Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Otázky a odpovědi úroveň ákáša

Co je rytmus ve hmotném světě a ve hmotném těle?

Rytmus je stálý a pravidelný pohyb, vibrace všech univerzálních živlů (například čtyřpólového magnetu v lidském těle), který zapříčiňuje dýchání (vdech, výdech), tep srdce (jeho svalové stažení a roztažení, tedy automatickou činnost), dále příliv (zvedání hladiny moře) a odliv (ubývání, klesání hladiny moře); to všechno jsou vibrační kmity všech čtyř univerzálních živlů v ákášickém principu (éter ve hmotné úrovni), který je řídí. Je to pojem a pochod života (ve zrození, ve fyzické smrti), je to práce a odpočinek (spánek, pasivita). Všechno stvořené je zkrátka naplněno věčným rytmem života ve všech univerzálních živlech a úrovních. Rytmus v jakékoli formě je známkou života; jeho pravidelně se střídající funkce se skládá ze dvou částí, a to zčásti kladné, aktivní (živel oheň: rozpínavost, směr nahoru nebo všemi směry do podoby koule) a zčásti záporné, pasivní (živel voda: směr dolů, stahování do středu). Ve hmotném světě se rytmus projevuje jako den a noc (oheň a voda), Vzrůst a zánik všeho dočasně žijícího, teplo a chlad, bouře a klid, léto a zima atd. 

Jak se rytmus projevuje?

Rytmus se ve hmotné úrovni projevuje například prací a odpočinkem, spánkem, přijímáním potravy a vyměšováním, zrozením a fyzickou smrtí, periodou u žen, přílivem a odlivem moře, působením pozitivních a negativních vlastností, zdravím a nemocí, dýcháním (vdechováním a vydechováním), tepem srdce atd. Všude se projevuje plus a minus, klad a zápor, tedy vlastnosti univerzálních živlů oheň a voda se svou protichůdnou činností.

Co je indukce z hermetického hlediska?

Indukce je z hermetického stanoviska probouzení, zesilování a uvádění okultní síly (schopnosti) v nás a mimo nás v činnost, a to pomocí univerzálních klíčů, jako je například čtyřpólový magnet. 

Hermetický význam správné introspekce

Správná introspekce má za následek postupné získávání živlové rovnováhy a všech okultních sil (schopností). Také nás chrání od jakéhokoli většího vybočení z rovnováhy, tedy od nepředložených myšlenek, pocitů, řečí a skutků. Zůstáváme ve stálé rovnováze, popřípadě jen s menšími výkyvy nebo chybami, kterými se navíc učíme. Tímto postupem nabýváme pevnou půdu pod nohama, od které se již nemůžeme nikdy odchýlit.

Co je boží soud a strážce astrálu?

Boží soud je vlastně přesné vyúčtování všech našich pozitivních (nám prospěšných) a negativních (nám škodlivých) příčin. Jsou to také všechny naše chyby, z nichž jsme se nepoučili, neodstranili je a ani se nesnažili je odstranit, jakož i následky, jimiž jsme buď zcela, nebo jen zčásti odstranili některé naše negativní příčiny, které jsme si stvořili v době svého hmotného života.

Podle tohoto absolutně spravedlivého vyúčtování (vyrovnání) dobrých a škodlivých příčin a jejich následků si toto zhodnocení v neviditelném světě nejprve jasně uvědomíme a podle dosavadního stupně svého vývoje se automaticky zařadíme do příslušné skupiny astrálních bytostí a do toho astrálního prostoru, který svým vývojem odpovídá naší zralosti. Tam pokračujeme ve svém vývoji po určitou dobu, která nám byla určena osudem, a potom se svým duchem (z mentálního světa po rozkladu astrálního těla) a novou duší znovu vtělíme do fyzického těla jako nově zrozené dítě, nový člověk (se svou dosavadní vyzrálostí) .

Strážce astrálu je nejvyšší a nejmocnější bytost řídící a ovládající celý astrální svět od nejnižších až po nejvyšší bytostí, které v něm žijí. Je absolutně spravedlivý, přísný a nikdy nikoho nepustí do své astrální říše, dokud pro ni není zralý, tedy dokud nezískal absolutní živlovou rovnováhu. Pomáhá nám láskyplně a mocně tím, že nám klade překážky všude tam. kde jsme ještě slabí a v tomto slabém místě se potřebujeme posílit. Proto nezáleží vždy na úspěších, ale na tom, jak se vypořádáme se všemi překážkami, které nás vpravdě posilují ze všeho nejvíce, protože je musíme bezpodmínečně překonat, chceme-li se dostat dále, vpřed. Jiné cesty není. Jen tak rosteme, sílíme na duchu, duši a těle.

