Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 
Magický stupeň VIII
Magický stupeň VIII

Souhrn všech cvičení VIII. stupně

I. Magický výcvik ducha

 1. Průpravná cvičení pro mentální putování
 2. Mentální putování v praxi:
 • v místností
 • na kratší vzdálenost
 • návštěvy u známých, příbuzných atd.

II. Magický výcvik duše

Veliké "TEĎ"

 1. Nelpění na minulosti
 2. Poruchy koncentrace jako vodítko magické rovnováhy
 3. Astrální tělo a světlo
 4. Ovládání elektrického a magnetického fluida

III. Magický výcvik těla

 1. Magické ovlivňování pomocí živlů
 2. Fluidické kondenzátory:
 • jednoduché
 • složité
 • fluidické kondenzátory pro magická zrcadla
 • zhotovení magického zrcadla pomocí fluidických kondenzátorů

Magický stupeň VIII

Magický výcvik ducha

V tomto stupni projednám kapitolu, která je pro další postup v magii velmi důležitá, neboť objasňuje tak zvané opouštění hmotného těla. Pod tím se rozumí přemísťování těla mentálního, později i astrálního z těla hmotného. Každý mág, který v magii pracoval až dosud opravdu svědomitě, musí mít i tuto schopnost, která mu umožní, aby své fyzické tělo kdykoliv libovolně opustil a svým mentálním tělem překlenul největší vzdálenosti, navštívil všechny světadíly, octl se krátce řečeno v mžiku všude tam, kde si přeje být. Tato na pohled složitá schopnost je pro mága, jenž se v ní dobře vycvičil, velmi jednoduchá.

Jako holubice opouští snadno svůj holubník, právě tak bez obtíží a bez překážek se mág vymístí ze svého hmotného těla, aby byl v téže okamžiku tam, kde, co chce vidět, slyšet a vnímat. Tuto schopnost si neosvojuje snad jen proto, aby ukojil svou zvědavost a viděl dopodrobna vše, co se na tom, kterém místě děje, nýbrž touto schopností přispívá především k blahu svých bližních. Hmota mu není překážkou, pro jeho ducha není času ani prostoru a on může, přeje-li si to, v jediném okamžiku přelétnout celou zeměkouli. Odpoutáním mentálního těla od hmotného se může volně pohybovat nejen na naší planetě, ale podle své zralosti může se svým mentálním tělem vyhledat i jiné sféry. Tímto způsobem pozná celé univerzum a v jeho jednotlivých sférách může do určité míry být i prospěšný. Poznat celé univerzum, tedy makrokosmos, má a musí být horoucím přáním každého mága a je ostatně i pravým účelem mentálního, tj. duchovního putování.

O této schopnosti a o všem, co s ní souvisí, dalo by se teoreticky mnoho říci. Ježto jde ale v tomto díle o praktickou pomůcku, nebudeme se líčením zkušeností a zážitků zbytečně zdržovat, neboť ty musí získávat konečně každý mág sám, aby se jednak přesvědčil a jednak, aby byl pro eventuální poslání dostatečně připraven. Věnujme tedy raději pozornost hned praktické části, týkající se vývinu mentálního putování, které je jakýmsi druhem přemístění vědomí, výstižněji řečeno přemístění ducha. Doporučuji, aby mág absolvoval nejdříve několik průpravných cvičení, které ho na vlastní praxi mentálního putování náležitě připraví. Jedním z důležitých předběžných cvičení je např. toto:

Usedněte v ásaně před zrcadlo, v němž se vidíte v normální velikosti. U velkého zrcadla udržujte mezi tělem a zrcadlem menší vzdálenost, kdežto u malého zrcadla musí být vzdálenost větší, aby v něm žák viděl svou věrnou podobu. Několik minut se v zrcadle pozorujte, načež zavřete oči a v duchu si věrně představujte svůj obraz. Dokážete-li vštípit své představivosti přesně všechny tahy obličeje a celé své podoby, jděte dále. Není-li tomu tak, opakujte toto cvičení tak dlouho, až se Vám podaří představit si v duchu všechny podrobnosti Vaší zrcadlové podoby. Přitom si bedlivě všímejte zejména podoby hlavy a výrazu obličeje. Jestliže se Vám trpělivým cvikem podařilo představovat si v originále svůj věrný obraz, přemístěte své vědomí do této zrcadlové polohy tak intenzivně, že se tam budete přímo pociťovat. Účelem tohoto přemístění vědomí je, naučit se pozorovat své tělo ze zrcadlové podoby. Setkává-li se Vaše snaha s úspěchem, pozorujte ze zrcadlové podoby postupně i všechny předměty, které jsou v zrcadle viditelné. Protože Vám to zpočátku půjde jistě velmi těžko, vezměte na pomoc sílu své představivosti a svědomitě si imaginujte předměty, jež se ve Vaší blízkosti nachází. Po nějaké době pilného cvičení nebude Vám již činit obtíže postřehnout po přemístění vědomí do Vaší zrcadlové podoby ihned vše přesně tak, jak byste to pozorovali fyzickým zrakem. Jakmile jste si osvojili i tuto schopnost, jste pro mentální putování dostatečně připraveni. Nedoporučuji žákovi, aby přikročil k tomuto experimentu bez absolvování uvedených průpravných prací, ježto odpoutáváním vědomí od fyzického těla by se mohly u slabších osob vyskytnout různé poruchy vědomí. Tato výstraha je proto rozhodně namístě a jen žáci, kteří mohou s klidným svědomím říci, že ovládají všechna cvičení dosavadních stupňů, mohou se bez obav odvážit jak tohoto cvičení, tak i všech dalších prací.

K cvičení mentálního putování již nepotřebujete hmotné zrcadlo a budete pracovat nyní takto:

Zaujměte svou normální pozici v ásaně a soustřeďte se na svého ducha. Myslete při tom, že je to Váš duch, který vše vidí, slyší a postřehuje a že se může neodvisle od času a prostoru pohybovat tak volně, jako by nebyl spojen s fyzickým tělem. Takto si musíte počínat před každým mentálním putováním. Čím více jde Vaše meditace do hloubky, čím větší je Váš pocit a Vaše jistota, že Váš duch nemá překážek a že může dle Vaší vůle z Vašeho těla volně vystupovat, tím rychlejšího úspěchu dosáhnete v mentálním putování. Máte-li po tomto meditování, které vyžaduje denně jen několik minut času, vnitřní pocit volnosti a odpoutanosti, představujte si, že vystupujete ze svého těla, jako ze skořápky a že vedle něho stojíte. Svým duchem se musíte umět tak dalece přenést do svého vědomí, že máte pocit, že vedle svého těla stojíte i tělesně, podobně, jako když vyklouznete ze županu nebo jiné součásti oděvu. Právě tak se, za pomocí imaginace, odehrává celý postup. Představivost vlastního ducha ve tvaru a velikosti svého těla jste dostatečně nacvičovali před svou podobou v zrcadle. Nyní se snažte pohlížet na své tělo, jako by toto nepatříc k Vám, sedělo ve své pozici. Tento vědomý stav nepřipoutanosti jakož i ono prodlévání samých vedle sebe vícekrát opakujte, přičemž považujte za první úlohu důkladné pozorování těla. Očima se snažte postřehnout na svém těle každou maličkost jako např. výraz obličeje se zavřenýma očima, klidný a pravidelný dech, oděv, místo, na němž Vaše tělo spočívá atd. Na začátku záleží samozřejmě vše, jak již bylo podotknuto, na síle Vaší představivosti, ale později si to již nebudete muset namlouvat. Máte-li po opakovaném cvičení absolutní jistotu, že stojíte vědomě vedle svého těla a že ho pozorujete, obraťte svůj zřetel na své bezprostřední okolí, při čemž Vám bude imaginace rovněž dobrým pomocníkem. Po skončení cvičení se vždy do těla vraťte tak, jako kdybyste vklouzli do šatů, probuďte se a přesvědčte se, zdali vše to, co jste si imaginárně představovali, skutečnosti také odpovídá. V imaginaci musíte být tak vycvičeni, že Váš představovaný duch vnímá všechny předměty místnosti právě tak dobře a pravdivě, jako byste je pozorovali fyzickým okem. Můžete-li po vytrvalém a častokrát opakovaném cvičení mluvit o úspěchu, jděte opět o krůček dále.

