Vlastnosti Vody, Pozitivní (aktivní) +

Blaženost

Cit pod vůlí, vědomé vyvolávání citu a poznávání citem

Dobrotivost, šlechetnost

Chladnokrevnost, ledovost

Krásný a radostný přechod z hmotné úrovně do neviditelného světa

Kritika z neosobního hlediska - neděláme nikomu mravokárce

Láska, sympatie

Laskavost

Lhostejnost vůči falešné lítosti, zvědavosti atd.   

Milosrdenství, soucit

Naprostý klid

Neurážlivost

Nezaujatost

Obětavost s uvážením

Odmítání každé touhy po úspěších

Odpouštění

Oprávněné vyžadování pomoci

Plodnost

Poctivost

Pokora, skromnost

Poslušnost

Postoj k negativním vlastnostem

Pronikavost

Respektování bližního

Shovívavost, blahovolnost k bližnímu

Skutečnosti, absolutní pravda

Správný postoj k zemřelým bytostem a ke ztraceným věcem

Touha po nejvyšším Cíli

Trpělivost

Úcta k Bohu

Upřímnost, přímost

Vděčnost

Věrnost, oddanost

V neštěstí si nenaříkáme, ale sami sobě pomáháme

Zdraví, uzdravování magickými, vesmírnými prostředky

Život, rytmus, pohyblivost

Vlastnosti Vody, Negativní (pasivní) -

Apatie, spoléhání se na  univerzální Prozřetelnost  (negativní)

Bezcitnost  (negativní)

Citové vzrušení při různých příležitostech  (negativní)

Deprese, stísněnost, sklíčenost, ochablost  (negativní)

Falešná radost  (negativní)

Fantastické sny o úspěších aniž bychom pro ně hnuli prstem  (negativní)

Chaos  (negativní)

Jednání s myšlenkami a s bytostmi při jejich vtírání se do mysli   (negativní) 

Klam, vidiny, námluvy  (negativní)

Kritizování z osobního hlediska  (negativní)

Ledovost, chladnost, bezcitnost  (negativní)

Lež  (negativní)

Lhostejnost  (negativní)

Lživé fantasie, nesmysly v myšlenkách, v pocitech, v obrazech a představách  (negativní)

Málo jistoty  (negativní)

Malověrnost  (negativní)

Melancholie, pesimismus  (negativní)

Mnoho citové morálky  (negativní)

Mrzení se na něco  (negativní)

Nadměrné nadšení pro nelibost při různých zážitcích (fanouškovství)  (negativní)

Náhlé ztracení půdy pod nohama  (negativní)

Naivní důvěřivost v každého  (negativní)

Napodobování bližního jako opice  (negativní)

Nářek v neštěstí s vypočítavostí soucitu a pomoci  (negativní)

Nedostatečné ovládání podvědomí  (negativní)

Nedostatek energie  (negativní)

Nedostatek sebeovládání  (negativní)

Nedostatek vůle, síly, odvahy k prosazení svého přání, vůle vůči sobě a bližním  (negativní)

Nedůtklivost  (negativní)

Nejasnosti  (negativní)

Nepřirozené, nechtěné stavy  (negativní)

Nerozhodnost  (negativní)

Nesmělost  (negativní)

Nestálost  (negativní)

Netečnost  (negativní)

Netrpělivost  (negativní)

Neúcta k Bohu  (negativní)

Neúcta k negativním (pasivním) vlastnostem  (negativní)

Nízkost v chování, zvířeckost  (negativní)

Obětavost bez uvážení  (negativní)

Odpor k Bohu, Prozřetelnosti  (negativní)

Odpor k pravdě, skutečnosti, záliba v neskutečnosti a ve lži  (negativní)

Opakování a zdůrazňování něčeho, o co nemá nikdo zájem  (negativní)

Osobní, relativní pravda  (negativní)

Podléhání slabosti tělesného organismu  (negativní)

Ponižování sebe sama  (negativní)

Povolnost  (negativní)   

Profanace  (negativní)

Překroucená pravda  (negativní)

Přemrštěné sebeobviňování  (negativní)

Příliš souhlasu bez promyšlení  (negativní)

Příliš úcty a lásky k zemřelým rodičům (fetišismus)   (negativní)

Reakce na materiální a nízké cíle  (negativní)

Rozmazlenost  (negativní)

Rozmrzelost a lítost nad ztrátou věcí, bytostí nám zvláště milých  (negativní)  

Rozpačitost, co dělat?  (negativní)

Samolibost  (negativní)

Sebepodceňování  (negativní)

Snaha o ovlivňování bytostmi neviditelného světa  (negativní)  

Stálá možnost být klamán  (negativní)

Stranickost  (negativní)

Škodolibost  (negativní)

Touha být litován, sebelítost  (negativní)

Touha po hodnostech  (negativní)

Touha po úspěších  (negativní)

Touha směřovaná do minulosti a do budoucnosti (negativní)

Ulekanost, postrašenost  (negativní)

Ulpívání na hudbě a na modré či kterékoliv jiné barvě  (negativní)

Upadání do vlivu silných jedinců, pod jejich vůli  (negativní)

Upoutávání mysli ke zvířatům a k jejich vlastnostem  (negativní)

Užívání schopností k udivování bližních  (negativní)

Vnucované citové nálady, zejména příjemně uspávací  (negativní)

Vyhýbavost  (negativní)

Vyžadování pomocí tam kde jí není zapotřebí  (negativní)

Vzdorovitost  (negativní)

Zaujatost  (negativní)   

Zbabělost  (negativní)

Zemdlenost  (negativní)  

Zklamání  (negativní)

Zženštilost, změkčilost  (negativní)