Strážce astrálu je ákášický princip vykonávající svou nejvyšší funkci v astrálním světě. Je tudíž univerzálně všemohoucí, vševědoucí, nesmrtelný, všudypřítomný, věčný a v astrální úrovni také osudový.

Jak se ákášický princip projevuje u obyčejného člověka a u hermetika?

Ákášický princip se u obyčejného člověka projevuje ve svědomí a případně i výstrahou v jakékoli formě, pokud se takový člověk chce dopustit nějakého jemu škodlivého činu, který by se mu stal osudným. Ákášický princip se u hermetika projevuje v intuici, inspiraci, ve zvýšených překážkách, zkouškách a v živlové rovnováze, jakož i v určitých okultních vlastnostech. Tak je tomu například v jasnovidnosti, v jasnosluchu, v jasnocitu a nakonec i v relativní všemohoucnosti, vševědoucnosti, všudypřítomnosti a v nesmrtelnosti, a to ve všech živlech a úrovních.

Co je hmota z hermetického hlediska?

Hmota je projev univerzální Prozřetelnosti v čase a v prostoru, analogický s neviditelným astrálním světem, který existuje pouze v prostoru, a s mentální úrovní, ve které se neprojevuje čas ani prostor. Hmota (hmotné tělo) je pouze nástrojem věčného ducha, aby se mohl hmotným tělem projevit ve hmotné úrovni. Každá hmota obsahuje také svůj astrál a mentál a je vždy stvořena k určitým účelům. Má svůj prostor, čas, váhu, míru, rozměr, chemické složení, živlové vlastnosti a svou příčinu. Hmota je však dočasná, a po dovršení svého úkolu podléhá rozkladu v živly, z nichž vznikla. Hmota má tedy svůj vznik (zrození), vzrůst, trvání, stáří a zánik (rozklad v živly). 

Co je transmutace hmoty?

Transmutace hmoty je podstatné přeměňování hmoty z jejího dosavadního chemického složení, popřípadě z dosavadního tvaru či skupenství (pevného, tekutého, plynného) do jiného chemického nebo biologického složení, do jiného tvaru, velikosti, míry, váhy, prostoru, času nebo do jiného skupenství, tedy do jiného živlového složení.

Hmotu můžeme transmutací (pomocí přísně tajného klíče alchymického umění) proměnit například v kámen mudrců nebo v jiné skupenství čistých živlů a jejich vlastností, mocí a sil a pak ji použít pro různé šlechetné účely. 

Kámen mudrců

Kámen mudrců je alchymisticky zpracovaná hmota z určitých kovů, červený prášek, který má v sobě všemohoucí vlastnost, sílu a moc, například uzdravení a omlazení, nebo i nabývání jiných univerzálních vlastností, jako je například nedotknutelnost, nesmrtelnost atd. V tomto kameni mudrců je přítomen ákášický princip, který působí přímo až do hmotné úrovně. Tajemství kamene mudrců je dáno jen zcela ojedinělým mistrům, kteří jej používají jen k nejšlechetnějším účelům. Nikdy se však nedostane do rukou nepovolaných. Je to vlastně živlová kvintesence přenesená do hmoty v absolutně čistém živlovém složení. Tato kvintesence působí univerzálně.

Živlové bytosti a jejich funkce

Živlové bytosti žijí v neviditelném astrálním světě, a sice každá bytost ve svém živlu, protože jsou stvořeny z pouze jednoho živlu a v tomto živlu také žijí a z něho se vyživují. Jsou to například salamandři, žijící v univerzálním živlu oheň, sylfy, žijící v univerzálním živlu vzduch, undiny (rusalky), žijící v univerzálním živlu voda, a konečně jsou to gnómové (trpaslíci), žijící v univerzálním živlu země. Na hmotné úrovní se mohou projevit jen tehdy, když jim lidská bytost poskytne dostatek toho živlu, v němž žijí v astrálním světě, tedy když jim v sobě nebo mimo sebe vytvoří takové podmínky (prostředí), ve kterých se taková živlová bytost může projevit.

Živlové bytosti se dělí na tři druhy:

a) do prvního druhu náleží nejvyšší inteligence

b) do druhé skupiny patří středně vyvinuté bytosti

c) do třetí skupiny (druhu) náleží bytosti nejméně vyvinuté.