Znovu se uveďte vedle svého těla, nezůstaňte však stát na jednom místě, nýbrž pokuste se po způsobu malých dětí udělat několik krůčků sem a tam a sice tak, jako byste byli na svém těle závislí. Vlastní lehkost a pocit bezčasovosti a bezprostorovosti rády svádí k tomu, pohybovat se hned velkými kroky, na které Vaše tělo normálně není zvyklé. Z počátku je lépe se tomu vyhnout, abyste dokázali dokonalé odpoutání mentálního těla. Důležité při tom je mít stále pocit připoutanosti k zemi. Teprve později po nesčíslných pokusech a cvičeních můžete využít zákonů mentální sféry. Daří-li se Vám pozvolné chození po cvičební místnosti, otevřete dveře, jako byste byli ve svém fyzickém těle a pokuste se, krok za krokem, z místnosti odcházet. Nejdříve jenom do předsíně nebo do vedlejší místnosti, kde si rovněž imaginárně představíte předměty, které po skončení cvičení, tedy navrácení se do hmotného těla, porovnáte se skutečností. Máte-li jistotu, že se můžete ve svém mentálním těle pohybovat právě tak, jako ve hmotě, jste schopni jít dále.

Cvičení dělá Mistra a tajemství mentálního putování spočívá jen ve vytrvalém cvičení! Nemohu dosti zdůraznit, jak důležitá jsou všechna tato cvičení, neboť jsou předběžným stupněm k přemísťování astrálního těla, což je známo pod tak zvanou extází, kde se nejen duch, ale i duše spolu s duchem od těla oddělí. O tom popisuji žáku podrobné vysvětlení ještě v kapitole, týkající se magického výcviku duše. Dokážete-li se pohybovat ve vlastním bytě svým duchovním tělem právě tak dobře, jako fyzicky, můžete se již odvážit i kratších procházek mimo své obydlí. Vyhledejte např. byt svých sousedů nebo navštivte známé a přátele, kteří jsou za prvé ve Vaší bezprostřední blízkosti a za druhé, které dobře znáte. Když jste po několika pokusech získali určité zkušenosti, sbírejte vedle rozpoznávání předmětů i jiné poznatky a dojmy. Těmito cviky vyškolíte své vědomí tak znamenitě, že svým

mentálním tělem postřehnete smyslové dojmy sluchu, zraku a vjemu stejně tak, jako kdybyste byli přítomní fyzickým tělem. Podmínkou toho jsou nepřetržitá cvičení ve školení mentálního putování. Pokračujte tím, že navštívíte své známé a přátele, abyste viděli, čím se právě zabývají. Toho či onoho přistihnete při nějaké každodenní práci, při čemž Vám z počátku může opět napomáhat Vaše představivost. Abyste poznali, zdali se smyšlený děj kryje se skutečností, potřebujete si představit, že osoba, kterou jste viděli v mentálním těle, koná něco jiného, popřípadě protichůdného. Daří-li se Vám tato imaginace stejně dobře, odporuje ale skutečnosti, je to nejlepší důkaz, že není směrodatné ani jedno, ani druhé a že obojí je zatím jen smyšlenkou. V tom případě ještě nejste tak dalece vycvičeni a musíte cviky stále opakovat, až se Vám podaří rozpoznávat skutečnost od smyšleného. Nejdříve budete jen pociťovat, že představované je opravdu skutečností, což znamená, že smysly přešly z hmotného těla již do mentálního. Později odpadnou veškeré obavy, neboť v tom získáte jistotu a rozpoznáte přesně, zdali viděné, slyšené a pociťované je v mentálním těle skutečnost nebo smyšlenka.

Po dlouhodobém cvičení se tato schopnost stane každému mágovi běžnou a kamkoliv své mentální tělo přemístí, postřehne přesně to, co stávajícím poměrům také skutečně odpovídá. Jsou-li Vaše pokroky takové, že můžete jako u normální chůze podnikat delší procházky aniž by Vás přepadávala únava, stáváte se teprve zralými zabývat se zákony bezčasovosti a bezprostorovosti, nikoliv dříve. Uvedeným způsobem se tedy oddělte od svého hmotného těla a myslete si, že nejste vázáni ani časem ani prostorem. V mentálním těle meditujte, že se tak můžete v mžiku ocitnout všude tam, kde si přejete být. Tohoto pevného přesvědčení dosáhnete častým a hlubokým meditováním v mentálním těle. Přejete-li si někde být přítomni mentálním tělem, stačí pouze, abyste si představili, že tam již jste a v téže okamžiku tam také skutečně budete. Při větších vzdálenostech dosáhnete v této schopnosti uspokojivé plynulosti teprve po dlouhém a trpělivém cvičení a častým přemísťováním se do toho kterého místa. Mezitím musíte ovšem vyhledávat také místa, která jsou Vám osobně známa. Teprve tehdy, když jste se dokonale přesvědčili, že dokážete svými smysly vše obsáhnout, ať se Vaše mentální tělo ocitne kdekoliv, a to i v největší vzdálenosti a v každé denní době, můžete vyhledat místa, jež jsou Vám úplně neznámá. Tamější smyslové vjemy ve Vás nevzbudí nejmenší pochyby o tom, že to, co jste tam viděli, slyšeli a vnímali by neodpovídalo skutečnosti. Musíte vytrvale a pilně cvičit, než si zvyknete na cizí dojmy. Vyhledávejte proto svým mentálním tělem tropické krajiny, mořské břehy, velkoměsta, přemístěte se na dálný sever i jih, zkrátka všude tam, kam Vás to láká a co si Vaše srdce přeje vidět. Po dalších neúnavných cvičeních se Vám stane, jíž běžným, abyste viděli, slyšeli a pocítili vše, kamkoliv se přemístíte.

Mentální putování neslouží jen k tomu, abyste všude tam, kde se na zemi octnete, vše postřehli, co se v přítomné době právě děje, nýbrž má také za účel tam působit. Tak např. můžete svým mentálním zrakem rozpoznávat nejen každou chorobu, ale máte zároveň možnost různé nemoci přímo na místě léčit a jinak příznivě uplatňovat svůj vliv. Veškeré úspěchy a práce, které jste se učili tvořením elementálů, můžete dokázat přemísťováním svého mentálního těla. Když jste konečně na základě mentálního putování na celé zeměkouli jako doma a fyzický svět Vám nemůže poskytnout již nic nového, pokuste se o to, vyhledat svým mentálním tělem i jiné úrovně, abyste vešli do styku i s tamějšími bytostmi a získali tímto způsobem i znalosti, o nichž průměrný člověk nemůže mít nejmenší potuchy. Odebrání se do jiné sféry je velmi jednoduché. Potřebujete se totiž na sféru, kterou hodláte svým mentálním tělem navštívit, pouze myšlenkově zaměřit, načež budete v téže okamžiku jakoby uchopeni vírem a kolmo jakýmsi trychtýřem zdviženi do výše. Rovněž přechod z našeho hmotného světa na jinou sféru se děje tak rychle, jako byste v mžiku obletěli celou zeměkouli. Protože v tomto směru musí mág získat své vlastní zkušenosti, bude lépe, když mu o tom nic bližšího nesdělím. Při cvičeních, týkajících se mentálního putování, bude mága zpočátku přepadávat nepřekonatelná ospalost, vůči které se musí veškerou silou bránit. Je to tím, že oddělováním mentálního těla se spojovací, tj. životodárná páska mezi mentálním a astrálním tělem uvolňuje, což pochopitelně vyvolává přemístění vědomí a svádí k ospalosti. Ale nepřetržitým cvičením a také tehdy, když se vymísťování mentálního těla stalo již zvykem, ustane i onen neblahý pocit ospalosti. Ovládání schopnosti mentálního putování, jak ji zde popisuji, je nezbytnou průpravou pro vymísťování těla astrálního, které vysvětluji a doprovázím v další kapitole, a to v magickém výcviku duše.

Veliké "TEĎ"

Kdo se propracoval ve vývinu až sem, musí úzkostlivě bdít nad svým myšlením, zejména plastickým myšlením. Koncentrační schopnost, získaná dlouhými houževnatými cviky, vyvolává v akáše plastickým myšlením pronikavé obrazy, které jsou silně oživeny a usilují o realizaci. Myslete proto vždy jen šlechetně a čistě a snažte se přeměnit své případné vášně v dobré vlastnosti. Mágova duše musí ostatně být již tak zušlechtěna, že mág již vůbec nedokáže myslit nepěkně a rovněž nedokáže někomu něco zlého přát. Opravdový mág musí být stále přívětivý, laskavý a ochotný, musí, kde je toho zapotřebí, přispět radou i skutkem a musí vždy jednat velkoryse a ohleduplně, zachovávaje při tom naprosté mlčení. Dále musí být prost ctižádostí, pýchy a vychloubačnosti.

