Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Vlastnosti Vzduchu, Pozitivní (aktivní) +

Bdělost

Bezstarostnost

Bystrost, orientace - všeobecně

Činnost, čilost

Čistota vždy, všude a ve všem

Dbalost na cizí mínění (1)

Dbalost na cizí mínění (2)

Důvěřivost

Chápavost, bystrost

Jarost, svěžest

Jasné poznání

Jemnost v projevech a prožitcích

Mírnost

Nectižádostivost

Nedomýšlivost

Nevměšování se do cizích záležitostí

Nevtíravost, nevnucování se druhým lidem

Nevzpouzíme se proti svému osudu, který jsme si sami připravili, ale bojujeme o vyrovnání příčin

Nikdy nevyčítáme bližním jejich špatné skutky, chyby a vlastnosti, ale své vlastní poznáváme a odsuzujeme, odstraňujeme

Nikdy se nepřeceňujeme a nepodceňujeme před bližními

Obratnost

Odmítání myšlenek na práci našich elementálů

Omlouvání

Opatrnost

Opravdová radost z úspěchu bližních

Optimismus

Paměť

Pilnost

Podstatné a správné výmluvy - mlčenlivost

Pracovitost

Pravá opatrnost

Pravá pokrokovost

Promyšlený, správný souhlas a rozhodnutí

Prožívání všeho v přítomnosti, ve věčném Teď

Přání všeho nejlepšího všem lidem na světě, přátelství, sympatie

Přívětivost

Přizpůsobivost

Radost ze života a všeobecná radost vůbec

Rozebíráme jen takové problémy na které dle svého vývoje stačíme

Rozeznání prospěšného od škodlivého

Rozmanitost a individualita

Setrvávání v myšlenkách při práci a při veškeré činnosti

Slušné chování k bližnímu

Soustředěná pozornost na sebe a své okolí

Správná logika

Správné úsudky a závěry

Správné vyjadřování

Svoboda

Štědrost

Touha a snaha po upřímné práci bez pochvaly a sebechvály

Upřímnost, Otevřenost

Uvědomování si chyb a jejich následků a zaostření boje proti nim

Uznávání pravdy kde je na místě

Věčné mládí

Veselost, žertovnost

Vyrovnanost, rozumovost

Vznešenost

Zájem o všechno stvořené

Zdravé úvahy, zdravý rozum

Vlastnosti Vzduchu , Negativní (pasivní) -

Ctižádostivost  (negativní)

Hřešení na stáří  (negativní)

Kolísavost  (negativní)

Ledabylost  (negativní)

Lehkomyslnost  (negativní)

Lichocení  (negativní)

Malichernost  (negativní)

Málo vnitřního zpracování  (negativní)

Myšlenky z minulosti, z budoucnosti  (negativní)

Naivnost  (negativní)

Nečistota  (negativní)

Nedbalost v pozorování a všeobecně  (negativní)

Nedostatečné snášení pronikavého pozorování naší osobnosti bližními  (negativní)

Nedostatečné zakrývání toho co nechci aby druhý věděl  (negativní)

Nedostatek logiky  (negativní)

Nedostatek obětavého nadšení  (negativní)

Nedostatek obratnosti  (negativní)

Nedostatek paměti  (negativní)

Nedostatek ve vyjadřování  (negativní)

Neopatrnost  (negativní)   

Neopodstatněná výmluva  (negativní)

Neovládání myšlenek  (negativní)

Nerozhodnost  (negativní)

Nerozumnost  (negativní)

Nerozvážnost  (negativní)

Nesmyslné stavy  (negativní)

Nesmyslnost, bláznivost  (negativní)

Nesoustředěnost  (negativní)

Neuznávání pravdy ze sobeckých důvodů  (negativní)

Oceňování a uznávání sebe sama  (negativní)

Odtahování elemtálů/rů od jejich práce našimi myšlenkami (negativní)

Odvádění myšlenek od toho co právě děláme (negativní)

Odvádění pozornosti od výkladů a učení Mistra nebo od jiných důležitých problémů  (negativní)

Podvědomé hledání něčeho co máme před sebou  (negativní)   

Popichování  (negativní)

Povrchnost (negativní)

Požadování odměny za dobrý skutek  (negativní)

Prokazování služeb bližním otrockým způsobem  (negativní)

Proměnlivost  (negativní)

Prozrazování tajemství  (negativní)

Předčasné úsudky  (negativní)  

Překážky při cvičení  (negativní)

Přerušování řeči druhého, neslušnost  (negativní)

Příliš zbytečného mluvení, žvanivost   (negativní)

Přílišný důraz na krásný zevnějšek, abychom se všem líbili  (negativní)

Rádi se chlubíme pravdou, ale neradi ji slyšíme o sobě  (negativní)

Rozháranost  (negativní)

Rozptýlenost  (negativní)

Řeči vedoucí k podráždění negativních (pasivních) vlastností u bližních  (negativní)

Slabost všeobecně  (negativní)

Strach ze smrti a podobně  (negativní)

Strach aby někdo nebyl chytřejší nežli já, ctižádostivost, abych nebyl odsunut na vedlejší kolej  (negativní)

Těkavost mysli  (negativní)

Touha imponovat  (negativní)

Ukvapenost  (negativní)

Upoutávání myšlenek doma na věci úřední a naopak  (negativní)

Vměšování se do cizích záležitostí  (negativní)

Vracení se ke zbytečným myšlenkám  (negativní)

Vyčítáme špatné i dobré skutky, chyby, omyly bližním, ale na sebe nenecháme nikdy nikde dopustit  (negativní)

Vykořisťování  (negativní)

Vzpoura proti osudu (negativní)

Zastírání chyb a jejich následků a zeslabování boje proti chybám  (negativní)

Zbytečné pokoušení se o rozřešení věci, tajemství, na něž podle stupně svého vývoje dosud nestačíme  (negativní)

Zesměšňování  (negativní)

Zkreslování  (negativní)

Zlomyslnost  (negativní)

Zvědavost  (negativní)

Zveličování něčeho  (negativní)