Živlové bytosti mají své určité úkoly. Pokud s nimi podle stupně svého vývoje člověk naváže styky magickým způsobem, tak je zcela ovládá, tyto bytosti mu ochotně učiní vše, čeho od nich žádá, a také mu prozradí vše, co samy vědí a umí. Jejich znalosti a umění jsou univerzální, všemohoucí v oboru jejich působnosti. Předpokladem podobné magické práce je, že člověk živlových bytostí využívá jen k nejšlechetnějším účelům. Na hmotu mohou působit jen prostřednictvím člověka, a to pomocí jeho ákášického principu (zralosti). Jinak se samy o sobě do hmotné úrovně nedostanou. 

Čtyři zákony působnosti hmoty

K projevení se hmoty a k jejímu zachování je třeba času, prostoru, rozměrů (míry), váhy, hustoty a čtyřpólového magnetu, tedy živlového působení řízeného nejvyšší mocí ákášického principu. 

Co je Mája a jaké jsou její funkce?

Mája představuje dočasný hmotný svět. Indická filosofie jej pokládá za klam a odsunuje tak Máju v duchovním univerzálním vývoji člověka stranou jako zbytečnou přítěž, což je velká chyba. Hmotný svět (Mája) je naopak stvořen k tomu, aby se v něm člověk poznal, aby v něm dokonale poznával své vlastnosti, své chyby, vášně, slabosti, moci, síly, svůj božský původ a aby všechno toto bohatství dokonale ovládl a zušlechtil svého ducha, duši a hmotné tělo právě všemi četnými překážkami, jež se mu kladou do cesty ve hmotném světě. To všechno mu poskytuje Mája, třebaže dočasně po dobu jeho fyzického života, aby nakonec dosáhl živlové rovnováhy a poté se od máji navždy osvobodil. Kdo však nepoužívá máji coby absolutně nutného prostředku ke svému zdokonalení ve všech úrovních a živlech, ten se musí tak dlouho vracet na hmotnou úroveň, až pozná její správný význam a až jí dokonale využije, aby ho zušlechtila pro věčný život! 

Jaký je rozdíl mezi mystikou, magií, kabalou a hermetismem?

a) Mystika je [relativně] nábožensky založený a zabarvený duševní směr, založený na lásce k Bohu, vedoucí k dosažení spojení s Bohem v jednom nebo nejvýše v několika málo jeho přívlastcích, jako je například svátost, nedotknutelnost, pokora a podobně. Je to jednostranný vývin, při kterém všechny ostatní vlastnosti, schopnosti, moci a síly člověka zůstávají nevyvinuté.

b) Magie je nejvyšší univerzální věda a umění, založená na exaktních univerzálních zákonech, principech, pravdách a disciplínách, které jasně dokazují a které nás přísně, přesně a vědecky (matematicky) přesvědčují o existenci Boha ve všech jeho aspektech, jakož i v jeho přítomnosti ve všem stvořeném. Zabývá se nejvyšší praktickou magií, tedy magickou vědou a uměním.

c) Kabala je rovněž nejvyšší univerzální věda a umění, které vůbec existuje, je však zahalena do hlubokých kabalistických, symbolických a etických tajemství, která jsou známa pouze nejvyšším Mistrům a Adeptům. Směřuje k získání nejvyšších hodností v hierarchii univerzálních Mistrů, Velmistrů a Adeptů.

Operuje jen s absolutně a dokonale vyvinutými vlastnostmi, schopnostmi, mocnostmi a univerzálními silami a dosáhla té nejvyšší hloubky poznání Boha ve všech jeho aspektech kromě nestvořeného světla, které je všem absolutně nepochopitelné a nepředstavitelné. Kabalou se může zabývat jen člověk, který je k tomu účelu naprosto zralý.

d) Hermetismus je filosofický směr a postup k dosažení spojení s Bohem absolutně uzavřenou cestou individuálního tajemství (odtud neprodyšná uzavřenost - hermetismus).
Nejvíce se zaměřuje na hluboké konkrétní poznávání univerzálních zákonů a pravd ve vědění a vědomí. Směřuje k moudrosti a k nejvyšším ideálům a cílům, kterých může člověk touto cestou dosáhnout.

Jak se dívají bytosti jiných meziplanetárních úrovní na jednotlivce zabývající se hermetismem?