Všechny tyto a podobné vášně by se v akáše zřetelně zrcadlily a jelikož akášický princip v sobě zahrnuje analogii harmonie, činila by akáša mágovi v takovém případě největší potíže, které by mu byly brzdou při jeho dalším vývinu a které by ho mohly, což by bylo ještě horší, zcela znemožnit. Další vzestup by byl pak úplně vyloučen. Stačí si pouze připomenout Bulwerův román "Zanoni", ve kterém strážkyně prahu není nikdo jiný než akáša, která se vždy včas postará o to, aby nezralému a nešlechetnému nespadla nikdy velká mystéria do klína. I tehdy, kdyby je měl před sebou natištěna, nebudou nic platná, neboť akáša dokáže takového člověka vždy obestřít temnotou, nechá v něm vyvstat pochyby anebo ho osudově zle pronásleduje, jen aby mu mystéria utajila. I kdyby stovky knih zveřejňovaly všechna velká mystéria, nezralému zůstanou vždy nepřístupná. Pravý mág není nábožensky zaujat, církevní a sektářské zabarvení je mu cizí. Ví, že každé náboženství má svůj vlastní systém, který má vést k Bohu a proto bude každé náboženství náležitě ctít. Ví rovněž dobře, že každá církev má své nedostatky, pro které ji však neodsuzuje, neboť každé dogma odpovídá zralosti jeho přívrženců. Vývinem mág zraje a stává se schopným prohlédnout svým duchovním zrakem každou myšlenku, každý skutek a čin, ať již náleží minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Na základě této schopnosti ho budou často přepadávat i svody, aby odsuzoval své spolubližní. Tím by mág jednal protizákonně a vyvolal by určitou disharmonii. Takový mág není dosti zralý a sám na sobě brzy pozná, že akáša zastře jeho jasnovidné schopnosti a že maya (svět klamu) ho ošálí. Mág musí vědět, že dobro i zlo mají svou jsoucnost a každé z nich plní svůj úkol. Pouze tehdy smí mág člověka napomenout a vytknout mu případně i jeho slabosti a nedostatky, když byl k tomu přímo vybídnut a ani tehdy nesmí mít v úmyslu činit tím někomu výtky.

Opravdový mág přijímá život tak, jak se mu jeví. Z dobra se raduje a ze zlého čerpá ponaučení, ale nikdy nevěsí hlavu. Vlastní slabosti jsou mu známy a on se snaží je všemožně zvládnout. Myšlenky lítosti nepěstuje, protože by to byly myšlenky negativní, a proto činí dobře, když se jim vyhne. Tím, že své chyby uznává a již je neopakuje, je jim učiněno zadost. Bylo by proto nehoráznou chybou vracet se stále do minulosti a litovat toho či onoho. Jen slaboch stále naříká a chce být politován. Pravý mág ví, že přivoláváním obrazů z minulosti je oživuje a tvoří jimi nové příčiny, kterými si sám klade nové překážky. Proto žije každý mág, pokud to jen jde, výhradně přítomností a jen v nejkrajnějším případě se dotkne minulosti. Do budoucnosti plánuje jen to nejnutnější. Zanechává veškerého snílkování a horování, a neztrácí tím zbytečně těžko získané síly a nedává zároveň podvědomí možnost a příležitost, aby mu kladlo v cestě nové překážky. Mág pracuje na svém vzestupu vědomě, při tom však nezapomíná na své hmotné povinnosti, které plní svědomitě právě tak, jako převzaté úkoly svého duchovního rozvoje. Sám k sobě ať je mág vždy přísný a neúprosný. Ať je vždy skromný a pokud jde o jeho postup, ať je naprosto mlčenlivý. Akášický princip neznaje času ani prostoru, působí stále jen v přítomnosti, neboť pojem času závisí pouze na našich smyslech. Každému mágovi mohu jen vřele doporučit, aby se co možná nejvíce přizpůsobil akáše, ve které musí vidět ono veliké "TEĎ", dle něhož musí myslit a jednat. Koncentrační schopnost závisí se zřetelem k živlům na magické rovnováze a je zároveň nejlepším měřítkem, jaké živly musí mág zvládnout ve svém astrálním těle ještě dokonaleji. Může-li např. oheň mága astrálně ještě nějak uchopit, nebudou se mu dobře dařit plastická vizuální imaginační cvičení. U živlu vzduchu mu půjde těžko akustická koncentrace, u živlu vody bude pocitová koncentrace pokulhávat a u živlu země to bude vědomí, které se mu dá jen těžko zvládnout. U posledně jmenovaného živlu mu např. půjde hůře cvičení mentálního putování nebo uvádění se do tranzu, kde je zapotřebí přemístit vědomí. V podobném případě musí mág provádět intenzivněji taková cvičení, která příslušný živel ovlivňují. V provádění koncentračních cvičení musí mág stále pokračovat a náležitě je prohlubovat. Známkou magické rovnováhy je, když se veškerá koncentrační cvičení (vizuální, akustická, pocitová a s přemístěním vědomí) daří stejně dobře. Na tomto stupni vývinu musí mág být již schopen udržet v duchu představu jakéhokoliv živlu alespoň 15 minut bez nejmenšího přerušení. Žádný druh koncentrace se mágovi nesmí dařit lépe a rovněž tak nesmí mít raději ten neb onen způsob koncentrace. V daném případě by to nasvědčovalo tomu, že ještě nedosáhl absolutní rovnováhy živlů v těle, duši a duchu a musel by bedlivým a houževnatým cvičením usilovat o to, aby magické rovnováhy stůj co stůj dosáhl. Kdyby tak neučinil, byly by mu všechny nedostatky v další duchovní práci jen na závadu.

Následuje magický výcvik duše osmého stupně, ve kterém popisuji kabalistické OR a OB, vysvětlují elektrické a magnetické fluidum a uvádím i praktické návody pro jejich zvládnutí.

Magický výcvik duše

ELEKTRICKÉ a MAGNETICKÉ FLUIDUM

V teoretické částí tohoto díla pravím, že ze čtyř živlů, o kterých jsem již vícekrát velmi podrobně hovořil, vznikají dvě základní fluida a to: fluidum elektrické a magnetické. Elektrické fluidum pochází ze živlu ohně, magnetické fluidum ze živlu vody. Vzdušný princip je mezi oběma fluidy živlem vyrovnávacím. Živel země je obapolný a obsahuje tudíž obě fluida, takže je elektromagnetický - uvnitř elektrický a zevně (na tzv. periférii) magnetický. Tato dvě fluida působí zákonitostí, již popisovanou, ve všech sférách, dále v mentální a astrální úrovni i v hmotné sféře. Jsou příčinou našeho bytí. Naším dalším úkolem bude poznat obě tato fluida a ovládat je. Jakmile se totiž mágovi podaří je zvládnout, může jimi ve všech sférách všeho dosáhnout bez ohledu na to, zda jde o mentální, astrální nebo hmotný svět. Účinnost fluida v té či oné sféře je závislá na mágově zralosti, jak silně a pronikavě dokáže příčinu vyvolat. Při práci se jmenovanými fluidy musí dbát dvou základních metod, z nichž první je induktivní a druhá deduktivní. V tomto stupni se mág naučí obě metody prakticky užívat. Nejdříve si probereme elektrické fluidum.

