Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Vlastnosti Země pozitivní, (aktivní) + 

Askeze

Bohatství ve všech úrovních

Cizí nad zlato

Dbalost na zkušenosti

Dobré skutky

Dobré zvyky

Dodržování cvičení a pokynů při magickém výcviku

Dodržování slova, slibu, přísahy

Harmonie

Chuť a nadšení při cvičení

Inteligence, zlepšování charakteru

Jednoduchost

Každou situaci brát vážně

Kritika a sebekritika dle pravdy z univerzálního hlediska

Ladnost, harmonie, talent řeči

Mír

Mlčenlivost

Nectižádostivost

Neodsuzování a nepomlouvání bližního

Neosobnost, univerzální postoj ke všemu

Nepodceňování sebe a bližního

Nereagujeme na nicotné projevy druhých osob

Neulpívání na ničem dočasném

Nevměšování se do budoucích věcí našeho osudu, nepředbíhat událostem

Nevyhýbáme se povinnostem a užitečným újmám

Nezištnost

Nezlomnost, skálopevnost, tvrdý život a přísnost k sobě

Oceňování sebe sama 

Ochota

Používat s mírou vše co nám příroda dává

Pravé náboženství

Prozíravost

Přesnost

Přiměřená starost o pozemské věci

Přísnost i ve stáří

Přizpůsobivost

Reálnost, skutečnost

Respektování vlastností našich bližních

Rozvaha a klid při práci a při veškeré činnosti

Slušná úprava zevnějšku, chování

Snaha o sebevýchovu (Introspekce)

Snaha používat vše jen pro pravé dobro

Snášenlivost

Spravedlnost

Správná orientace

Správné hodnocení vlastních chyb

Správné úvahy, úsudky odpovídající pravdě

Stálost v povaze

Střídmost

Střízlivost

Systematičnost

Šetrnost

Šetření sil v myšlenkách, pocitech i činech

Štědrost

Vědomí

Vyrovnanost

Zájem o poznání sebe sama

Zákonitost

Zdrženlivost

Zralost

Vlastnosti Země negativní, (pasivní) - 

Bezuzdnost  (negativní)

Cynismus  (negativní)

Fanatismus   (negativní)

Farizejství  (negativní)

Chudoba  (negativní)

Komplikovanost  (negativní)

Krádež  (negativní)

Lajdáctví  (negativní)

Lakomství  (negativní)

Lenost  (negativní)

Lstivost  (negativní)

Malomyslnost  (negativní)

Materialismus  (negativní)

Mnoho kritiky  (negativní)

Nadmíra šetrnosti s falešnou lítostí  (negativní)

Násilnost  (negativní)

Nedodržování pokynů při magickém výcviku, například při jídle  (negativní) 

Nedostatečná přizpůsobivost  (negativní)

Nechuť ke cvičení  (negativní)

Neobětavost  (negativní)

Neodpuštění  (negativní)

Neochota  (negativní)

Neplnění slova, slibů přísahy  (negativní)

Neplnění své povinnosti včas  (negativní)

Nepoctivost  (negativní)

Neposlušnost (negativní) 

Neprojevená a neukojená vášnivost  (negativní)

Neprozíravost  (negativní)

Nepřízeň, antipatie vůči bližnímu  (negativní)

Nerespektování bližního  (negativní)

Nerozvážnost, abych teď neudělal něco špatného  (negativní)

Neschopnost, nemohoucnost  (negativní)

Nesystematičnost  (negativní)

Neúcta k bližnímu, nerespektování jeho náboženství a jiných přesvědčení  (negativní)

Neúprosnost  (negativní)

Nevýmluvnost, kostrbatost výrazů, neschopnost mluvit na veřejnosti  (negativní)

Nevzhlednost  (negativní)

Nezájem o poznání  (negativní) 

Odsuzování bližních  (negativní)

Omrzelost  (negativní)

Opatrnictví  (negativní)

Plachost  (negativní)

Podceňování bližního a sebepodceňování  (negativní)

Pochybná čistota myšlení i těla  (negativní)

Pokrytectví, faleš  (negativní)

Polevování v ostražitosti  (negativní)

Pomluva  (negativní)

Porušení předsevzetí  (negativní)

Prolhanost  (negativní)

Přání něčeho zlého bližnímu  (negativní)

Přání smrti druhému pro špatný, sobecký účel  (negativní)

Přání abych se dostal na pracovní místo bližního i za cenu jeho duchovní, duševní neschopnosti, nemoci  (negativní)

Přezrálost  (negativní)

Příkrost  (negativní)

Přílišná starost a pozemské věci  (negativní)

Reakce na nicotné projevy bližních  (negativní)

Rezignace ve stáří a smrti   (negativní)

Sdílení vlastností bližních a ztotožňování se s nimi proti naší vůli  (negativní)

Skrblictví  (negativní)

Skrytá i otevřená radost z odsuzování druhého  (negativní)

Slabá obrana  (negativní)

Sobecká radost z neúspěchu bližního  (negativní)

Sobecká radost, že mohu dlouho žít v hmotném světě a falešná radost všeobecně  (negativní)

Sobecké náboženství  (negativní)

Šablonovitost  (negativní)

Tělesnost  (negativní)

Těžkopádnost, neobratnost, tupost  (negativní)

Touha po hmotném bohatství, ziskuchtivost  (negativní)

Touha po zvířecí odměně  (negativní)

Ubohost  (negativní)

Ukrývání sebe sama  (negativní)

Ulpívání na pozemských věcech, labužnictví  (negativní)

Ustrnulost, konzervativnost  (negativní)

Uzavřenost (negativní)

Váhavost, pomalost  (negativní)

Vědomé ubližování bližnímu v myšlenkách v pocitech, v činech  (negativní)

Vše je řízeno smyslem pro užitek, pozadím všeho je zisk  (negativní)

Vypočítavost  (negativní)

Záliba v zevnějšku, důraz na zevnějšek  (negativní)

Záludnost  (negativní)

Zatrpklost, zahořklost  (negativní)

Zbytečné odříkání   (negativní)

Zlozvyky nějakého pohybu (prsty, nohama), hvízdání a podobně  (negativní)

Zoufalství  (negativní)

Ztráta orientace  (negativní)

Zvířeckost  (negativní)