Dívají se na ně jako na božské bytosti, které si jasně uvědomují existenci Boha v sobě i mimo sebe, tedy v celém vesmíru (univerzu), v němž jsou zahrnuty i bytosti meziplanetárních úrovní. Tyto bytosti však mají docela jiné životní podmínky než my, kteří můžeme žít v astrální a ve hmotné úrovni, [zatímco obyčejní lidé žijí] jen ve sféře hmotné úrovně, tedy v zemské úrovni.
Meziplanetární bytosti se proto na hermetiky dívají jako na vyspělé duchovní bytosti, které se svými zářivými vlastnostmi velmi liší od jiných neuvědomělých lidských bytosti. Z toho soudíme, že bytosti meziplanetárních úrovní jsou daleko vyspělejší a jemnější formy než lidé žijící na zemské úrovni. 

Rozdělení a aplikování chrámu Šalamounova na mentál, astrál a hmotu

Základním znakem chrámu Šalamounova jsou čtyři hlavní pilíře, které představují nejmocnější vlastnosti čtyř univerzálních živlů, které ovládá a řídí pátý živel (ákášický princip). V mentální úrovni (tedy ve věčnosti, mimo Čas a prostor) rozeznáváme tyto čtyři základní vlastnosti univerzálních živlů:

a) Vědění. Znalost všech univerzálních zákonů, poznání a moudrost. Je to základní vlastnost univerzálního živlu vzduch. 

b) Chtění spojené s tvůrčí emanací a vírou, která hory přenáší. Je to vlastnost univerzálního živlu voda.

c) Odvaha je opravdové rozhodnutí uskutečnit svou vůlí vše, co si přejeme vždy, všude a ve všem, za součinnosti vědění a chtění. Je to vlastnost univerzálního živlu ohně

d) Mlčení. Tajemství nevyslovitelného jména božího. Znamená také nikde a nikoho neodsuzovat a nepomlouvat, neboť v každém člověku je do určité míry přítomno božství. Je to vlastnost univerzálního živlu země

e) Vědomí, intuice, inspirace představují ákášický princip.

V astrální úrovni (tedy v prostoru) se v chrámu Šalamounově projevují tyto hlavní analogické živlové vlastnosti:

a) Pilnost, vlastnost univerzálního živlu vzduch.

b) Trpělivost, vlastnost univerzálního živlu voda.

c) Vytrvalost, vlastnost univerzálního živlu oheň.

d) Systematičnost, vlastnost univerzálního živlu země.

e) Svědomí, vlastnost ákášického principu.

Ve hmotné úrovni (tedy v čase a v prostoru) shledáváme:

a) Lehkost, spojitost, dech života, což jsou vlastnosti univerzálního živlu vzduch.
b) Chlad, staživost, životní magnetismus, což jsou vlastnosti univerzálního živlu voda. 

c) Teplo, rozpínavost, živlová elektricita (elektrické fluidum), což jsou vlastnosti univerzálního živlu oheň. 

d) Těžkost, tvrdost, ztuhlost, životní elektromagnetická síla, což jsou vlastnosti univerzálního živlu země. 

e) Éter, hloubkový bod v lidském těle, střed věčnosti, krev a sperma, což jsou projevy univerzálního ákášického principu ve hmotné úrovni. Při dovršení chrámu Šalamounova, při absolutní dokonalosti se v člověku v nejvyšší božské úrovni projevují tyto čtyři božské vlastnosti:

a) Všemohoucnost (oheň). 

b) Vševědoucnost (vzduch). 

c) Všudypřítomnost (voda). 

d) Nesmrtelnost (země). 

e) Svět příčin, tedy ákáša. Pozorujeme, že ve všech vyjmenovaných úrovních se projevují čtyři univerzální živly spolu s živlem pátým, kvintesencí, ákášou. 

Jde v podstatě, o čtyřpólový magnet, který působí ve všem stvořeném a ve všech úrovních, ve světě viditelném a neviditelném. Na tomto základě je postaven i chrám Šalamounův. 

Co povzbuzuje, oživuje a otupuje pět smyslů v lidském organismu?

Ákášický princip oživuje věčného ducha a povzbuzuje pět smyslů v lidském organismu pomocí vjemů, které prostřednictvím svých hmotných smyslů přijímá a zpracovává věčný duch. 

Podvědomí, projevy negativních vlastností otupuje všechny zevní smysly člověka tím, že je pasivně přijímá a nebojuje proti nim, a naopak činí to, co po něm tyto projevy žádají.