Ovládání elektrického fluida (induktivně)

V úvahu přicházející cvičení můžete provádět v sedě nebo stoje, jak Vám to individuálně půjde lépe. Zaujměte tedy svou pozici, zavřete oči a myslete si, že je Vaše tělo duté a že se nacházíte uprostřed ohnivé koule, která obestírá celé univerzum. Ohnivý živel si představujte v barvě žhavě bílé a lesknoucí se, jako slunce. Cvičeními, týkajícími se projekce živlů, jste se již učili pociťovat horko. Při této imaginaci budete teplo pociťovat na povrchu svého těla zcela automaticky, aniž byste tomu museli věnovat zvláštní pozornost. Expanzi ohnivého živlu musíte prožívat na vlastním těle. Imaginárně si představujte, že univerzální ohnivý živel vhání a expanzivně tlačí do Vašeho dutého těla světlo. Čím intenzivněji a ohnivěji si univerzální ohnivou kouli dokážete představovat, tím více světla vniká ze všech stran póry expanzivně do Vašeho těla, takže se celé Vaše tělo naplní přemírou světla. Tlakovou sílu světla musíte v těle pociťovat a připadat si jako balón naplněný světlem. Tlaková síla světla musí vnikat zvenčí dovnitř. Budete mít při tom nezvyklý pocit plnosti, jako byste měli každým okamžikem explodovat. Při tomto cvičení dýchejte klidně a pravidelně. Dynamická náplň světla Vás bude totiž svádět k tomu, abyste zadržovali dech, což rozhodně nesmíte. Jakmile se Vám tato světelná dynamida tj. nakupení světla daří a máte dojem, že již každou chvilku může nastat exploze, budete mít zároveň pocit, jako by celé Vaše tělo, zejména konečky prstů, byly nabity elektřinou. Tento pocit si dobře zapamatujte, protože je to totiž ono elektrické fluidum mnou popisované. Po zdařilém nakupení světla nechte imaginárně univerzální oheň pozvolna uhasínat, až posléze úplně vyhasne. Zároveň imaginujte, aby i nakupené světlo ochablo, síla napětí pozvolna slábla, až vše mimo Vás a ve Vás vybledne a docela vyhasne. Tím jste zakončili první cvičení, týkající se induktivní metody elektrického fluida. Jestliže jste si po několika cvičeních osvojili dostatečnou zručnost a dokážete snadno a kdykoliv si to přejete, utvořit v sobě elektrické fluidum, impregnujte je nějakým přáním. Stačí, když si při tom budete představovat, že ve Vás nakupené světlo, lépe řečeno ve světle se nacházející elektrické fluidum, povzbuzuje a posiluje Vaše aktivní síly v duchu, duši a v těle. Tímto způsobem můžete zvenčí dovnitř, tedy v sobě, probudit všechny aktivní schopnosti, vlastnosti atd., které ohnivému a vzdušnému živlu náleží. Máte např. možnost stupňovat svou sílu vůle, víru a moc nad živly. Rozsah Vámi takto získané síly a moci nelze popsat pouhými slovy a bude proto lépe, když se o tom sami přesvědčíte vlastními zkušenostmi. V předcházejících stupních poukazuji stále na to, jak je důležité zušlechťovat svou duši, být prost veškerých vášní a usilovat o dosažení magické rovnováhy. Kdyby toto a všechna další cvičení prováděl vášnivý člověk, který nedosáhl absolutní magické rovnováhy, aktivizací by jen ještě posílil své vášně a ty by pak těžko zvládnul. Nakonec by se mu staly osudnými. Jistě každý uzná, že veškerá varovná slova nebyla pronášena nadarmo a že nebyla jen morálním kázáním. Naproti tomu dokonale vyrovnaný člověk se nemá čeho obávat, může se naopak jen ještě více povznést a očekávat s plnou důvěrou, že dosáhne splnění svých vznešených ideálů.

Ovládání magnetického fluida (induktivně)

Postup je u tohoto fluida tentýž. Sedíte ve své ásaně a domníváte se, že jste dutí a schopní přijmout do sebe magnetické fluidum. Zavřete nyní oči a představujte si, že celé univerzum, v jehož středu se nacházíte, je naplněno vodou. Automaticky budete na povrchu svého těla pociťovat mokro a chlad, čehož ale nebudete tolik dbát, jako si spíše imaginárně představovat, že Vaše tělo saje z univerzálního živlu vody veškerou magnetickou sílu, podobně, jako když je suchá houba vhozena do vody. Toto imaginární cvičení musíte stále stupňovat, až v sobě utvoříte dynamiku, rovnající se naplněné pneumatice a až poznáte, že větší hromadění není již možné, ba ani zapotřebí. Samotné magnetické fluidum pocítíte jako sílu stahující a přitahující. Jestliže jste s tímto cvičením dosáhli při hromadění magnetické síly vrcholu, nechte představu opět pozvolna rozplynout vniveč a rozpusťte ve Vás nahromaděnou magnetickou sílu do nekonečna. Dokážete-li po několikerém cvičení rozeznat rozdíly mezi elektrickým a magnetickým fluidem, můžete, podobně jako u elektrického fluida, posílit v sobě ony schopnosti, které náleží vodnímu a zemnímu živlu jako např. mediální schopnosti, (tj.jasnocit, psychometrie, čtení myšlenek, mediální psaní atd.).

Ovládání elektrického fluida (deduktivně)

Podle této metody pracujte jedině tehdy, ovládáte-li dokonale obě předcházející. Deduktivní metoda se podobá induktivní, pouze pořadí je obrácené. Dýcháním plícemi nebo póry, popřípadě obojím způsobem, eventuálně jen pouhou imaginací, nahromaďte do svého těla z univerza živel ohně tak, jak jste se to učili při vdechování živlů a jejich kupení. Při hromadění ohnivého živlu nepotřebujete věnovat pozornost výhradně teplu, protože to pocítíte automaticky. Nakupením živlu vznikne značná expanze, která v těle vyvolá silné záření elektrického fluida navenek, které pocítí zejména celá pokožka Vašeho těla asi tak, jako byste se dali ošetřovat nějakým elektrickým nebo vysokofrekvenčním přístrojem. Častým opakováním a přibývajícím kupením živlu se záření elektrického fluida stupňuje, stává se pronikavější a subtilnější a může se i natolik zhustit, že bude viditelné a vnímatelné i neškolenému oku. Tuto sílu je možno tak dalece stupňovat, že by se s ní dala rozsvítit i neónová lampa. Pro takové a podobné pokusy ovšem tato cvičení určena nejsou a tyto experimenty mají sloužit jen pro eventuální přesvědčení. Jinak má být této síly použito výhradně jen k vyšším a šlechetnějším účelům. Jestliže jste u tohoto cvičení dosáhli nejvyšší míry nahromadění živlu, tedy nejvyššího záření, nechte ohnivý živel spolu s elektrickým fluidem opět rozplynout do univerza. Tělo se od živlu oprostí a cvičení je skončeno.

Ovládání magnetického fluida (deduktivně)

Podobně, jakým je postup předcházejícího cvičení s elektrickým fluidem (deduktivně), je i při cvičení týkajícím se magnetického fluida (deduktivně), pouze s tím rozdílem, že místo živlu ohně budete pracovat s živlem vody. Do svého imaginárně vyprázdněného, tedy dutého těla nahromaďte dynamicky, jak to jen nejlépe dokážete, živel vody. Při hromadění dýchejte plícemi nebo póry anebo obojím způsobem. Můžete to učinit ale také jen čistě imaginárně. Ačkoliv mokro a chlad při hromadění živlu stejně pocítíte, obraťte přesto svůj zřetel k zevní vrstvě a k pokožce svého těla. Obzvláště na pokraji a na pokožce pocítíte jakýsi stahující chlad a přitažlivou sílu, jako by šlo o skutečný magnet. Z počátku a při obzvláště silné dynamičnosti Vás bude pocit tohoto fluida, než tomu uvyknete, téměř ochromovat. Jestliže jste nakupení živlu provedli až do nejvyšší míry, necháte vodní živel spolu s magnetickým fluidem imaginárně pozvolna rozplynout do univerza a ukončíte tím cvičení. Všechny čtyři metody musíte ovládat tak dokonale, že každou z nich dokážete během několika vteřin svou imaginací provést a vyvolat buď magnetické nebo elektrické fluidum. Častým a neúnavným cvičením dosáhnete žádoucí zručnosti. Buďte při cvičení pozorní, neboť ovládání obou jmenovaných fluid je velmi důležité. Pomocí těchto univerzálních sil můžete totiž dosáhnout všeho bez ohledu na to, na jaké úrovni hodláte uplatnit svůj vliv. Z počátku cvičte se zavřenýma očima, později s otevřeným zrakem, ať jste kdekoliv a v jakékoliv situaci. Zasluhuje ještě zmínky, že u všech čtyř metod to mága rádo svádí k tomu, aby napínal celé svalstvo a zadržoval dech, což rozhodně dělat nesmí! Všechny metody musí provádět klidně a navenek k nepoznání. Jak mág jistě už poznal, slouží induktivní metoda k tomu, aby z univerza přivodil sílu dovnitř, tedy do svého těla, duše a ducha, zatím co úkolem deduktivní metody je projektovat sílu tj. fluidum z nitra navenek. Osvojil-li si mág ve všech čtyřech metodách velmi dobrou praxi, rozšíří cvičení tím, že při induktivní metodě, když elektrické fluidum v sobě vystupňoval až na nejvyšší míru, nechá zevní živel ohně svou imaginací rozplynout v nic, zatím co elektrické fluidum se silou napětí a s příslušným živlem ohně ponechá ještě ve svém těle. Po nějaké chvílí (když už to déle neudrží) nechá toto fluidum pozvolna rozplynout do univerza. Stejným způsobem si mág bude počínat s magnetickým fluidem. Obě uvedené metody cvičte tak dlouho a vytrvale, až je mistrně ovládnete. Uvedené metody považujte jaksi za předběžná cvičení k ovládání elektrického a magnetického fluida. A jestliže se Vám tyto metody staly běžné, můžete se chopit poslední a hlavní metody, která se týká ovládání fluida elektromagnetického. Následuje podrobný popis.

