil neplechu a tak veliké síly, jakými jsou síly lásky, by tím byly zneužívány. Proto se zmíním jen letmo o principu, na kterém tento způsob nabíjení spočívá.

Především je třeba různých příprav, bez nichž operace není proveditelná. Sexuálně-magická operace za jakýmkoliv účelem provedená je svatým úkonem, modlitbou, kterou se napodobuje akt Lásky. Vše v univerzu stvořené bylo uskutečněno dějem Lásky. Na tomto univerzálním zákoně spočívá i sexuální magie.

Mág pracuje samozřejmě s partnerkou stejně smýšlející, nejlépe rovněž magicky školenou. Muž (mág) je aktivní, tj. plodící princip, žena (magička) je naproti tornu princip pasivní, rodící. Magička (partnerka) školená v ovládání elektrického a magnetického fluida musí v sobě přeměnit póly, takže bude u ní hlava magnetická-fluidální a pohlavní ústrojí elektrické-fluidální. U muže je tomu naopak, hlava musí mít pól elektrický a pohlavní ústrojí pól magnetický. Při spojení nastane mezi oběma partnery nadmíru silné dvou-pólové napětí sil, které vyvolá nesmírný účinek. Při tomto aktu lásky se neplodí nový život, nýbrž žádoucí příčina spolu s účinkem. Dolejší a hořejší dvojitý pól je uveden v činnost, takže zde působí čtyřpólový magnet, ono JOD-HE-VAU-HE, které je největším tajemstvím Lásky, tajemstvím stvoření. Jak snadno by mohlo být tohoto posvátného aktu stvoření, toho nejvyššího, co je vůbec možno v tomto světě provést, zneužito k nízké smyslnosti a tím ke zkáze. Nejvyšší symbolický důkaz toho nalezneme ve vyhnání biblického Adama a Evy z ráje.

Mág, jenž se odváží provést tuto praktiku ze všech praktik nejvyšší, musí bezpodmínečně ovládat hořejší i dolejší proudy, aby je za účelem případného nabíjení kamene, tedy svého talismanu na něj upoutal. Kdyby mág tohoto posvátného úkonu zneužil, postihlo by ho totéž, jako Adama a Evu, kteří nesměli více pojídat ovoce z ráje. Intuitivní mág jistě plně pochopí hloubku této symboliky a bude považovat za oprávněné, když o tomto mystériu, které je ze všech mystérií nejvyšší, zachovám přísné mlčení.

REALIZACE PŘÁNI elektromagnetickými volty v ákáše, takzvané voltování.

Tvoření voltu elektromagnetickým fluidem jsem vysvětlil při popisu ovlivňování (nabíjení) talismanů. U voltu je postup týž, jenomže u ákášického voltu musí být elektromagnetická koule větší. Následuje praxe:

Zhustěte ve své pravé polovině těla s největší silou elektrické fluidum a promítněte je dlaní pravé ruky navenek. Z elektrického fluida tvořte imaginárně kouli, kterou nechte volně se vznášet ve vzduchu. Tato projekce neprochází tudíž prstem, nýbrž celou pravou dlaní. Ohnivou kouli, kterou musí stlačené elektrické fluidum do ruda rozžhavit, častým zhušťováním elektrického fluida v sobě a opakováním promítnutí dynamicky zesilte. Zhušťování a dynamizování opakujte tak často, až koule dosáhne průměru jednoho metru. Totéž proveďte s fluidem magnetickým a začněte s promítnutím zhuštěného magnetického fluida levou dlaní a navenek tím, že elektrickou koulí budete svým magnetickým fluidem vrstvu za vrstvou obalovat. Častým opakováním zhuštění magnetického fluida a promítnutím tohoto bude obal stále hustší a větší, až celá koule dosáhne průměru asi dvou metrů. Elektromagnetický volt je takto hotov.

Zhotovuje-li mág takový volt pro osobu druhou, čerpá a zhušťuje jak elektrické tak i magnetické fluidum přímo z univerza. Jestliže byl takový elektromagnetický volt zhotoven s největší imaginací, pevnou vírou a vůlí, impregnuje mág tento ze všech nejsilnější magický akumulátor příslušným soustředěným přáním. Svou imaginací utvoří mág žádoucí příčinu, kterou má jeho volt vyvolat. Když jeho magickému voltu určil konečně také dobu trvání, vrhne ho téměř extaticky svou představou do nekonečného univerza, do makrokosmu, do světa příčin, tedy do ákáši. Spojení se svým voltem myšlenkově přeruší tím, že při vrhu přestane náhle o něm přemýšlet, úmyslně na něj zapomene a věnuje se jiným pracím.

Tento zde uvedený způsob totálního nabíjení (tzv. nabíjení naplno) je jednou z nejmocnějších operací, kterou mág dokáže na svém dosavadním vývojovém stupni provést, neboť tím se stal pánem jak sám nad sebou, tak i nad ostatními. Jakou příčinu do svého voltu v ákáše vloží, takový účinek vyvolá bez rozdílu, zda na mentální nebo hmotné úrovní. Této velké a odpovědné možnosti si bude mág jistě náležitě vážit a pro sebe i pro svoje bližní, pro něž se takovéto operace odváží, sledovat vždy jen dosažení vysokých a ušlechtilých účelů.

Mág, jenž se propracoval tvrdou školou až k tomuto stupni, vyrovnal namáhavými cvičeními, které pro něho znamenaly víc než pouhou askezi, svou karmu natolik, že mu to nemůže již uškodit. Mág již nepodléhá obvyklému vlivu osudu, on se stal pánem nad svým vlastním osudem, jedině Božská Prozřetelnost ve svém nejvyšším aspektu může jeho vůli ovlivnit.