Co je hmotná aura ve hmotném světě?

Všeobecně: Aura je výsledek práce s živly a s jejich vlastnostmi. Projevuje se v určitém záření v barvách, které odpovídají určitým vlastnostem. Hmotná aura ve hmotné úrovni (ve hmotném světě) tedy představuje výsledek práce všech lidí na světě s univerzálními živly. 

Jasnovidec ihned poznává záření hmotné aury, například v místnosti, kde je mnoho lidé pohromadě. Je to celkový obraz jejich vlastností. 

Individuálně (u jednotlivce) se záření aury projevuje hlavně kolem jeho hlavy a toto záření nám přesně ukazuje výsledek jeho práce s živly (s jejich vlastnostmi), tedy obraz charakteru takového člověka. Každá barva je projevem určité vlastnosti příslušného univerzálního živlu. Čím vyrovnanější jsou povahy lidí, tím častěji září jejich vlastnosti odpovídajícími barvami, a naopak čím nevyrovnanější jsou povahy lidí, tím nezřetelnější a nejsouladnější je záření aury v barvách. 

Co je Brahmův dech?

Brahmův dech je dech věčného života. Kdo jej pozná a naučí se takto dýchat univerzální světlo (pránu), bude žít věčně. V Brahmově dechu je ákášický princip, který očišťuje všechno stvořené (tedy i člověka) od dočasného a pomíjejícího, a to proto, aby věčně žil.

Rozdělení elektromagnetických vlivů běhen dne a jejich praktické upotřebení

Během dne působí elektrické, magnetické nebo elektromagnetické vlivy všech pěti živlů, které se během každé dvouhodiny stále střídají. Jsou to univerzální živly ákáša (neutrální vliv, absolutní klid), vzduch (elektromagnetický vliv spojovací a vyrovnávací), oheň (elektrický vliv), voda (magnetický vliv), a země (elektromagnetický vliv). V době působení živlu oheň se nám nejlépe daří koncentrace, u živlu vzduch rovněž koncentrace, u ákáši negativní stav, absolutní klid a ztotožňování, u živlu země a živlu vody nejlépe meditujeme.

Co je hřích?

Hříchy si stvořila církev, aby odradila své věřící od špatných myšlenek, přečinů a od špatného chování vůbec, neboť v takovém hříšném stavu se prý člověk dostává do pekla. Vpravdě pro hermetika existuje jen jeden hřích, hřích proti univerzálnímu Duchu, která má velmi vážné následky. Jinak jsou hříchy pouze menší, větší, velké či katastrofální chyby, kterých se dopouští nevyrovnaný člověk. Žádné peklo za ně neexistuje, po fyzické smrti se každý zemřelý duch se svým astrálním tělem dostává do příslušného prostředí v astrálním světě, podle stupně své zralosti.

Co je hřích proti duchu svatému?

Hřích proti Duchu svatému je největší chyba, jíž se člověk vědomě dopouští, a taková chyba je neodpustitelná, velmi těžko napravitelná.

Proč jsou zasvěcenci posíláni na naší zemskou úroveň? Jaké jsou jejich různé mise?

Zasvěcení Mistři, Velmistři a Adepti jsou posílání na zemskou úroveň podle svého přání, aby pro dobro lidstva vykonali něco co  nejšlechetnějšího a také aby neztratili svou individualitu. 

Některý z nich má například za úkol jako učitel vést žáky po hermetické a magické cestě až k nejvyššímu Cíli, k sebepoznání, k dosažení dokonalosti. 

Jiný se zase věnuje univerzálnímu léčení lidí postižených těžkými a nevyléčitelnými chorobami. 

Zase jiný přichází usměrnit život a životní podmínky některých národů, ať už v politickém, hospodářském či kulturním vývoji.

Co by znamenal předčasný objev vynálezů na naší hmotné úrovni? 

Předčasný objev vynálezů na naší hmotné úrovni by znamenal předbíhání osudovosti. Takovým předčasným pokrokem bychom totiž lidem prakticky odnímali to, co jim předem určil jejich osud. Prostředí a prostředky (nástroje)m jichž musí každý jedinec během svého dočasného života ke svému vývoji používat, jsou však k tomuto účelu přesně a jasně časově, prostorově, kvalitativně a kvantitativně plánovány, aby jedinec musel do posledního dechu splnit vše, co mu bylo osudem předurčeno podle karmických zákonů.