Ovládání elektromagnetického fluida

Dbejte především této analogie: Hlavu a hrudník ovlivňuje elektrické fluidum, břicho, stehna a nohy magnetické. Je úkolem mága, aby nohy, stehna a břicho (až k pupečnímu důlku) naplnil dle uvedeného způsobu magnetickým fluidem. Musíte dokázat zavést do těchto dvou oblastí těla postupně obě fluida takovou dynamikou, jako kdybyste měli již každým okamžikem explodovat. Po několika cvičeních se Vám podaří udržet obě fluida. Svou imaginací zaveďte nyní elektrické fluidum do pravé strany hrudníku, takže si utvoříte kolem srdce dutinu. Doporučuji, abyste hned při plnění hořejší oblasti těla elektrickým fluidem nechali levou stranu hrudníku volnou, to znamená, že ji nebudete plnit. Potom vytáhněte imaginací levým hrudníkem magnetické fluidum, nahromaděné v dolejší oblasti těla a nakupte toto fluidum v celé levé ruce až do konečků prstů. Ruka se tím stane magnetickou a její chladivé záření bude stahovat. Právě tak si budete počínat u pravé ruky, do které z hořejší oblasti tj. z hlavy a z pravé strany hrudníku zavedete imaginárně elektrické fluidum a tamtéž ho nakupíte. Pravá ruka se tímto způsobem stane elektrickou. V celé ruce pocítíte expanzivně žhavou elektrickou sílu, nejvíce však v konečcích prstů. Nemáte-li pro obě síly zvláštní potřebu, necháte je z rukou imaginárně rozplynout do univerza. Ovládáte-li toto cvičení dokonale, stali jste se pány nad elektromagnetickým fluidem, pány nad dvěma univerzálními silami, s nimiž můžete všeho dosáhnout. V jednom z dalších pojednání popisuji několik možností upotřebení obou fluidických sil. Sláva mágovi, jehož ruce jsou elektrické a magnetické, neboť takové ruce jsou opravdovým požehnáním lidstva!

Magický výcvik těla

Ovládá-li mág veškeré dosavadní praktiky magického výcviku těla, nepotřebuje již v tomto směru zvláštní školení. V dalších kapitolách magického výcviku těla mu dám ještě několik ponaučení a podnětů pro případná upotřebení. Následuje popis ovlivňovací metody pomocí živlů, kterou může mág použíti k ovlivňování sama sebe i jiných osob.

Magické ovlivňování pomocí živlů

Pro tyto platí čtyři - analogii živlů odpovídající metody - bez ohledu na to, zdali jde o ovlivňování sama sebe či jiných osob. Je to:

1) u živlu ohně - metoda spalování

2) u živlu vzduchu - metoda vypařování

3) u živlu vody - metoda mísení

4) u živlu země - metoda tlení

Mohl bych uvést na sta variací a ovlivňovacích možností pomocí živlů a zaplnit jimi celou knihu. Omezím se však u každého živlu jen na jediný příklad a na základě tohoto příkladu si mág může eventuálně sám obohatit svou praktickou stránku a rovněž sám sestavit podobné praktiky. Uvedené čtyři metody působí na nejsubtilnější astrální matrici hmotného světa a podněcují živly této úrovně, aby uplatňovaly svůj vliv všude tam, kde je mág nechává nepřímo zasahovat. Jde-li o ovlivňování člověka, působí hmotné živly se svými analogiemi na spojovací látku mezi astrálním a hmotným tělem. Takový mág, který na každé úrovní živly dokonale ovládá, nepotřebuje žádnou z těchto metod, protože žádaného dosáhne přímým působením stejně rychle a bezpečně. Ovšem i nejvyšší mág sáhne občas k nižším silám, které mu slouží právě tak, jako síly nejvyšší. Méně zralí mágové naproti tomu využívají rádi nižších praktik, aby jimi splnili svá přání, neboť tyto síly slouží slepě každému, kdo je ovládá.

Možná, že vznikne otázka, čemu tyto nižší síly, tudíž metody, mají vůbec sloužit? Na tuto otázku odpovídám dvěma příklady. Dejme tomu, že některý v magii zatím ještě málo zběhlý žák se obrátí na vyspělejšího bratra o pomoc, aby mu byl nápomocen při překonávání určité vášně, zděděné negativní vlastnosti apod., kterou při nejlepší vůli není schopen sám zdolat anebo by při nejmenším strávil mnoho času, než by nad ní zvítězil a vyrovnal se s ní. Vyšší bratr má možnost působit příslušnou metodou na živel, jemuž vášeň podléhá a zmírnit u žáka negativní formu ovlivňujícího živlu, aby žák svou vášeň snáze zdolával. Vyspělejší bratr může, když to uzná za vhodné, neblahý vliv živlu i docela vyřadit.

Druhý příklad: Úkolem mága je léčit pomocí živlů velmi zdlouhavou chronickou chorobu.

Několik přímých zásahů k úplnému vyléčení nepostačí a častější opakování by ho stálo mnoho času. V takových případech může mág použít těchto sil jako pomocných faktorů. Takové a podobné případy se vyskytují častěji, kde živly uvedených kategorií mohou mágovi býti nápomocny. Mág může použít veškeré síly, které zná, hlavním předpokladem však je, aby úmysly a motivy byly vždy šlechetné, neboť mág je toho přesvědčení, že čistému zůstane vše čisté. Při práci se všemi čtyřmi metodami jsou mágovi dány tři rozsahy působnosti:

1) Okamžitá působivost

2) Termínovaná působivost, která je časově omezena.

3) Neomezená neboli trvalá působivost, která určitě časem ochabne a konečně zcela vyprchá, nedojde-li k obnovení magického zásahu.

V dalším uvádím popis praktického provádění.

Ovlivňování živlem ohně (spálením)

Připravte si kousek flanelu nebo sacího papíru. Nemáte-li jedno ani druhé, postačí v nouzi i kousek obyčejného papíru o velikosti l0x10 cm. Papír napusťte ohnivým fluidickým kondenzátorem a nechte uschnout. Tímto způsobem připravený papír položte před sebe a imaginací do něho koncentrujte pomocí hrubých živlů své přání, které chcete míti splněno. Nezapomeňte při tom termínovat účinnost, tj. má-li zásah působit jednorázově, po určitou dobu nebo trvale. Jakmile jste papír ovlivnili svým přáním, spalte ho, buď v ohništi, nebo nad hořící svíčkou. Při spálení koncentrujte znovu, že spálením papíru (nebo flanelu) se síla uvolní a přiměje hrubé živly k tomu, aby žádoucí účinek vyvolaly. Zbylý popel je magicky bezcenný a naložte s ním tak, jak nakládáte s každým jiným popelem. Při tomto experimentu můžete účinnost formulovat i tak, že se u oné osoby, pro kterou operaci podnikáte, dostaví účinek ihned, jakmile něco teplého sní, vypije, nebo když vstoupí do teplé místnosti, či do styku s jakýmkoliv faktorem tepla. Při této operaci máte také možnost živel ohně projektovat do papíru, naplnit přáním a předat univerzálnímu živlu ohně nebo akášickému principu za účelem splnění. Je možno postupovat i jinak, ale tento příklad jistě postačí, aby mágovi byl dán přesný pokyn, jak si má správně počínat.

Ovlivňování živlem vzduchu (vypařováním)

Na malou misku z jakéhokoliv kovu nalijte trochu vody, aby jí bylo dno pokryto jen několik milimetrů. Do vody dejte několik kapek fluidického kondenzátoru, přicházejícího pro živel vzduchu speciálně v úvahu. Nemáte-li ho po ruce, může to být i univerzální fluidický kondenzátor. Nyní si počínejte právě tak, jako u předcházejícího živlu a koncentrujte do tekutiny své přání. Misku nebo talířek postavte na horký plát, na plynový hořák nebo lihovar (elektrický vařič nepoužijte) a nechte přáním nabitou tekutinu vypařit. Do páry koncentrujte, aby vzdušný živel přání přijal a aby nejsubtilnější vzdušný princip byl přinucen přání realizovat. Koncentraci provádějte tak dlouho, dokud se poslední kapka tekutiny nevypaří, čímž je experiment skončen. Při imaginaci přání můžete současně vložit i rozkaz, aby osoba, jež má být ovlivněna, při každém dechu sála do sebe vzdušný princip, který přání počne uskutečňovat. Toto je pouze jeden příklad a podobné variace ovlivňování vzdušným živlem si může každý mág sestavit sám.

Ovlivňování vodním živlem (smísením)

Vezměte nový pohár, skleněný talířek nebo malou vázu a jděte k tekoucí vodě u pramene potoka nebo u řeky. Dbejte na to, abyste u tohoto experimentu nebyli nikým pozorováni. Nádobku naplňte vodou, do které přidáte několik kapek fluidického kondenzátoru, který je pro vodní živel směrodatný. V případě nouze vezměte univerzální fluidický kondenzátor. Potom si počínejte právě tak, jako u předcházejícího živlu a proveďte impregnaci přání. Je-li připravená voda Vaším přáním dostatečně nabita, vylijte impregnovanou vodu po proudu přímo extaticky a rozkažte, aby nejsubtilnější částečky vodního živlu Vaše přání splnily. Jakmile přijde ovlivněná osoba kterýmkoliv způsobem do styku s vodním živlem např. při mytí sama sebe, při pití, následkem deště apod., stává se vodní živel okamžitě činným a vyvolá žádoucí zásah. Tento příklad mágovi zajisté postačí a je mu ponecháno na vůli, aby si na základě tohoto příkladu sestavil sám různé individuální metody, které budou rovněž tak účinné.

Ovlivňování zemním živlem (tlením)

Pro práci s tímto živlem platí dvě metody. První je táž, jak uvedeno u předcházejícího experimentu, kde použijete říční nebo dešťové vody (voda z vodovodu nepřichází v úvahu) a přidáte trochu fluidického kondenzátoru, který odpovídá zemnímu živlu. Můžete použít i univerzálního kondenzátoru. S fluidickým kondenzátorem můžete také pracovat bez ředění vodou. V tomto případě nevylijte impregnovanou tekutinu do vody, nýbrž dostatečnou koncentrací opatřenou ji vlijete do země, která tekutinu do sebe vsaje a zemní živel přivodí žádaný účinek. Tento experiment neprovádějte nikdy na místech frekventovaných, jako jsou např. ulice, nýbrž na vhodném místě v zahradě, na louce nebo na poli. Kdo ve velkoměstě tuto možnost nemá, vezme pro tento účel květináč s trochou země. Druhá možnost je tato: Vezměte jablko, hrušku nebo ještě lépe brambor, do kterého loupáčkem na brambory nebo nožem uděláte otvor, který naplníte fluidickým kondenzátorem, zemnímu živlu odpovídajícím. V nouzi postačí i univerzální fluidický kondenzátor. Nyní si počínejte jako před tím a impregnujte bramboru svým přáním. Na to zakopejte bramboru do země. Při každé manipulaci koncentrujte, aby živel země vyvolal žádoucí účinek. K tomuto úseku patří také sympatická a mumiální magie, tzv. transplantace, při níž se však nepracuje s fluidickými kondenzátory, nýbrž s mumiemi. Jsou to součástky těla jako vlasy, nehty, krev, pot atd. Tento nízký druh magie nebudu zde blíže popisovat, ježto si příslušné praktiky může sestavit každý mág sám, hodlá-li se jimi řídit. Tyto dva příklady postačí k vysvětlení ovlivňovací metody živlem země. Dle těchto údajů si mág může vymyslet další metody, při čemž mu budou jeho intuicí dány vždy ty nejsprávnější pokyny. Jak z příkladu vysvítá, je mág, lépe řečeno jeho školená vůle, oním směrodatným faktorem, který svou imaginací přiměje univerzální živly k tomu, aby žádaný účinek provedly. Mág může operaci opakovat tak často, jak si sám přeje, až dosáhne žádoucího účinku. I pro sebe, tedy pro ovlivňování sama sebe, může tyto experimenty provádět. Je ještě jiný druh sebeovlivňování, kde živlové bytosti, tzv. salamandři, víly, lesní žínky a trpaslíci provádějí sledovaný účinek pomocí živlů. Způsob, jakým mají být tyto bytosti vyvolány, aby se staly viditelnými a mágovi sloužily, uveřejňuji ve druhé tarotové kartě.

FLUIDICKÉ KONDENZÁTORY

Každý předmět se dá ovlivnit každým fluidem, ať již elektrickým nebo magnetickým, ať nabitým živly nebo akášou, či pomocí imaginace a vůle. Dle zákonů analogie a na základě zkušeností se však ukázalo, že se každý předmět a každá tekutina nehodí k tomu, aby nahromaděnou sílu dostatečně dlouho podržely nebo akumulovaly. Podobně, jako mají elektřina, magnetizmus a teplo dobré a špatné vodiče, je tomu i u vyšších sil. Dobré vodiče mají nadměrnou akumulativní schopnost, ježto hromadí a v sobě neomezeně dlouho udržují síly, které byly do nich koncentrovány. Hermetická věda nazývá takové akumulátory "fluidickými kondenzátory" a dělí je na tři hlavní skupiny.

K první skupině náleží pevné, k druhé skupině tekuté a k třetí skupině vzdušné kondenzátory. Do první tj. nejhlavnější skupiny fluidických kondenzátorů patří především pryskyřice a kovy. U kovů je to zlato, které stojí na prvním a nejvyšším místě. Nepatrné stopy, ba pouhé atomové částečky zlata propůjčují každé tekutině neobyčejnou kondenzační schopnost. Proto se také zlato přidává v nepatrném množství do každého fluidického kondenzátoru. O tom však později. Do druhé skupiny patří z pryskyřic sestavované látky, oleje, roztoky a extrakty, získané a složené z určitých rostlin. U pevných těles je to zlato, které se těší nejvyšší hodnosti, protože je analogické se sluncem a odpovídá tudíž sluneční a světelné síle. U tekutých těles je oním zlatem lidská krev a semeno (sperma), které mohou podle okolností zlato dokonce úplně nahradit, protože nepatrné stopy krve nebo spermatu, přidané k tekutině, jí propůjčují výbornou akumulativní schopnost.