Proč jsou stále nové nemoci a z čeho vznikají?

Nemoci jsou následky velkých poruch čtyřpólového magnetu, jenž se v každém člověku projevuje jako výsledek činností všech živlů, který nejsnáze pozorujeme v charakteru, v povaze čili v duši člověka. Podle toho, jak člověk mění svou povahu (například když se stává žárlivým, pomstychtivým, líným atd.), tak se mění také jeho nemoci, které jsou vlastně hmatatelným obrazem jeho určitých vlastností. Dobrý znalec může podle různých druhů nemocí dobře poznávat i vlastnosti nemocného člověka.

Co je únava a jaký fyziologický pochod v lidském těle únavu vyvolává?

Únava znamená přílišné odčerpání duchovních, duševních a fyzických životních sil, které nejsou uspokojivě nahrazeny organizovanými životními silami ve formě jídla, výživných nápojů, ani odpočinkem, spánkem a čerpáním životních sil z vesmíru nebo posilujícími vjemy, které přijímá duch a jimiž se vyživuje. 

Životní síly jsou ve všech úrovních organizovány z látek elektromagnetických fluid všech čtyř živlů a dostávají se do našeho hmotného, duševního a mentálního těla jednak z látek, které jsou obsaženy v jídle a v nápojích, jednak jejich vdechováním z astrální úrovně (dýcháním astrální prány) pro astrální tělo a jednak z látek duchovních, obsažených ve vjemech, jež všemi svými smysly přijímá náš duch. 

Jestliže se nám nedostává všech těchto potřebných látek v patřičném množství, abychom se jimi posílili ve všech úrovních a abychom jimi zároveň nahradili životní síly, které jsme vyčerpali prací a účinky negativních vlastností, pak nastává všeobecná únava ve všech úrovních.

Funkce nervů a přetěžování nervů

Nervy jsou ústrojím (orgánem), jímž prožíváme všechny pocity, stavy, situace a nálady. Slouží však také k výbuchům vášní různého druhu. Díky nim si také uvědomujeme různé příčiny, které na nás působí, jako je teplo, zima, příjemné i nepříjemné pocity a vztahy. Prozrazují nám také slabost či sílu, kterou prožíváme při naší fyzické i duchovní práci. 

Nervy jsou vlastně nástrojem ákášického principu ve hmotném těle, neboť tu jimi prochází každý vjem, asi jako elektřina po drátě. Nervy jsou éterické a každý vjem je jimi přiváděn až do mozkové ústředny, kde se automaticky přenáší do mentální matrice ke zpracování, uvědomování. Při zpracování myšlenek (přemýšlením), při řešení nějakého problému, při napjatém očekávání něčeho vážného, při vyvolávání různých pocitových stavů, dojmů, při lítosti, žalu, žárlivosti, zlosti nebo při těžké a dlouhotrvající práci se naše nervy těmito stavy, problémy, prací atd., příliš napínají, jsou přetíženy a nutí nás k odpočinku. Pokud tak neučiníme, vypoví nám službu a nakonec se zhroutíme.

Jak se projevuje nerovnováha v mentálu, v astrálu a ve hmotě?

Převládá-li ve všech úrovních živlová rovnováha, jsou všechny naše vjemy normální , až na nepatrné výjimky a výkyvy, které snadno a zcela lehce ovládneme. 

Jinak je to mu u nerovnováhy v živlových vlastnostech. V mentální matrici (v mentálu), jsou naše vjemy abnormální, nevyrovnané. Myšlenky, které se nám vnucují, vůbec neovládáme. Jsou zpravidla spojeny s různými negativními představami, stavy a pocity, třeba s pocity strachu, zlosti nebo vášnivosti, a my jim v mentální úrovni podléháme, neboť je neovládáme, ale zato ony nás ovlivňují tak mocně, že jejich působnost zasahuje naší astrální matrici a astrální úroveň (astrální tělo, duši), kde všechno pocitově prožíváme, čímž si vytváříme mocné situace. 

A každá taková napjatá situace (například žárlivost), hledá sebemenší příležitost, aby se projevila až do hmotné úrovně. Například zlost vybuchne, když se náhodně udeříme o stůl či jiný předmět: pak hned spustíme nadávky. Žárlivost se zase projevuje jizlivými falešnými výčitkami atd. Tato nerovnováha už je i ve hmotné úrovni, kde se dopouštíme nerozvážných činů, za které však neseme plnou zodpovědnost.