Do třetí skupiny patří vykuřovadla, vůně (voňavky), vypařovadla, o kterých se však nebudu blíže zmiňovat, protože jsou pro magickou praxi méně důležité. V dalším popisuji jen ty nejhlavnější fluidické kondenzátory, jichž je v praxi nejvíce zapotřebí. Kdybych chtěl uvést všechny druhy fluidických kondenzátorů, dále jejich způsoby výroby, možnosti upotřebení a kdybych kromě toho měl ještě také brát zřetel na drahokamy a polodrahokamy, které jsou rovněž znamenitými kondenzátory, vzrostlo by toto pojednání na objemnou knihu. Fluidické kondenzátory se připravují dvojím způsobem. Jsou jednoduché tzv. univerzální fluidické kondenzátory, které se připravují z jedné jediné látky nebo rostliny a které se dají upotřebit téměř pro každý účel. Druhými jsou sestavované fluidické kondenzátory, které se připravují z více látek nebo rostlin a které mají obzvláště silné akumulativní schopnosti. Protože se ke každému tekutému fluidickému kondenzátoru dává jako přísada nenápadné množství zlata, musí si ho každý mág opatřit. V odborných fotozávodech obdržíte zlatý chlorid, což je tzv. aurum chloratum, jehož se užívá při nuancování fotografických desek. Toto aurum chloratum se dá snadno rozpustit ve vodě. Rozpustíte-li jeden gram tohoto zlatého chloridu ve dvaceti gramech destilované vody, obdržíte znamenitý roztok zlata, z něhož stačí přidat 5- 10 kapek do 100 gr tekutiny fluidického kondenzátoru. Ti, kdož jsou obeznámeni s laboratorními pracemi, mohou si elektroanalýzou roztok zlata pořídit sami. V homeopatických lékárnách a tam, kde se homeopatické nebo elektrohomeopatické léčebné prostředky prodávají, můžete preparát zlata snadno získat. Homeopatické zlaté prostředky jsou ponejvíce rozředěný zlatý chlorid a nebo elektrolytickým postupem sestavované roztoky, jako např. aurum chloratum Dl - D3, aurum muriatikum Dl - D3 nebo aurum metallicum Dl - D3. Znalec homeopatických léků ví, že velké D je decimální potence. Nemáte-li ani jednu ani druhou možnost, abyste si takový roztok obstarali, nezbude Vám nic jiného, než si ho pořídit sami podle receptu starých proslulých alchymistů. Složení receptu je velmi jednoduché. Vezměte částečku zlata nejlepší jakosti (žádné nové zlato), čím více karátů, tím lépe. Obvyklé l4ti karátové zlato splní rovněž svůj účel. Tvar zlata zde nehraje úlohu, může to býti právě tak prsten nebo jehlice, řetízek nebo plášť od hodinek. Dále si udělejte (nebo opatřete) trochu destilované vody. V nouzi to může být i dešťová voda. Do malé nádobky dejte tolik vody, aby podle váhy byla voda desetkrát těžší než zlato. Máte-li např. 10 gr zlata, přidejte 100 gr destilované nebo dešťové vody. Na otevřeném plamenu rozžhavte zlato do ruda a vhoďte je potom do destilované vody. Dbejte na to, aby drát, na němž máte zlato připevněno nebo kleště, s nimiž zlato držíte, nepřišly s vodou do styku. Nejlépe se k tomu hodí hák z drátu, z něhož do ruda rozžhavený kousek zlata shodíte. Rychlým ochlazením voda obyčejně zasyčí a stříká a musíte býti opatrní, aby Vás horká voda nepopálila. Zejména pozor na oči! Do destilované vody smí spadnout jedině čisté zlato. Nechte obojí (vodu i zlato) vychladnout. Tuto proceduru opakujte 7- 10krát. Při každém ochlazování zlata se vypaří i mnoho vody, zejména tehdy, pracujete-li s malým množstvím vody. Rychlým ochlazováním zlata (oxidací) se od něho oddělí pokaždé zcela nepatrné částečky, kterými se voda nasytí. Staří alchymisté nazývali tuto nasáklou vodu nebo jinou rostlinnou esenci, kterou žhavým zlatem preparovali, "kvintesencí zlata horkou cestou" a používali ji jako přísady pro jiné alchymistické léčebné prostředky. My ji však potřebujeme pro naše fluidické kondenzátory. Zlatem nasáklou tekutinu profiltrujte a dobře ji uschovejte. Z tohoto zlatého roztoku přidávejte rovněž jen 5-10 kapek do 100 gr. tekutiny fluidického kondenzátoru. Zlato, jehož jste použili k výrobě roztoku, očistěte nějakým čistícím prostředkem a užívejte je dále.

Výroba jednoduchého fluidického kondenzátoru

Do nádoby (hrnce) dejte jednu hrstku čerstvého nebo sušeného heřmánku a polijte ho

takovým množstvím studené vody, aby byl úplně pod vodou. Heřmánek nechte asi 20 minut přikrytý vařit. Rovněž přikrytý ho nechte vychladnout, načež ho proceďte. Odvar dejte znovu na oheň a nechte ho přikrytý pomalu vyvařit, až z něho zbude asi 50 gr. Několik kapek více nebo méně nehrají úlohu. Heřmánkový extrakt nechte vychladnout a přilijte do něho za účelem konzervování stejnou dávku (v našem případě 50 gr) lihu nebo čistého alkoholu. V nejkrajnějším případě můžete použít i denaturovaného lihu. Do této směsi dejte 10 kapek zlatého roztoku. Hodláte-li kondenzátoru použít pro vlastní potřebu, můžete ho ještě zesílit tím, když na kousek vaty zachytíte vlastní krev nebo sperma, v případě možnosti obojí, načež dáte vatu do kondenzátoru a se vším dobře zatřepete. Potom vše přefiltrujte přes kousek vaty, plátna nebo filtrační papír v trychtýři do lahvičky a uschovejte dobře zazátkované v chladnu a temnu pro další potřebu. Tímto způsobem zhotovený fluidický kondenzátor neztrácí ani po mnoha letech svou účinnost. Před každým novým upotřebením musíte kondenzátorem dobře zatřepat a láhev po odlití opět zazátkovat a dobře uschovat v chladnu a temnu. Takto si můžete zhotovit více univerzálních fluidických kondenzátorů např. z ruského nebo pravého čínského čaje, z květu lilie, z topolových listů, z kořene alúry nebo mandragory, z květů arniky nebo akátu. Pro normální potřebu jako je např. ovlivňování pomocí živlů nebo vývin astrálních smyslů fluidickými kondenzátory postačí jednoduchý, pouze z jedné rostliny zhotovený fluidický kondenzátor.

Složitý univerzální fluidický kondenzátor

K dosažení obzvláště silného hromadění sil nebo při pracích, které mají kromě mentálního a astrálního vlivu přivodit i hmotná ovlivňování, jako např. při tvoření elementárů (vosková loutka), oživování obrazů a dalších materializačních úkazů, potřebujeme složitý fluidický kondenzátor, který se skládá z těchto rostlinných extraktů:

 • − kořen anděliky
 • − listy šalvěje
 • − lipový květ
 • − slupky z okurek nebo jádra tykve
 • − květy nebo listy z akátu
 • − heřmánek
 • − květy, listy nebo kořen lilie
 • − skořicový květ nebo kůra
 • − kopřivové listí
 • − listí z máty peprné topolové listí
 • − květy nebo listy fialek (popřípadě macešky)
 • − vrbové listy nebo kůra
 • − tabák (zelený nebo sušený)

Jsou tři druhy výroby.

První a nejjednodušší je tento: Dejte do hrnce stejné díly shora uvedených rostlin, přelijte je vodou a nechte je půlhodiny vařit. Po vychladnutí je proceďte a odvar nechte pozvolna vyvařit až je hodně hustý. Kolik výtažku obdržíte, tolik alkoholu nebo lihu přidejte, nakapejte do všeho podle míry (10 kapek na 100 gr) zlatého roztoku, případně krve, sperma nebo obojího. Vše dobře protřepte a celou tekutinu proceďte jemným sítkem do tmavé láhve (zelené nebo hnědé), kterou zazátkujte a postavte na tmavé místo pro další upotřebení. 

Druhý způsob spočívá v tom, že stejné díly rostlin dáte do skleněné láhve, přelijete je čistým lihem nebo alkoholem, aby byly dostatečně ponořeny a necháte je na teplém místě 29 dní vyluhovat. Potom je prolisujete přes plátno nebo je necháte projít jiným lisem. Získanou tekutinu přefiltrujete a přidáte do ní podle míry roztok zlata, případně i vlastní mumia (krev, sperma). Nalijete tekutinu do láhví a uchováte pro vlastní potřebu. Do tohoto lihového výtažku nepřijde za účelem konzervování již žádný další líh. Jeden z nejlepších způsobů výroby je ovšem ten, připravíte-li jednu rostlinu po druhé a to buď způsobem uvedeným při jednoduchém fluidickém kondenzátoru (s heřmánkem) anebo si zhotovíte extrakty z rostlin lihovými výtažky. Když máte vše hotovo, slijete extrakty dohromady, přidáte k nim popsaný roztok zlata a dobře uschováte. Právě tak si počínejte u ostatních čtyř speciálních fluidických kondenzátorů za účelem ovlivňování živlů. Potřebné rostliny jsou tyto:

Pro živel ohně:

 • − cibule, česnek
 • − pepř
 • − hořčicová zrnka resp. semínka.

Poznámka: Tento fluidický kondenzátor nesmí pro svou dráždivost přijít na nahé tělo, zejména na oči.

Pro živel vzduchu:

 • − lískové oříšky (může být i listí nebo kůra)
 • − jalovcové bobulky
 • − růžové květy (nebo listí)
 • − semena koriandru

Pro živel vody:

 • − oves (může to být i jemně nakrájená ovesná sláma)
 • − řepné semeno (různého druhu event. krmné řepy, cukrovky atd.)
 • − pivoňky (květy nebo listy)
 • − třešňové listy (popřípadě i kůra)

Pro živel země:

 • − petržel (kořen, listí nebo semena)
 • − semeno kmínu
 • − jitrocel (širokolistý nebo úzkolistý)
 • − květ karafiátu nebo melisové listí

Na nezasvěcence budou tyto recepty působit dojmem neuspořádanosti a z farmakologického hlediska by platila za holý nesmysl. Zde však nejde o farmakologický, ale o magický účinek. Oko zasvěcence, znající tajnou signaturu rostlin, jistě nalezne hlubokým přemýšlením jejich pravou souvislost. Na podkladu zákonitosti analogie by se daly sestavit celé stovky takových receptů. Avšak naznačený směr musí mágovi postačit a bude mu dobrým vodítkem. Veškeré zde uvedené recepty jsou vyzkoušeny a v praxi se dobře osvědčily. Dříve než ukončím problém o tekutých fluidických kondenzátorech, osvětlím v souvislosti s ním i problém alchymistický, kterým jsou

ŽIVLOVÉ ELIXÍRY

Pravé alchymistické elixíry nejsou nic jiného než znamenitě sestavované fluidické

kondenzátory, které se zhotovují na podkladu živlové analogie a tří úrovní lidské jsoucnosti a které se dle toho náležitě nabíjejí. Pro mentální úroveň se nabíjejí a užívají esence, pro astrální úroveň roztoky (tinktury) a pro hmotnou sféru různé soli, případně extrakty. Takto zhotovené elixíry neovlivňují samozřejmě jen hmotné lidské tělo, nýbrž i tělo astrální a mentální. Takový elixír není tudíž jen dobrým lékem, ale i dynamickým regeneračním prostředkem.

Příprava pevného fluidického kondenzátoru

Jelikož v dalším stupni popisuji zrcadlovou magii, tedy praxi s magickým zrcadlem, musí si umět každý mág zhotovit magické zrcadlo sám. K tomu potřebuje pevný fluidický kondenzátor, který sestává ze sedmi kovů:

 • olovo.......................................jeden díl
 • cín..........................................jeden díl
 • železo.......................................jeden díl
 • zlato........................................jeden díl
 • měď........................................jeden díl
 • mosaz......................................jeden díl
 • stříbro......................................jeden díl
 • aloeová pryskyřice........................jeden díl
 • živočišné uhlí...............................tři díly
 • kamenné uhlí............................sedm dílů

Uvedenými díly se zde nemíní váha, nýbrž míra. Vezmete-li např. jeden kubický centimetr olova, musíte u všech ostatních kovů vzíti též po jednom kubickém centimetru. Totéž platí u aloeové pryskyřice a u obou druhů uhlí. Všechny součástky rozmělníte. Z měkkých kovů, jako je olovo a cín uděláte hrubším pilníkem drtiny a na tvrdší kovy vezmete jemnější pilník. Abeovou pryskyřici roztlučte v hmoždýři na jemný prášek. Je ale možné, že ji obdržíte již rozmělněnou. Rovněž tak si počínejte u živočišného a kamenného uhlí. Máte-li všechny ingredience pohromadě, promíchejte je dobře a získaná směs je již pevným fluidickým kondenzátorem. Elektro Magicum starých mágů a alchymistů není rovněž ničím jiným než skvělým fluidickým kondenzátorem, který se připravuje takto:

 • 30 g zlata
 • 30 g stříbra
 • 15 g mědi
 • 6 g cínu
 • 5 g olova
 • 3 g železa
 • 15 g rtuti

Jak vidíte, jsou zde zastoupeny všechny planetární kovy a z této kovové směsi se zhotovují magická zrcadla, zvony atd. Mnou doporučované pevné fluidické kondenzátory jsou rovněž velmi dobré a spolehlivé a byly mnohokrát vyzkoušeny.

Příprava magických zrcadel

Jsou dva druhy magických zrcadel, a to plochá a dutá. Pro oba druhy se hodí normální zrcadla, natřená stříbrným amalgamem nebo černým lakem anebo opatřená tekutým nebo pevným fluidickým kondenzátorem. Zejména posledně jmenovaná mají pro naši magickou praxi obzvláštní význam a několika příklady popíši jejich způsob zhotovení. 

1) Pro nejjednodušší s jedním kondenzátorem zhotovená zrcadla se hodí povrch zrcadla, misky (nejlépe skleněné), který natřete tekutým nebo pevným fluidickým kondenzátorem.

2) Z lepenky si vystřihněte kotouč o průměru 20-50 cm podle toho, jak velké chcete mít magické zrcadlo. Ze sacího nebo filtračního papíru vystřihněte stejně veliký kotouč, navlhčete nebo natřete ho několikrát stejnoměrně štětkou nebo vatou, až je kotouč fluidickým kondenzátorem úplně prolnut, načež ho nechte uschnout. Sací nebo filtrační papír přilepte na přistřiženou lepenku, nechte vše uschnout a zrcadlo máte hotové. Tak jednoduché zrcadlo si může zajisté zhotovit každý sám. Komu by kulatý tvar nevyhovoval, může volit ovál nebo hranatý tvar. Také si můžete dát zrcadlo do rámu, přejete-li si to. Fluidickým kondenzátorem, který k tomu potřebujeme, může být onen jednoduchý, doporučuji však vzít raději složitý fluidický kondenzátor.

3) U třetí metody si počínejte právě tak, pouze povrch impregnovaného sacího nebo filtračního papíru natřete tence bezbarvým lakem a posypte celý povrch přes jemné sítko rozmělněným pevným fluidickým kondenzátorem. Zrcadlo, které je po uschnutí již hotové, je nejlepším magickým plochým zrcadlem, jaké si můžete vůbec představit, protože obsahuje oba fluidické kondenzátory, proto se znamenitě hodí pro praxi.

4) Příprava parabolického nebo dutého zrcadla není rovněž komplikovaná. Ze sklárny nebo hodinářského obchodu si opatřete vypouklé sklo, jakého se užívá k výrobě nástěnných hodin. Též vypařovací miska vykoná tutéž službu. Stranu navenek vypouklou natřete několikrát stejnoměrně černým lihem nebo rychle schnoucím nitrolakem (acetonovým autolakem). Chcete-li upotřebit zrcadla pro optické jasnozření, stačí, když je opatříte černým dřevěným rámem a zrcadlo je hotové. Jestliže je kromě toho chcete míti opatřeno fluidickým kondenzátorem, natřete vnitřní stranu slabě dobrým bezbarvým lakem, posypte ji přes jemné sítko pevným fluidickým kondenzátorem a nechte uschnout. Kdo by si chtěl zhotovit zrcadlo z dutého skla, které nemůže obdržet, vezme místo skla vydlabané dřevo nebo kus lepenky, která se dá snadno zpracovat, je-li navlhčená. Jednoduché, levné a snadno dosažitelné duté zrcadlo si zhotovíte z hlíny, sádry a podobného materiálu. Žlutou hlínu nebo sádru rozmícháte tekutým fluidickým kondenzátorem tak, abyste s hmotou mohli dobře pracovat. Žádané zrcadlo zformujete ručně, necháte je pozvolna uschnout, aby se neutvořily trhliny. Vzniknou-li přece, zamažte je měkkou hlínou a nechte tvar opět dobře uschnout. Hotovou zrcadlovou formu vyleštěte sklem nebo smirkovým papírem, aby nezůstaly špinavé pruhy a natřete dutou zrcadlovou plochu bezbarvým lakem. Na olakovanou plochu nasypte přes sítko kondenzátor a nechte zrcadlo opět uschnout. Černým lihem nebo nitrolakem můžete ještě také nalakovat orámování, jestliže jste je neopomněli udělat, a zadní část formy. Tím jste zrcadlo dohotovili. Takové zrcadlo, které jste si z hlíny nebo sádry sami zhotovili, je dokonce magicky mnohem účinnější než zrcadlo skleněné, protože má dva působivé kondenzátory, tj. pevný a tekutý. Tekutý kondenzátor je ve hlíně a pevný na povrchu zrcadlové plochy. Toto zrcadlo má pouze tu nevýhodu, že je v porovnání s jinými zrcadly těžké a snadno se rozbije. Zůstane-li Vám po přípravě zrcadla ještě trochu fluidického kondenzátoru, dobře ho uschovejte, protože ho můžete upotřebit i pro jiné účely, jako např. pro magickou hůl, která se zhotovuje z jalovcové větve asi 30 - 50 cm dlouhé, do jejíž celé délky se navrtá úzký otvor, který se naplní pevným kondenzátorem. Hůl se zazátkuje, zapečetí a pro různé magické operace, jako přenášení vůle na žijící osoby nebo jiné bytosti, pro upoutání atd. magicky nabije. O tom však více v předešlém popisu týkajícím se praktické magie.